sterk Schoenwerk, Nieuw Nieuw Petroleumlamp, DE JONG Co. Behangpapier en Randen, A, D. UTTOQIJ Az. Afslag Varkensvleesch. Grootste pnblleiteii hier ter stede! 3400 ex. worden wekelijks met zorg verspreid 1. Grootste PnbUcltelt. 1313. Om zelf te Vergulden Gravenstraat 1313. KLEEDINGMAGAZIJN, S. J. PONTBIJN Koloniale Waren, Boter, Kaas, Eieren, Tabak, Sigaren, enz. W. DE KAM, IS DE welke brandt zonder glas. Zie Etalage! Zéér mooie GORT, grof van korrel, 10 cent de kop. DU J. DE HAMER Pz., WED. DEKKER, Ne. 30. Woensdag 6 Mei 1903. Zeyende Jaargang. Verschijnt eiken Woensdagavond, wordt door de geheele stad gratis verspreid. Span jaar dstraat. Prijs der Advertentiën van 1—3 regels 15 Cent, iedere regel meer 5 Cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. NIEUWSTIJDINGEN. Advertentiën. ZIE ETALAGE. -« BC ZIE ETALAGE. I. D. KARREMAN, J. van Eijzeren, SMID, Lange Geere K 313, levert oude en nieuwe KACHELS, ook in ruil, en beveelt zich voor smidswerk beleefd aan. Bizonder geschikt waar LICHT op de hand gewenscht is. Krippen 30, Lappen en Worst 35 en Spek 30 Cent, alles per 5 ons, Gravenstraat I 195. Prachtige soorten vanaf 6 Cts. per rol. Kastranden 12 voor 10 Cts. mm iiddelburgsci ADMTIITIIBLAD DE FAAM it i t woirmaaiDS. UITGEVER Groote letters naar plaatsruimte. By abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Met het oog op de vele advertentiën, die week in week uit door te late toezending tot eer volgend nummer moeten blijven liggen, verzoek ik vriendelijk advertentiën voor dit blad intijds in te zenden. Tot uiterlyk Woens dagmorgen 12 uur kunnen zij worden aange nomen, om nog in het nummer van dien dag geplaatst te worden. Voorts verzoek ik er goede nota van te ne men, dat kleine advertentiën niet dan bij voor uitbetaling worden opgenomen. DE UITGEVER. INDISCHE PENKRASSEN. VIII. Heden 16 Maart komen we te Port-Saïd. Het wordt echter zeer laat, ja misschien wel nacht en daar we er slechts enkele uren ver pozen om kolen te laden, zoo zullen we maar weinig of niets van ons derde station zien. 't Is wel jammer anders, want te Port Saïd komen we dan eindelijk in aanraking met het Oosten. Enfin, we zullen trachten ook zelfs in 't donker, een indruk te verkrijgen en dus aan wal gaan. In alle geval is bij aankomst van een mailboot daar alles dadelijk bij de hand. Deze Penkras moet nog te Port-Saïd op de post en aangezien ik vanmiddag eenige uren ga slapen, met 't oog op vannacht en den zoo belangwekkenden tocht morgen door het Kanaal van Suez, zal ik my haasten met het vervolg van myn reisverhaal. In myn vorig artikel vertelde ik reeds, hoe wy slechts noode de schoone stad Genua ver lieten. By aankomst aan boord was er een drukte van belang. Tal van nieuwe passagiers waren er reeds bijgekomen en 't werd een voortdu rend kennis maken daar boven op het prome nadedek. Heilsoldaten en liefdezusters bewogen zich tusschen de vrooiyk babbelende menigte en vroegen ons om het restanje Italiaansch geld. 't Werd hen gaarne voor 't goede doel afge staan. Ook buiten boord konden we onze halve lires en centimestukjes kwijt raken. In een der vele bootjes, daar beneden, zaten eenige Italiaansche schoonen zeer melodieuse liedjes te zingen, begeleid door guitaar en viool. Menig zilverstukje werd als belooning van boord ge gooid en in 't bootje opgevangen. Een Duitsche mailstoomer kwam met volle muziek de haven binnen en ging er voor an- kér. Andere schepen vertrokken weêr en lieten hun stoomfluiten jammeren. Te midden van al dat leven brachten de onvermoeide roeiers telkens nog nieuwe pas- agiers voor de „Koning Willem II". Een zuidelyk zonnetje aan een prachtig blauwen Italiaanschen hemel bescheen 't ge heel Er werd gewacht op de mail voor Indië, die men om 2 uur 80 aan boord bracht en uit 125 zakken bestond. Wel een bewys van de drukke correspondentie tusschen moederland en kolo niën, vooral als men bedenkt, dat er wekelijks zoo'n Hollandsche mail vertrekt en tusschen- tyds ook brieven en couranten met de Engel- sche, Duitsche of Fransche booten worden verzonden. De mail wordt in een speciaal daarvoor ingerichte kamer opgeborgen. „Vooruit" zyn de soldaten in spanning of hun drie gedeserteerde makkers op 't laatste oogenblik misschien nog terug zullen keeren Een matroos is bezig het zooeven ontvan gen nieuws uit Holland, natuurlijk over „de staking" aan zijne kameraden voor te lezen, terwijl een ander, jong getrouwd, nog gauw een afscheidsbrief aan moeder de vrouw schrijft De agent der Maatschappij neemt straks bij het vertrek de post meê „naar wal" 't Zijn twee aardige tooneeltjes, die we ver eeuwigd hebben door een .kiek". Eindelijk om 2 uur 41 licht men 't anker en langzaam aan stoomen we weêr voorwaarts. Europa is voor goed verlatende reis naar Port-Saïd begint. Even buiten de pieren passeeren we de „Koningin Wilhelmina" op reis naar Holland. Aan hoezee's over en weer natuurlijk geen gebrek. „De liefde tot zijn land is ieder aan geboren 't Is nu vol aan boord, Alle plaatsen zijn bezet en onze mailstoomer lijkt wel een plei- zierboot met al die passagiers aan dek, vol bewondering starende naar de schoone Itali aansche kust aan bakkoord. t Is de beroemde Riviera di Levante, welke zich aan onze verrukte reizigers daar vertoont, nu ons schip zoo betrekkeiyk dicht „land houdt". We hebben het prachtigste weer, dat men zich denken kanNiet koud en niet warm Een spiegelgladde zeeGeen zeeziekenEn we hielden dat weer tot heden toe. Ik begin te gelooven, dat de ellende nu voor goed voor bij is. 's Avonds genieten we van den heerlijken maneschijn en zijn allen aan dek om te luis teren naar de gramophone, die ons hier op zee doet genieten van opera's en concerten. Nu en dan wordt een belangrijk punt ge passeerd, zooals den eersten avond' aan stuur boord het bekende eiland Elba (11 uurl2nm.) Een ieder dacht toen aan den grooten solda tenkeizer, hier een tijdlang gevangen. 13 Maart 's middags om 2 uur zagen we, heel in de verte, aan bakkoord Ischia bij Na pels liggen en 's avonds om half twaalf den vulkaan Stromboli, midden in zee. Nu en dan spoog hij gloeiende lava, die langs de helling in zee liep. Prachtig schouwspel, die werkende kolussus, beschenen door volle maanHier herinneren wij ons den roemrijken zeeslag door onzen Michiel Adriaanszoon de Ruyterin 1676 tegen een overmachtige Fransche vloot onder Duquesne geleverd. 14 Maart 's morgens om 2 uur 24 naderen wy de beroemde straat van Messina. Jammer, dat we het dezen keer juist 's nachts moeten treffen, want nu genieten we' er niet veel van. Vóór ons zien we een zwarte massa, 't Zijn bergenHet schip gaat er recht op af, alsof het zoo dadelijk te pletter zal loopen. Het is een eigenaardig gezichtsbedrog, dat zich op heldert, wanneer wij eindelijk naar stuurboord wenden en daar plotseling tusschen de hooge bergen van Italië en Sicilië de straat met al zijn lichten aanschouwen. Om 8 uur 54 v.m. waren we er weder uit en gingen we naar de kooi. By del Armi werd nog met lantarens ge seind, dat „alles wel aan boord" was. Gisteren 15 Maart hadden we van 's morgens half negen tot donker een aardigen kijk op 't bekende eiland Kreta. In een volgend artikel iets over den nacht te Port-Saïd. Te Blaricum heeft een schildwacht een man die des nachts tegen het verbod vee in de weide bracht na viermaal gescho ten en hem gesommeerd te hebben terug te gaan, en nadat de man was door blijven loo pen, hem uitjouwende, ten slotte doodelyk getroffen, zoodat de man in* de pastorie ge bracht, na een uur lijdens en na bediend te zijn, bezweek. (Tot toelichting diene dat het bestuur van de Blaricummermeent had be paald-dat de erfgooiers hun vee niet vóór den 'I2den Mei aldaar in de weide mochten bren gen. Hiermede waren de erfgooiers niet te vreden, vandaar dat enkelen, en ook de 22 jarige Smit er Vrydagnacht op uitgingen met zoo hoodlottigen afloop voor dezen laatsten.) Te Dordrecht is een 2 jarig meisje, dat met lucifers speelde, in brand geraakt, en aan de bekomen brandwonden overleden. Te Op- hemért viel een arbeider uit een korenberg, kwam met het hoofd op de straatsteenen terecht, kreeg kersenschudding en overleed spoedig. Een werkman kwam aan de rijstpellerij Wor- merveer in aanraking met de machine en werd zoo ernstig gewond, dat de dood onmiddelijk volgde. De man laat een vrouw met 6 kinde ren achter. Te Rotterdam viel een lBjari lootgietersjongen uit een dakgoot, brak beide armen en beenen, kreeg een zeer ernstige hoofdwond en werd inwendig zeer zwaar ge kneusd aan de borst. De arme jongen over leed aan de gevolgen. Te Amsterdam werd Zondagmiddag de 18-jarige machinist leerling der staatsspoor L. Kooman, pas acht dagen in dienst, bij het verlaten der machineloods door een trein gegrepen en gedood. Hem werd de schedel verbreizeld. Te Vaals werd Vrydagnacht een poging tot moord gedaan op den drukker-uitgever van 't aldaar verschijnend weekblad „De Grensbode". Terwijl hy tusschen 12 en 1 uur bezig was met het vouwen van couranten, werd er op eens hevig op het venster geklopt. W. zich naar het venster begevende om naar de oor zaak hiervan te zien, hoorde öp eens een schot vallen. De ruit met de gordijnen, waarachter hij stond, werden doorboord, eveneens 6 bladen die hij in de handen hield, totdat eindelijk de kogel van een nogal tamelijk zwaar revolver kaliber in zijn boezelaar terecht kwam, alwaar hij in de vezels verward bleef zitten. Alhoewel de politie dadelyk gewaarschuwd werd, is van dader of daders geen spoor. RurgeHjbe Stand van Middelburg. Van 28 April 3 Mei. ONDERTROUWD A. F. de Paauw, jm. 23 j. met F. C. Geldof, jd. 24 j. A. de Vos, jm. 25 j. met J. de Ryke, jd. 23 j. J. Dingemanse, jm. 24 j. met A. Pouwer, jd. 27 j. J. Goed- bloed, jm. 29 j. met A. Poppe, jd 26 j. H. C. Step, jm. 26 j met A. M. Wesdorp, jd. 27 j. A. Aarnoutse, jm 2-3 j. met J. P. Bassie,jd. 19 j. P. Wondergem, jm. 25 j. met N. Overweel, jd. 23 j. H. Arkenhout, jm. 23 j. met J. Cas- telijn, jd. 22 j. W. C. Faase. jm. 23 j. met M. M. But, jd. 27 j. C. Looten, wedr. 41 j. met W. C. S. de Vroome jd. 51 j. P. J. Davidse jm. 23 j. met J. de Bree, jd. 24 j. A. J. de Graaf, jm. 24 j. met C. Kreukniet, jd. 21 j. GETROUWDP. de Ruiter, jm. 23 j. met J. Evertse, jm. 28 j. BEVALLENM. J. de Vries, geb. Boom, z. G. Schout, geb. Simonse, d. P. Flipse, geb. De Jonge, z. A. Sanderse, geb. Meliefste, d. M. F. C van Woerkens, geb. Dierikx, d J. de Wolff geb. Versehiere, d. P. Eiff, geb. Groenenberg, z. en d. (tweel.) I. C. de Bruin, geb. Thijse- baard z. J. M. Reus, geb. Vink d. J. Cappon, geb. Maljaars z F. J Franse geb. Schot d. C. C. Gillissen, geb. Hooftman z. GEBOREN Een onechte d., moeder 23 j OVERLEDENP. F. J. van Burg, wedr. van J. G. H. de Casparis, 72 j. E. Smit, vrouw van H. J. Straatman, 56 j. T. Baan, wed. van C. J. de Wolff, 70 j. verkryge men 1 pakje STANDAARD BRONS, dat lang stand houdt. W. HUBREGTSE, in Verfwaren, Korte Noordstraat. Prachtige sorteering Heeren- en Kindercostuums, Pantalons en Voorjaarsgoederen. Een extra voordeelige aanbieding in zwarte en gekleurde ongenscostuums in de nieuwste modellen en dessins. Pry zen beneden iedere eeriyke concurrentie. Met deze wordt het geachte publiek bekend gemaakt, dat ik myn WINKEL in geopend heb, belovende een prompte en nette bediening. Aanbevelend, Uw dienstw. dnr., V lissin gsche straat K 55. Ondergeteekende maakt zyn geachten be gunstigers bekend, dat hy by zyn Reparatie- werk een WINKEL opent in alle soorten tegen concurreerende pryzen, meest handwerk. Ook alle reparatiën spoedig, sterk en biliyk. Belovende eene nette en vlugge bediening. Zich minzaam aanbevelend, Domburgsch Sohuitvlot. Vitrage voor Gordynen in alle breedten en Karpetten in alle lengten en breedten. Soliede kwaliteit, pryzen zeer laag, zwarte Karpetfranje, 9 Cent per el. Pottenmarkt K 173, Timmermans. TIMMERMANS, NOORDSTRAAT. Bellinkstraat.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1903 | | pagina 1