P. J. Paventer. A, D. LITTQOIJ Az. Ook in ruil. Grootste publiciteit hier ter stede! 3400 ex. worden wekelljk s met aorg verspreid Grootste Publiciteit. 1313. Gravenstraat 1313. KLEËDINGMAGAZIJIV, S. J. FONTEIJN Advertentiën. Smid - Breestraat O 157. No. 28. Woensdag 22 April 1903. Zevende Jaargang. Verschijnt eiken Woensdagavond, wordt door de geheele stad gratis verspreid Spanjaardstraat. NIEUWSTIJDINGEN. ZIE ETALAGE. -^BKI 1ZIE ETALAGE. Burgerlijke Stand ?an Middelburg. MUTS ■I1D1L1DIGSCH ADTER1EITIIELAI DE FAAM MET WONINGGIDS. UITGEVER jPrijs der Advertentiën: van 1—3 regels 15 Cent, iedere regel meer 5 Cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. By abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. INDISCHE PENKRASSEN. VI. Ik werd van nacht om 1 uur met schrik wakker. De Mistral, door de matrozen raakstraal genoemd, was plotseling in alle hevigheid komen opzetten en onze „Koning Willem II" stampte verschrikkelijk, terwijl storm en water hem telkens zóó'n bons naar stuurboord gaven, dat de arme boot er van kraakte en zuchtte. Het zeewater beukte zóó verwoed tegen de deur van mijn dekhut aan bakboord, alsof de geheele boel stuk moest. Het was een leven van belangZoo'n storm had ik nog nooit bijgewoond en ik wil wel bekennen, dat ik een oogenblik met heimwee aan mijn rustig slaapkamertje in Holland te rugdacht Als reizend journalist behoor ik echter niet meer aan mezelf, doch aan het publiek. Ik mocht dus niet lang talmen en moest den toestand van nabij gaan opnemen. Telkens vallende van rechts naar links, kleedde ik my fluks aan, zoo goed en zoo kwaad als het ging en moest tegen den stormwind in, mijn hutdeur openen. Dit was een zeer moeielijke beweging en niet geheel zonder ge vaar, daar de orkaan met genoegen genoemde deur als amputeermes zou hebben gebruikt, wanneer ik hem niet te vlug was geweest. Langzaam aan, met inspanning worstelend tegen de woede van lucht en water, verblind door de zeetjes, die over het schip sloegen, wist ik den trap te bereiken en kwam ik ein delijk benedendeks wat tot verademing. Het zeewater, dat over bak en kuil sloeg, stroomde door de gangen en trots myn water proef as werd ik door en door nat. De matrozen, in oliejassen met zeelaarzen aan en zuidwester op, liepen naar hunne pos ten. De kalme houding dier mannen boezemde my dadeiyk vertrouwen in en ik ging daarom maar een bakje koffie drinken in het kombuis. Voor passagiers is de brug verboden terrein, doch de Koningin der Aarde heeft nu eenmaal overal privileges en dus ook aan boord van een mailboot, die worstelt met de elementen. Op verzoek van den wachthebbenden officier kwam ik naar boven en genoot daar van een natuurtafereel, zóó grootsch, zóó woest, dat mijn pen het niet vermag te beschrijven. Hoe nietig klein leek mij ons stoomschip, temidden van die woedende baren en wat blijft er van ons menschjes over bij zulk een losbreken van snelheid en massa In lang had ik niet zooveel reine emotie doorleefd en de nacht van 8 op 9 Maart zal daarom niet spoedig uit mijn geheugen ver dwijnen. Toen het eindelijk dag werd begon de storm iets te bedaren, alhoewel het toch nog 1 uur in den namiddag werd, alvorens hij geheel ging liggen We hadden natuurlijk weder vele zeezieken aan boord. Een troepje jongelui uit de tweede klasse bestreed de kwaal volgens mijnonfeil bare methode, door het aanheffen van vroolijke liederen. De Mistral, die nog al eens de Golf van Lyon onveilig maakt, ontstaat, wanneer de woestijn Sahara sterk is verwarmd. De heete lucht stfgt op en dan moet het luchtledig van over de zee door een kouden landwind uit Europa worden aangevuld. De dekhutten aan bakboord zagen er erbar melijk uit, ze stonden blank van het water en na afloop van den storm moesten zij met emmers worden leeggeschept. We kregen nu weer heerlijk weêr, zagen zoo nu en dan Frankrijks Zuidkust en komen morgenochtend vroeg te Genua aan. Om bijtijds present te kunnen wezen, ga ik thans slapen. Morgen vertel ik u de rest wel. 9 Maart 1903, 's avond half tien. Heden morgen om 4 uur kwam de boots man my wekken. We naderden Genua, ons tweede station. In een oogenblik was ik op de brug. Wat een verschil met gisternachtHeer lijk spiegelde zich het maanlicht in de groen blauwe zee. Duizenden sterren aan het firma ment vereenigden zich met de ontelbare lich tjes van den oever voor ons tot één groote monsterilluminatie. Een vuurpijl wordt opge laten. Men roept een loods van den wal. Deze is weldra aan boord en langzaam gaat het nu voorwaarts met halve kracht. De indruk is overweldigend Veel er over schrijven zal ik niet. De menschen houden meer van iets actueels en men kan toch nooit precies weêrgeven wat men in zulke momen ten gevoelt We liggen eindelijk in de haven. Aan stuur- en bakboord bevinden zich reusachtige booten, veel grooter nog dan de „Koning Willem". Als de zon opgaat zien wij de stad voor ons, opge bouwd tegen de heuvels. Daar komen de eerste brieven al aan boord. Nieuws uit Holland Vergun mij lezer, ditmaal wat kort te zijn. Ik heb mijn twee daagjes nu zoo hard noodig. Mijne indrukken van Genua deel ik u dan in een volgend schrijven mede. Te Harderwyk heeft zich aangemeld om als koloniaal te gaan dienen bij het Indische leger een gewezen le luitenant van hetOos- tenrijksche leger, die daar ontslag had gekre gen, na voor den Raad van Eer te zijn ver schenen. Uit Nijmegen wordt gemeld Heden werd door de Duitsche politie aan de manschappen der marechaussée alhier over geleverd een persoon, bekend staande onder den naam van F. Hönscheid, die in Duitsch- land in arrest is, onder verdenking zijn doch tertje te hebben vermoord. Aan het Duitsche parket had hij medegedeeld tijdens den moord niet in het Keizerrijk, maar in Nederland en wel in Nijmegen te hebben vertoefd Hij had ook den naam van een persoon, die daar ter stede woonachtig zou wezen, opgegeven, maar blijkens door de Duitsche justitie onmiddelijk ingewonnen informatiën, was die persoon bij de autoriteiten geheel onbekend. Daar Hön scheid echter volhield de woonplaats van den later op te roepen getuige a décharge te kun - aanwijzen werd hij tijdelijk aan de marechaus- seé alhier overgegeven om rondgeleid en zoo noodig met den bedoelden persoon gecomfron teerd te worden. Hedenmiddag geschiedde dit onder grooten toeloop van het publiek. Ge boeid en door de marechaussée bewaakt, trok men met den beschuldigde naar verschillende plaatsen in de stad, zonder dat het dezen ech ter mocht gelukken zijne bewering waar te maken, zoodat het onderzoek geenerlei resul taat opleverde. Uit een vraaggesprek dat een redacteur van „De Telegraaf" te Blaricum had metLod. van Mierop den drukker der kolonie aldaar, ds. Hötte, den kastelein Verwer, en anderen, blijkt dat de verbittering tegen de „christen-anar chisten" gewekt is door hun optreden voorde algemeene staking. Dat de woning van De Vries ie brand gestoken werd, schijnt hierom te wezen dat hij een speech had gehouden, waarin o. a. van „het knevelen der arbei ders" gesproken werd. Ook schijnen eigenaardigheden der kolonisten ,zy loopen'szomers barrevoets en de dames met glechts één rokje aan") de Blaricummers te kinderen. Reden ook waarom de kolonisten ^.achten hunne gronden te verkoopen en zich elders in Noord Holland te vestigen. Tijdens de staking hadden zij zich wel wat druk daar voor geweerd. Zij hadden al de trambeambten afgeloopen. Sommige hebben ze zelf des nachts uit hun bed gehaald om ze over te halen tot staking. Die staking der Gooische tram had ook de Blaricummers niet weinig verbitterd. Daarenboven was het volk verhit door drank. Dat hier de Huizers aan mee gedaan hebben, is onwaar. Niet het orthodoxe Huizen maar het slechts voor een zeer klein deel protetant- sche Blaricum heeft 't gedaan. In ieder geval een schandelijk feit waarvoor de daders lang mogen brommen 11 Thans'rworden alle huizen der kolonisten door twee soldaten bewaakt. Een jongen van 16 jaar, zich Jozef Ma- tosch noemende, meldde zich deze week bij de politie te Hildesheim aan. Hij verklaarde te Weenen als klein kind door zigeuners te zijn gestolen. Voor zes weken was hij in Bremen van het ongure volkje weggeloopen en was sedert zwervende. De polite onderzoekt de zaak. Staking in Spanje. Tengevolge van de aanhoudende droogte zijn de boerenarbeiders in Cordova zonder werk. Zij roepen om brood of werk. De fabrieksarbeiders besloten gisteren uit solidariteit een algemeene staking te pro- clameeren. Bij de hieruit voortvloeiende onge regeldheden hadden er botsingen met de politie plaats; deze werd met steenen begroet. De staat van beleg is afgekondigd. Een oproer in Amerika. Berichten uit New-York maken melding van een oproer te Joplin, in den Staat Missouri. Een troep opge wonden inwoners overrompelden de gevangenis, lynchten een neger, beschuldigd van moord en staken daarna het door de kleurlingen bewoonde stadsgedeelte in brand. De brandweer werd door de woedende menigte bij het blusschings- werk gehinderd, zoodat verscheidene huizen in de asch werden gelegd De politie was ge heel machteloos. Talrijke personen werden zwaar gewond. Den volgenden morgen begon het wegjagen der negers. Deze ongelukkige lieden verkoopen hun have en goed en verlaten het land. De burgemeester heeft 500 man troepen gerequi- reerd om de stad en de eigendommen der inwoners te beschermen. Koning Edward te Parijs. Het Parijsche blad „Patrie" laat een scherpen dissonant klin ken in het concert van welwillendheid, toe nadering van vriendschap door de Engelsche en Fransche pers bij gelegenheid van het be zoek van Engeland's koning aan Parfs, aange heven. In een hoofdartikel, met het opschrift „Weg met de moordenaars der Boeren" schrijft het blad„Volk van Parijs, men staat op het punt een schanddaad te verrichten. Hoe kunnen wij uitgaan en den koning van die Engelschen, die ons in Fashoda zoo diep vernederd hebben, begroeten Hoe kunnen wij na al de wreedheden in Transvaal en het gru welijk onrecht in Zuid-Afrika ons nog buigen voor die moordenaars der Boerenvrouwen en kinderen? Neen, dat mogen wij niet. Ons gansche gevoel als Franschman komt in op stand bij het zien van deze horde roovers, die slechts van plundering en roof leven. Onze haat als Franschen tegen dezen onwaardigen koning dezen vorst zonder gevoel en zonder schaamte is welkend en toch schrikt hij niet terug de openbare meening te trotseeren en onzegevoelens te beleedigenl Dit is de grootste schande die ons kan worden aangedaan Wie zal ons dan verhinderen te roepen „Weg met Fashoda Weg met den moordenaar der Boeren I" Volk van Parijs, wij verwachten van u, dat gf uw plicht zult doen Prachtige sorteering Heeren- en Kindercostuums, Pantalons en Voorjaarsgoederen. Een extra voordeelige aanbieding in zwarte en gekleurde Jongenscostuums in de nieuwste modellen en dessins. Prijzen beneden iedere eeriyke concurrentie. De werkstakingen zijn uit. De kofflepik- sters te Amsterdam zijn voor het meerendeel teruggenomen, de burgersmidsgezellen aldaar besloten ook weer aan 't werk te gaan op de voorwaarden, door de patroons ingesteld, d. w. z. loon naar bekwaamheid. Ook elders verloopt de staking. Zoo hebben o.a. te Zutfen de stakende sigarenmakers aan de fabrikanten verzocht het werk te mogen hervatten en is hun dit toegestaan. Ook met den lock-out, de uitsluiting, te Amsterdam is het gedaan. De werkgevers hebben nu, op en met advies van den bekenden radicalen prof. Treub, wat echter waarborg tegeiyk is van onpartijdigheid en alzijdigheid, bepalingen ge maakt, waardoor dat om een haverklap staken en 'tin gevaar brengen daardoor van Amster dams handel, door de werklieden, voortaan onmogelijk wordt en de werklieden, op enkele na, zfn zoo verstandig geweest er zich aan te onderwerpen. Heden hebben allen, op 100 onwilligen na, den arbeid by het havenbedryf en voor de veemen hervat, op door henzelven geteekende reglementen. Natuurlyk wie zich Zaterdag niet aanmeldden,'jterwyi toch allen opgeroepen waren geworden, die werden niet weer aangenomen. Onder hen waren verschillende bekende leiders Terwijl vier personen op een open wagen naar Langezwaag (Fr.) reden, geraakte een wiel uit het rijtuig, waardoor de vier personen op den straatweg stortten. De oudste, een 70-jarig grysaard, werd aan het hoofd zoodanig ver wond, dat hy kort daarop aan de gevolgen is bezweken. Te Utrecht is een bakkery uit gebrand. Op den zolder boven de bakkery sliepen twee knechtseen hunner sprong het raam uit en brak een been de ander, een 16 jarige, is biykbaar niet wakker geworden. Men vond den ongelukkige later verkoold op zyn bed. Van 14—20 April. ONDERTROUWDC. Bliek, jm. 27 j. met J. C. Gort, jd. 27 j. G. J. van den Bosch, jm. 28 j. met S. M. de Witte, jd. 28 j. L. D. Vliegent- hart, jm. 30 j. met R. A. Reijenga, jd. 81 j. A. Ludikhuize, jm. 25 j. met F. van der Veen, jd. 26 j. GETROUWDP. de Weerd, jm. 24 j. metP. Nieuwdorp, jd. 20 j. D. J. V. van Herwerden, jm. 29 j. met M. J. Hu vers, jd. 24 j. L. Poer, stamper, jm. 26 j. met C. H. de Schryver, jd- 19 j. BEVALLENA. J. Reyers, geb. Verschoore de la Houssaije, d. W. van den Broeke, geb. Ver- hage, d. J. H Ornee, geb. Leeuwe, d. P. Witte, geb. Van der Werf, z. M. de Lange, geb. Bruyn- ooge, z. C. H. J. de Vos, geb. Pagé, z. J. W. Boone, geb. Suvaal, z. C. M. Behage, geb. Van Geelkerken, z. W. P. Geervliet, geb. Alewynse, d. E. van der Roost, geb. Schouten, d. P. Voge lenzang, geb. Wolf, z. M. Davidse, geb. Francke, d. A. P. Beerends, geb. Peters, z. J. J. Smolders, geb. Vereeke, d. J. Peeman, geb. De Klerk, z. C. Buijs, geb. Boste, d. OVERLEDEN: J. A. van Nispen, wedr. van E. Fey, 86 j. J. de Vos, man van S. M. C. de Wys, 49 j. M. Damman, z. 10 m. L. van Galen, wedr. van T. van de Koorde, 86 j. S. Baart, vrouw van L. Laven, 80 j. J. J. Minderhout, man van M. Pot, 77 j. C. Nuys, wedn. van J. W. van den Broeke, 88 j. M. J. Befort, vrouw van H. J. Mink, 54 j. Ruim gesorteerd in geslagen en gegoten Haarden, Kachels en Fornuizen, gepoetste en in vuur gelakte, aan uiterst lage prijzen. Tevens een groote party gebruikte in alle soorten, zoo goed als nieuw.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1903 | | pagina 1