Ondersteuningsfonds A, D. LITTOOIJ Az. Grootste publiciteit hier ter stede! 3400 ex. worden wekelijks met zorg verspreid. Grootste Publiciteit. Heeren Kledingmagazijn, S. J. FöNTEIJN. 1 313 Gravenstraat 1 313. „DE ARBEIDER". No. 24. Woensdag 25 Maart 1903. Zevende Jaargang. Verschijnt elk**i Woensdagavond, wordt door de geheele stad gratis verspreidl Spanjaardstraat, Blijs der Advertentièn van 1—3 regels 15 Cent, iedere regel meer 5 Otnt. NIEU WSTIJDINGEN. Voorradig een prachtige sorteering HEEREN- en KINDERCOSTUUMS, PANTALONS, DEMI-SAISONS en MODE-ARTIKELEN. Een rijke keuze STOFFEN voor de a. s, aanneming. Speciale inrichting voor kleeding naar maat. Nieuwste goed passende modellenSoliede kwaliteitenScherp concurrerende prijzen Advertentiën. mm RIDDBLIUR6SCH AD7EBIIITIEBUD FAAM MET WONINGGIDS. UITGEVER 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bh abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. INDISCHE PENKRASSEN. II. We treffen het niet bijzonder met het weer. De stormwind loeit, de 'zee staat hol en onze boot maakt allerlei rare bewegingen, die voor vele passagiers noodlottig worden. Het is voor een nieuweling dan ook wel wat bar om reeds zoo dadelijk met een echten zuidweslerstorm kennis te maken. Ik voor mij. houd anders wel van zoo'n beetje deining. De aanblik der kokende watermassa is overweldigend schoon, ja met geen pen te beschreven. Jammer dat dit gezicht heden vergald werd door een vinnige kou, die het byna onmogelijk maakte op het dek de noodige observaties te doen. Het loopen op een schip heeft zyn eigenaar dige moeilijkheden, doch meniser spoedig achter. Het slapen daarentegen gaat best, vooral door dat het stampen der machine als een soort wiegelied werkt. Zoo'n zeereis moet van een sjagrijnig mensch wel een vrooljjken kerel maken. De gezonde, vers'.erkende zeelucht vult de longen met zuur- Btof en is een geneesmiddel tegen alle kwalen, behalve de zeeziekte, die echter al zeer gemak kelijk te bezweren is. De heer van Kol sprak indertijd van banden om de maagstreek, doch ik voor mij ben overtuigd, dat de patiënten on middellijk genezen, wanneer ze maar uit volle borst een vrooiyk lied aanheffen. Of dit weten schappelijk te verdedigen is, weet ik niet, doch ik heb al menig zeereisje achter den rug en nam steeds zeer goed geslaagde proeven bij de soldaten. Heden heb ik het ook eens met bur gers geprobeerd. Toen om 12 uur vele jongelui aan tafel mankeerden, heb ik ze boven op dek opgezocht. Een van hen, een verdienstelijk speler van de mandoline, wist ik te bewegen zijn in strument te halen en weldra weerklonken bo ven het geraas van wind en golven vroolijke liedjes, die alle benauwdheid deden verdwijnen en voor de zooveelste maal werd het bewijs geleverd, dat mijoe geneesmethode de beste en goedkoopste is in het gebruik. Wy zyn intusschen de kust van Engeland genaderd, 't Is wel historisch terrein, waai op we ons nu beviaden. Zoo zijn we langs de Dog gersbank gevaren, waar onze Zoutman in 1781 den Engelschen dapper het hoofd bood en daar bij Duins, leerde de oude Tromp in 16-19 onzen erfvijanden de kracht der Hollandsche wapenen kennen, die hen in 1666, na een vierdaagschen zeeslag, met waar ontzag zou vervullen. Een jaar later zeilde onze Michiel de Ruyter den Theems op en bracht de bewoners van het trotsche Engeland de bibberage op het lyf. Ginds aan onze linkerhand, aan Frankrijks kust, zou Duinkerken u van onzen Piet Hein kunnen ver halen. We zien verder in onze verbeelding de -machtige vloot, die Willem III, den grooten Stadhouder, in 1688 naar Engeland overbracht, meer dan 600 groote schepen sterk, hier de straat inzeilen en deze over haar geheele breed te beslaande, zoodat ze Dover en Calais, Enge land en Frankrijk, op hetzelfde oogenblik pas seerde. O, het Nederlandsche hart zwelt van trots, wanneer het terugdenkt aan die schoone dagen, toen onze vlag wijd en zijd gevreesd werd, en al wordt zij dit misschien nu niet meer, steeds wordt zij toch nog hoog geëerd. Heden bleek dit nog treffend, toen een groote Duitsche mailboot ons voorbij stoomde en eer biedig het eerst met de vlag salueerde. De Duitscher ontving een harteiyk driewerf hoera van onze manschappen en de Duitsche passa giers zwaaiden hun stamverwante broeders een goede reis toe. Terwyi wy ons deze uitweiding veroorloven, komt het schilderachtige eiland Wight in 't ge zicht. Links dat eiland met steile rotsen, rechts Engeland glooiend en bedekt met groen. Er komt een kotter op ons af. De „Koning Willem II" stopt, de kotter zet een sloep uit en na eenige oogenblikken klimt een Engelsche loods aan boord. Langs Portsmouth en Gosport met huD schepen, arsenalen, forten en werven aan de Engelsche kust en het schilderachtige tegen de bergen gebouwde stadje Ryde en Wight, gaat de tocht verder. Ook het koninklijk slot Osborne wordt zichtbaar. De boot stuurt naar het Southampton-water. Hoewel de storm nog steeds hevig loeit, wordt hier de golfslag reeds kalmer. Dit komt omdat wy nu weer binnengaats zyn. Een nieuwe loods komt aan boord en zal ons in de haven brengen. Wij zijn thans ter hoogte van het meer dan schoone Royal Victoria Mili tary Hospital, een reusachtig gebouw en voor koloniale troepen bestemd. Het water wordt langzamerhand smaller, de indruk steeds grootscher. Op het voordek staan soldaten en passagiers 1ste en 2de klas van al het nieuwe te genieten. Een plechtige stilte wordt bewaard en alleen de Engelsche com mando's van den loods op de brug worden gehoord. Langs tal van reusachtige stoombooten en eenige Engelsche oorlogschepen gaat de tocht verder, tot wy eindelijk aan de zoogenaamde dokken van Southampton komen, waar wij worden aangemeerd. Dadeiyk komen douanen aan boord, of er ook onverzegelde tabak, sigaren, eau de cologne en andere, aan inkomende rechten onderworpen artikelen, aanwezig zyn. Nu, alles is reeds aan den administrateur afgegeven, opgeborgen en verzegeld. Men heeft alleen sigaren voor eigen gebruik by zich en dat is niet verboden. Jammer, dat het nu zoo regent en we dus weinig pleizier hebben om aan wal te gaan. haat ons hopen dat het morgen een beetje schappelyker zijn zal, opdat wy dan samen eens een kykje in de drukke Engelsche havenstad nemen kunnen. Een uitsluiting. De stoelenfabriek van de firma Ter Linden te Utrecht zal vermoedelijk hedenochtend gesloten zyn. Nadat gistermiddag het verlaagde loontarief in de fabriek opgehan gen was, verklaarden de werklieden, dat zij op dat tarief niet konden ingaan, waarop de chef verklaarde dat hij dan de fabriek sluiten zou. Brand. Te Sprundel, bij Rozendaal, is in den afgeloopen nacht de hofstede van den heer J. v. d. M. geheel afgebrand. Dertig stuks vee, 60.000 K. G. hooi en stroo, benevens de in boedel en landbouwmachines zyn mede verlo ren gegaan. Met moeite hebben de bewoners zich kunnen redden. De gebouwen zyn verze kerd, de inboedel en het vee niet. Bestolen. Zekere weduwe P. S. te Stiphout, die des nachts by haar zuster gaat slapen en hare woning alleen laat, kwam gisterochtend tot de ontdekking, dat dieven door het stukslaan van een raampje, in den afgeloopen nacht hare woning waren binnengedrongen, alles hadden opengebroken en het aanwezige geld hadden ontvreemd. Goed afgeloopen. Vrydagnacht sloeg op den Kloppersingel te Haarlem het rijtuig, waarin luitonant van Van Lelyveld met zijn vrouw gezeten was, op hol. Het rijtuig sloeg om, waardoor het lemoen brak. De inzittenden kwa men er zonder ongevallen afde koetsier werd licht gewond. Het paard is doorgehold en werd gisterochtend dood in een sloot gevonden. Moord. Uit Hoogeveen wordt aan de P. D. C. gemeld Gisterochtend heeft zekere B. aan de Schut- streek alhier, zijn zwager H. a bout portant doodgeschoten. Naar men zegt had eerstge noemde reeds langen tijd last van H., die hem o. a. bemoeilijkte in zijn vakscheepsjager B. heeft zichzelf na de daad onmiddellijk bij de marechaussee aangegeven. Gisterochtend wilde de verslagene zijn zwager en echtgenoote met 'een mes te lyf de vrouw werd daarby verwond schoof tusschen haar en den aanrander een kruiwagen en, toen doze daarover wilde om zijn zwager te kunnen steken moet laatstgenoemde, om daaraan te ontkomen, als tegenweer zijn revolver hebben afgeschoten. Te Den Helder is een vierjarig knaapje spelende in de werfgracht geraakt en verdron ken. Een timmerman te Hengelo had zich een cirkelzaagbank toegesteld die door electri- citeit gedreven werd. Hij zei aan iemand hoe snel die bank werkte en nam daartoe een blok, doch nauwelijks had hij er een strook afgezaagd of het blok werd door de zaag gepakt en met een snelheid van 24 wentelingen per seconde tegen zijn kin geslagen, zoodat zijn tanden hem in de bovenkaak drongen, hij zeli twee meter ver weggeslingerd en aan de kin vreeselijk ge wond werd. Als een groote byzonderheid kan worden gemeld, dat de wed. Gr. te Sneek bij het schillen van een grooten aardappel, tot de ont dekking kwam, dat deze een zilveren thee lepeltje bevatte dat er geheel in vergroeid zat. Uitwendig vertoonde de stengelknol van de solanum tuberosum geen verschil. Zaterdagavond ontstond te Rotterdam brand in een groot pakhuis van wed. Veder op de Scheepmakershaven, op een gedeelte in ge bruik bij firma Koch, vermoedeiyk door broeiing. Er was mout op geweest. Deze heer en zijn firmant waren naar Amsterdam, doch waren eenige uren later ter plaatse. Vier groote zolders alle met pakken tabak gevuld, gingen verloren. De omwonenden hadden groote waterschade, onder anderen de redactie van De Nederlander, Oranjestraat, door wier kantoren de slangen der stoombrandspuit geleid werden. Dit is reeds de tweede maal dat op deze wijze de redactie- bureaux van De Nederlander schade lijden. In 't benedendeel van 't pakhuis is al de aanwezige koffie door water bedorven. Eerst Zondagmorgen laat was men den brand meester. Berichten omtrent bloedige onlusten te Buda-Pesth houden aan. Vrijdagavond werden in een straatgevecht vier politieagenten doode- lijk gewond twee studenten moeten reeds aan hun wonden bezweken zijn vele anderen licht gekwetst. Nieuwe ordeverstoringen door de stu denten der pelytechnische school bij de begra fenis hunner kameraden worden gevreesd. Het was de verjaardag van den sterfdag van den nationalen held der Magyaren—Kossuth. Oud-Sabbinge. Een bekend spreekwoord, eenigszins gewyzigd, zien we tegenwoordig weer in vervulling n.l. „Als men de vriend schap verloopt zet men de bakens." De twee toegangen tot twee naast elkaar gelegen erven waren vroeger door een haag gescheiden. Die haag was een „sta in den weg" voor de na burige vrouwtjes om veelvuldige kleine visites bij elkaar af te leggen en werd dus opgeruimd. De vriendschap echter verkoelde en eenige staken met prikkeldraad gaven op zekeren dag weer de grenscheiding aan. Van lieverlede werd de verhouding weer inniger en daardoor de grenscheiding minder gewenscht, zij ver dween. De laatste dagen echter schynt nog grooter breuk dan weleer tusschen de burin netjes ontstaan te zyn. Immers de prikkel draadheining was weer opgericht en krapper dan ooit was tot het eene erf den toegang af gebakend, zoo zelfs, dat de bewoner zonder kleerscheuren langs dien weg stellig zyn wo ning niet zou bereikt hebben. Deze heeft dan ook de hulp van de bevoegde macht ingeroe- pen en is er in geslaagd zich een toegang van voldoende breedte toebedeeld te zien, terwyi gewoon yzerdraad de prikkeldraad heeft ver vangen. Prat op deze overwinning, heeft hy op een plankje „vrije toegang" doen aanbren gen en, om nu toch in elk geval te laten zien, dat de overwinning aan hare zijde zal zyn heeft de tegenpartij een hooge schutting doen oprichten, die de buren het vrye uitzicht ontneemt. Dat de oudste zich hier ook eens het verstandigste toonde, door het eerst een eind te maken aan al dat onverkwikkeiyk ge doe. Een passagiersboot, de Plymouth, en een goederenboot, de City of Taunton zyn Donderdagnacht aan den ingang van de haven van New-York met elkaar in botsing gekomen. Er hing een zware mist, en de City of Taunton liep met haar voorsteven recht in de stuur- boordzyde van de Plymouth. Beide schepen zijn vreeseiyk gehavend en werden in zinken den staat in de haven gebracht. Er zijn vele dooden en gekwetsten. Zes schepelingen van de Plymouth verdronken in hun kooien. Yan welingelichte zyde wordt bericht Met President Steyn gaat het weder minder goed. Hy zonk dezer dagen in elkander en ïydt aan slapeloosheid en aan zyn hoofd. Volledige rust is hem nu aanbevolen. Monopolies in Frankryk. Blykens officieele statistiek aangaande de monopolies voor tabak en lucifers leverde de verkoop van lucifers in het afgeloopen jaar, voor een getal van 38 mil liard, een winst van 23.713 247 francs. Aan tabak werd ontvangen 415 millioen, waarvan 332 en een half millioen winst. Er werden ver kocht 2.623.253 K. G. sigaren, 1.846.407 K. G. sigaretten, 27.87-3.622 K. G. rooktabak. 1.084. 463 K. G. pruimtabak en 4.854.839 K. G. snuif. Gemiddeld bedroeg het tabaksverbruik 980 gram per hoofd, wat een uitgave van 11 francs ver- eischte. Oud en weibedaagd. De neger Norman Argo die gehouden werd voor het model van „Oom Tom" in Beecher Stowe's „Negerhut" is thans te Lancaster, Kentucky, overleden, in den ouder dom van 111 jaren. Burgerlijke 8tand van Middelburg. Yan 17 - 23 Maart 1903. ONDERTROUWD: W. Klooster, jm. 28 j. met P. L. D. E. Besuijen, jd. 24 j. GETROUWDW. C. Timmermans, jm. 24 j. met J. B. van Riel, jd. 25 j. BEVALLEN M. Moens, geb. Meyers, d. M. Jonk, geb. Van der Jagt, z. M. de Jonge, geb. Van de Kreeke, d. A. Smits, geb. De Ruijter, d. N. S. L. Hackenberg, geb. Wielandt, z. M. Bal- leur, geb. de Jonge, z. D. de Zeeuw, geb. Ver meulen, d. T. Vermeulen, geb. Hoogendoorn, z. M. J. E. van Aartsen, geb. Hermens, d. E. J. van der Burgt, geb. Guttelink, d. J. M. Roth, geb. Gooijen, d. P. Dobbelaar geb. Brouwer, d. F. Adriaansen, geb. Martey'n, d. J. de Lange, geb. Flipse, d. A. de Lange, geb. Gerhage, d. Geboren: een buiten echtelyke z. moeder 23 j. OVERLEDEN F. C. Moorman, man van S. de Keijzer, 69 j. P. van Deutekom, z. 2 m. A. van Kuijk, z. 1 m. A. M. van Eenennaam, z. 5 j. S. M. Breedveld, ongeh. d. 33 j. Voor het lidmaatschap van b. g. n. fonds kan men zich aanmelden bij den ondergetee- kende, by wien men ook alle inlichtingen kan inwinnen. C. J. RIEMENS, Secretaris. Teerpakhuizeüstr. P 35a 2 m. b.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1903 | | pagina 1