Jalousie-fataek - St Janstraat. Nieuw Nieuw Petroleumlamp, DE JONG Go. Behangpapier en Randen, Levert en herstelt Jalousiën, Rolluikenen Markiezen, Ruime keuze Sigarenmagazijn. J. van Eijzeren, 1. C. BI Will. j. VAN PAGÉ. L. HACCOUjJr. Eigengemaakte Verven CONCURREERENDÏÏ PRIJZEN. G. ZEE. VERTREGrT. N. COHEN, Korte Delft. Scherp concurreerende prijzen. GESCHILDERDE MEUBELEN. Attentie s. v. p. De ondergeteekende heeft de eer het geacht publiek in kennis te stellen, dat hij voor eigen rekening heeft opgericht een STOFFEERDERIJ en BEHANGER1J. Hij hoopt door nette en soliede afwerking zich het vertrouwen waardig te maken, en werkt tegen billijken prijs. Meubelen in alle stijlen worden in den kortst mogelijken tijd geleverd. 3?. VAN OZPHEM. H. J. PENNINGS. Zéér mooie GORT, grof van korrel, 10 cent de kop. GEOPEND: G. DE BRUIJNE. RECLAME THEE. W. C. HO NDSMERK, Extra Korting. IS DE welke brandt zonder glas. Zie Etalage! SMID, WED. DEKKER, Verkoop- en Verhuurkantoor van vaste Goederen, Verkooplokaal ABDIJ, Middelburg. In verbinding met verschillende kantoren als Amsterdam, Deventer, Den Breda, Den Bosch, Wageningen, Dordrecht, Apeldoorn, Leeuwarden. Haag, Groningen, Zutfen, Utrecht, Arnhem, Nijmegen, Heeren- en Kinder Mode-Magazijn. Steeds voorradig eene groote sorteering gemaakte GOEDEREN, benevens een rijke collectie stoffen voor Goederen naar maat. Reparatiën worden spoedig en netjes tegen concurreerenden prijs uitgevoerd. in Dames, Heeren en Kinder- Schoenwerk vindt men in het Schoenmagazijn „de Concurrent", aan de laagste prijzen. Ook alle reparatiën net. sterk en billijk. Beleefd aanbevelend, Nog eenige Restanten aan spot prijzen. Pianospel Orgel- (Harmonium) spel, Zang en Theorie der Muziek. 10 Ct. de kop 5 ons 1 5 Grutten en Meel Havermout 10 Vermicellie 3 Appelen (goedsmakeud)20 Advocaat Vifl. 90 Grenadine i/, fl-Limonade65 Wal B 98, Hoek Kerkstraat. fl. 10 dagelijksche verdienste. flink, energiek man, Gekleurde en Zwarte Japonstof- fen, Linnen en Katoen, gedrukte Chit sen, enz Bizonder geschikt waar LICHT op de hand gewenscht is. W. HUBREGTSE, Lange Geere K 313, levert oude en nieuwe KACHELS, ook in ruil, en beveelt zich voor smidswerk beleefd aan. Prachtige soorten vanaf 6 Cts. per rol. Kastranden 12 voor 10 Cts. IAd van den NedBond van Kantoren vVaste Goederen, goedgekeurd by Konk. Besluit dd. 18 Maart 1899 Stblad No. 40. 4 Zich minzaam aanbevelend, Yoorioopig adres: Klein Vlaanderen 81. Specialiteit in spring Zeegras en Kapokmatrassen. Verhuizingen en Transporten. Korte Noordstraat L 87 Middelburg. MUZIEKONDERWIJZER, LANGE DELFT 129 geeft les in VRAAGT CONDITIËN. TIMMERMANS, NOORDSTRAAT. 3* 53 33 *3 45 33 X/2 33 Beleefd aanbevelend, 15 en 20 Ct. per ons, by LAKO. AFSLAG van 1ste kw. Rundvleesch 80 ct, met been 50 ct, Varkensvleesch 70 ct, met been tO ct, Worst en Gehakt 65 ct per kilo, fijne Zult en gekookte Worst 8 ct per ons. J. J. MINK, Gortstraat. Wy zoeken voor den verkoop van ons wereld beroemd ZAAIPOEDER voor Tarwe.. Rogge, Haver, Gerst, Suiker, enz. een die goed bekend is met de landbouwers en met hen in dageiyksch verkeer staat Vaste aanstel ling na een proeftijd van 1 maand, indien de betreffende persoon zijn geschiktheid als ver kooper bewezen heeft. Brieven franco, lett. RY, Centraal Advert. Bureau MAX R. NUNES, Amsterdam. Korte Burg D 14, Middelburg Witte-, Roode- en Boterbabbelaars, 8 Cent per Ons. Winkeliers genieten rabat. Aanbevelend, ST. JANSTRAAT. in alle kleuren en bij elke hoeveelheid ver krijgbaar, ad 50-65 Ct. per E.G., by in Verfwaren, Korte Noordstraat,. P.S. Eigengemaakte Verven houden langer stand, dan fabrieks- of Bussen verf. Belli nkstraat. Volgn. GEMEENTEN. Straat, Buurt of Gracht etc. Nummer en Wyk. Soort van Eigendom. Te koop of te huur. Koop- of Huurprys. Te aan vaarden. 824 823 821 820 Middelburg id. id. id. Seissingel Molenberg K 90 by de Dampoort Lange Noordstraat huis met tuink. bovenhuis arbeiderswoning bovenhuis te huur te huur id. te huur by overleg fl,50 per week f 1,50 per week by overleg terstond terstond terstond Mei 815 816 id. Koudekerke Langedelft Tramsingel riant bovenhuis met vrijen opgaog benedenhuis met tuin te huur id. by overleg f200 terstond id. 813 id. Simpelhuisstraatje pakhuis id. f 65 per jaar terstond 807 id. Segeerssingel huis met tuin te huur by overleg Mei 808 id. Noordstraat C 31 bovenhuis id. id. id. 809 id. Krommeweele K 105. huis id. id. id. 801 787 785 id. id. id. Havendyk Bellinkstraat Houttuinen nieuw gebouwd huisje met tuin Bovenhuis Bovenhuis te huur of te koop id. id. id. f 1.60 per week by overleg terstond terstond 213 760 755 id. id. id. by Nieuwland Langedelft Seisdam 25 Hoerenhuis met Tuin winkelhuis met vergunning en ruime zolder. Heerenhuis met tuin te koop of te huur te koop te koop by overleg by overleg by overleg id. by overleg terstond 698 Middelburg Bolwerk 3 woningen met circa 4000 M2 bouwterrein te koop by overleg terstond 699 692 689 id. id. West-Souburg by de Tramwissel Bolwerk Dwarskade Huis met grooten tuin Bovenhuis 2 eenverdiepings huizen met groote iucht te koop te huur te koop by overleg by overleg by overleg terstond terstond id. 680 685 Middelburg id. Korendyk Droogdok ZZ Dam G 61 Huis met Tuin Huis te koop te koop by overleg by overleg terstond terstond 585 id. Seisweg onder de stad Karotery te koop by overleg id. 548 549 440 207 52 61 133 Souburg id. id. Middelburg Koudekerke id. aan het dorp Veersche singel Singel Vlissingsche straat I 169 Breeweg Breeweg C 35—36 2 nieuwgebouwde huizen met tuin. Huis met lucht Huis met Tuin huis met tuin bouwgrond 2 woonh. met tuinen te koop te koop te koop te koop te koop te koop by overleg by overleg by overleg f 1,50 de M f 2700 te sunen terstond terstond id. id. id. id. 37 Middelburg Breestraat 0 169 huis met stalling te koop id. terstond OMSCHRIJVING. 8 kamers, keuken, zolder met kamertje. 2 kamer3, zolders. 2 kamers en tuintje. Flinke voor- en achterkamer, gedeelte zolder, zeer geschikt voor een eenige dame of heer 5 kamers, keuken, badkamer, zolder met logeer- en meidenkamer, gas- en waterleiding. 3 kamers, keuken, alle gemakken, riant uit zicht. 2 kamers, slaapkamer, waranda, keuken, berg plaats, zolder, gemakken. 7 kamers, alcove, keuken, 2 zolders met 2 ka mertjes, 2 privaten, waterleiding, beneden voor- en achterkamer, keuken, berg plaats, kelderbovenvoorkamer, achterkamer slaapkamer, zolder, gas- en waterleiding. voorkamer, achterkamer en keuken, kelder, regenbak, waterleiding. 2 kamers, zolder. 2 voorkamers, achterkamers, keuken, balcon zolder met kamer, waterleiding, achter uitgang bevattende 8 kamers, keuken, kelder, zolder met 2 kamertjes, 2 priv., verder alle gemakken. Zeer geschikt voor villa's en arbeiderswo ningen. Zeer geschikt voor renteniers, riant uitzicht 3 kamers, zolder, keuken. Bevattende elk huis voorkamer, alcove, ach terkamer, loods beschoten zolder, regen en welwater. Voorkamer, alcove, achterkamer, keuken. Voorkamer, alcove, achterk. lucht en bleek Voor alle zaken geschikt. Voorkamer met 2 bedsteden, keuken met bakoven, varkenshok, zolder etc. Winkel, 6 kamers en zolder.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1903 | | pagina 4