Zondagavond-Concerten. Ie CONCERT Heropening. Scherm wedstrijd, Mijn Reuzen-Peperkoek A. D. LITT00IJ Az. Grootste publiciteit hier ter stede! 3400 ex. wordeo wekelijks met zorg verspreid Grootste Publiciteit. I 313. Gravenstraat 1313. KLEËD1NGMAGAZ1J IV, S. J. FONTBIJN Advertentiën. voorloopig vastgesteld op 14 JUNI a. s. J. C REDERS Cz. No 81. Woensdag 13 Mei 1903. Zevende Jaargang. INDISCHE PENKRASSEN. Bnrgelijke Stand van Middelburg. ZIE ETALAGE. ZIE ETALAGE. Gezinskaarten f t- voor de 4 Persoonlijke kaarten - 0.50 Concerten. Buiten inteekeningEntree 25 Ct. per persoon. Zaak in Gouden en Zilveren Werken GROOTE NATIONALE NIEUWS MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM MET WONINGGIDS. Verschijnt eiken Woensdagavond, wordt door de geheele stad gratis verspreid. UITGEVER Spanjaardstraat. Prijs der Advertentiën van 1—3 regels 15 Cent, iedere regel meer 5 Cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. By abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Met het oog op de vele advertentiën, die week in week uit door te late toezending tot eer volgend nummer moeten blijven liggen, verzoek ik vriendelijk advertentiën voor dit blad intyds in te zenden. Tot uiterlijk Woens dagmorgen 12 uur kunnen zij worden aange nomen, om nog in het nummer van dien dag geplaatst te worden. Voorts verzoek ik er goede nota van te ne men, dat kleine advertentiën niet dan bij voor uitbetaling worden opgenomen. DE UITGEVER. IX. We moeten helaasbeginnen met treurig nieuws. Gisteren 16 xMaart overleed plotseling aan een hartverlamming, een onzer stokers, Jozef Montnor. Hij was gehuwd en maakte reeds zijn 18de reis bij de Maatschappij, nadat hy, 'n geboren West Indiër, de Koninklijke Marine met pensioen verlaten had. Het treffende van dit zoo onverwachte sterf geval maakte op passagiers en equipage een diepen indruk. Het ïyk, gedekt door de Hollandsche driekleur, is van nacht nog met de sloep naar wal ge bracht, aan het Hospitaal te PortSaïd overge geven en zal heden ter aarde worden besteld. Hy ruste in vrede Om 10 uur 's avonds werd eindelijk de vuur toren met 't electrisch draailicht zichtbaar en om half twaalf zagen wy de eerste lichtjes van Port-Saïd aan den horizon. Door het oplaten van een vuurpijl werd om een loods geseind, die dan ook weldra aan boord verscheen en nu recht op den breeden haven ingang, tusschen de roode en groene boeien, aanstuurde. Om 10 minuten over 12 stoom en we de pieren binnen, zien aan stuurboord het standbeeld van Ferdinand de Lesseps en ook het Engelsche transportschip No. 5, druk bezig met kolen laden. Aan bakboord passeeren we de „Merapi" der Rotterdamsche Lloyd, waar alles reeds in diepe rust schynt. Nu zyn we dan in Afrika, het zwarte wereld deel en zullen we weldra de eerste oosterlingen ontmoeten. Ik waarschuw u echter nu reeds vooruit, dat die kennismaking alles behalve aangenaam zal wezen. Ook wij moeten hier kolen laden, een af- schuweiyk vuile geschiedenis en zullen daarom straks naar den wal gaan. Al dadeiyk zien wy by het binnenstoomen op de kade, aan stuurboord, verschillende Ara bieren in hun vuile doch schilderachtige kleedy. Zy maken zich gereed om ons reizigers eens flink te gaan plukken. De boot ligt om half één eindelijk stil en een meter of tien van den wal af. Onmiddellijk zijn er de noodige bootjes met zwarte menschen aan stuurboord om ons, straks als de Egyptische dokter er permissie toe geeft, naar den Afrikaanschen grond te brengen. Weinig geld meênemen, wordt nu het wacht woord, wat men bij zich steekt, gaat ook op. We moeten over vier uur weer aan boord zyn en ik besluit daarom my niet meer dan tien gulden te laten afzetten. De roeiers vragen reeds een franc per passa gier en weldra zjjn de meeste dames en heeren aan wal. Slechts enkele café's en winkels zijn nog geopend en nadat we met een vroolijk clubje de donkere eenzame straten hebben doorkruist, strijken we in zoo'n inrichting aan de kade neer. Een tiental kooplui trachten nu alle mogelijke en onmogeiyke zaken aan ons kwijt te raken en sommige van die boeventronies spreken werkeiyk een aardig mondje Hollandsch. Men kan trouwens bij die lui al heel veel talen spreken, voor en aleer zij 't antwoord schuldig zullen blijven. Onze algemeene indruk van Port Saïd was al wêer net zoo als vroeger, diep treurig. De meeste woningen zijn van hout, onaan zienlijk en vuil. De straten zien er ellendig uit, smal, stoffig en ongeplaveid. Het volk bestaat uit een mengelmoesje van Arabieren, Egyptenaren, Negers en Turken en leeft gewoonweg van afzetterij. Eigenlijk zijn we blij, als het vyf uur wordt en we dus naar boord terug kunnen. Neen, dan heilig ons Indië en onze Inlanders We stappen dus maar weêr in een bootje en roeien voor de laatste franc naar ons schip De „Koning Willem II" is in een dichte wolk van kolengruis gehuld. Een paar honderd Arabieren zijn nog aan het kolen laden en doen dat werkje in een sukkeldraf, al doorschreeuwende: „Halézoohu 't Is een leven als een oordeel en bij het schijnsel der flambouwen^ op de kolenschuiten, lijkt 't wel of een bataljon duivels aan het werk is. Als wij dan eindelijk weêr goed en welaan boord zijn, schrikken we van het zwarte stof, dat overal doordringt. Met een bepaald armoedig gevoel gaan we wat slapen. Om 8 uur worden we wakker van het dek- spoelen. Er wordt met de brandslangen gewerkt om schoon schip te maken. Nu 't mag dan ook wel We zijn weer onder stoom en haasten ons daarom met ons toilet, om toch vooral spoedig een en ander te kunnen zien. Het Kanaal van Suez is slechts een smal vaarwater, 60 tot 100 meter breed en doorsnijdt de landengte, die Azië met Afrika verbindt. Een leuk denkbeeld is 't, dat men zich juist op de grens van twee werelddeelen beweegt, dat men aan stuurboord Afrika, aan bakboord Azië ziet liggen. Het kanaal is 162 kilometer lang, de zyden loopen zacht hellend als een strand opwaarts en laten in het midden een d )orvaartgeul ter breedte van 22 meter met 8 meter diepte. Twee schepen mogen niet tegelijk passeeren. Een van beide moet naar rechts uitwijken en stil liggen, tot dat het andere voorbij is. Wie nu uitwijken moet, wordt bepaald door het kanaal reglement en hangt van de meerdere of mindere nabijheid van een der schepen van een station, dat men nadert. Beide oevers bestaan uit zandige heuvels, aan stuurboord nu en dan afgewisseld door eenige witte huisjes, met een soort van palm- boomen omringd, die de stations vormen. Het kanaal ziet er eenigszins onafgewerkt uit, gewend als wij, Hollanders, zijn aan nette, goed onderhouden waterwerken. De tocht gaat zeer langzaam en wy kunnen duidelijk de rust punten aan den dorren zandoever opnemen. Het zijn bovenbedoelde stations met de witte woningen van opzichters en wachters, omringd door frissche groene tuintjes en bloeiende boo men, terwijl seinpalen met manden of andere 'seinmiddelen er 't middelpunt van vormen. De bewoners zijn meestal Europeanen met Afri- kaansch dienstpersoneel. Meer landwaarts in, zien we in de zanderige woestyn, nu en dan een oase met een twintigtal armoedige leemhutten, een donkere bevolking en de noodige kameelen. Spoedig komen er jongens en mannen opdagen, die steeds in den looppas het schip bijhouden onder het schreeuwen van „TabaccoHol landsch Tabacco!" Nu worden met kwistige hand door de man schappen van het detachement, pakjes rook- en pruimtabak over boord geworpen en dan springen de gespierde inboorlingen te water, zwemmen met vooruitgeslagen armen naar de tabak, haasten zich den oever weer te bereiken,Üa'lefi het schip in en het spelletje begint opnieuw. Op die wyze worden we aan de beide oevers telkens door een tiental zwarte broeders meer dan een uur gevolgd, tot groot vermaak na tuurlijk van passagiers en militairen. Aan stuurboord zien we ook de telegraafpalen en andere teekenen van leven. Nu en dan passeert ons een spoortrein en wuiven de Europeesche en Arabische passagiers elkander toe. Daar het Kanaal van Suez den weg naar Indië en andere Aziatische landen zeer verkort heeft, men denke slechts aan de reizen van weleer om de Kaap de Goede Hoop, zullen wellicht velen er wel belang in stellen, om in korte trekken, de geschiedenis van het Kanaal te leeren kennen. Reeds in de grijze oudheid, onder Ramses den Groote en onder de Ptolomeëers, was men er fin Egypte op bedacht geweest, de Roode Zee met den Nijl te verbinden en zoo een weg van genoemde zee naar de Middellansche in 't leven te roepen. Er zijn werkelijk in die dagen kanalen met dat doel tot stand gekomen, doch door verwaarloozing zijn ze verdwenen en sedert de 8ste eeuw werden ze niet meer gebruikt Napoleon, de groote soldaat, vatte gedurende zijn verblijf in Egypte weêr het plan op, en de ingenieur Lepère werd met onderzoekingen belast, die door het spoedig terugtrekken der Franschen uit Egypte op niets uitliepen. In 1881 was de bekende jeugdige baron Ferdinand de Lesseps als leerling consul in Alexandrië gekomen. Hij legde zich dadelijk op het vraagstuk toe en kwam in 1888 in kennis met den Engelschen zeeofficier Waghorn, die, evenals hij met geestdrift bezield werd voor de groote zaak, het verkrijgen van een geregelde verbinding tusschen Europa en Indië. De Lesseps zag later zijn rusteloos zwoegen beloond. Waghorn echter stierfin 1850 te Londen als een onbekend burger. In 1854 werd door de Lesseps, gesteund door de Fransche Regeering, een volledig uitgewerkt plan van doorgraving aan den vorst Said-Pacha aangeboden, t Duurde nog tot April 1858 eer 't geld by elkaar was en de eerste spade, op last van de Kanaal Maatschappy, in den grond gestoken werd. Vijf en twintig duizend Fellah's en 't noodige Europeesche personeel waren midden in de dorre heete woestijn aan den arbeid en dagelijks waren 1600 kameelen noodig, alleen om in de behoefte van drinkwater te voorzien.dit laatste kostte aan de Maatschappy jaarlijks niet minder dan ongeveer U/4 millioen gulden Tal van bezwaren, tal van tegenwerkingen, die groote mannen steeds ondervinden, moest de Lesseps het hoofd bieden, doch 16 November 1869 werd het Kanaal met plechtigheid en schitterende feestelijkheden, voor den wereld handel geopend. In 1869 waren reeds 460 millioen francs verbruikt, terwyl nog jaarlijks tonnen gouds noodig zyn voor onderhoud enz. Natuurlijk is het tolgeld dan ook zeer hoog en zoo moet b. v. de .Koning Willem II" 35000 francs betalen, alleen voor dat ééne tochtje door het kanaal. Van 5—11 Mei. ONDERTROUWD: H B. Bouwman, jm. 23 j. met M. W. Buys, jd. 22 j. J. Polderman, jm. 28 j. met W. Minderhout, jd. 26 j. W. C. Petiet, jm. 24 j met E. van Loo, jd. 22 j. G. A. P. C. Soetens, jm. 24 j. met L. Kramer, jd. 26 j. C. Pierens, jm. 24 j. met J, H. Akkerman, jd. 21 j. C. Maartense, jm. 28 j. met P. W. Vogel, jd. 24 j. J. A. Maree, wedr. 37 j. met M. G. Hartog, Prachtige sorteering Heeren- en Kindercostuums, Pantalons en Voorjaarsgoederen. Een extra voordeelige aanbieding in zwarte en gekleurde Jongenscostuums in de nieuwste modellen en dessins. Pry zen beneden iedere eeriyke concurrentie. wede 43 j. J. Breel, jm. 29 j. met A. Wouterse, jd. 22 j. J. J. Lampert, jm. 23 j. met L. M. van Gemert, jd. 20 3. J. van Dyk, jm. 29 j. met C. C. Vermeulen, jd. 27 j. W. J. Outermans, jra. 21 j. .met J. Griep, jd. 18 j. G. A. Bischoff, jm. 37 j. met J Bongers, jd. 25 j. GETROUWD: P. Buys, jm. 26 j. met W. Joosse, jd. 24 j. A. Ludikhuize, jm. 25 j. met F. van der Veen, jd. 26 j. A. A. Varel, jm. 27 j. met W. Montanari, jd. 21 j. BEVALLEN: P. Minderhoud, geb. Lievense, z. C. Volmer, geb. Sonius, z P. Leynse, geb. de Lange, d. E. Baas, geb. Schoolmeester, d. M. de Lang, geb. Minderhoud, z. E. van Schaik geb Eiff?< z. M. van den Bergen, geb. Broerse, z. C. Mol, geb. Montanari, d. A. W. Onderdyk, geb. Comé, d. E. C. Huysman, geb. Minet, z. Mr R. Molenaar, geb. van Varik, d. L. Joziasse, geb Joosse, d. Levenloos aangegeven een z. van H. Pieterse en G. H. Broekman. OVERLEDEN J. Vermeulen, ongeh. z. 22 j. M. Moens, man van L. van Oost, 26 j. M. Bay ens, man van P. Hendrikse, 28 j. A. Maris vrouw van A_. P. van den Hil, 64 j. Zij, die zich als nieuwe leden willen doen inschrijven of hun lidmaatschap zouden willen opzeggenmoeten zulks doen vóór 20 Mei a. s. ten huize van ondergetee- kende. Teneinde verwarring te voorkomen, gelieven zy die persoonlijke kaarten wen- schen te veranderen in gezinskaar ten of omgekeerd, of van woonplaats veran derd zijn, zulks eveneens vóór b.g. datum te doen. Namens de Commissie der Z. A.-C., L. K. VAN DER HARST J.Jz. De ondergeteekende maakt zyn geachte cliëntèle bekend, dat hij zijn heeft VERPLAATST van K 14a naar K12, en noodigt een ieder beleefd uit hem met een bezoek te vereeren. Onder minzame aanbeveling, Uw Dw. Dn., Korte Gortstraat K 12. hebben zéér veel aftrek, kosten slechts 11 Cent per stuk, TIMMERMANS, NOORDSTRAAT. te geven door de Schermvereeniging „Koningin Wilhelmina" te Middelburg, Directeur de Heer I. v. d. SLUIS. Gedurende de Pinksterdagen 31 Mei en 1 Juni, op 31 Mei aanvang ten 2 uur en op 1 Juni des morgens om 10 uur. Beide avonden VRIJ BAL. Entrée Vry. De Kastelein, C. v. Langebaad, Café Rotterdam, Kinderdyk

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1903 | | pagina 1