Intermédiair de Maatschappij NOVUM te Rijswijk (Z.-H.) Eindigen van den stooktijd. Afslag Varkenvleesch. A. D. LITTOOIJ Az KLEKDINGMAGAZIJN, S. J. PONTB IJ JNT Het Puikje van Gelderland Mijn Pillen Intermédiair Mfjn Pillen Intermédiair Prijs per flacon f 2.- M. J PLUIJMERS, DE NOOD, Langevlele. No 32. Woensdag 20 Mei 1903. Zevende Jaargang. Smotste pnbliclte it hier ter stede! 3400 ex. worden wekelijks met zorg verspreid. Grootste Publiciteit. de Uitgever. INDISCHE PENKRASSEN. x. NIEUWSTIJDINGEN. Burgflijke Stand van Middelbar*. Ad vertantiën. Zéér mooie GOKT. grof van korrel, 10 cent de kop. I 313. Gravenstraat 1313. ZIE ETALAGE. ZIE ETALAGE. Lappen 70 Krippen 60 cent per Kilo, Schijfjes Appelen 25 Stukjes - nili Pruimen 12 Alles per 5 ons. DEKKER, Noordstraat. Vraag Gember- en Sucadekoeken NIEUWS' MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM MET WONINGGIDS. Verschijnt eiken Woensdagavond, wordt door de geheele stad gratis verspreid. UITGEVER Spanjaardstraat. Prijn der Advertentiën van 1—3 regels 15 Cent, iedere regel meer 5 Cent. 8 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 reeels vooHeolie» Met het oog op de vele advertentiën, die week in week uit door te late toezending tot eer volgend nummer moeten blijven liggen, verzoek ik vriendelijk advertentiën voor dit blad intyds in te zenden. Tot uiterlijk Woens dagmorgen 12 uur kunnen zij worden aange nomen, om nog in het nummer van dien dag geplaatst te worden. Voorts verzoek ik er goede nota van te ne men, dat kleine advertentiën niet dan by voor uitbetaling worden opgenomen. We bleven dien 17den Maart den geheelen dag in het Kanaal van Suez, steeds genietende van het afwisselend kijkje op de oevers Vooral de „orang bahroe", de nieuwelingen, die voor het eerst met het zoo typische Oosten kennis maakten, waren opgetogen over al het geen z\j te zien kregen. Nu eens aan bak-, dan weêr aan stuurboordzijde trok een of ander schilderachtig punt of een aardig groepje der bevolking de algemeene aandacht. Vooral de zoo lief gelegen dorpjes met hun witte platte huisjes, half verborgen in het groen, zoo heerlijk afstekende tegen het helwitte woestijnzand, wekten aller belangstelling. I e bevolking is bepaald rijk aan mooie donkere typen We z gen allersnoeperigste kinderenen tal van flink gebouwde m -nnen en jongens met zeer regelmatige sympathieke gelaatstrekken. De vrouwen verbergen hun gezicht, zoolang zij ongehuwd zijn, zeer zedig achter een sluier. Wat zal menigeen daar, na zijn trouwen, bedrogen uitkomen. Kameelen en schapen schijnen er de meest geliefde huisdieren te zyn- Zoo nu en dan zien we een brokje karavaan. Om 1 uur 40 n. m. passeerden we aan stuur boord het bij toeristen zoo gunstig kekende Ismailia aan het Timsah-Meer. Pet Kanaal loopt er dwars door. Aangezien een Fransche mailboot van de andere zijde, van Suez, verwacht werd, lagen er in genoemd meer het Engelsche Transport schip No. 5 „Assey Greenock' en een Duitsche vrachtboot voor anker en ook wij moesten dat voorbeeld nu volgen. Het Transportschip, dat we 's nachts te Port Saïd reeds gezien hadden en blijkbaar eerder dan wy van daar vertrokken, was tjopvol met Tom mies, die in hun practische nette khaki uniform werkeiyk een goed figuur maakten. Onze koloniaaltjes stonden natuurlijk op den bak, vol nieuwsgierigheid naar den Engelschen „erfvyand" te kijken. En ziet, toen gebeurde er iets onverwachts, iets spontaansDe soldaten van Koning Edward zagen hun Nederlandsche wapenbroeders en begonnen plotseling met hun helmen en mutsen te zwaaien en te wuiven, dat het een lust wasonze militairen, een oogen- blik overbluft, vergaten toen op eens ook alle wrok en rassenhaat, zagen eensklaps in die „khakies" kameraden, vakgenooten en wuifden hartelijk terug Toen nu de Engelsche officieren 't voorbeeld hunner Jongens" volgden, zagen ook wij passa giers in die menschen niet langer „vijanden" en werd hun groet joviaal beantwoord. Uoerah's werden echter niet aangeheven, dat kon, dat mocht niet, doch die mannen van het Transport schip verantwoordeiyk stellen voor hun Regee ring, voor hun Chamberlain en daarom hun vriendelijkheid onbeschoft negeeren, dat mocht nog minder. Van ons oponthoud maakten Arabieren, in drie vlugge zeilscheepjes, gebruik om zich aan onze boot met touwen en haken vast te klemmen en een handel met equipage en soldaten te beginnen in struisvogeleieren, Turksche pijpen, muilen en mutsjes, ansichtskaarten van het Kanaal en omstreken, bloedkoralen, schelpen, struisveeren enz enz. Daar onze kolonialen zoo goed als platzak zijn roepen de Oosterlingen voortdurend :„Tinkie voor tinkie waarschijnlijk eene verbastering van „dingetje voor dingetje", aldus een voor slag tot ruilhandel, waarby onze mannekens natuurlijk leelyk afgezet worden. Toen om 3 uur 6 de Pransche boot eindelijk voorbij stoom de werd er weder hartelyk gegroet, doch nu hoorde men wel degelijk over en weer de noodige hoerah's Wij hadden een mail aan boord en kregen dus den voorrang. Toen we onder stoom gin gen, salueerde de Engelschman het eerst met zijn vlag, iets wat een Brit niet gauw zal doen en natuurlijk werd teen door ons met hoe den enczakdoeken de Tommies een goede reis en een behouden aankomst in het schoone Engelsch Indië toegewuifd. Ook zy lieten zich weer niet onbetuigd. Dat oogenblik in het Timsach Meer was voor mij als t ware een symbool der zoo gewenschte internationale verbroedering. Om 5 uur kwa men we in het schoone Groot-Bittermeer met haar schilderachtige oevers. Het werd met 't kwartier warmer en we merkten duidelijk, dat de Roode Zee reeds dichterbij kwam. De vaart door het Groot- Bittermeer duurt ongeveer vijftig minuten, daarna vernauwt het zich tot het z. g. Klein- Bittermeer en toen werd het langzamerhand donker. Er was vooruit een electriseh zoeklicht der Kanaal Maatschappy aangebracht, dat, een maal ontstoken, een heerlijk effect gaf. Nu en dan passeeren we reusachtige bagger machines door ons fantastisch verlicht. Het was de derde maal, dat ik bij donker een deel van het Kanaal doorstoomde en nog steeds vond ik het prachtig mooi Zonder vast te raken, wat nog al eens ge beurt, zonder op andere vastzittende schepen te stuiten, bereikte we om 9 uur 40 's avonds Port Tewfik, vlak bij Suez aan stuurboord. 't Is wel jammer, dat we nu niets zien dan lichtjes. Ik herinner mij nog van vroeger het heerlijk panorama van uit de Golf. De boot stopt en van den wal komen verschillende stoombootjes. De agent der Maatschappij Nederland te Suez, moet den comm mdant spreken. Brieven worden hier nog verz' nden,o. a ook mijn penkras IX en de noodige kiekjes voor „Bintang' en „Prins'De Kanaalloods gaat van boord en de electrische machine van het zoeklicht met de twee electriciens uit Port Saïd, eveneens. De agent bracht goed nieuws uit Europa. De pas sagiers werden hier n 1 verrast door een tele gram uit Amsterdam luidende„Alles rustig, wetten na Paschen. Dat was al weer een pak van ons hart. Ik haastte my het heuglijk bericht naar voren, naar de equipage en de militairen over te brengen. Ook daar waren allen zeer blij, dat de zaken nu toch nog een kalm verloop kre gen, dat beide partijen er nog eenige nachtjes over zouden kunnen slapen, alvorens iets te beslissen. We haalden 10 uur 21 het anker weer op, stoomden de Golf in en gingen naar kooi, want we hadden werkeiyk een zeer vermoeiende 24 uur achter den rug. Met volle kracht doorploegen we nu de klas sieke zee, door Koning Salomo s schepen reeds bevaren en aan welks oevers men de heiligste plaatsen der Joden en Muzelmannen aanwy zen kan. Een volgende maal meer bijzonderheden over onzen tocht door de Roode Zee. Zoo gaat het in de wereld Te Tegelen (Limburg) waren de inwoners van de kom dier gemeente toeschouwers van eenige byna tegelijk plaatshebbende ceremoniën, die alle nochtans een verschillend karakter driegen. Twee huwelijksplechtigheden werden voltrokken waarna een begrafenis plaats had. De begrafenis stoet stond voor de kerk te wachten, terwijl een bruiloftstoet daaruit toog Tusschen beide door ging een geestelijke onder het eentonig gebel van een misdienaar aan een zieke de laatste Sacramenten toedienen. Enkele oogen- blikken later zag men een pasgeborene ten doop dragen en ter bekroning van dezen samen loop van omstandigheden werd ongeveer een half uur later door de politie een landlooper onder hevig verzet in voorloopige bewaring gebracht Een merkwaardige operatie is te Dresden door dr. Halmei verricht. Een 8 jarig meisje had den wijsvinger van haar rechterhand verloren. De dokter amputeerde nu den tweeden teen van den rechtervoet van het meisje en naaide dien op de plaats, waar de vinger gezeten had, vast. Daarop legde hij een gipsverband aan. Na drie weken tijds werd bevonden, dat de teen volkomen aan de hand,was vastgegroeid, zoodat het kind nu vrygoed geholpen is, Verleden week viel een dame in het dorpje Psubro (Frankrijk) in diepen slaap, de familie dacht, dat zij gestorven was, ging naar het stadhuis en kreeg een begrafenisbewijs van den burgemeester. De teraardebestelling had plaats. Den volgenden dag hoorden eenige kinderen, die over het kerkhof kwamen zware klachten uit den grafkelder komen. Vier personen, die er bijgeroepen werden, bevestigden dit. Het graf werd opengemaakt en een dokter constateerde, dat de dame werkelijk dood was, maar wanneer zij gestorven was, kon hy niet bepalen. Alge meen gelooft men, dat de ongelukkige levend is begraven. Van 11-18 Mei. ONDERTROUWDP. Wisse, jm. 25 j met M. Dourlefin, jd. 26 j. H Korn, jm. 29 j. met M. J. van Os, jd. 24 j. F. J. Hariot, jm. 26 j. met L. M. Karreman, jd. 27 j. A. Hubregtse, jm. 28 j. met T. de Man, jd. 28 j. W. Polder man, jm. 24 j. met 0. den Hollander, jd. 21 j. W. Wisse, jm. 24 j. met P. van Slooten, jd. 22 j. A. Lampers, jm. 30 j. met L. J. Puijpe, jd. 32 j. GETROUWD C. A. Carol, jm. 22 j. met P. J. Thysebaard, jd. 36 j. A. de Vos, jm. 25 j. met J. de Rijke, jd. 23 j. C. D. Snoep, jm. 26 j. met S. L. M. Daman, jd, 23 j. J Goedbloed, jm 29 j. met A. Poppe, jd. 26 j P. Wonder- gem, jm 25 j. met N. Overweel, jd. 23 j. BEVALLENL. Janse, geb. de Ryke, d. A. van der Klooster, geb. Tuijter, z W C. van Hilst, geb. Schuilwerve, d. J. M. Niesthoven, geb. Geijs, d. C. Heuse velt, geb. Sinke, d. C. Buijs, geb. Maljaars, z W. M. Baan, geb. Buys, z. OVERLEDENI. Wattel, man van P. Meeuse, 78 j. S Boasson,. man van E. B. Menko, 34 j. L. de Klerk, wed van W. Joziasse, 86 j. M. de Rijk, vrouw van J. Lorier, 27 j. M E verse, vrouw van A Breel, 40 j. P, F. van Riel, wed. van W. H. Buys, 96 j TIMMERMANS, NOORDSTRAAT. Prachtige sorteering Heeren- en Kindercostuums, Pantalons en Voorjaarsgoederen. Een extra voordeelige aanbieding in zwarte en gekleurde Jongenscostuums in de nieuwste modellen en dessins. Pry zen beneden iedere eeriyke concurrentie. is zoet en zacht. 25 Ct. per stuk Adres LAKO. 1 "I van P Van Bjjstevreld JL All t? II TJrosroop, te Rotterdam. Daar my door veeljarige ondervinding ge bleken is, hoevele personen ïydende zijn aan 'Hoofdpijn, Lusteloosheid, Bloedarmoede, Geslachts zwakte, Bleekzucht, Ruggemergziekte, Influ enza en de gevolgen daar van Zwaarmoedigheid, Gevoelige pijn' in den rug, Epilepsie, St. Vitusdans, Tuberculose der beende ren, Zenuwziekten, Geheime Ziekte, Vrouwen ziekte enz. enz. is het my gelukt een MIDDEL te vinden, dat bovengenoemde kwalen alsook anderen uit het Zenuwgestel en Rugge- merg voortkomende ziek ten, volkomen en afdoende bestrydt. 't Gebruik van eenige flacons bewerkt een in 'toog vallende beterschap. kunnen gebruikt worden zoowel door volwasse nen als door kinderen. bevatten geen schadeiyke bestanddeelen. Overal verkrygbaar in bovenstaande verpak king voorzien van mijn handteekening. Generaal-Vertegenwoordiger voor Nederland en Koloniën Nu de Haarden, Kachels enz. worden opge ruimd, biedt de ondergeteekende zich aan om by abonnement de Kachels op te bergen, te bewaren en bij aanzegging weder netjes in orde te plaatsen. Ook worden Schoorsteenen door hem g e- r e i n i g d. Goedkoopst adres tot het maken en repa- reeren van allerlei KACHELS. ST. JANSTRAAT I 52. by LAKO. 25 Ct. per stuk. afslag van 1ste kw. Rundvleesch 80 ct, met been 50 ct, Varkensvleesch 70 ct, met been öO ct, Worst en Gehakt 65 ct per kilo, fijne Zult en gekookte Worst 8 ct per ons. J. J. MINK, Gortstraat.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1903 | | pagina 1