(iOunviscH Paarden en Rijtuigen te huur TE KOOT: Paard en Rijtuig te Huur. Een droge Kelder Voor Maaglijders. SPEIJER's Middelburgsche Glazenwasscherij. FIETS te koop. FINALE ÜITYERKOOP Fabriek van Parapluies, PARASOLS. H.H. Fabrikanten eo Handelaren. PRIJSVERLAGING. Benedenhuis met Tuintje Bekwame Meubelmakers AZIJNESSENCE een MEISJE Een net Dagmeisje Dienstbode gevraagd, Een nette Jongen gevraagd, Een Jongen een nette Loopjongen Een Loodgieters-halfwas Een nette Loopjongen Te Koop BALJEU, Jodengang. mr fso. een flink Hok LARO's Kinderpapbeschuit zes Stoelen met Trype zittingen Terstond een aankomende Meid TE HUUR. Gevraagd 1 ft 2 kostgangers, J. NIERSE Cz. HuLert Ullrich'sche Kruidenwijn. Schraal bleek uitzien, bloedarmoede, verval van krachten Men vcrlange uitsluitend Hubert Ullrich'sche Kruidenwijn J. SPEIJER, Langeviele K 204. Langendelft H 20. Een Jongensfiets Voortzetting ruime keuze in HUGO WILLEMSEN. Algemeen Advertentieblad A. D. LITTOOIJ Az, Gemanoneerde Haring 7 groote PEKELHARINGEN LAKO's Borstroggebloein Met Augustus te huur Dienstbode gevraagd Daydrenstbode. Dienstbode gevraagd, Een Kindermeisje een net Meisje. Een Daymeid. Een Dienstbode Rijwielen en Naaimachines. A. A. DE TROIJE. J. WIELEMAKER. een groote Mahoniehouten Volière met Tafel. SPOTPRIJS. Nieuwe Heeren-Rijwielen, I. GOUDSWAARD - CQ TE KOOP TE KOOP: 7 mooie Legkippen en een prachtige Haan. Heeren Costumes vanaf f 10 tot en met de beste soorten. Jongeheeren Costumes 5 Einderpakjes 2,50 Pantalons 2 Voor namaak wordt gewaarschuwd. Schijfjes Appelen 25 stukjes - TU/a Pruimen 12 Alles ner 5 ons. DEKKER. Noordstraat. De Zaak van A. D. LITTOOIJ As., Spanjaardstraat, wordt gedurende de Zomermaan den 's avonds om 9 uur GESLOTEN. van alle aanwezige Goederen, aan zeer lage Prjjzen. A. P. VAN BAAL. de aangewezen courant. A f Zoolang de voorraad strekt 5 ct. per stuk. voor een dubbeltje. DEKKER, Noordstr. Te Koop gevraagd, een goed onderhonden Kinderle- dikanlje en eene goede Cylinder- mangel. voor Vijvers en Aquarium's, a 15, 20 en 25 Cent. Aanbevelend, ook voorzien van een TENTWAGEN voor 12 personen, bij Adres Noordpoortstraat M 4. Met 1 jaar garantie. Adres HEERENGRACHT M 42. Latijnsche Schoolstraat. le kl. RijwieleD, tegen billijken prijs te koop. J. STEENDAM, Wal A 5. Bene Bovenwoning te huur, water leiding en afvoer boven. Adres Seissingel R 5c. Ongebleekte Mans- en Vrouwenhemden, Blauwe en Zwarte Werkkielen, ongebleekte V ouwen-Borstrokken. Manchet- en Frontsknoo- pen, kb urhoudend. M. J. Timmermans, Pottenmarkt. geschikt als sta), voor Geit of Bok. Adres Branderij Molengang 151. is zuiver, gezond en krachtig. Adres Turfkaai H 185. Adres DAMPOORT T 38. benoodigd, by Mevr. DE LEPELAAR, Veersche siogel S 61. Spreekuur van 6—8. Adres KORTE BURGT A 34. bij de Wed. MUNTER, Koestraat. Aan hetzelfde adres een nieuwe gebruikte VIOOL, genaamd een hope, te Koop. Voorhanden prachtige sorteering HEEREN-, JONGEHEEREN- en KINDERKLEEDING vanaf de goedkoopste tot de beste soorten a scherp concureerende pryzen. 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 Voorts een groote keuze in Jongensbroekjes, Engelschleeren werkbroeken, enz. Voor afdeeling maatwerk voorhanden een prachtige assortiment STOFFEN. Zie Etalage 1 Zie Etalage! Aanbevelend, Maat- en Confectie-Magazy'n, Korte Noordstraat E 3. Aan allen, die zich door het vatten van koude of overlading van de maag, door het gebruik van slechte, moeieiyk te verteeren, te warme of te koude spy zen of door onregelmatige levenswijze een maaglijden als Maagkatarrh, Maagkramp, Maagpijnen moeieiyke vertering of versiyming op den hals gehaald hebben, zij hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn. Het is de Deze Kruidenwijn is uit voortieffelijke, geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spijsverteerings organen van den mensch zonder een laxeermiddel te zijn. Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten, zuivert het bloed van bedorven, ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed. Door het op juisten tijd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in 't begin onderdrukt. Men moet dus niet talmen de proef te nemen. Symp tomen als hoofdpijn, oprispen, zuur in de maag, opzetting, misseiykheid met braken, die bij chronische maagziekten des te heviger optreden, worden dikwyls na eenige malen d inken genezen. Vpil'^tfinninp' en onaangename gevolgen daarvan als benauwdheid, f ül Stopping koliekpijnen, hartkloppingen, slapeloosheid, aambeien worden door Kruidenwyn dikwijls snel genezen. Kruidenwijn heft verstopping op, bevordert de spysvertering en verwijdert door een zachten stoelgang onbruik bare stoffen uit maag en darmen. zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering, onvoldoende bloedvorming en een ziekelijke toestand van de lever. Bij gebrek aan eetlust, evenals herhaalde hoofdpijnen, slapelooze nachten treedt een voortdurende ziekelijke toestand in. Kruidenwyn wekt de verzwakte levenskrachten op. Kruidenwijn verhoogt den eetlust, bevordert de spysvertering, prikkelt de stofwisseling, bespoedigt de bloed vorming, brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust. Talrijke attesten en dankbetuigingen bewijzen dit Kruidenwijn is te verkrijgen in flesschen a Fl. 1,50 en 2,— in Middelburg in de apotheken en by C. A. Schulte en Co. drogisten, Langedelft H 2 en in de Apotheken van Ylissingen, Oostburg, Sluis, Ter Neuzen, Goes, Zierkzee, Bergen op Zoom, Middelharnis, Rozendaal, Oudenbosch, Gent, Antwerpen enz. alsook in alle grootere en kleinere plaatsen van de provincie Zeeland, geheel Nederland en het Buitenland in de Apotheken. Ook verzenden de voornaamste depóthouders 3 en meer fl sschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederiand. Myn Kruidenwyn is geen geheimmiddel, zijn bestanddeelen zijnMalagawyn 450,0, Wijngeest 100,0, Glycerine 100,0, Roode wijn 240,0, Atlas bessensap 150,0, Kersensap 320,0, Manna 30,0, venkel, anijs, alantswortel, Amerik. krachtwortel, gentiaan wortel, kalmoeswortel 10,0. Deze bestanddeelen worden vermengd. Ond- rgeteekende verzoekt hierdoor zijne geachte Clientèle wegens zyne ongesteldheid hem tusschen bestelling en ter uitvoering van werkzaamheden, zooveel mogeiyk tijd te schenken, aan gezien het hem in deze onmogelijk is de verschillende orders even vlug als weleer uit te voeren. Alle orders zullen evenwel zeer spoedig en met zorg worden uitgevoerd. Aanbevelend, GEVRAAGD iemand geschikt als Glazenwasscher werkzaam te zijn. te koop. Adres bureau van dit blad. der Voor reclame Uwer artikelen voor Zeeuwsch- Vlaanderen Westelijk deel is het Dit blad verschynt iederen Woensdag in ruim 2400 exemplaren. De advertentieprijs is: 1—4 regels 30 cent, iedere regel meer 71/2 cent. Bij abonnement aanzienlijk rabat. Proefnummers gratis. De uitgeefster, Oostburg FIRMA A. J. BRONSWIJK. r van af f 0,60 0,60 a 0,40 0,90 STEMPELS LAKSTEMPELS. CIJFERS van 1-0 LETTERS van A-Z. VERDRAAIBARE DATUMSTEMPELS STEMPEL-INKTw DEUR- of NAAMBORDJES, in fijne gravure NAAMPLAATJES voor RIJWIELEN HECTOGRAPHEN n n 2,50 0,10 2,- 1,50 2,- i i 4 4 Stoomdrukkerij A gjk Sp anj aards traat. AWR Adres bureau van dit blad. wordt veel geprezen. tegen blilijken prys, een nieuw ingericht bevattende voorkamer, alcoof, achterkamer, keuken en kelder. Voorzien van gas- en water leiding. Fr. br. lett. G Boekh. J. C. W. ALTORFFER. kunnen direct vast en fijn werk bekomen tegen 19 Cent per uur. Aanbiedingen schrifteiyk onder no. 500, aan 't Bureau van de Provinciale Groninger Courant te Groningen. 30 Ct. per fl., om zelf 10 L. Azyn te berei den. W. HUBREGTSE, Noordstraat. Drogist. in een gezin zonder kinderen, Café. Verdiensten 7 gulden per maand. Adres C LUTE, Noord zeestraat, V1 i s s i n g e n. Een net MEISJE gevraagd, die goed kan werken. Geen wasch, f8.— per maand. ST. JACOBSTRAAT F 78, V1 i s s i n g e n. Met JUNI eene Mej. AUGUSTIJN, Pottenmarkt. Wordt gevraagd voor de ochtenduren. Adres Rotterdamsche kade O 245. gevraagd door Mej. VERTREGT, St. Janstraat Voor de middaguren gevraagd Adres Stationsstraat P 155. gevraagd. Nieuwe haven 1103b. gevraagd. Rotterdamsche Kaai O 248. gevraagd voor een Café. Liefst eene met Café werk bekend. Adres bureau van dit blad. Terstond eene in een klein gezin, wasch buitenshuis. Lon den sche Kaai H 64 bij C. DE JONGH Pz., Rouaansche kaai benoodigd, by W. MARCUSSE, Gortstraat K11. Maison „Chic", voorh. T. NIEVELER, vraagt tegen goed loon. gevraagd by de Wed. C. J. KOOMAN, Spuistraat. gevraagd, by Firma J. J. CEULEN. HANDELSADRESSEN. Handel in nieuwe en gebruikte 'tZand by Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1903 | | pagina 3