Petroleumsnelkokers en Comforen, groene~zEEp ONTVANGEN: Te Koop wegens vertrek VET SPEK, Tabak en Sigaren. Ledige Pakkisten NAAMPLATEN. De Huwelijksbode, Wat beteekent een Naam SINGER SINGER-MAATSCHAPPIJ. Eenig Depót te MIDDELBURGKORTE DELFT 21. N. COHENKorte Delft. 8. M. SMITS, Lange Gislstmt. ONTVANGEN: TlÖOÖOOT Heerenfiets te Gas com foren EEN DE JONG Co. KOORDJES MET GOUDEN KNOPJES enz. KERKBOEKEN J. LOUWERSE-SNOUCK, Mijn Reuzen-Peperkoek Damesfi ets sterk SCHOENWERK éen, twee en driegaats. geheel nieuwe Modellen. ZIE ETALAGE. VEBBUBG, Gravenstraat. STALEN der nieuwste Sitsen, 55 Cent per K.G. G. J. VAN RIEL, GROENTEN IN BLIKKEN. een Tabak- en Sigaren-Magazijn, C. J. VAN SANTEN, stukjes PALM. te koop gevraagd. Klein maar Rein (The Singer Manufacturing Company te New-York.) Vleeschhonwerij en Spekslagerij. Bericht de ontvangst der nieuwe VOORJAARSSTOFFEN waaronder zéér geschikt voor de Aanneming. De beste tot heden gefabriceerde Machine is de van Huismoeders raadpleegt deze Machine! Zilveren Dames Kettingen. Nickel Dames Kettingen. Koordjes met Zilveren Knopjes vanaf f 0,35. F. KEÏÏLEMANS, Langedelft H 20. Typografisch Tooneeïgezelschap. B(j genoegzame deelneming na afloop BAL. Pottenmarkt. Timmermans. Afslag van Varkensvleesch. Kappen van Kinderwagens, J. JONGEPIER, Bybelmagazijn van een gouden Manchetknoop. aan de laagste pryzen. D. M. COBSTANJE. Een net Winkelhuis De beste kwaliteit roode Boenwas Voor het a. s. Seizoen Een natte of droge Wasch 15 Cents per Kilo. 8 Cents per 5 Ons. A. J. M. SOMERS. Pottenmarkt, TIMMERMANS. Te zien: tusschen 41 en 3 uur, HEERENGRACHT M 48. TIMMEKMANS, Noordstraat. Brand-, Inbraak en Diefstal-Verzekering. Bedrijf-, Nering- en Glas-Verzekering. Individueele Verzekering tegen Ongelukken. is het Ontbtftkoekje van 10 Ct. Adres LAKO. MATRIMONIAAL WEEKBLAD, GOUDEN DAMES HORLOGES. ZILVEREN DAMES HORLOGES. op ZONDAG 29 MAART 1903, t* acht uur, In de groote zaal van het Schuttershof. Men zie verder PROGRAMMA'S. F. F. JOOSSE, Ëigenhaardstraat. VOORHANDEN TIMMERMANS, Pottenmarkt. Aanbevelend, KORTE DELFT F 22. de Aanneming shoe den. Communie- hoeden, Kroontjes en Sluiers My minzaam aanbevelend, N.B. VERHUISD van de Segeerstraat naar de TURFKADE H 181. Ontvangen een groote keuze elke hoeveelheid direkt te bekomen. Prachtige DESSINS voor Blousen, enz. 6 MAH. STOELEN (Groene Tryp) f 28.- Pr. PENDULE met STOLP - 18.- g KACHEL (Verlakt) -14.- MAH. BUFFETKASTJE - 8.- RONDE TAFEL (Geschilderd) - 4.— KINDERLEDIKANT 3.- VARKENSMARKT K 38. ANDIJVIE, DOPERWTEN, SPERCIEBOONEN, SPINAZIE, SNIJBOONEN, POSTELEIN in blik ken bussen van 1 Kilo, 30 en 1/2 Kilo 17i/j cent per bus. TER OVERNAME AANGEBODEN: op eersten stand. Brieven onder letter W. Bureau van dit Blad. GEVRAAGD een net Persoondie lust en takt heeft in deze Verzekeringen werkzaam te zyn tegen vast salaris. Sub-Agenten met flinke werkkracht kunnen op aanvraag overal geplaatst worden tegen goede provisie. Latynsche Schoolstraat C 52. IEMAND vraagt een paar zakken Adres Bureau van dit blad. Adres Bureau van dit blad. RUIM VOORZIEN VAN By WESSELS, Tramsingel. verschijnt thans iederen Zaterdag in vergroot formaat en wordt gedurende 3 maanden franco toegezonden tegen overmaking van postwissel groot f 1 50 voor verzending in couvert, of f2,80 in gesloten couvert, door het Uitgevers- en Publiciteits-Bureau „'s Gravenhage", Elandstraat 56, Den Haag. By Naaimachines klaarbfijkelgk zéér veelanders zouden niet zooveel concurrenten van ons gedurig trachten, van den Naam misbruik te maken. Wie voornemens is, eene Singer Naaimachine te koopen, vrage daarom steeds op den man af, of de machine van onze firma afkomstig is en late zich niet door een ontwykend antwoord met een kluitje in 'triet sturen. Een goede naam beteekent eene goede reputatie en onze goede reputatie is sedert méér dan 50 jaren gebaseerd op onze manier om de Klanten te bedienen en op de uitstekende kwaliteit van onze Hierby maak ik m\jn geachte Cliëntèle en inwoners bekend, dat ik bij mijn Vleeschhou- werij een Spekslagerijaan onderstaande concurreerende prijzen, heb gevoegd. Hopende het vertrouwen mij reeds eenige jaren geschonken te mogen biyven genieten en eene nette en civiele bediening belovende. Met de meeste achting, J. S. BANNET, Segeerstraat H 103. Lappen 35, Krippen 30, Spek 30 cent. ZEER VOORDEELIG. ZIE ETALAGE. GEHEIM. verbeterde Singer-Naalmachino -V. HOBBIOTfJB. Kaarten zyn verkrygbaar bij de Leden en 's avonds aan 't Bureau h 30 cent HEER met DAME. Persooniyke kaart 20 cent. GROOTE ZWARE DWEILEN 10 Cent. GROOTE SPONSEN van af 10 Cent. ZEEM LAPPEN, KARPETTEN in alle grootten on DEURKLEEDJES. De beroemde MERINO SAJET voorhanden. Dik Spek per kilo 65, Krippen 321/2. Lappen 371/2, Worst en Gehakt 35 cent. Alles per 5 ons. Dageiyks versch voorhandenLeverworst 5, Bloedworst 7, Hoofdkaas 8, Tongenworst 10, prima Rookworst 10 en fijn Rookvleesch 16 cent. Alks per ons. Aanbevelend, Ondergeteekend beveelt zich beleefd aan voor het vernieuwen van en voorts alles wat tot het vak behoort. Zadel-, Tuig en Koffermaker,Schuitvlotstr. O 296. GROOTE VOORRAAD in verschillende pryzen en banden, in het De nieuwste stalen voor Costuums en Blou ses, Rokken, Onderlijfjes, Corsetten, Dames- en Kinderboezelaars, ook Witte en Bonte voor Dienstboden. Verder alle soorten gemaakte Tricotondergoedsterke Kousen en Sokken Jongensbroekjes, Blouses, Truien, Barets. Opruiming van Jongenspakjes zeer goedkoop. Zeemen, Sponzen, Dweilen enz. by den Watertoren. Maandag 16 Maart a. s. begint de 372e Staats- lotery met prijzen van f 100.000; f50.000; f30.000; f15.000; f 10.000; f5000; f£000; f 1500 enz. enz. De loten der Utrechtsche Ver loting Maatschappij te Utrecht, goedgekeurd by Kon. besluit van 20 Mei 1902 no. 22, trekken geheel op deze 372e Staatslotery en zyn ver krijgbaar a fl.08 (voor alle klassen) by A. SERVAAS te Arnemuiden en C. v. d. BERGEN, Segeerstraat te Middelburg. hebben zéér veel aftrek, kosten slechts 11 Cent per stuk. TIMMERMANS,NQORDSTRA AT. Een gebruikte, in goeden sfeaat, te koop aangeboden, en een goede te koop gevraagd. Adres Uitgever dezes. Maandag VERLOREN S. v. p. terug te bezorgen by DE WAAL, N.Z. Dam N1. Wagenaarstraat. TE HUUR. Adres PLUIJMERS, Burgt. Adres bureau van dit blad. 10 Cent en WITTE BOENWAS 12 Cent, in blikken Busjes. Niet opdrogen, maar zacht biyven. weer ruim voorzien van Droge en natte Verf waren. Beste Stoelenvernis, die niet plakt en snel droogt. W. HUBREGTSE, in Verfwaren, Korte Noordstraat. TE KOOP, met of zonder Inventaris, lang 8 M. en breed 4 M. Adres BASTION N 78. gevraagd. Adres Boekh. FANOY»

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1903 | | pagina 2