Pekelharing A. D. LITTOOIJ Az. DEKKER, Noordstraat. Pendules Regulateurs, KEULEMANS, Langedelft! Grootste publiciteit hier ter stede! 3400 ex. worden wekelijks met 20rg verspreid. Grootste Publiciteit. Heeren Kledingmagazijn. S. J. F ON TEUN. I 313 Gravenstraat I 313. Advertentiën. prachtig Behangpapier en Randen van af 6 Cts. de rol. Bokking 10 voor 10 Cent. HUME KEUZE Barometers, Het Puikje van Gelderland No. 23. Woensdag 18]Maart 1903. Zevende Jaargang. Verschijnt eiken Woensdagavond, wordt door de geheele stad gratis verspreid. Spanjaardstraat. Prijs der AdvertenUèn INDISCHE PENKRASSEN. NIEUWSTIJDINGEN. Voorradig een prachtige sorteering HEEREN- en KINDERCOSTÜUMS, PANTALONS, DEMI-SAISONS en MODE-ARTIKELEN, Een rijke keuze STOFFEN voor de a. s, aanneming. Speciale inrichting voor kleeding naar maat. Nieuwste goed passende modellenSoliede kwaliteitenScherp concurreerende prijzen Burgerlijke Stand yan Middelburg. Ontvangen eene groote sorteering KASTRANDEN 12 vellen voor 10 Cts. WED. DEKKER. Bellinkstraat. Frieslands oudste Indii-Rubber Stempelfabriek GRAVENSTRAAT I 289, extra fijn. 6 cent per stuk. vanaf 7 voor 10 cent. ROÖDBOL 50 Cfc. per stuk, „Goedkoop en Goed". IIEJfS ■IBDSLBDBGSGH DE A1YER11ITI1ELAD FAAM XII WONINGGIDS. UITGEVER i van 1—3 regels 15 Cent, iedere regel meer 5 Otnt. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. BQ abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. 1. De Hollandsche Kust is verdwenen. We zijn nu in volle zee en de groote reis naar het Zonneland vangt aan. Ik heet u daarom allen welkom aan boord en hoop, dat wy een voor spoedige, mooie reis zullen hebben. Het begin is wel niet al te best, doch dat ligt aan het slechte seizoen voor de afvaart gekozen. Toen wy van morgen reeds heel in de vroegte naar de Amsterdamsche Handelskade kuierden, naar de loodsen van de Stoom vaartmaatschappy „Nederland", dachten wy natuurlijk op den ge wonen tijd, precies om 10 uur, te zullen ver trekken, doch mis hoorWel waren de boot werkers reeds geheel den nacht met laden bezig, doch ze kwamen nog lang niet klaar. By de laatste staking was de vorige boot, de „Koning Willem III" slechts half vol vertrokken en nu moesten wij die scha, weêr inhalen. Terwyl transportarbeiders en kraanlieden vol y ver hun zware taak verrichten en alle krachten worden ingespannen om tenminste nog vóór 12 uur gereed te zyn, loopen passagiers 1ste en 2de klasse met hun familie en kennissen de boot rond. Het weder werkt nu juist niet erg op beurend. Een fyne, koude, motregen drukt de stemming en de laatste indrukken van het lieve vaderland zyn niet onverdeeld gunstig. Een detachement van 35 soldaten, aanvul lingsmanschappen voor het Indische Leger, komt tegen half tien aan boord. De jonge levens lustige mannen brengen dadelijk een zekere vroolykheid mede en vele passagiers gaan dan ook naar het voorschip om wat op te monteren. Ieder vogeltje zingt zooals het gebekt is en daarom moet het ons dan ook niet verwonderen, wanneer de koloniaaltjes op soms eigenaardige wyze hun familie en bekenden vaarwel zeggen. Klinkt het wel eens wat ruw en ongemanierd in onze ooren, geloof me lezer, die kerels heb ben toch ook een hart, maar willen het liever niet doen biyken. Ze houden zich dan maar zoo. Wanneer men echter veel met dat slag soldaten heeft omgegaan, och dan voelt men wel den diepen zin van al dat moois, dat daar van over de verschansing onzer mailbooten naar het volk op de „kaai" wordt toegeschreeuwd. Om 12 uur vertrekken we. De stoomfluit geeft het sein, dat het gewichtig oogenblik daar is. Eerst nu schynen velen te beseffen, dat men werkelijk van elkaar moet. Straks werd er nog vrooiyk gelachen en gepraat, doch nu ziet men plotseling betraande gezichten. Er werden van die echt innige handdrukken gewisseld, hand drukken misschien voor altijd Eene moeder werpt zich snikkende in de armen van haar lieveling. „Houd je taai jongen, goed opgepast zegt een vader met zenuwachtig trillende stem en daartusschen door hoort men dringend de scheepsofficieren: „'twordt nu tijd, dames en heeren, 't wordt tijd I" Eindeiyk zyn allen van boord. De loopplank wordt ingehaald, de touwen gaan los en lang zaam, heel langzaam dry ft ons zeekasteel van de kade naar 't midden van 't IJ. Regen en wind trotseerende staan de men- schen aan wal ons toe te wuiven. Men tracht elkaar nog met de stem te bereiken, doch de afstand wordt steeds grooter en grooter en eindeiyk gaan we, met „halve kracht" vooruit. Nu klinkt daar plotseling het volkslied! Een der manschappen, de fuselier Wemelsfelde blaast het op zyn piston en dadelijk zingen allen met soldatengeestdrift mede. Ook het oude Wilhel mus wordt aangeheven en beide liederen wor den door een hoera aan boord en van den wal begroet. Verder, steeds verder wordt de afstand en moeiiyker steeds wordt het om onze bekenden te onderscheiden. Dat langzamerhand verflau wen der omtrekken is zoo pyniyk voor den patient en ik raad daarom werkelijk uit volle overtuiging een ieder, moet hij voor langen tyd van een vertrekkende afscheid nemen, om dan nooit of nimmer meê naar boord te gaan.'tls toch maar uitstel van exécutie. Op het IJ liggen verschillende oorlogsstoo- mers, zeker als voorzorgsmaatregel tegen moge lijk geweld. Onze mailboot salueert natuuriijk deftig met zijn vlag, de Marine groet minzaam terug en janmaat en soldaat wuiven elkaar recht kameraadschappelijk toe. De vervelende tocht door het Noordzeekanaal naar IJmuiden zal ik u besparen. Hij kenmerkt zich toch door niets bijzonders of 't zou dan moeten wezen, dat we ook daarby hoeratjes wisselden met de bemanning van marine-vaar tuigen en met artilleristen aan de Hembrug. Tegen vier uur in den middag komen we goed en wel aan de schutsluizen van IJmuiden en na een kort oponthoud gaan we het zeegat uit. Vaarwel dan mijn dierbaar vaderland Vaarwel dierbare ouders en vrienden Vaarwel Vol hoop en moed trek ik weder de wyde, wyde wereld in, doch u vergeten zal ik nimmer Allen staren we naar Hollands duinrij. Daar achter ligt dan ons goede, beste vaderland, dat trots zijn kou en mist en regen, toch maar een eenig landje is Te Haarlem is een vijfjarig knaapje bij het loopen achter een wagen gevallen, met het droevig gevolg, dat een achterwiel hem over het hoofd reed en het kind levenloos werd op genomen. Te Doesburg viel een driejarig knaapje in een pot met kokend water en be zweek aan de gevolgen. Te Hilversum waren twee schilders een dakgoot aan 't schilderen toen de hangsteiger waarin zij gezeten waren, brak en zij ter aarde stortten, zij werden levens gevaarlijk gewond. Een landbouwer te Pur mer, een ijverig huisvader was 11. Vrydag bezig een voer hooi te laden. De pongerboom lag op het hooi en hy zou het touw vast sjorren. De ponger was echter niet vastgemaakt voor aan den wagen en de man stortte dientengevolge achterover, brak den nek en bleef op de plaats dood. Een 70 jarige man is te Borculo door de stoomtram aangereden en gedood. De man bevond zich daar op verboden terrein, juist daar waar de baan een bocht maakt en was bezig zijn pypje te stoppen. De machine en vier wagens gingen over hem heen, zoodat zijn lichaam als het ware uit elkaar gescheurd werd. Te Scherpenzeel werd een man die zich uit het molenhuis naar buiten begaf, door een molenwiek zoo getroffen dat hy met gespleten schedel, bewusteloos opgenomen werd en aan de gevolgen overleed. Een voerman te Neder- wetten had het ongeluk te struikelen by het vastmaken van de streng die van de kar was losgegaan. Het rad der kar ging hem over den buik, waardoor hy inwendig zwaar verwond werd. Hij stierf aan de gevolgen. Op den straatweg te Frederiksoord schrok het paard van een landbouwer en ging op hol; de landbouwer van den wagen willende sprin gen, sloeg met het hoofd tegen een boom, werd vreeseiyk verwond en overleed na enkele oogen- blikken. Te Amsterdam is bij het lossen van een stoomboot in de gracht van den Klove niersburgwal een 28-jarige zich in het vooronder bevindende bootwerker omgekomen, doordat deze boot plotseling zonk. Te Heerlen is een werkman, werkzaam bij het maken van een waterput in een kolenmijn, onder neerstortend zand bedolven en gestikt. Verscheidene Boeren uit Transvaal, die te Maritzburg en Durban als krijgsgevangenen hebben vertoefd, moeten besloten hebben zich in Natal te vestigen, wijl zij van meening zijn, dat zij daar beter zullen worden behandeld en ook meer politieke rechten zullen verkrijgen. Te Antwerpen zyn twee agenten van politie tot vier maanden gevangenisstraf veroordeeld, omdat zij 's avonds in een stille straat een voorbijganger hadden aangerand en van zijn geld beroofd. In het huis van president Kruger te Pre toria zyn een paar Engelsche regeerings bureaux gevestigd. De regeeriag betaalt, naar verteld wordt, 350 gulden per maand huur aan den vertegenwoordiger van den president. President Kruger zal zich binnen kortte 's Gravenhage vestigen Een vreeselijke spoorwegramp had Dins dag plaats te Olean, aan de Erie lyn in het noorden van den staat New-York. Een goederen trein, hoofdzakelijk bestaande uit wagons gezui verde petroleum, geraakte op een heuvel ten noorden der stad in twee deelen. De eerste helft vloog natuurlijk eerst met groote snelheid voor uit, de andere helft achter zich latende. Onmid dellijk werd echter geremd en de eerste trein- helft zoodoende tot staan gebracht. Het andere deel was inmiddels met steeds grooter vaart bergaf gegleden en stootte met een geweldigen schok op de stilstaande voorhelft. De petroleum in een der reservoirs geraakte daarbij in brand en spoedig brandde ook de inhoud van een tweeden petroleumhouder. De vlammen schoten torenhoog de lucht in en het prachtige vuur werk lokte spoedig honderden kijkers uit het naburige Olean. Na ongeveer twee uur scheen de petroleum te zyn opgebrandde vlammen doofden en de toeschouwers naderden de roo- kende overbiyfselen van den trein. Plotseling weerklonk een geweldige ontploffing; groote brokken yzer werden rondgeslingerd en een vuur zee stortte zich over de omstanders een paar andere petroleum-tanks waren gesprongen. Velen waren al dadelijk door het vallende ijzer tegen den grond geslagen en waren gedoemd op de plek zelf levend te verbranden. Anderen vlucht ten gillend weg met in vlammen staande klee- ren, slechts om iets verder neer te vallen. En kelen, die vlak bij de geëxploiteerde tanks hadden gestaan werden tientallen meters ver geslingerd en later gruwelijk verminkt teruggevonden. Het vreeseiykst was het lot van hen, die, getroffen en gewond door de rondgeslingerde stukken ijzer, waren gevallen en de brandende petroleum op zich aan zagen stroomen, zonder dat zy konden opstaan. Eerst toen de petroleum geheel was opgebrand kon men er aan denken, de lijken te gaan zoeken. Sommige waren tot op het'been verkoold, van alle waren de kleeren en een deel van het vleesch weggebrand. Er zyn 25 dooden en 40 gekwetsten en met brandwonden bedek ten, van wie velen levensgevaarlijk. Een tragisch voorval, echter met komischen afloop, bracht deze week het dorpje Eerde in rep en roer. Een leerling van de herhalings school was omstreeks halftien nog niet thuis. Broers en zusters kwamen met brandende lan taarns naar den onderwijzer om inlichtingen. Ook de andere scholieren werden opgezocht en uit den diepen slaap gewekt, maar niemand wist eenige verklaring te geven, en men begon te vreezen dat de jongeling door de groote duis ternis en den harden wind in het water gevallen en verdronken was. De slooten aan weerszijden van den weg werden onderzocht, doch tever geefs. De droefheid van moeder, broers en zus ters was onbeschrijfelijk. Eindelijk kwam ie mand op de gedachte, naar bed te gaan kijken, en de gewaande drenkeling lag daar gerust te 'slapen, onbewust van den angst, dien hij zoovelen had berokkend. Thuis gekomen was hij, zonder dat iemand hem bemerkt had, naar bed gegaan. Van 10-16 Maart. ONDERTROUWDC. W. van der Kuip, jm. 26 j. met S. Potappel, jd. 29 j. P. C. Vendeville, jm. 25 j. met C. P. Steketee, jd. 21 j. L. van Schelven, jm. 24 j. met C. Gort, jd. 22 j. P. Kole, jm. 24 j. met C. C. Blaas, jd. 29 j. GETROUWDK. Bareman, jm. 24 j. met H. W. van Westen, jd. 21 j. P. J. Buys, s. 40 j. met C. T. Volles, jd. 25 j. BEVALLENA. S. Geljon, geb. Bruinooge, z. A. K. Idsinga, geb. Suvaal, z. M. C. P. de Meulder, geb. Janssen, d. J. van Aartsen, geb. Aarnoutse, z. 0. A. Flipse, geb. van Vlaanderen, d. E. G. Sinke, geb. Van der Weele, z. H. E. Kunst, geb. Schoenmaker, z. M. Gilde, geb. Buijs, d. J. A. Murk, geb. Roth, z. J. M. van Wezel, geb. Witman, d. P. Rouffaer, geb. de Witte, z. OVERLEDENM. E. Nellen, man van J. C. Voerman, 74 j. P. van Kuyk, z. 8 w. J. Gies, wedr. van A. Janse, 78 j. P. Koolwyk, man van J. Goosen, 73 j. levert RECLAME MEDAILLON STEMPELS van af f 0,40 per stuk, ZELFDRUKKERIJEN en EDISON's HECTOGRAVEN aan civiele pry zen. Vertegenwoordiger P. M. TINBERGEN, Korte Geere K 339, P. S. Aan hetzelfde adres een Kamerkachel te koop. Ondergeteekende geeft by deze kennis, dat hij is verhuisd van de WAL naar de en beveelt zich beleefd aan tot het repareeren van al wat in het vak voorkomt. A. J. H. DE ZEEUW, Goudsmid. is zoet en zacht. 25 Ct. per stuk. Adres LAKO.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1903 | | pagina 1