Goedkoop Schoenyrk. Intermediair Advies Rookvleesch io ct per ons. Ondersteuningsfonds Een Burgerhuis met Tuintje. Belangrijk Nieuws J. NIERSE Cz. XEULEMANS, Laugedelft, 10 BOKKINGS I. C. BI WAAL Paard en Rijtuig te Huur. Ib verbinding net verschillende Kantoren als: Amsterdam, Deventer, Den Raag, Groningen, Zutlei Utreebi, Anken, Xijnegea. Breda, Des Beseh, Wageniigei, Dordrecht, ApeMeen» Leeuwarden Een Doosje finale Uitverkoop. voor 10 Cent. DEKKER, Noordstr. II. J. PENNINGS. JOH. MUNTERS, VERBURG, Gravenstraat. GROOTE ROZIJNEN voor BOERENJONGENS. „DE ARBEIDER". A. BART O, LAKO's Ileuzenkoeken op het gebied vanMeubelen. C. GEENSEN, Langevlele, Maat- en Confectie Magazijn Korte Noordstraat E 3. Timmermans, Noordstraat. VERBURG, Gravenstraat. Lako's Oosterhoutsche Moppen. SnUboonen 10 ct per 5 ons. Stokjes Appels 17' Schijfjes 25 Pruimen 12 Prulmedanten 25 Timmermans. Noordstraat. Vraag Gember- en Sucadekoeken Waterleiding Artikelen, Gasornainenten. Groene Zeep 8, per Kilo 15 Cts. Ie soort Gele, 9 Ct. Soda 2, Stijfsel 10 Cent. 23- S3 co Verkoop- en Verhuurkantoor van vaste Goederen, Verkooplokaal ABDIJ, Middelburg. Door het groote succes van het vorig jaar, zal ik heden weer een zeer groote uitverkoop houden van al het over zijnde werk van vorige seizoenen, tevens al het nieuwste en ftfnste werk aan veel verminderde prijzen. Zeer ruime keuze voor Heeren,Damesen Kinderwerk,alles Is echt en soiled N, B, schoenwerk. 18 Cent de 5 Ons. Te Huur tegen Mei ZIE ETALAGEZIE ETALAGEAanbevelend. GROOTE DWEILEN 10 Cent. BRUINE WERKBORSTELS 8 Cent en sterke STRAATBEZEMS 18 Cent per stuk. Pianospel, Orgel- (Harmonium) spel, V I. GOUDSWAARD. Aanleg en Reparatie van Gas- en Waterleiding enz Gloeikousjes vanaf 15 cent W. IZEBOUD, Lid van den NedBond van Kantoren v. Vaste Goederen, goedgekeurd by Konk. Besluit dd. 18 Maart 1899 St.blad No. 40. Huis met vergun^ ning waar sinds vele jareneen krui denierszaak gedre ven wordt 3 woningen met circa 4000 M2 bouwterrein bij overleg f65 per jaar bij overleg by overleg by overleg by overleg by overleg by overleg by overleg Dus nu zeer groote koopjes in het Schoen- magazyn „de Concurrent* by Korte Noordstraat L 87 Middelburg. in zake|Levensverzokering, Lijfrenten, Pen sioenen enz. Individueele- en Collectieve Verzek. tegen Ongelukkenew Invaliditeit, Reis verzekering enz. volgens de vrijgevige voor waarden der „Eerste Rotterdamsche Maats, van Vere. op het Leven, tegen Ongelukken en Inva liditeit." Ppn«iOPnhookiP« ingericht als spaar- rt/llöIUCUÜOtHJCa bankb. met minimum storting f2,50. Ingang pensioen op eiken leeftijd niet vooraf te bepalen. VoorbeeldVoor iemand 21 jaar oud worde gestort f 100op 28 jarigen leeftijd stort hij zelf ook f 100, waardoor hij op 58 jarigen leeftijd een jaarlijksch pensioen van f 76.19 zou kunnen verkrijgen, of op 68 jarigen leeftijd een pensioen van f 123.43 enz. Voorbeeld levensverzekering. Iemand oud 27 jaar betaalt voor een kapitaal van f 2000 uit te keeren over 30 jaar of on- middeUyjk by vroeger overlijden eene jaariyksche premie van f 52.80. en verdere inlichtingen bij den agent der Maatschappij, dhr Wal B 73, Middelburg. TIMMERMANS. NOORDSTRAAT. Voor het lidmaatschap van b. g. n. fonds kan men zich aanmelden by den ondergetee- kende, by wien men ook alle inlichtingen kan inwinnen. C. J. RIEMENS, Secretaris. Teerpakhuizenstr. P 35a 2 m. b. Wagenplein Q 114, vraagt weer de gunst van WITWERK. Billijke prys. Adres Heerengracht M 23. ZIJN GROOT, ZOET en ZACHT. De Heer C. GEENSEN zal van af heden ver tegenwoordigen een der grootste Wereld- fabrieken uit Berlijn. Er zullen honderden Meubelen in voorraad zijn, en daarbij een Album met meer dan 3000 fotographiën. Oude Meubelen zullen worden ingekocht en geruild. Het Groote Magazijn zal den naam krygen van „Huis van In- en Verkoop" en de toegang zal vrij zyn. De pryzen zyn belangryk laag. Verschillende dankbetuigingen zyn in myn bezit. De WelEd. Heer F. S. Rosinga, Loskade alhier, heeft van my uit deze reusachtige fabriek een prachtvol meubelstuk ontvangen, en zich bereid verklaard, het zoo noodig te laten zien. Het Album met de 3000 fotographiën wordt ook op verzoek aan huis bezorgd. MIDDELBURG. Door deze groote onderneming, wegens plaats gebrek, en door aankomst van 100 KASTEN en 500 STOELEN, Iemand ruim voorzien van regenwater en bleek, vraagt 'een nette WASCH. Adres Boekh. FANOY. Ontvangen een groote sorteering HEEREN- en JONGEHEEREN COSTUMES waaronder de nieuwste K1 e u r e n, en oen prachtige sorteeering KINDERPAKJES, voorts een groote keuze in Pantalons, Jongensbroekjes, Engekch leeren Werkbroeken enz. HEEREN COSTUMES van af f 10 tot en met de beste soorten. JONGEHEEREN 5 KINDERPAKJES 2,50„ PANTALONS 2, Voor de afdeeling maatwerk voorhanden een prachtige assortiment STOFFEN. Groote sorteering Horlogekettingen. MUZIEKONDERWIJZER, LANGE DELFT 129 geeft les in Zang en Theorie der Muziek. VRAAGT CONDITIËN. 10 Ct. PER ONS. f» f» w e? e» ft D D ft HOFFMAN's ZILVERGLANS kost 8 Cent, een pakje GLOBE STIJFSEL van Frits Schultz kost 9 Cent, een doos AMERIK. NACHTPITJES kost 10 Cent, probeer die eens s. v. p. bij LAKO. 25 Ct. per stuk. Latijnsche Schoolstraat. Latijnsche Schoolstraat C 53. Alles de 5 Ons. TIMMERMANS, NOORDSTRAAT. M -O folfa GEMEENTEN. Straat, Buurt of Gracht ate. Nummer en Wijk. soort van elgsndom. 817 818 819 815 816 814 813 807 808 809 806 801 802 787 786 218 760 757 753 755 751 752 645 698 692 681 680 668 565 548 549 440 2 J7 »2 «1 IS Middelburg id. id. id. Koudekerke Middelburg id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. it. id. id. Id. Middelburg id. id. West-Souburg by de tram wissel. Middelburg id. id. Souburg id. id. Middelburg Koudekerke Koudekerke Middelburg tekoofof tïhüub Koop- of Huurprijs. tb aan vaarden. OMSCHRIJVING. Dwarskade Beenhouwerssingel Tramsingel gemeente Koudekerke Langedelft Tramsingel Lange Singelstraat N 185 Simpelhuisstraatje Segeerssingel Noordstraat C 31 Krommeweele K 105. Giststmat Havendyk Dwarskade Bellinkstraat Houttuinen by Nieuwland Langedelft Lange Burg by de Markt Lange Singelstraat 172 3eisdam25 Dam N. Z. no. 2 Bam N. Z. no. 5 Varkensmarkt hoek Koestraat K 39 Bolwerk Bolwerk JBwarakade Korendyk f roogdok Z. Z. Bam G 61 Seisweg onder de stad aan het dorp Veersche singel Singel VlUaingschestr&at I 16$ Breeweg Breeweg C 35/36 Breestraat O 169 heerenhuis huis met lucht burgerhuis met tuintje riant bovenhuis met vryen opgang benedenhuis met tuin huis pakhuis buis met tuin bovenhuis huis heerenhuis met tuin nieuw gebouwd huisje met tuin heerenhuis Bovenhuis Bovenhuis Heerenhuis met Tuin winkelhuis met vergun ning en ruime zolder. Winkelhuis Bovenhuis Heerenhuis met tuin Heerenhuis met achter poort Heerenhuis met achter poort Huis met grooten tuin Bovenhuis 2 eenverdiepiügs hui zen met groote lucht Huis met Tuin Huis Karotery 2 nieuwgebouwde huizen met tuin. Huis met lucht Huis met Tuin huis met tuin bouwgrond 2 woonh. met tuinen huil met stalling te huur id, id. te huur id. te huur id. te kuur id. id. id. te huur of te koop te huur of te koop id. id. te koop of te huur te koop te huur te huur te koop te huur te huur te koop te koop te koop te huur te koop te koop te koop te koop te koop te koop te koop te koop te koop te koop te koop by overleg f2,15 per week by overleg bij overleg f200 by overleg id. id. by overleg id. id. f 1.60 per week by overleg by overleg by overleg bij overleg by overleg bij overleg by overleg by overleg by overleg by overleg by overleg by overleg f 1,50 de M f 2700 te samen id. April terstond Mei terstond id. Mei terstond Mei id. id- terstond terstond Mei terstond id. by overleg terstond terstond terstond Juli terstond id. terstond terstond terstond id. terstond terstond id. terstond terstond id. id. id. id. terstond 5 kamers, keuken kelder, zolder met 2 ka mertjes, gas- en waterleiding. 2 kamers, zolder met kamertje. Nader te omschrijven. 5 kamers, keuken, badkamer, zolder met logeer- en meidenkamer, gas- en waterleiding. 3 kamers, keuken, alle gemakken, riant uit zicht. 4 kamers, keuken, zolder. 2 kamers, slaapkamer, waranda, keuken, berg plaats, zolder, gemakken. 7 kamers, alcove, keuken, 2 zolders met 2 ka mertjes, 2 privaten, waterleiding, beneden voor- en achterkamer, keuken, berg plaats, kelderbovenvoorkamer,achterkamer- slaapkamer, zolder, gas- en waterleiding. 6 kamers. voorkamer, achterkamer en keuken, keider, regenbak, waterleiding. 6 kamers, keuken, ruime kelders, gas- en waterleiding. 2 kamers, zolder. 2 voorkamers, achterkamers, keuken, balcou zolder met kamer, waterleiding, achter uitgang Flink winkelhuis voor alle zaken geschikt, benevens flinke woning. 2 kamers met keuken, 2 stookplaatsen, ge makken, regen en duinwater, bevattende 8 kamers, keuken, kelder, zolder met 2 kamertjes, 2 priv., verder alle gemakken. 3 kamers ensuite, plaats, kelder, boven 3 ka mers ensuite, zolder met kamer, gas en waterl Beneden 3 kamers ensuite, keuken, kelder, boven 5 kamers, zolder, waterleiding. Zeer geschikt voor villa's en arbeiderswo ningen. Zeer geschikt voor renteniers, riant uitzicht 3 kamers, zolder, keuken. Bevattende elk huisvoorkamer, alcove, ach terkamer, loods, beschoten zolder, regen- en welwater. Voorkamer, alcove, achterkamer, keuken. Voorkamer, alcove, achterk., lucht en bleek voor alle zaken geschikt. voorkamer met 2 bedsteden, keuken met bak oven, varkenshok, zolder etc* winkel, 6 kamers en zolder. W K

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1903 | | pagina 4