Grootste publiciteit hier ter Bied erspreid. Grootste Publiciteit. Gravenstraat I 313 Gravenstraat 1313. S. J. FONTEIJN. No 34 Woensdag 3 Juni 1903. Zevende Jaargang. Verschijnt eiken Woensdagavond, wordt door de geheele stad gratis verspreidU Spanjaardstraat, Prijs der Advertentiën van 1—8 rogels 15 Cent, iedere regel meer 5 Oent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. INDISCHE PENKRASSEN. Steeds voorradigHeeren-, Jongelieeron- en Kindercostuums, Pantalons enz. in alle grootten en een prachtige sorteering Stoffen voor Kleeding naar maat. Scherp concurreerende pry zen. <49 goed passende nieuwste modellen. 9^- Burgeïljke Stand van Middelburg. DBfiSGH ITIEBLAD MET W UITGEVER A. 0. LITTOOIJ Az. Groote letters naar plaatsruimte. BQ abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. e! 3400 ex. worden wekelijks met zorg y Vriendelijk verzoek om advertentiën voor dit blad intijds in te zenden. Tot uiterlijk Woensdagmorgen 12 uur kunnen zij worden aangenomen, om nog in het nummer van dien •dag geplaatst te worden. Voorts vestig ik nog Uwe aandacht op de genomen maatregel, om kleine advertentiën bij vooruitbetaling, dus direct by de opgave van plaatsing, te voldoen. Deze maatregel is ge- wenscht om de volgende redenen le. de administratie, verbonden aan dit blad, te vergemakkelijken 2e. het loopen van den looper, die het geld incasseert, te verkorten 3e. wijl vaak herhaalde malen, ja zelfs tot vijf-, zesmaal toe, de kwitantie gepresenteerd moet worden, alvorens het luttele bedrag te ontvangen 4e. het gratis adverteeren te voorkomen, doordat men ook wel eens heelemaal weigert te betalenen 5e. ter voorkoming van onaangenaamheden, doordat de advertentiën soms grooter gezet worden dan bedoeld was. Het adverteerend publiek is het natuurlek ■eender of direct dan wel na korten tijd betaald wordt, daarom vertrouw ik ook in deze op uwe welwillende medewerking DE UITGEVER. XII. Overmorgen komen we te Pad mg en dan is onze mailreis op een oor na gevild. We hielden ook nu weder, van af Perim, het mooiste weer, dat men zich maar wenschen kan. Wel begon 't zonnetje met den dag, volgens sommigen zelfs met het uur, steeds feller te branden, doch dat is nu eenmaal ons voorland in de tropen. In alle geval is de Oostersche warmte ver reweg te verkiezen boven nattige kou, guren Noordenwind, sneeuwjacht en dergelijke liefe lijkheden meer, waarmeê moeder natuur ons vaderland zoo nu en dan begiftigt. Als een der passagiers dan ook over de warmte begint te mopperen, behoef ik slechts even aan dien dag in het Kanaal van Ymuiden te herinneren en de man is dadelijk met den nieuwen toe stand verzoend. Men moet er zich echter op kleeden en niet doen als een paar eigenwijzen „baren" aan boord, die beweren, dat ze de Indische dracht onfatsoenlijk en onsmaakvol vinden I Nu, we zullen die heeren en dames over een paar maanden wel eens nader spreken Veel belangrijks ondervonden we op ons traject na Perim nu juist niet. 23 Maart passeeren we de beruchte Kaap Guardafui" of op zijn Hollandsch „Kaap pas op je tellen". Het kan hier soms leelijk spoken, zooals ik trouwens zelf op mijn thuisreis in December 1900 ondervond. Thans.hadden we er een spiegelgladde zee, zooals men dat noemt, al is er natuurlijk eenigen beweging en golving te bespeuren. We zagen dien dag ook nog „the Brothers" een paar gevaarlijke klippen, waarop, vooral in onze zomermaanden, vele zeilschepen stuk- loopen. Op die hoogte kwam ons, heel in de verte het S. S. „Gedé" der „Rotterdamsche Lloyd" voorby, op de terugreis naar Holland. Onwille keurig denk ik weder aan mijn eerste uitvaart naar het land der zonne, in 1896 op diezelfde goede oude „Gedé" met de 240 mannetjes Koloniale Reserve aan boord. Wat brachten die vrooiyke kerels een leven in de brouwerij Van een klein detachement merkt men zoo bitter weinig. Neen, dan moet 't op zoo'n groot Engelsch transportschip met 2 a 3000 man troepen pas je ware zijn De passagiers brachten een kleine driehon derd gulden bij elkaar om de equipage en de militairen eens een verzetje te geven. 28 Maart was het feest. Het programma bestond uit touwtrekken, stroophappen, een wetloop met hindernissen, zakloopen enz. De mannen verzochten my, hier openlijk namens hen, in de bladen, hartelijk dank te betuigen voor het genotene. Tegen 3 uur in den middag van den feest roes, zagen we aan bakboord het schoone eiland Ceylon met zijn blauwgrijze bergen en heerlijk groene heuvels. We gingen dicht onder den boschrijken wal en konden duidelijk met t bloote oog de eerste klapperboomen (kokos palmen) onderscheiden. Bij „Point de Galle" werd om half zes 's namiddags geseind„voor rapport naar Am sterdam en Batavia alles wel." De ondergaande zon wierp haar gouden lichtbundels op 't tropische strand en jammer, doodjammer was het, dat de duisternis zoo snel inviel en we toen niets meer zagen van dat heerlijk schoone eiland. Nu hunkeren wy naar Padang. Daar is de natuur nog veel schooner en zijn we feitelijk weêr in ons eigen vaderland, in het Nederland tusschen de keerkringen. Het passagiersbestaan op een stoomboot wordt op den duur toch knapjes vervelend Niet, dat we 't niet goed hebben Integendeel, er heerscht op de schepen der Maatschappij „Nederlanden der „Rotterdamsche Lloyd" eer overdaad en er is bepaald veel zelfbedwang en wilskracht noodig, om zich niet ziek te eten. Het ware m i. beter de passagekosten wat te verlagen en dan eenvoudiger op te disschen. Ik moet u nog altijd ons leven aan boord schetsen en wil daarom thans met u, uur voor uur, een dag doorworstelen, zooals wij passagiers dat sedert een week gewoon zijn. 't Is half zes in den morgen. Het dek is bezaaid met slapende menschen en maakt werkelyk den indruk van een zigeunerkamp. Daar hoort men plotseling zware voetstappen dreunen en hartklinkende mannenstemmen. De bootsman met zijn matrozen komt met de brandslangen om schoon schip te maken of liever gezegd dek te spoelen. Ze zijn erg zin delijk op zoo'n Hollandsche boot! Hals over kop vluchten nu allen naar de benauwde hut ten om handdoek en zeep te halen en dan wordt 't een ware vliegen afvangerij om in de badkamers te komen. (Zie rechtmatige klacht in vorige „Penkras"'). Zij die wachten moeten, kunnen niet meer weg, anders verliezen ze hun beurt, ze slurpen daarom verdrietig hun kop koffie, steken een pijp of een sigaret op, (de heeren wel te ver staan, want de dames rooken niet en wachten niet), en mopperen over het „verschrikkelijke geteut" der gelukkigen, die nu reeds van 't lekkere stortbad genieten Na de „douche" gaat men ontbijten. De tafel blijft tot 9 uur gedekt en de meeste dames en heeren zijn zoo verstandig om, zoolang als het scheepsreglement het toelaat, in het zoo luchtig Indisch „néligé" te verschijnen. Vooral de meer donker gekleurden weten de sarong en „kabaju" met eene zekere gratie te dragen. Jammer, dat voor ons heeren op bepaalde uren (van 9 tot 12 's morgens) wanneer het juist het - warmst is, die zoo practische kleeding verboden vrucht wordt. Het ontbyt is meer dan goed. In de 1ste klasse krijgt men b.v. vandaag: koffie of thee, versch aan boord gebakken witte brood, paling in gelei, kalfsvleesch,'gerookte tong, gelei, koek, kaas en beschuit. In de 2de precies hetzelfde behalve de paling in gelei en het kalfsvleesch. Als de inwendige mensch nu voldoende ver sterkt is tegen de vermoeienissen (sic) van den komenden dag, gaat men naar boven. De mee sten gaan daar erg lui in hun lange rieten stoel liggen, voor den vorm met een Maleisch leer boekje of een roman bij zich. Enkele vaste clubjes spelen kaart of domino. De jongeren flirten zoo'n beetje met de aardige bakvischjes aan boord, terwijl de vele kinderen onvermoeid krijgertje spelen en 't heele schip door hun ge- kraai en gelach doen weerklinken. Om 10 uur brengen de Javaansche bedienden (een verbasterd soort Inlanders, bedorven als ze worden door hun veelvuldig bezoek aan Am sterdam) ons eene versnapering b.v. heden abrikozensorbet en daarna wordt het langzamer hand tijd voor een „paitje" (bittertje.) Pait wordt in de tropen tweemaal daags ge dronken, omdat men er ook tweemaal daags warm eten nuttigt. Men is hier aan boord dade lijk met die Indische gewoonte begonnen, trou wens op Hr. Ms. oorlogsschepen wordt zij ook steeds gevolgd. Om i 2 uur luidt de bel voor het middagmaal en we zullen nu maar weer eens het menu van de 1ste klasse raadplegen. Het bestaat uit 1. Indische rijsttafel; 2. biefstuk; 3. doperw ten4. gebakken aardappelen5. citroen- bavaroise6. vruchten en 7. koffie. Bij de 2e klasse vervalt alleen de citroen- bavaroise. Na tafel trachten velen een dutje te doen, wat echter uiterst moeilijk is door hetliefeiyk gekweel der jeugd. Anderen weer dooden den tijd als in de morgen uren. Tegen 3 uur gaat de bel voor de „after-noon tea" en daarna begint opnieuw de strijd om het dagelijksch bad. Is de zon onder, dan moeten we door een voedzamen maaltyd weer op krachten gebracht worden en dat het niet voor de poes is, blijkt wel uit het onderstaande menu der 1ste klasse. 1. soep2. nierbroodjes3. ossenhaas au Richelieu 4. vol au vent de Toulouse 5. ham 6. bloemkool 7. gekookte aardappelen 8. ge braden kapoen 9. compóte 10. cabinet-pudding met rhumsaus11. roomtaart; 12. vruchten; 13 ijs14. koffie, kaas, beschuit, enz. Bij de 2e klasse vervallen alleen de nummers 8, 9, 11 en 13. U zult met me eens zijn, dat men 't er best op kan uithouden en ik geloof, dat menigeen aan boord het thuis nooit zoo gehad heeft en het in Indië nooit meer zoo hebben zal. Toch zijn er nog ontevredenen onder de passagiers, menschen, die over alles en nog wat durven mopperen En nu begint de lange avond, die doorge worsteld wordt met zingen, vioolspelen, guitaar- getokkeld, dansen enz. enz., totdat men tegen 11 uur op zijn stoel gaat liggen, om weldra te droomen van het verre vaderland en de ge liefden thuis. NIEUWSTIJDINGEN. De instructie voor Uyttenboogaart, den verdachte met betrekking tot den dubbelen moord te Berkel, is thans gesloten. Deze zaak is naar de openbare terechtzitting verwezen. Twee Engelsche pleizierreizigers, die met een jacht een zeiltocht door Friesland maken, werden dicht bij het dorp Teroele betrapt door de politie, wegens het zoeken naar eieren van kievitten enz. in verboden tijd. Een vreemd geval toen men elkaar ontmoette. De Engel- schen konden de veldwachters, dezen de En- gelschen niet verstaan. Gezamenlijk trok men naar het dorp Langweer, waar men zich tot een onderwyzer wendde, die genegen was als tolk op te treden. Het bleek nu, dat een der beklaagden advocaat was te Sheffield. Toen ze gewaar werden, waarvan men hen betichtte, ontkenden zezij hadden alleen een kiekje van een nest eieren willen maken voor een ansicht. Maar men had in den hoed van den één een kievitsei- gevonden en dus werd tegen beide heeren proces-verbaal opgemaakt. Zij trokken er zich niet veel van aan, trac- teerden hun verbalisanten, gaven hun adres op en waren zeer benieuwd hoe deze zaak zal afloopen. Natuurlijk kry'gen zy te Huil er Sheffield een dagvaarding, om te verschynen voor het kantongerecht te Lemmer Te Rotterdam is een 5-jarig knaapje van een schipper op de Rotte overboord gesla gen en verdronken. Men merkte het ongeluk pas toen men zijn klompjes zag drijven. En is een 5 jarig knaapje doordat hy een hoestbui kreeg, in een stukje brood gestikt. - Te Prin- senhage viel in een onbewaakt oogenblik een tweejarig knaapje in een tobbe met wasch- water en verdronk Vrijdagavond liep te Amsterdam op den zeedyk een man met een „vrouw' hetwelk den toorn opwekte van een vechtersbaas uit die buurt welke vroeger met die vrouw verkeerd had. Een gevecht ont stond waarby de aanvaller die met een boks ijzer sloeg, door den aangevallene met een scheermes, zoodanig toegetakeld werd dat men voor zijn leven vreest. De Bloemfonteinsche Friend verhaalt het volgendeEen net gekleede dame, met een sluier, heet bij het kantoor van het plaatselijke Boerenfonds driemaal op een dag gekomen te zijn, en elke maal 3000 francs op de toonbank gelegd te hebben, enkel met de woorden „Voor Boeren". Zij weigerde beslist haar naam en adres op te geven en ging onmiddeliyk weer weg. Dit voorval heeft de innigste belangstelling in de hoogere kringen gaande gemaakt, en er zijn vele wonderiyke gissingen aangaande deze mysterieuze geefster. Er zyn op 't oogenblik in Transvaal en Vrystaat nog ongeveer 15000 hulpbehoevenden. Er is een lijst openbaar gemaakt, waarop de opgaven ontbreken van Pretoria en zou een district in Vrijstaat, terwijl ook niet opgeno men zyn die verminkten, enz. welke nog eenig bezit hebben, schoon zij toch hulpbehoevend zijn. Er zijn namelijk 2100 weduwen, met 5300 halfweezen1000 weezen 562 vermink ten met 559 kinderenen 2500 weduwnaars. Dat zyn de naweeën van den oorlog. Engeland beleeft op het oogenblik zyn zooveelste militaire schandaal na den oorlog. Het is gebleken, dat de dekens uit militaire en male hospitalen, welke door ïyders aan besmettelijke ziekte waren gebruikt, later, zonder eerst ontsmet te zijn, by massa's wa ren verkocht. Deze onverantwoordelijke han delwijze had haar natuurlijke gevolgen, d. w. z. verbreiding der besmettely'ke ziekte, vooral typhus. Nn het schandaal eenmaal aan de kaak gesteld is, tracht het legerbestuur nog te herstellen, wat te herstellen is en laat in verschillende provinciesteden duizenden be smettelijke dekens in beslag nemen. Uit het huis van bewaring te Arnhem zijn ontsnapt en nog niet teruggekeerd K., verdacht van diefstal met braak, en H. ver dacht van het vervaardigen en uitgeven van valsche rijksdaalders. Van 26 29 Mei. ONDERTROUWD: C. de Jager, jm. 28j.met N. A. Thomassen, jd. 23 j. H. van Salk jm. 43 j. met J. Sanderse jd. 30 j. GETROUWDW. J. Outermans, jm. 21 j. met J. Griep, jd. 18 j C. Pierens, jd. 24 j. met J. H. Akkerman, jd. 21 j. W. Wisse, jm. 24 j. met P. van Slooten, jd. 22 j. A. F. de Paauw. jm. 23 j. met F. C. Geldof, jd. 24 j. G A.BI- schoff, jm. 37 j. met J. Bongers, jd, 25 j. J. Goedhart", jm 28 j. met H. W. Kwisthout jd. 20 j. W. Polderman, jm. 24 j met C. den Hollander, jd. 21 j. BEVALLENK. J. Schoe, geb. Kooman, d. M. P. Roth, geb. Adriaansen, z. J. C. S. Hamel, geb. Jongepier, z. (tweel.) OVERLEDEN W. H Berdenis van Berlekom ongeh. d. 78 j. A. W. Dekker, man van M.S. Friend, 76 j. A K. de Rijke, wed. van E. Ver- hoeff, 74 j J. Louwerse, wed. van M. Westveer 77 j. M. J. Niesthoven d. 12 dagen.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1903 | | pagina 1