IET WONINGGIDS. it en s Goedkoop Schoenwerk. Rookvleesch 10 ct. per ons. A. D. LITT00IJ Az. K. C. DE WAAL. Grootste publiciteit hier ter stede! 3400 ex. worden wekelijks met zorg verspreid Grootste Publiciteit. Gravenstraat 1313. 13i3 RLEEDINGMAGAZIJN, S. «X- F O NTEIJN Voor 7 gulden franco H. J. PENN1NGS. VERBURG, Gravenstraat. Woensdag 8 April 1908. Zevende Jaargang. Verschijnt eiken Woensdagavond, w dt door de geheele stad gratis verspreid. Span j aar dstr a at. Prijs der Advertenitën INDISCHE PENKRASSEN. NIEUWSTIJDINGEN. ZIE ETALAGE. ZIE ETALAGE. Advertenitën. verzend ik 5 el FIJNE CHEVIOT voor een in zwart en geklenrd. STALEN worden op aanvraag toegezonden. Hengelo (0.) ANGERSTE1N. Pianospel, Orgel- (Harmonium) spel, Zang en Theorie der Muziek. Door het groote succes van het vorig jaar, zal ik heden weer een zeer groote uitverkoop honden van al het over zijnde werk van vorige seizoenen, tevens al het nieuwste en fijnste werk aan veel verminderde prijzen. Zeer ruime keuze voor Heeren,Damesen Kinder werk.ailes is echt en soiled N. B. schoenwerk. Nv. 26. mm iubbibuhesch A1VERTEITIEILAH DE FAAM UITGEVER van 1—8 regels 15 Cent, iedere regel meer 5 Cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. BQ abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. IV. Was het weder by ons vertrek van Southamp ton wat opgeklaard, nauwelijks waren we een uurtje in het Engelsche Kanaal of daar begon het waarlik weer te spoken, dat het een lust was. Aangenaam was dit nu juist niet, vooral als men weet, dat we te Southampton nog vernomen hadden, hoe by den storm, dien we reeds meêmaakten, twee Engelsche sche pen waren vergaan. Het schryven op de bewegelyke „schuit"' werd mee toen zoo goed als onmogeiyk en ik besloot daarom betere dagen af te wachten. Het schip slingerde en stampte verschrikke- ïyk en vriend Meptunus liet weder vele passa giers tol betalen. Grappig is 't voor hen, die het geluk hebben van die ellendige zeeziekte verschoond te biy- ven, om verschillende dektooneeltjes, hoe pro zaïsch ook, te aanschouwen. Het was helaas veel te donker om u door een paar kiekjes in „De Prins" van een en an der een denkbeeld te geven. Doch alle gekheid op een stokje I Flink eten, nu en dan op een harde scheeps beschuit knabbelen, vrooiyk zyn, een mopje zingen en het vaste voornemen om niet zee zeek te worden is, volgens mijn herhaalde ondervinding, een onfeilbare methode tegen de zoo algemeen gevreesde kwaal. Waarschyniyk zullen we er heden 8 Maart meer van moe ten lusten, want de beruchte Mistral begint reeds op te steken en ik moet my daarom haasten om deze Penkras nog vóór onze aan komst in Genua klaar te hebben. Dan toch zal het druk zyn met 't ontwikkelen der verschil lende photo's, het bezichtigen der stad en de brieven van en naar HollandIk kan u nu reeds verzekeren, dat we hier allen branden van nieuwsgierigheid naar 't geen er tusschen 8 Maart j. 1. en thans in het lieve vaderland zal zyn geschied. Vooral in deze dagen van spanning voelt men pas het gemi3 aan cou ranten. Men is aan boord geheel van de wereld afgezonderd en hunkert naar wat nieuws. Maar nu genoeg over dit alles 1 Ik ga myn reisverhaal vervolgen en zal zorg dragen, dat de lezers een goed begrip krijgen van het leven op een mailboot. Wy waren dan weêr in het volle sop en zagen niets dan don kere wolken en schuimende kokende golven, terwyl de Koning Willem II zoo groot als zy is, telkens haar kop onder water dook en dan weêr op de baren steigerde. Die beweging, door de zeelui stampen genoemd, is veel onaange namer dan het slingeren, wat meer van wie gen heeft. 4 Maart, om 9 uur 38 v m. scheepstyd, werd aan bakboord weêr land gezien, 't Was het Fransche eiland Ouessant, dicht by Brest. Een uur later dansten we de zoo zeer gevreesde Golf van Biscaye in. Het water is hier zeer diep en voor stoom schepen is daarom het nauwe, ondiepe Engel sche Kanaal veel gevaariyker. Ik geloof dat de naam „matrozenkerkhof" dan ook meer slaat op de vele zeilschepen, die door een Wes terstorm in de Golf worden gedrongen en soms op de klippen aan de Fransche kust, stukslaan en vergaan. Voor stoombooten is het gevaar vry denkbeeldig of men zou als sommige passagiers bevreesd moeten wezen voor om slaan 1 De „Golf' viel ons zeer meê. Wel slingerde en stampte de boot, doch zeker niets meer dan in bet „Kanaal". Toch waren we allen biy, toen den volgen den dag, 5 Maart, om 4 uur 20 's namiddags de kust van Portugal zichtbaar werd en er seinen gewisseld konden worden met den uit- kykpost by Kaap Finisterre, een steil rotsge vaarte pl. 1800 voet hoog. Belanghebbenden zullen dit wel in de krant onder de scheepsberichten gelezen hebben. Om met andere schepen of met den vasten wal te kunnen correspondeeren, heeft men aan boord van elk schip seinvlaggen en wimpels, die bij alle naties in gebruik zijn. Elke vlag of wimpel stelt een van de zes en twintig letters van het alphabet voor. Een andere wimpel heet de onderscheidingswimpel en geeft, onder de na- tievlag geheschen, te kennen, dat men iets seinen gaat. Die onderscheidingswimpel heeft drie roode en twee witte verticale banen. Finisterre heesch nu denzelfden wimpel als bewys, dat men daar gereed was om de seinen te ontvangen. Met die zes en twintig letters kan men nu liefst 375.076 verschillende verbindingen maken, die allen in het Internationaal Seinboek, voor elke natie in haar eigen taal staan aangetee- kend. Men kan er dus zoo wat alles meê te kennen geven. Vlag C. (een witte wimpel met rooden bal) beteekent b.v. „Ja", vlag D (een blauwe wim pel met witten bal) „Neen" enz. By windstilte, als de vlaggen niet kunnen, uitwaaien, gebruikt men ballen, driehoeken enz. en 's nachts seint men met lantaarns, vuurpyien of blikvuren. Zoo beteekent b. v. 4 roodlichten geplaatst in een vierhoek„Maatschappij Nederland". Wij seinden bij Finisterre: „Koning Willen II, rapporteer alles wel, Amsterdam". Dit bericht werd verder telegrafisch aan „Lloyd" te Londen overgemaakt en vandaar naar Amsterdam en nu heeft iedere lezer en lezeres in Nederland dus eenig denkbeeld hoe of die, uit de courant bekende scheepvaartberichten, wel ontstaan. We gingen nu verder langs de bergachtige Portugeesche kust en waren uit de „Golf", doch het schip kwam er volstrekt niet stiller door te liggen. Wel bemerkten we duidelijk, dat het veel minder koud werd en werden de winterpakken uitgedaan en tegen zomerdito's verwisseld. De kust was in de avondschemering slechts onduideiyk zichtbaar, doch de eerste stuurman vertelde, hoe op deze hoogte in 1877, het fraaie stoomschip Friesland van de Rotterdamsche Lloyd op de Coriubarotsen liep en met man en muis verging. 6 Maart 's morgens was het bepaald mooi weer geworden en werden we door een zuide lijk zonnetje gekoesterd. De zee was nu ka'.m en de passagiers kwa men vrooiyk aan dek. Ook de soldaatjes waren weêr opgeruimd, ze waschten hun goed, dansten en stoeiden op de z.g. „bak", kortom ze voelden zich. even als de passagiers van „achteruit" zoo lekker als kip. Ik heb van de mooie gelegenheid ge profiteerd om verschillende kiekjes te nemen, die u een denkbeeld kunnen geven van ons leven. Ik moet hier echfer al dadeiyk waarschuwen, dat opnamen aan boord dikwijls mislukkenen wel omdat het licht er veelal niet scherp ge noeg is. Enfin, we zullen te Genua wel zien. Het ontwikkelen gaat hier ook al moeielyk en we zullen dat pas bij aankomst doen. Ook 6 Maart hielden we steeds de schoone Portugeesche kust in zicht. Prachtig steken de rotsen en klippen tegen den horizon af en vooral de twee Burlings, of zooals de zeelui zeggen „de tweelingen" en dan Kaap Roca, omgeven door vele schilder achtige dorpen, wit afstekende op een groenen achtergrond, maakten op ons een onvergete- ïyken indruk. Boven op de bergen by Kaap Roca zagen wy o. a. het beroemde kasteel Ceintra van den Koning van Portugal, omgeven door heerlijke bosschen en links van het kasteel in de vlakte en tegen de helling, duizenden boerenwoningen en nog een prachtig slot met koperen dak, dat aan een Engelschman behoort, zooals de stuur man ons mededeelde. Het zou natuurlijk vervelend voor u worden wanneer wij u al de schilderijtjes gingen be schrijven, die de kust steeds bleef aanbioden. Laat het u daarom genoeg zijn, als ik u me dedeel, dat tot zonsondergang toe het uitzicht indrukwekkend schoon bleef Toch moeten wij hier nog een enkel punt vermelden. Kaap St. Vincent toch werd zeer dicht gepasseerd zij bestaat uit twee in zee uitstekende rotsgevaar ten, die een baai met helder wit strand in sluiten. Hier zagen we tal van visschers in kustvaartuigjes en boven op de rots een kloos ter, terwyi zuideriyker ons een fort aangrijns de. Kaap St. Vincent werd om 6 uur 10 min. des namiddags „gerond". „Ronden" wil zeggen, dat men er den hoek omslaat. De koers werd nu daarop van recht Zuid, zoowat Oost-Zuid Oost, op straat Gibraltar aan. Niet bepaald overbodig Er wordt tegen woordig te Amsterdam vanwege het gemeente bestuur nauwgezet onderzoek gedaan naar den ^toestand van veel huizen, vooral hoekhui zen, die uitwendig het bewys dragen, dat zij tegen den tand des tijds niet langer bestand zy'n. 't Zyn meest alle zeer oude barakken, die als de voorgevel is afgebrokkeld, doen vra gen, hoe de menschen in zulk een „gepleisterd graf" zich dikwijls met een talryk gezin heb ben bewogen. Een aardig probleem. Binnenkort zal volgens het Gentrum te Breda een huweiyk worden gesloten tusschen een jonkman en een weduwe. Door dit huweiyk wordt de echtgenoot de man zijner tante, de zwager van zijn ouders, de oom zyner broers, en, als er kinderen komeD de oom zyner eigen kinderen. Een kwakzalver. Voor de rechtbank te Heerenveen stond Zaterdag terecht de venter W. V., te Z waag westeinde, wegens het ver- koopen van zoogenaamde geneesmiddelen. Hy ventte in Februari te Blesdijke en kwam aan d6 woning van zekeren Pit. Diens vrouw deelde mede, dat haar man sukkelde en het vooral met de maag te doen had. Beklaagde zeide daarvoor een probaat middel by zich te hebben, hij verkocht een fleschje van die medicyn voor 25 cent. In huis gekomen, sprak hy, ook met Pit zelf, die hem mededeelde, ook veel last van rheu- matiek te hebben, en dat hy tal van genees middelen reeds geprobeerd had, maar zonder baat. De venter was ook bekend met een afdoend middel tegen die kwaal, toonde zich bereid het by een apotheker te Steen wyk te laten maken en het den volgenden dag te brengen. De vrouw had er niet veel ooren naar, Pit wel, en de venter kreeg opdracht. Den volgen den morgen bracht hy een groote flesch medi cyn, om t6 smeren. Zy kostte twee gulden, één gulden kreeg hy op afbetaling. Later zou hy het andere beuren. De dochter van Pit vertrouwde de zaak niet; ze ging met beide medicamenten naar een apotheker te Steen wyk en toen bleek, dat het maagmiddel niets anders was dan lijm, het medicament tegen rheumatiek een mengsel van Haarlemmerolie, pepermunt en slootwater. Beklaagde bekendehy had het uit armoede gedaan. Het O. M. vorderde tegen hem 2 maanden gevangenisstraf. Een fietsongeluk. De heer Uljée, mineraal waterfabrikant te Leiden, reed dezer dagen op Prachtige sorteering Heeren- en Kindercostuums, Pantalons en Voorjaarsgoederen. Een extra voordeeligo aanbieding in zwarte en gekleurde Jongenscostuums in de nieuwste modellen en dessins Pryzen beneden iedere eerlyke concurrentie. de Teylingerlaan te Sassenheim met een motor fiets tegen een boom op, tengevolge waarvan hy op de plaats dood bleef. Onderkruipery. Een tweetal vrouwen kregen Zaterdag aan de Oostenburgergracht hevige twist over de vraag of de „heer en meester" van een harer, tot het gilde der „onderkruipers" behoorde. De argumenten sloe gen tot daden over, en eene van de beide kemp hanen moest ten slotte door brandwonden overdekt, tengevolge van een emmer kokend water veroorzaakt, haar heil in 't Binnen Gast huis zoeken. Burgerlijke Stand van Middelburg. Van 31 Maart 6 April. ONDERTROUWD: L Poerstamper, jm. 26j. met C. H. de Schryver, jd. 19 j. GETROUWD: P. Kole, jm. 24 j. met C. C. Blaas, jd. 29 j. BEVALLENG. Hendrikse, geb. Schuit, d. J. E. Reinders, geb. Koorin, z. M. A. Pluymers, geb. Schardus, z. C. F. de Wolf geb. Verschiere d. J. J. J. Ossel geb. van Gogh, z. V. M. V. Schluter, geb. Nys, z. (tweel.) OVERLEDENA. Volgman, man van C. A. Vervenne, 77 j. B. Landman, wed. van N. Broodman, 81 j. A.-J. Richel, 15 mnd. z. W. J. Basse, d. 11 j. J. Verijzer, z. 16 mnd. E. J. van der Burgt, d. 2 w. J. de Witte z. 1 j. E. A. de Nood, ongeh. d. 55 j. MUZIEKONDERWIJZER, LANGE DELFT 129 geeft les in VRAAGT CONDITIËN. Dus nu zeer groote koopjes in het Schoen- magazyn „de Concurrent" by Korte Noordstraat L 87 Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1903 | | pagina 1