AFBRAAK te Koop en PUIN voor bet weghalen. 10 ct. per ons. Ondersteuningsfonds Reclame Poeder-Chocolaad Werk Loskade. Rookvleesch Grootste publiciteit hier ter stede! 3400 ex. worden wekelijks met zorg versprei! 1. Grootste Publiciteit. Heeren Kledingmagazijn. S. J. F 0IV T E IJ IV. I 313 Gravenstraat I 313. T1IE0D DE GRAAFF, VERBURG, Gravenstraat. „DE ARBEIDER". M. J. MEIJER, Timmermans, Noordstraat, No. 22. Woensdag II Maart 1908. Zevende Jaargang. Verschijnt eiken Woensdagavond, wordt door de geheele stad gratis verspreid A, D. UÏTÖÖIJ Az. 8p an) aar dstr aat. Prijs der Advertentiën: NIEUWSTIJDINGEN. Voorradig een prachtige sorteering HEEREN- en KINDERCOSTUUMS, PANTALONS, DEMI-SAISONS en MODE-ARTIKELEN. Een rijke keuze STOFFEN voordea.s. aanneming. Speciale inrichting voor kleeding naar maat. Mieuwste goed passende modetlétSoJ/iede kwaliteiten, Scherp concurreerende prij&en Advertentiën. Te bekomen tegen zeer concurreerenden pry's, bij Weer ruim voorzien van mijne 12 Cent per Ons. NIEUWS MIDDELBURKSCH DE ADfERTENTIEBLAD FAAM MET W0NIN3QIDS. UITGEVER van 1—3 regels 15 Cent, iedere regel meer 5 Cent. 8 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. BQ abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Zondagnacht is in zijne onderkleeren uit het krankzinnigengesticht to Medemblik ontvlucht Friedrich Flusch de hoteldief, die eenigen tijd geleden in het Biblehotel te Am sterdam een zijner mede-logés bestolen heeft en ook te Rotterdam een dergelijk feit gepleegd had. Kort na zijn arrestatie te Amsterdam hield hij zich gek en werd deswege tot een onderzoek naar Medemblik vervoerd. Te Winschoten is een 8-jarig knaapje door een grooten trekhond aangevallen en zoo danig gebeten en gehavend, dat zijn leven in gevaar is. Om het knaapje te bevrijden moest men het razende dier herhaaldelijk met een moker op zyn kop slaan en zóó afmaken. Door muizen of ratten zijn aan het post kantoor te Enschedé voor een aanzienlijk be drag aan postzegels en formulieren vernietigd. De aschregen. De heer P. Kley, techno loog te Delft, heeft een paar monsters „asch" onderzocht en deelt nu aan de N. R. C. het volgende mede „Beide monsters w^ren behalve een gering kleur-verschil geheel identiek en" bestonden uit zeer kleine kristallij ne korrels, waarnaast een plastische massa, die grootendeels scheen te bestaan uit gehydrateerd ijzeroxyd. De kris- tallij ne korrels waren zuivere kwarts, gemengd met enkele tourmalijnkristallen. Dezo laatste van dezelfde grootte als de kwarts, en alleen optisch maar met zekerheid daarvan te onder kennen. Voorts bleek, dat een niet onbelang rijke hoeveelheid rudimenten van diatomeën zich in de asch bevinden. „De uiterst geringe hoeveelheden, die u mij toezond, waren natuurlijk voor een quantita- tieve analyse ontoereikend. Toch meen ik, dat met deze qualitatieve microchemische analyse eenig meer licht over dien phantastischen asch regen kan worden verspreid, daar geen enkel gegeven gevonden werd, dat op een meteoor kon duiden en evenmin iets, dat op vulcanische afkomst geleek. Wel duiden daarentegen alle verschijnselen op gewone aardsche bestanddee- len, die aan geen vuurgloed hoegenaamd zijn blootgesteld geweest. „Het ook reeds vroeger gevonden titaan be hoeft naast tourmalijn geen verwondering te wekken. Ook het aluminium behoeft geen op heldering. Beryllium heb ik evenwel niet kun nen aantoonen. „Ten slotte zou dus mijne conclusie moeten zyn Een stofregen in den waren zin dos woords. „Wanneer de redactie de verantwoordelijk heid der toegezonden monsters draagt, dan draag ik die gaarne voor de hierboven ge noemde resultaten." Op Zee. Schipper T., van Volendam, is bh ruw weder en waarschijnlijk ten gevolge van onvoldoende zeemanschap, met zijn botter gevaren tegen den lichtopstand van het eiland Marken zyn vaartuig kreeg belangrijke averij de lichtopstand werd gebroken. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. Men meldt uit Urk Een geladen ijzeren tjalk is Maandag gestrand op de Corm. Schuitjes zeilen er heen tot hulp. Te Groningen geraakte een driejarig meisje onder een zwaar beladen wagen met het noodlottig gevolg dat het dood onder het voertuig werd weggehaald. Een jongeling te Finsterwold die aan vallende ziekte lijdt viel voorover op de kachel, waarbij hem de pook in het oog drong, zoodat hij dit lichaamsdeel wel zal moeten missen. Te Rotterdam kreeg een werkman by het voortduwen aan een wa gen met heipalen den boom tegen bet onder lijf, tengevolge waarvan hy bewusteloos neer viel en aan de gevolgen overleed. Op het stoomschip Congo kreeg een matroos op de reis tusschen Neuzen en Rotterdam een klui verboom tegen het hoofd en bleef op de plaats dood. Terwijl een vrouw te De Steeg een pot met kokend water van de kachel nam en in het woonvertrek plaatste, viel een Bjarig zoontje dat spelende achteruit liep, in den pot en bezweek na een kort en hevig lijden aan de brandwonden. Te NijmegeD overleed een 25jarige kuipersknecht, een oppassend jonge ling en kostwinner eener weduwe, die op Oude jaarsnacht bij een twist een slag met een sabel had gehad van een sergeant in dén nek, waar door de nekspieren waren beschadigd. Naar wij vernemen, vertrekken onge veer 50 uit hun land verdreven Transvalers, meerendeels Hollanders, met hun gezinnen den 2en April, via La Rochelle, per stoomschip naar Chili. De heenreis geschiedt op kosten van de Chileensche regeering, alsook de vestigingen in de provincie Valdivia, waar deze kolonie van Hollandschen stam gronden in cultuur zal brengen, die aan de kolonisten door het gou vernement onder zekere voorwaarden koste loos worden afgestaan. Uit Haarlem wordt gemeld, dat daar een korporaal der infanterie is verdwenen met medeneming van een revolver en twintig pa tronen. Van Urk bericht men, dat Zondagnacht weder f 32,50 van den onlangs gepleegden diefstal onder de deur naar binnen zijn gescho ven. De bestolen visser is thans weder in het bezit van het geheele vermiste bedrag (432.50). Ondanks de nasporingen der politie zijn de die ven nog onbekend. Op den Haarlemmerdijk te Amsterdam werd door een dame, die van haar notaris terugkeerde, een pakje verloren, inhoudende f 4000 aan bankpapier. Een jongen, die eerst het pakje had voortgeschopt raapte het latei- op en liet het aan vader zien. De man gaf van een en ander kennis aan hetpolitiebureel de dame kreeg alles terug en zorgde voor een goede belooning. Een diefstal, die misschien van fijne ironie getuigt, is bij den Zweedschen minister van financiën voorgekomen. Men heeft name lijk zijn heelen voorraad brandewyn uit zijn kelder gestolen, byna onmiddelijk nadat de minister, om de drankzucht onder 't volk te bestryden, verhoogde lasten op de dranken had doen stemmen. De kelder, waar het anker brandewijn lag, diende ook tot, wynkelder, en er lagen daar vele lege llesschen, zoodat de dieven heel gemoedelyk het vat hebben leeg- getapt en aldus niet verplicht waren het moei lijk te hanteeren vat zelf mee te nemen. Hongersnood in Japan. De rystoogst in de noordoostelijke provincies van Japan is mislukt, zoodat er hongersnood heerscht. Volgens ambte lijke berichten, zijn er 150.000 noodlijdenden. De vreemde kolonies te Jokohama houden geld inzamelingen. Boeren krygsgevangenen. Er bevinden zich nog altijd vele Boeren als krijgsgevangenen op de Bermuda-eilanden en in Indië, omdat zy weigeren de verklaring van onderwerping te teekenen. De Boerenleiders in Transvaal hebben thans een afgezant, den heer Kelly, tot hen gezon den, om hen te bewegen te teekenen, aange zien hun tegenwoordigheid in Zuid-Afrika ge- wenscht, ja noodzakelijk is. Vorstelijke gift. De Amerikaansche milli- onnair Carnegie heeft weer eens wat gestrooid, en ter eere van Dr. Garmany, die hem genas van een lichten aanval van „appendicitis" en daarvoor geen honorarium wilde aannemen, een som van f 250.000 geschonken aan de Universiteit te Princeton, waaraan Dr. Garmany Hoogleeraar is. De Engelsche beul Bellington heeft een eigenaardige ontmoeting gehad. Volgens zyn eigen verhaal was hij, 1.1. Woensdagnacht terug- keerende van de terechtstelling van den moor denaar Edwards, in den sneltrein ingeslapen, toen iemand hem vastgreep en door 't portier wierp. Gelukkig had de trein juist zynen loop vertraagd. Een half uur later zag de machinist van een anderen trein een man op den weg liggen. Hij stopte en vond Bellington bewusteloos. De beul werd naar het gasthuis gebracht. Hij zal er van af zyn met een verstuikten pols en voet en eenige schrammen. Maar nu is uit het onderzoek geblekendat Bellington hoogstwaarschijnlyk alleen heeft ge reisd. De politie vermoedt dan ook dat hy aan een hallucinatie heeft geleden, of wel dat hy te veel gedronken had en uitstapte vóór de trein stil hield. Een gendarme gelyncht. Te Piétrebais, een dorpje van nog geen duizend inwoners in Waalsch Brabant, Belgie, had de pastoor zijn koster weggezonden en eenige inwoners, die party trokken voor dezen laatste, wilden van den carnaval gebruik maken om eene betooging tegen den pastoor op touw te zetten. De burgemeester verbood echter alle maske raden op straat en alle samenscholingen. Toch werd er optocht gehouden, en bij de poging, die de gendarmes deden om den troep uiteen te dry ven, moesten zij het onderspit delven, en geraakten zy in het nauw totdat een van hen, Leclercq, een schot loste, waardoor een van de aanvallers gedood werd. Het lijk werd door de gendarmes naar een herberg gebracht en daar door Leclercq bewaakt, terwijl de anderen hulp haalden. Eer Leclercq er op bedacht was om zich te verdedigen, werd hy van alle kanten aange vallen. Men ontrukte hem zijn geweer en bajonnet, en wierp hem op den grond. Een vreeselijk tooneel had nu plaats. Met flesschen en bierglazen, stokken en stoelen werd hij ongenadig geslagen tot hij dood was. De aanvallers overhandigden elkaar de bajonet, om hem elk om den beurt een steek toe te brengen. Het lijk was met 40 bajonnet- en messteken doorkorven toen de andere gendarmes terugkwamen. Eenige personen zyn reeds gearresteerd. Onder hen behooren twee broers en de vader van den doodgeschoten maskerade-ganger. Le clercq heeft zich nog dapper verdedigd, zoodat verscheidene van zyn aanvallers gewond zyn. De herberg zag er verschrikkeiyk uit. Een stad die geen kerkhof noodig heeft moet gelegen zyn in het Amerikaansch terro risme Oklahama, en heet Ehid. De oorzaak van die zeldzame egenschap is heel eigenaardig en geheel in het karakter van het Verre Westen Ten eerste kent men er slechts weinig gevallen dat iemand zyn natuurlijken dood gestorven is. Voorts zijn de meeste inwoners van andere staten overgekomen, en wanneer er iemand „door een misverstand" gedood wordt, laten de bloedverwanten zich meestal het lijk toe sturen. Het is dus heel eenvoudig. Deze eigenaardige toestand wordt echter aan gevoerd als een argument tegen de aanvraag van Oklahamma om verheven te worden van „territorium" tot „staat". Men beweert dat het daarvoor nog niet ryp is. Burgerlijke 8tand r»n Middelburg. Van 3 tot 9 Maart. GETROUWDJ. Boogaard, wedr. 42 j. met S. Meertse, jd. 41 j. A. Loomans, jm.26j. met J. van Leerzem, jd. 27 j. BEVALLENJ. P. Julianus, geb. Van Dyk, d. A. M. Melker, geb. Warnau d. A. van Schel ven geb. Daane, z. W. de Pagter, geb. Walra ven, J. M. Kieboom geb. Schuit, d. L, Sloover geb. Smallegange, z. F. Gillissen geb. Kouyzer, d. J. de Jonge geb. Bertou, d. A. Groenenberg geb. Moens, d. GEBOREN Een onechte zoon, moeder 19 jaar. OVERLEDEN: L. J. Wigard, ongeh. d. 82 j. R. Frank, d. 5 w. C. J. C. Biondina, d. 1 d. P. T. van Baaien, d. 31/2 J. J. van der Laan, ongeh. z. 50 j. Ondergeteekende bericht de ontvangst van een groote party prachtige Theetafels, Parapluie-standaards, Porte-Manteaux, Standaards met Vogel kooien, Albumtafels, Rookstellen, Rieten Stoelen, Regulateurs, staande Klokken, Nikkelen Theelichtjes, Nikkelen Koffiekannen, Thee bladen, Presenteerdoozen en verdere Huishoudelijke Artikelen. BURG B 5, - MIDDELBURG. Voor het lidmaatschap van b. g. n. fonds kan men zich aanmelden by den ondergetee kende, bij wien men ook alle inlichtingen kan inwinnen. C. J. RIEMENS, Secretaris. Teerpakhuizenstr. P 85a 2 m. b. Wagenploin 114, vraagt weer de gunst van WIT WERK. Billijke prijs. Mg» Ondergeteekende houdt zich be- leefd aanbevolen tot de levering op Staal van LINNEN, KATOEN, DAMES-, HEEREN- en KINDER-TRICOT- en NATUUR- WOLLEN ONDERGOEDEREN, Compleete UIT ZETTEN en LUIERMANDEN WOLLEN en KATOENEN JAPONSTOFFEN en aanverwante Artikelen, benevens van diverse THEESOOR TEN en CHOCOLAAD. Lange Giststraat F 186. Wederverkoopers ruim rabat.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1903 | | pagina 1