Fabriek vao Bedden en Matrassen. ST. PIETERSTRAAT. Hoeren- en Kinderkleedingstukken, Cosluums, Pantalons, A. PLUIJMERS, Pillen Geëmailleerde en Zinken KINDERBADEN. Afslag Varkenvleesch. Eindigen van den stooktljd. it en s Broedeieren te Koop, STENOGRAFIE, Te Koop of In Ruil; De Huwelijksbode, WINKELHUIS te Koop of te Huur, VOLLE HARING W. L. BAART, opzendingüekens Een prachtige rondreis in Italië, De grootste sorteering en de laagste prijzen. Intermédiair Broedeieren KUIPBADEN, De Jong Co. 3. J. 3avenier Paard en Rijtuig VET SPEK Fiets te koop. II Millioen 306.390 Mark Laat u daarom niet misleiden Prijs per flacon f 2.- Voor 7 gulden franco Ook in ruil. IN DE KQRTEDELFT G 24. STEENEN TE KOOP. om in te maken. 7 voor 10 Cts. VERBURG, Nieuwstraat G 214, V RIJ D A G ter bewassching. Samnel Heckscher senr., Grove blanke Rijst, prachtig en droogkokend, 6 cent de 5 ons. Havermout 9 cent de 5 ons. GROENE ZEEP 15 Cts p. Kilo. Per pond 8 GELE ZEEP 17 p. Kilo. Per pond 9 VERBURG, Gravenstraat. ALLE SOORTEN Dassen, Boorden en Manchetten, Sporthemden, Overhemden, Boezeroens, geel Katoen en Molton Hemden. Demi- Saisons, Parapluies, Jongensblouses, Broekjes, enz. enz. Mijn Pillen Intermédiair Mijn Pillen intermédiair 6 dito LEGKIPPEN a f 10.- Timmermans, Noordstraat. DE NOOD, Laogevlele. M. J. PLUIJMERS, Om zelf te Vergulden LAKO's Reuzenkoeken A. VAN DER WEEL, Koloniale Waren, Boter, Kaas, Eieren, Tabak, Sigaren, enz. Smid - Breestraat O 157. 50 Cent per Kilo, bij C GOVERSE, Nieuwstraat. W. ME1JLER, Selsstraat. LA V O's Vlaamsche Bestellen Adres G 27. Eenige wit Marmeren Gelegenheidskoopje. Te Koop voor billijken prijs Adres Hoenderpark Geertrnlda, Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij, waarin zeker De aitbetaling en verzending van prijzen 24 Mei Geopend van 's morgens 10 tot 's avonds 10 nur. Entrée 20 Cent, Kinderen 10 Cent. Gedurende deze week Iedere weet nieuwe Series. HOEDEN EN PETTEN, de Maatschappij NOVUM te Rijswijk (Z.-H.) Ziuken-, Zit-. Spons-, Toet- en Badgeijsers, Douch s, Wa^ch- tafels, Closets. Dit alles op gebied yan waterleiding. Lange Delft F 22. Lappen 70 Krippen 60 cent per Kilo. verzend ik 5 el FIJNE CHEVIOT voor een in zwart en gekleurd. STALEN worden op aanvraag toegezonden. Hengelo (0.) E. ANGERSTEIN. Oorspronkelijk Nederlandsch Kortschrift „Groote". I. D. KARREMAN, TE HUUR. VV. STEUN, Turfkaal. groote en kleine Leurwagens en Melk- karretjes, Wielen, Assen, Voeren. Stellen voor wagens en een Boeren- wagentje. MATRIMONIAAL WEEKBLAD, 60 X 60 c.M. gestroomde Duitsche Dog HELLAS NORMA, GRAVENSTRAAT. Zachtblijvende Boenwas per busje 10 Cent, Sponsen vanaf 10 Cent, Zeemlappen en Grooten Dweilen 10 Cent. ZWARTE BREISAIJET gewone 7i/s Cent. 10 121/a 15 20 half wol 221/2 nationaal 80 fijne 40 Merino 25 Alles per Knot. JPottenmarkt, Timmermans, De prijzen zijn door den Staat gega randeerd. gewonnen moeten worden. De hoofdprijzen van deze voordeelige loterij zijn de volgende, namelijk De allerhoogste prijs is in het gelukkigste geval 600,000 Mk. 1 Premie v. BOO.OOOMk. 1 200,000Mk. 1 60,000Mk. 1 50,000Mk. 2Premien„ 40,000Mk. 1 Premie 35,000Mk. 1 1 prijs 1 1 1 80,000Mk. v! 100,OOOMk. 80,000Mk. 60,000Mk. 50,000Mk. 5 2 16 B5 103 155 616 14 1022 1 prijs v. 40,000Mk. 4 prijz.v. 30,000Mk. 20,000Mk. 15,000Mk. 10,000Mk. 5,000Mk. 3,000Mk. 2,000Mk. ljOOOMk. BOOMk. 400Mk. In het geheel bevat deze loterij, die nit 7 Klassen bestaat, 115,000 loten met 55755 prijzen en 8 premien, zoo dat bijna op de helft van alle loten een prijs valt. Bijzondere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij, waardoor de speler in staat is gesteld eene premie, niet als tot nog toe alleen in de laatste klasse, maar reeds in elke klasse te winnen. De allerhoogste prijs dep le klasse bedraagt in het gelukkigste geval 50,000 M., stijgt in de 2e kl. tot 55,000 Mk., in de 3e tot 60.000 M., in de 4e tot 70,000 M., in de 5e tot 80,000 M., in de 6e tot 90,000 M., in de 7e en laatste klasse tot 600,000 Mark. Voor de eerste prijstrekking kost een geheel origineel lot slechts Guld. 3.50 half 1.75 ff kwart ff ff ff ff -.80 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de jniste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voor zien van het Wapen van den Staat, welk plan ik op aanvrage gratis verzend. Iedere deelnemer in de loterij ontvangt onge vraagd onmiddellijk na de plaats gehad heb bende trekking de officieele trekkingslijst. geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder ae strengste geheimhouding. Iedere hestelling kan men eenvou dig per postwissel opgeven, ook tegen rembours. Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de f§ spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot met vertrouwen tot Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG. Duitschland. TIMMERMANS, NOORDSTRAAT. VERELD-PANORAMA, N.B. Door de vele en verschillende artikelen, in welke ik ruim gesorteerd ben, ben ik in staat om aan alle concurrentie het hoofd te bieden. My zelf in UEds. gunst aanbevelend, MIDDELBURG. van P. Van B ijst en el d. TJroscoop, te Rotterdam. Daar mij door veeljarige ondervinding ge bleken is, hoevele personen lijdende zjjn aan Hoofdpijn, Lusteloosheid, Bloedarmoede, Geslachts zwakte, Bleekzucht, Ruggemergziekte, Influ enza en de gevolgen daar van Zwaarmoedigheid, Gevoelige pijn in den rug, Epilepsie, St. Vitusdans, Tuberculose der beende ren, Zenuwziekten, Geheime Ziekte, Vrouwen ziekte enz. enz. is het mij gelukt een MIDDEL te vinden, dat bovengenoemde kwalen alsook anderen uit het Zenuwgestel en Rugge- merg voortkomende ziek ten, volkomen en afdoende bestrijdt. 't Gebruik van eenige flacons bewerkt een in 'toog vallende beterschap. kunnen gebruikt worden zoowel door volwasse nen als door kinderen. bevatten geen schadelijke bestanddeelen. Overal verkrijgbaar in bovenstaande verpak king voorzien van mijn handteekening. Generaal-Vertegenwoordiger voor Nederland en Koloniën van groote Raszuivere Witte Leghorns 10 Ct. per stuk. 1 Gld. de 13 stuks. G. souwens, V li s s i n g e n ROODE BESSENWIJN per flesch 28 Cent. W.TTE BESSENWIJN 30 FRAMBOZENWIJN 35 KERSEN WIJN 40 Deze Wijnen, eerste qualiteit zijnde, zijn zéér fijn van smaak en voldoen aan alle eischen. In 't bizonder vestig ik uwe aandacht op myne beroemde V ruchteiYW ijn, vrij vao alcohol, mag als Volksdrank in geen enkel huisgezin ontbreken. De prijs per flesch is slechts' 171/2 Cent. Nu de Haarden, Kachels enz. worden opge ruimd, biedt de ondergeteekende zich aan om bij abonnement de Kachels op te bergen, te bewaren en bij aanzegging weder netjes in orde te plaatsen Ook worden Schoorsteenen door hem g e- r e i n i g d. Goedkoopst adres tot het maken en repa- reeren van allerlei KACHELS. ST. JANSTRAAT I 52. verkryge men 1 pakje STANDAARD BRONS, dat lang stand houdt W. HÜBREGTSE, in Verfwaren, Korte Noordstraat. ZIJN GROOT, ZOET en ZACHT. Goed bevruchte van Belgische Zilver Braekels, gezonde Kippen, beste zomer en winterleggers, a f 1,50 de 13 stuks. SNAVELRINGEN om 't veerenplukken tegen te gaan, 12 stuks f0,50. Baan straat Q 286, by 't Hospitaal. IEMAND in 't bezit van het Onderwyzers- diploma (van de Nederl. Stenografen Vereeniging „Groote") heeft uren beschikbaar tot het geven van lessen in bovengenoemd Stenografisch stelsel Inlichtingen bij de Boekhandelaars VAN BENTHEM JUTTING, Middelburg. Met deze wordt het geachte publiek bekend gemaakt, dat ik mijn WINKEL in geopend heb, belovende een prompte en nette bediening. Aanbevelend, Uw dienstw. dnr., Vlissingsche straat K 55. Ruim gesorteerd in geslagen en gegoten Haarden, Kachels en Fornuizen, gepoetste en in vuur gelakte, aan uiterst lage prijzen. Tevens een groote partij gebruikte in alle soorten, zoo goed als nieuw. voor zieken en herstellenden. verschynt thans iederen Zaterdag in vergroot formaat en wordt gedurende 3 maanden franco toegezonden tegen overmaking van postwissel groot f 1 50 voor verzending in couvert, of f2,80 in gesloten couvert, door het Uitgevers- en Publiciteits-Bureau „'s Gravenhage", Elandstraat 5% Den Haag. De Echte Sun licht-Zeep, per pak 25 Cent, per stuk 7 Cent, wordt door mij ver kocht. Pottenmarkt, Timmermans. Bij L. DE PRIESTER, Heerenstraat. Door aanschaffing van een Motorrywiel voor spotprijs een byna nieuwe Adres Bureau van dit blad. wegens afschaffing de (oud 121/2 maand) ingeschreven in het Nederlandsche- Duitsche Doggen-stamboek, mak en vertrouwd by kinde ren. Het bewys er by te verkrijgen. DOMBURG.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1903 | | pagina 2