Wat is O. C. Gebruikt© Heeren - Rijwielen A. D. LITTOOIJ Az. Grootste publiciteit iiier ter stede! 3400 ex. worden wekelijks met zorg verspreid Grootste Publiciteit. Heerenkleeding-Magazijn. «RAVENSTRAAT J tfONTEIJN. 1 313. GRAVENSTRAAT S 313. Advertentien. Hartelijke Dankbetnlgtog JACOBUS. Iz. FLIPSE, TE KOOP, 5 Chinaas-Appels voor 10 Cent. 5 Citroenen voor 10 Cent. J. VAN PAGÉ, Langedelflt. TE KOOP: No, 20. Woensdag 25 Februari 1903. Zevende Jaargang. Verschijnt eiken Woensdagavond, wordt door de geheels stad gratis verspreid. Span jaar dstraat, Vrijs 'der Advertentièn NIEUWSTIJDINGEN-, Een goed en goedkoop Kleedingstnk treft men aan, in het van ouds gunstig bekende Burgerlijke Stand van Middelburg. Prachtige sorteering Stoffen voor Kleeding naar maat. Hollede kwaliteit. Scherp concurroerende prijzen; Uoed passend modellen. Adres Fongers Rijwielen-Magazijn, Langedelff H19. LAKO's Borstroggebloem wordt veel geprezen, een in goeden staat zijnde BAKKERSWAGEN, HEUS np I/Ei MIDDELBüRGSCH ADVERTENTIEBLAD FAAM MET WONINGGIDS. UITGEVER van 1—3 regels 15 Cent, iedere regel meer 5 Oent, 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. By abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Te Steen wijk is door de marechaussee aan gehouden en ter beschikking van den officier van justitie te Heerenveen gesteld een persoon zich noemende Wiebe Visser, afkomstig uit Assen en voorgevende reiziger te z\jn in medi camenten, vooral voor maagziekten. Per fleschje liet hij zijn goedgeloovige clientèle twee gulden' betalen, waarvoor menig fleschje ver kocht is. Bij onderzoek is echter gebleken dat alles bestond uit waardelooze ingrediënten. Na verhoor is een bevel tot voorloopige gevangen houding tegen hem uitgevaardigd. Te 's-Hertogenbosch heeft een schutter- grappenmaker geprobeerd zichzelf in rang te bevorderen, met zich korporaalstrepen op de mouwen van zijn jas te schilderen en zoo ter exercitie te komen. De bevordering is echter niet doorgegaando opgelegde boete zal dat ongetwijfeld wel Te Buurmalsen is de eerste ooievaar aan gekomen. Deze lentebode had veel bekijks. Te Enschede is een werkman die op een lorrie langs de spoorweglijn reed bij een draai van den weg van dat voertuig gevallen, over reden en gedood. Te Haaften werd een klom penmaker bezig zijnde met het rooien van boo- men, door een omvallenden boom zoo hevig getroffen dat hij op de plaats dood bleef. Te Rotterdam stond Woensdag een stoker van een Noorsch schip op een bootje te wachten dat hem in de Katendrechtsche haven aan boord moest brengen. Daar de boot niet gauw genoeg naar zyn zin kwam, sprong hij te water en zwom naar boord, doch halverwege zonk hij weg in de diepte en kwam niet weer boven. Te Drouwen zyn van een gezin, bestaande uit man, vrouw en twee volwassen zonen, drie overleden aan influenza. Alleen de oudste zoon, een ruim 20iarig jonkman, is overgebleven. Te Dordrecht stootte oen zwaar beladen schip tegon eon brug en zonk, man, vrouw, knecht, zuster en zes kinderen redden zich in de boot, doch een kindje van acht maanden verdronk. Te Alblasserdam kreeg een 12 jarig knaapje een wondje aan den voet, de voet zwol op en de knaap stierf aan bloedvergiftiging. Te Maren was een schipper naar de kerk gegaan, zijn vrouw en kinderen bleven op 't schip, toen een 7-jarig meisje door 't spelen bij een fornuis in brand geraakte. De vrouw snelde met 't bran dende kind naar 't water doch geraakte bij de onder dompeling zelf in brand, zoodat zij het kind moest loslaten en zien verdrinken. Door de marechaussee te Zundert zijn deze week niet minder dan een tiental zeer verdachte vreemdelingen aangehouden en overgebracht naar het huis van bewaring te Breda. Een bewoner van de Warmoesstraat te Amsterdam kwam gisteren tot de ontdekking, dat, hjj bestolen was. Hy vermiste een bank biljet van iOOO mark, een bankbiljet van f 60, eenige- horloges en f 80 aan geld. Daar een be diende1 by de firma spoorloos verdwenen was, rezen ernstige vermoedens, dat hij de dader ,is. De opsporing is door de justitie gelast. - - In een Zuidhollandsche gemeente werd dezer dagen, op last van den burgemeester proces verbaal opgemaakt tegen een lid van den raad aldaar, wegens het ongemuilkorfd laten loopen van zijn hond, zonder dat vooraf was gewaar schuwd. Het raadslid, hulde brengende aan den dienstijver van den burgemeester, trad nu toe vallig ook dezer dagen, met twee van zyn col lega's op in hun qualiteit van brandmeesters belast met den schoorsteenschouw, en aan de woning van den burgemeester gekomen, deed laatstgemelde de heeren zelf open en verklaarde plechtig, dat zyn schoorsteenen geheel in orde waren; nu, aan die verklaring wilden zij volstrekt niet twijfelen, doch zeiden niet onder te willen doen bij den burgemeester in het vervullen van hun plicht. Zy gingen dus binnen en consta teerde eenstemmig dat zij tot hun leed wezen proces-verbaal moesten opmaken om dat de schoorsteenen niet geveegd waren. Paardenhandel. Op een van de jaarlijksche markten in een kleine stad van Rusland zag een heer, hoe een Zigeuner en een Pool aan 't dingen waren over een paard. Nieuwsgierig te vernemen, wie van de beide gauwdieven wel 't gladst was, ging hij, nadat de koop gesloten was, naar den Zigeuner en vroeg hem, hoeveel hij voor het paard gekregen had. De Zigeuner opende zijn hand, en toonde hem een bankbiljot van 10 roebels (ruim f 12) „Maar is dat niet heel weinig „Neen", antwoordde de Zigeuner, „want de knol is heelemaal lam". De man ging daarop naar den Pool en zeide: „Zoo, ge hebt 10 roebels gegeven voor een lam paard De Pool knipte een oogje en zeideLamDe knol is zoo gezond als gij ik heb gemerkt, dat hy heelemaal verkeerd beslagen is en daar door hinkt hy." De heer bracht dit aan den Zigeuner over, waarop deze van zijn kant een oogje knipte en fluisterde„Hy is zoo lam als een oude stoel op twee pooten. Ik heb hem met opzet zoo verkeerd laten beslaan, opdat gedacht zou wor den, dat het hinken daarvan kwam." Toen dit ook weer aan den Pool werd mee gedeeld, scheen hem dat toch te treffend en hij liet een oogenblik het hoofd hangen. Daarop slaakte hij een kleine zucht, en troostte zich met de woorden„Nou, 't komt er ook niet op an; 't papiertje is toch valsch." De man had met een valsch bankbiljet betaald. In de tram naar den Dam te Amster dam zit een heer, bekend architect, met reis- taschje. Moet naar den trein en is blijkbaar zeer gejaagd en gehaast. Uit een gesprek met den conducteur blijkt verder dat hij juist nog 14 minuten tijd heeft om het Centraalstation te bereiken, Op den Dam aankomende stapt hy vlug van de tram en wil het Damrak op rennen, doch een nijdig rukwindje neemt zijn hoedje, een flambard, en drijft dit lichte din getje Hink omhoog. Niet over de straat maar omhoog, regelrecht naar boven. De eigenaar staart wanhopig zyn hoedje na. Meerdere voorbijgangers staren hoedje na, velen gereed om het te grijpen. Het hoedje daalt, doch precies boven op de kap van een vertrekkende tramConsternatie, geroep van „stoppen" Koetsier en conducteur begrijpen er niets van, staren ook omhoog, doch rijden door. Ten slotte wordt hun de zaak duideiyk en komt het hoedje in handen van den eigenaar. Of hij zyn trein nog haalde vernamen wij niet. (N. v. N.) Vreeselijke stormen woedden er in de haven van Tanger. Gisteren vergingen twee Spaansche schepen, maar de bemanning ervan werd gered. Ook woedde er een sneeuwstorm in al de Oostelijke en centrale Staten van Noord-Amerika. Boston, Philadelphia, New- York enz. hebben daardoor veel geleden. Vooral in deze laatste stad moet de massa gevallen sneeuw ontzaglijk zijn. Duizenden menschen zijn daar bezig om de straten schoon te vegen. De strenge koude houdt aan. Het spoorweg verkeer is in sommige streken tijdeiyk gestremd of ondervindt groote vertraging. Het spoorwegverkeer bij staking. Het comité van organisatie van den spoor wegdienst bericht, dat bij een eventueele sta king, behalve op de reeds bekende lynen, ook op de hierna volgende trajecten het verkeer verzekerd isH. IJ. S. M.Amsterdam via Den Haag—Rotterdam Ruurloo—Doetinchem Winterswijk ZevenaarAmersfoort - Apel doorn— Almeloo Bakhuizen—Amsterdam. S. S.Vlissingen—RosendaalNijmegon- Arnhem Zutfen Zutfen—Deventer Zutfen Hengelo Gronau. Het ligt voor de hand dat deze dienst be perkt is. Het comité echter hoopt den dienst nog verder te kunnen uitbreiden, vooral nu velen van het machinepersoneel een heilzamen schrik voor gemeenschappelijke dienstweige ring gaan gevoelen. De mededeeling is namens het comité onderteekend door C. v. Dorsten, hoofdconducteur H. S. M., Den Haag en B. Nib- belke hoofdconducteur S. S., Amsterdam. De algemeene werkstaking. Te Amsteream is Vrijdagavond vergaderd door afgevaardigden, in verband met 't voor nemen om een algemeene staking in 't leven te roepen voor 't geval er een wet komt die 't recht van staking voor het spoorwegperso neel zou willen verkorten. De volgende landelijke organisation en bon den, vertegenwoordigende plus minus 90,000 leden, waren aanwezigsuikerbakkers, post- en telegraafbeambten, zeelieden, miliciens en oud miliciens, communisten, beeldhouwers, trans portarbeiders, meubelmakers, machinisten en stokers, typografen, metaalbewerkers, timmer lieden, bierbrouwers, opperlieden, behangers, onderwijzers, stalhouders, metselaars, fotogra ven, S. D. A. P., N. A. S., militaire kleerma kers, Gemeenschappelijk Grondbezit, sociaal democratische onderwyzers, schildersgezellen, marinematrozenscheeps- en bootbowerkers, vrye socialisten, bakkers, kuipers, glazenwas- schers, cacao be werkers, kleermakers, boekbin ders, mandbewerkers, A. N. D. B., stukadoors, gemeentewerklieden, sigarenmakers, binnen schippers, kapitein, stuurlieden en dekknechten. Nog tal van andere vereenigingen waren vertegenwoordigd die echter niet mee stemden. Met algemeene stemmen is de volgende motie aangenomen„De vergadering, gehoord de ver klaring der Vereenigingen van het Spoorweg personeel, dat zij ter wering van een wet die de vrijheid van staking aanrandt de arbeid zullen neerleggen en van de Federatie van Transportarbeiders en andere vakvereenigingen, dat ook zij in dat geval tot een werkstaking zullen overgaanbesluit een comité van ver weer te benoemen, dat een krachtige agitatie zal voeren ter handhaving van de vryheid van den arbeider en roept het gansche Nederlandsche pioietariaat op, zich in deze met de organi seerde arbeiders solidair te verklaren." Besloten werd verder, dat het in de motie genoemde Comité van Verweer zal worden samengesteld" uit twee vertegenwoordigers van het Spoorwegpersoneel, twee vertegenwoordi gers van de Federatie van transport te water en verder één vertegenwoordiger van het Nati onaal Arbeidssecretariaat, één van de Vrye Socialisten en één van de Soc. Dem. Arbei dersparty. Zoodra de spoorwegarbeiders den tijd daar toe gekomen achten zal dit comité de noodige maatregelen nemen om een werkstaking over de verschillende vakken uit te schrfiven. Ter vergadering, die door Petter gepresideerd werd, waren o. a. de soc. dem. Kamerleden Troelstra en Helsdingen, en meerdere kop stukken uit de Arbeidersbeweging tegenwoordig. Van 17 - 28 Febr. 1908. ONDERTROUWD P. J. Bnlja, s. 40 j. met C. T. Volles, jd. 25 j. K. Bareman, jm. 24 j. met H. W. van Westen, jd. 21 j. J. Boogaard, wedr. 42 j. met S. Meertse, jd. 41 j. GETROUWD: P. J. Hoyiiger, jm. 25 j. met C. G. Jolmers, jd. 29 j. C. de Keyzer, jm. 25 j. met M. L. Bouterse, jd. 27 j. W. van de de Putte, jm. 35 j. met S. Sanderse, jd. 31 j. W. J. Sies, jm. 27 j, met S. Tazelaar, wede. 30 j. BEVALLENM. Oudeman, geb. Van de Velde z. M. v. Kuijk, geb. Keyzer, z. (tweel.) S. Bas- sie, geb. Marinissen, z. E. M. Verhagen, geb. Arnoldus, z. C. H. S. Luesen, geb. Luimes, d. J. A. Bos, geb. de Wagter, d. S. ven de Putte, geb. Sanderse, z. (tweel.) Geboreneen buitenechteiyke d., moeder 22 j. OVERLEDENC. H. de Kan, man van M. A. H, Aerts, 46 j. P. Dommisse, wedr. van C. M. van de Woestyne, 72 j. J. Flispe, ongeh. z. 18 j, J. J. van Sparrentak, vrouw van L. van Halen, 35 j. J. C. van Schelven, z. 11 m. P. C. Heeroldt, wede. van J. Hamakers, 74 j. A. C. Dodmond, z. 6 w. P. M. Nidschelm, wed. van A. Koekman 74 j. J. A. Julianus, man van A. van Hees, 78 j. D. van Steenhuyzen d. 8 j. J. E. Witte man van I. C. Keersema- ker, 57 j. T. Labruyere, d. 5 j. aan het personeel Ovenwerkers van de „The Vitrite Works L. M. Td.", voorde eerbewijzen, betoond bij het overiyden van onzen Zoon en echtgtenoote. w. o. FONGERS, WOLFF, MONARCH, enz. TIMMERMANS. NOORDSTRAAT. O. C. is een nieuw praeparaat, bestaande hoofdzakeiyk uit zuiver oplosbaar Havermeel, Cacao en Suiker. Van deze O. C. (Oatmeel Cacao) bereidt men een heerlijke, voedzame en versterkende drank, die zeer goedkoop is. Alleen echt in pakjes met den naam van den fabrikant „Chevelain" en onder Amerikaan- sche vlag. 20 Ct. per pakje bij ook geschikt voor Kruidenier en een WIJN- WAGEN, Adres J, C. KLAASSE, Verwerij straat.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1903 | | pagina 1