Intermediair Advies A. D. LITTOOU Az. Orootste publiciteit hier ter sted e! 3400 ex. werden wekelijks met zorg verspreid. Grootste Publiciteit. Gravenstraat 1313. 1313. RLEËDI1VGMAGAZIJ1V, IS. J. FONTBIJN Adyertentiën. Pensioenboekles JOH. MUNTERS, Voor 7 gulden franco lUfl! Ne. 29. Woensdag 29 April 1903. Zevende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. verzend ik 5 el FIJNE CHEVIOT voor een in zwart en gekleurd. STALEN worden op aanvraag toegezonden. Hengelo (0.) E. ANGERSTE1N. mm 1IDD1LBD1SSCH IDmiEITIIBLAD DE FAAM MET WONINGGIDS. Verschijnt eiken Woensdagavond, wordt door de geheele stad gratis verspreid UITGEVER Spanjaardstraat Prijs der Advertentièn van 1—3 regels 15 Cent, iedere regel meer 5 Cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. BQ abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. INDISCHE PENKRASSEN. VII. Dat hebben we alweêr achter den rug! Heden 12 Maart om half vier in den middag verlieten we'voor goed ons werelddeel Europa. We houden thans koers op Port Saïd, het derde station. Gedurende ons verblyf in Genua troffen we het prachtig met het weer. We hebben er dus werkelijk veel kunnen genieten, wat trou wens ook wel mocht na onze zoo stormachtige zeereis Genua, in het Italiaansch Genova geheeten, is een buitengewoon mooie stad. Van uit de groote haven ziet men haar liggen, amphitheatersgewijze opgebouwd tegen de vrij steile berghelling der Apenijnen. Wij schreven u reeds in onze vorige Penkras hoe machtig schoon het effect was van de duizenden lichtjes op dien morgen by het binnenstoomen der havenwerken. Doch ook overdag maakt Genua zooals het daar ligt een onuitwischbaren indruk. De Ita lianen gaven haar met recht den bijnaam van la Superba (de Fiere), een bijnaam, die zij niet alleen door hare schoone ligging verdient, doch ook door de vele trotsche marmeren paleizen, die van uit zee gezien zich boven elkander verheffen. Genua heeft pl. m 250.000 inwoners, is de voornaamste handelsstad van Italië, de zetel ook van een Aartsbisschop en heeft bovendien een beroemde Universiteit en een zeer sterk garnizoen De ruime „Porto" (Haven) is één der beste van de Middellandsche Zee en wordt voor de helft door de stad in een halven kring van bijna 2 uur gaans omsloten. Er is daar plaats voor wel vijfhonderd groote mailstoomers en we zagen er de vlaggen van bijna alle naties. Nauwelijks is een boot aan, of van de kade komen tal van roeibootjes er op af. 't Zijn de z.g. „Scialuppa a remidie u voor een halve „lire" (25 cent) overvaren. De roeiers, echte zuidelijke typen, trachten elkaar natuurlijk passagiers af te snoepen en schreeuwen daarom steeds hun „signorisignóri!" Ze hebben blijkbaar veel vertrouwen in hunne klanten, bereid als ze zijn crediet te verleenen tot aan onzen terugkeer uit de stad, mits men maar belooft ook dan weêr in hun bootje plaats te nemen. We gingen dus naar den wal en als ik U nu al mijn indrukken, daar opgedaan, moest weêrgeven, dan had ik zeker wel stof voor tien „Penkrassen lk moet me dus tot het voor naamste beperken. Al dadeiyk merken we het eigenaardig zuide lijk karakter van stad en bevolking, zoo geheel afwekende van wat we gewoon zyn in het Noorden. De huizen zyn er vuil geelachtig wit met meestal groene blinden en zeer hoog. De achter buurten bestaan uit een doolhof van steegjes, soms niet breeder dan 1 1 5 Meter en evenals de hoofdstraten en pleinen geplaveid met groote zerksteenen. De huizen in die steegjes zijn liefst 7 a 8 verdiepingen hoog en zeer bouwvallig. De hoofdstraten, in de hartader van het verkeer gelegen, zyn breed en modern aangelegd. Men ziet daar en op de pleinen prachtige paleizen wier marmeren gevels met grootsche poorten, breede marmeren trappen en heeriyke zuilenrijen een machtigen indruk maken. Die rakere buurten zyn 's avonds met 'elec- trische booglampen verlicht en electrische trams met bovengrondsche geleiding als te Amster dam, voeren U voor enkele „centisimi" (halve centen) van dddr naar verschillende buiten- wyken der stad. Ik zal nu niet als in een reisgids de ver schillende trötsche gebouwen en kerken gaan opsommen, die we te Genua hebben bezichtigd. Men zou er van uit de verte toch maar weinig aan hebben. Alleen kan ik U zeggen, dat het er meer dan mooi was. Voor ons Nederlanders was het wel aardig om hier en daar een reclamebord te zien waarop met groote letters: „Cacao Bensdorp Amster dam". Ook zagen we een bierhuis met vier natievlaggen versierd. Een van die vlaggen was de onze. Natuurlijk gingen we er uit pure erkentelykheid een potje vrij slecht bier drinken. Wijn is in Genua goedkoop Vooral de be roemde Muscadello, een heerlijke Italiaansche landwijn, die slechts veertig cent de flesch kost 1 Karren met drie en meer paarden, alle achter elkaar gespannen, trokken onze aandacht, 't Zijn anders maar leelijke beestjes, die paarden te Genua en ook het vee, dat we zagen, zag er slecht en mager uit. Verschillende huizen zijn voorzien van platte daken, waarop geheele tuinen, ja tropische palmboomenBepaald typisch om te zienOp de hoeken der straten treft men hier en daar Mariabeeldjes aan, beeldjes zooals wij ze ook veel in Limburg hebben. Natuurlijk heeft men er tal van prachtige kerken, waarvan sommige reeds duizend jaar oud zijn. Het zonnetje scheen lekker en in enkele straten profiteerde men daarvan door te pavoi seeren met hemden en onderbroeken van allerlei kleur. Er worden daartoe, zeker in overleg met de buren van de overzij, touwtjes gespannen, waaraan het goed dan te drogen hangt. De Italianen maakten op ons geen onverdeeld gunstigen indruk. Over 't algemeen ïyken 't mij zeer onbetrouwbare luitjes, die op de on bekendheid met hun taal speculeeren om in den kortst mogelijken tijd zooveel mogelijk van den vreemdeling te plukken. Men vindt er dan ook echte boeventronies onder, echte Rinaldo Kinaldini typenZij zijn over 't algemeen veel losser gekleed dan de bewoners der Germaan- sche landen, erg bewegelijk en druk in hun doen, en weten hoe arm dan ook, soms toch nog een zekeren geur te slaan. De straatjongens loopen er barrevoets of liever liggen als bandrekels in dolce far niente (zalig niets doen) op de stoepen. Van de mindere militairen kreeg ik geen bijzonder goeden indruk. Ze zijn slordig gekleed en loopen er meestal nog al lummelachtig bij. De officieren daaren tegen maken over 't algemeen een kranig fi guur. Zij zijn zeer correct gekleed, altijd ge wapend met de sabel en schijnen zeker niet in politiek te mogen loopen, want we zagen ze tot laat in den nacht bij tientallen op straat. Naar we vernamen heeft Genua geen eigen lijke middenstand. Er wonen schatryke men schen in overvloed, doch daarnaast vindt men dadelijk armoede, door het milde klimaat echter minder pijnlijk dan in noordelijker streken. Het leven in Genua is ook verre van goedkoop. Petroleum b. v kost er vijf maal zooveel als by ons en de meeste arbeiders branden ook 's avonds geen licht in huis. Op de lucifersdoosjes zit een plakzegeltje van 't Gouvernement ter waarde van li/2 centime en ook brood en vleesch zyn er peperduur. De werklieden eten meestal hun boterham met schijfjes knoflook er op en in de achterbuurten ruikt het daardoor verre van aangenaam. Tabak en sigaren zijn er niet te genieten en al even duur als in Engeland. Alleen wijn en vruchten zijn spotgoedkoop en smaken heerlijk. Een der drukste en mooiste straten is de Via Roma, evenwijdig aan de Galieria Mazzini, een reusachtige „passage" in den geest van die te Rotterdam en 's Gravenhage, doch veel hooger en langer, s Avonds is daar algemeene pan toffelparade. Natuurlijk hebben we ook het wereldberoemde Campo Santo (Heilige veld) bezocht, een reuzen kerkhof zonder weerga. Men ziet er lange gale ry en, waar rechts en links de prachtigste beelden en groepen boven de graven getuigenis afleggen èn van piëteit voor de dooden en van de on overtroffen Italiaansche kunst. Elke groep heeft haar symbolieke beteekenis en men staat ver stomd over de vindingrijkheid der beeldhouwers. Sommige families geven kapitalen uit, om een geliefde doode op waardige wijze te eeren Er zijn b. v. graven bij, die meer dan 50.000 gulden hebben gekost. Minder gefortuneerden bewaren hun overledenen in gemetselde nissen, die boven elkaar zijn aangebracht. Die nissen worden door fraaie marmeren steenen afgesloten, waarop men den naam, betrekking enz. lezen kan. Deze nissen vindt men in afzonderlijke zijgalerijen van het doodenpaleis. Niet Katholieken en vreemdelingen worden buiten boven op de heuvels begraven. Ook daar zagen wij nog vele heerlijk mooie monumenten. U merkt, we hebben in die paar daagjes onze oogen wel den kost gegeven en vonden het werkelijk zeer spijtig, dat we er heden alweer van door moesten. Aan boord hoorden wij dadelijk de droeve mare, dat drie Duitsche kolonialen in den afgeloopen nacht waren ge deserteerd. Ze hadden zich met een touw van den .bak', laten zakken en waren toen met een bootje naar den wal gegaan. Die knapen zijn nu zeker weer op weg terug naar hun heimath. Het gaf onder het detachement een zeer gedrukte stemming. Brieven en couranten zyn aangekomen. Ge lukkig bleef het in Holland tot nu toe kalm. Moge alles nog in der minne 'geschikt kunnen wordenr Over drie weken hopen we in Indië geruststellende telegrammen te lezen. Wij leven nu voorloopig in onzekerheid en spanning. Een volgende maal vertel ik u iets van onze reis naar Port Saïd. Dien man komt gratie toe. Hij schynt ons een soort Jean Valjean te zijn. De rechtbank te Leeuwarden heeft Jan G., oud 38 jaar, zonder vaste woonplaats, die in het jaar 1894 in kolonialen dienst is getreden met behulp van valsche papieren, toebehoo- rende aan M. Fokkema, te Groningen, veroor deeld tot 3 maanden gevangenisstraf. Uit het gehouden, onderzoek is gebleken, dat G. in 1890 uit de gelederen verwyderd is, vier jaar later te Leeuwarden onder den naam van M. Fokkema voor den militairen dienst in Indië is aangenomen, te Harderwyk f 300 handgeld heeft ontvangen, vervolgens naar Indië is ver trokken, waar hij trouw gediend en een 12-ja- rige medaille en het eereteeken voor belang rijke krijgsbedrijven verworven heeft en in het afgeloopen jaar in het vaderland is terugge keerd. Te Opeinde (Fr.) is een boerin door haar waakhond, die zich losgerukt had van den ketting, aangevallen. Het dier wierp haar op den grond en bracht haar wel 40 beten toe. Een der polsen was totaal verbeten en direct werd geneeskundige hulp uit Drachten gehaald. De hond werd afgemaakt. In de Friesche gemeente Baarderadeel heerscht het roodvonk. In het dorp Britswerd is de openbare school dientengevolge tijdelijk gesloten. De Engelschman Sir James Sawyer geeft de volgende voorschriften aan „om lang te leven". 1. Acht uur slapen per dag; 2. altyd sla pen op de rechterzyde3. de vensters der slaapkamer dikwijls open zetten 4. voor de deur een tochtscherm plaatsen5. het bed midden in de kamer zetten, dus nooit langs een muur6. 's morgens een bad op lichaams temperatuur, nooit koude stortbaden7 voor het ontbyt gymnastiek-oefeningen8 weinig vleesch eten en dan altijd gekookt9 volwas senen mogen geen melk drinken; 10 veel brood eten 11. het gebruik nalaten van prik Prachtige sorteering Heeren- en Kindercostuutns, Pantalons en Voorjaarsgoederen. Een extra voordeelige aanbieding in zwarte en gekleurde Jongenscostuums in de nieuwste modellen en dessins. Prijzen beneden iedere eeriyke concurrentie. ZIE ETALAGE. "3K1 SG* ZIE ETALAGE. kelende spijzen12. iederen dag een wande ling in [de frissche lucht; 13. geen levende dieren in huis houden14 waterdrinken 15. de vocht vermijden16. telkens iets anders verrichten 17. op zyn tyd rust nemen 18 niet eerzuchtig zyn19. zich niet laten beheerschen door zijn temperament. Burgelijke Stand van Middelburg. Van 21—27 April 1909. ONDERTROUWD W. Schuijs, jm. 29 j. met J. Zuydwegt, jd. 24 j. A. A. Varel, jm. 27 j. met W. Montanari, jd. 21 j. P. Buys, jm. 26 j. met W. Joosse, jd. 24 j. G. A. Carol, jm. 22 j. met P. J. Thysebaird, jd. 35 j. C. D. Snoep jm. 26 j. met S. M. L. Daman, jd. 23 j. GETROUWD: T. A. Lambrecht, jm. 22 j. met A. J. de Wit, jd. 21 j. A. M. Witte, jm. 21 j. m6t J. Soetens, jd. 19 j. BEVALLEN J. Broodman, geb. Kooman, z. P. Acda, geb. Gilde, d. M. de Jonge, geb. Van Westen, d. M. Breel, geb. Everse, d. E. Zandee geb. De Jonge, z. (levenl.) L. A. Weeda, geb. Hajer. z. M. Lakerveld, geb. Janisse, z. J. de Kam, geb. Hendrikse, d. M. M. Eversdyk, geb. Brouwer, z. OVERLEDENC. Klap, man van J. P. Ale- wynse, 26 j. E. Sinke, ongeh. d. iO j. R. Gillesse, 17 mnd. d. F. J, Smolders, 13 uren d. P. Grims. 21 mnd. z. W. J. J. Idsenga, 6 w. z. i. c. ii win. MUZIEKONDERWIJZER, LANGE DELFT 129 geeft les in Pianospel, Orgel- Harmoniumspel Zang en Theorie der Muttiek VRAAGT CONDITIËN. in zake Levensverzekering, Lijfrenten, Pen sioenen enz. Individueele- en Collectieve Verzek. tegen Ongelukken en Invaliditeit,Reis verzekering enz. volgens de vrygevige voor waarden der „Eerste Rotterdamsche Maats, van Verz. op het Leven, tegen Ongelukken en Inva liditeit." storting f2,50. Ingang pensioen op eiken leeftyd niet vooraf te bepalen. VoorbeeldVoor iemand 21 jaar oud wordt gestort f 100op 28 jarigen leeftyd stort hy zelf ook f 100, waardoor hy op 58 jarigen leeftyd een jaariyksch pensioen van f 76.19 zou kunnen verkrygen, of op 63 jarigen leeftyd een pensioen van f 123.43 enz. Voorbeeld levensverzekering. Iemand oud 27 jaar betaalt voor een kapitaal van f2000 uit te keeren ovèr 30 jaar of on- middeUv/k bij vroeger overly den een e jaariy ksche premie van f 52.80. en verdere inlichtingen by den agent der Maatschappy, dhr Wal B 78, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1903 | | pagina 1