A, D. LITTOOIJ Ai grootste publiciteit hier ter stede! 3400 ex. worden wekelijks met zorg verspreid. Grootste Publiciteit. Heerenkleeding-Magazijn. GRAVENSTRAAT g j ji QNTEIJN GRAVENSTRAAT 1 313. S 313. No. 19. Woensdag 18 Februari 1903. Zevende Jaargang. Verschijnt eiken Woensdagavond, wordt door de geheele stad gratis verspreid Hpanj a ar d straat» JPrijs der Advertentièn NIEUWSTIJDINGEN. Nog eens iets over naaimachines. Een goed en goedkoop Kleedingstuk treft men aan, In het van ouds gunstig bekende Prachtige sorteering Stoffen voor Kleeding naar maat. Sollede kwaliteit. Scherp concurreerende prijssen; Goed passend modellen. Burgerlijke Stand van Middelburg. NIEUWS' DE MIDDELRURGSGH ADVERTENTIEBLAD FAAM MET WONINGGIDS. UITGEVER van 1—3 regels 15 Cent, iedere regel meer 5 Cent. 8 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. BQ abonnement van 10QQ of 500 regels voordeelige voorwaarden. Wij verwijzen naar achterstaande advertentie, inzake de inlevering van werkmanskaarten ten biyke, dat hij, die zoo'n kaart ontving, kan machtigen ot* gemachtigd worden om mede te werken tot het opmaken eener voordracht voor benoeming tot lid-werkman of plaatsvervan gend lid, werkman van den aanstaanden Raad van Beroep. Iedere werkman, die een kaart bezit, en nog niet afgedragen heeft aan 't comité, gelieve dit, zoo hij zulks wenscht zoo spoedig moge lijk te doen. Ook zij. die hunne kaart van een andere plaats ontvingen, b.v. Koudekerke, Vlissingen e. a. kunnen deze aan genoemd comité afdragen. Hoe meer kaarten, des te meer candidaten kunnen er worden gesteld. 25 is het aantal werklieden voor een gemach tigde en 5 gemachtigden kunnen een lid voor dragen, dus met 125 kaarten stelt men eén candidaat, met 250 kaarten 2 candidaten enz. In 't bijzonder zij de aandacht gevestigd op de te houden vergadering ter bespreking en aanwijzing van candidaten en zoo noodig tot het geven van alle gewenschte inlichtingen. Allen, die een formulier hebben ingevuld of lieten invullen, 't zjj door 't comité of anderen, hebben toegang op genoemde vergadering. Dat door een grooter opkomst blijk gegeven wordt, dat iedere werkman prijs stelt op eene zaak die hem zelve aangaat. Het koopen van eene naaimachine is 'n zaak van vertrouwenzekere waarborg is alleen de naam van den fabrikant. Nergens is het spreek woord „goedkoop, duurkoop" méér van toepas sing dan by den aankoop van eene naaima chine, en wij hebben dan ook in een vroeger artikel er reeds op gewezen, dat het publiek zich door het te koop aanbieden van zooge naamde „goedkoope" machines, die dikwijls zelfs als „Singer" worden aangeprezen, geen zand in de oogen moet laten strooien liever vrage men bij den aankoop van eene naaimachine steeds, of ze van de Singer Maatschappij afkomstig is en stelle zich niet tevreden met een ontwijkend antwoord. De naaimachines der Singer-Maatschappij munten niet alleen uit door hare onovertroffen constructie en haar groot productievermogen, daar als volstrekt van geen minder waarde beschouwd moet worden het nauwgezet, zaak kundig onderricht, dat ieder kooper van eene machine gratis en grondig gegeven wordt. De tijd is lang voorbij, dat men zich tevreden stelde met eene naaimachine slechts een een voudigen naad te stikken. Hoeveel bezitters van zoogenaamde „goedkoope" naaimachines zijn er tegenwoordig echter nog, die hunne machine nimmer voor iets anders kunnen gebruiken en zich bij al het overige, in een huishouden voor komend werk met betrekking tot het vervaar digen van kleedingstukken, het stoppen van waschgoed enz., den vermoeien den en tijdroo- venden handenarbeid moeten getroosten, omdat hun bij den aankoop der machine niet tevens geiyktydig toereikend onderricht in het gebruik ervan, doch hoogstens eene oppervlakkige te- rechtwyzing deelachtig werd. De Singer-Maat- schappy daarentegen stelt zich nimmer tevreden haren klanten enkel eene machine te verkoopen, maar geeft tevens iederen klant nauwgezet en grondig onderricht in naaien en stoppen, zoowel als in het gebruik der gezameniyke bij de machine behoorende apparaten. Ook geeft zich de Maatschappy by zonder veel moeite om hare klanten op den duur tevreden te stellen, door dat zij de gekochte machines ook later nauw keurig laat nazien en onderhouden. Voorts heeft de Singer-Maatschappij nog de niet te betwisten verdienste, het moderne Kunst- borduren op de naaimachine het eerst op uit gebreider schaal ingevoerd te hebben. Met groote opofferingen van moeite en kosten heeft zij een geschoold personeel van onderwyzeres- sen gevormd, waardoor zij in staat is, hare vrouwelijke klanten grondig en vruchtbaar onderricht in de borduurtechniek te geven. Wie zich overtuigen wil van het verrassend resultaat van het onderwijs, door de onderwij zeressen van de Singer-borduurcursussen ge geven, behoeft slechts inzage te nemen van de talrijke, hoogst vereerende waardeeringen, welke de firma uit alle kringen der bevolking ontvangen heeft. De Singer-naaimachine is bygevolg niet uit sluitend van practisch nut, maar dient ook de kunst en bereikt daardoor eerst haar juiste waarde, daargelaten nog, dat de wereldberoem de reputatie dezer macüines den kooper waar borg is. dat hij steeds eene uitstekend gecon strueerde machine ontvangt, voorzien van alle verbeteringen, welke de vooruitgang der tech nische wetenschap aan de hand doet. Bij den aankoop eener Singer-naaimachine verzekere men zich steeds, dat men haar in het juiste magazijn, d. w. z. in een depót der Singer Maatschappy koopt, om te voorkomen, dat men bedrogen wordt. Dat komt er vanDe Tyd deelt het volgende mede Tot de kleinere stakingen, die dezer dagen op last van verschillende comités plaats had den, behoorde ook een in een van ouds beken de zaak op de Amsterdamsche „eilanden". De patroon, een man reeds op leeftyd en daarbij zeer welgesteld (om bijzondere redenen noemen wy hier geen namen), hield de affaire aan uit liefhebberij voor zijn vak, alsook ter wille van zijn ruim twintig vaste knechts. Daar komen dezen op eenmaal staking aankondigenDe patroon vermaant hen nadrukkelijk, van hun plan af te zien en den volgenden dag als altyd op hun post te wezen. Niemand echter ver schijnt. De bedaagde patroon, die al lang naar rust had verlangd, wachtte één of meer uren, sloot toen zijn werkplaats en liet op de deur de bekendmaking aanplakken van liquidatie en definitieve opheffing zijner zaak. Daarop, natuurlijk, bezoek van vertegen woord gers van het verbolgen werklieden comité, den ouden heer sommeerend, zya knechts weder te werk te stellen. Hun echter werd duidelijk gemaakt, dat de macht der stakerscomités (hoe ver rei kend ook) toch niet zóó verreikte, dat een pa troon gedwongen kan worden, zijn zaak aan te houden, als hy dit niet verkiest. Na de werklieden staakt thans de patroon, en wel voorgoed. De man heeft, naar wij vernemen, reeds de stad verlaten en gaat el ders een welverdiende rust genieten. Het aantal der werklieden, voor onbepaalden tijd werkloos, omdat zij naar de opruiende taal geluisterd hebben, is daardoor weder met ruim^ twintig vermeerderd. In het Flakkeesche blad Vooruit komt de volgende correspondentie uit Sommelsdyk voor Wie heit dat verke bie zen stèrt gepakt? Ja, wie Dat weet men nog niet, maar 't slot is, dat bakker Briokman zijn verkje kwijt- is. Toen hij Maandagmorgen vroeg zyn 3 var kens zou gaan voeren, vond hij van zyn 3 pleegkinderen er slechts 2. Al heel gauw kreeg men vermoeden, dat no. 3 een zekeren V. naar Rotterdam was nagereisd. Daarom werd tele- graphisch verzocht aan de politie te Rotterdam V. met zyn varkens aan te houden, want men wist al, dat hij niet 6, doch 7 varkens had meegevoerd. Twee rechercheurs gingen er op uit. V. werd aangehouden en zijn 7 varkens naar 't abattoir gevoerd. De rechercheurs ver- Voerden deze 7 echter in gezelschap van een aantal andere in ééa wagen. Bij 't abattoir liet men V. zelf zij a varkens uitzoeken en toen Br. kwam, was 't zijne er niet onder. Wel herkende hy het onder de varkens, die 'schoon aan den haak hingen. Maar daarvan was afblyven de boodschap. Hy zal waarschyn- ïyk zijne varken kwyt zijn. En wie 't bij de staart gepakt heeft, weet men nog niet. -.— De familie v. O., aan den Dubbeldamschen weg te Dordrecht, is op zeer onaangename wyze dupe geworden van een ambtelijke ver gissing. Achttien jaren geleden verloor zy een zoontje van zes maanden waarvan destyds behoorlyk aangifte werd gedaan. Thans ont vingen de ouders een oproeping voor dien jon gen om zich te doen inschryven voor de na tionale militie. Te Muiderberg is een man die aan zee aan 't wandelen was, door onbekende oorzaak te water geraakt en verdronken. Hij had nog een goed gevulde beurs bij zich. Te Rhenen kwam een 4-jarig kind bij tydelijke afwezigheid der moeder, met vuur in aanraking. Toen de moeder thuis kwam vond zij 't kind deer lyk verminkt en verbrand dood op den vloer liggen. Te 's Gravenhage geraakte een meisje by hot aanmaken der kachel in brand, met hevige brandwonden naar het ziekenhuis vervoerd, overleed zij. Ex-Staatssecretaris Reitz keert 28 Febr. uit Amerika te Rotterdam terug. Het is nog niet zeker waar hij zich wil vestigen. Zyn zoon, de heer Joubert Reitz, vertrok Zondag naar Madagascar, waar dus alsdan drie zoons zullen vertoeven. Aan het gedelegeerd lid van den Raad van Administratie der Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij te Amsterdam is door een 90-tal ambtenaren en beambten, werkzaam aan het station Den Haag en de stoomtram naar Scheveningen een adres verzonden, waar in zij hun verontwaardiging uitspreken over de onlangs plaats gehad hebbende staking en daarop gevolgde oproeping tot eventueele nieuwe staking; dat zij integendeel hun volle sympa thie en vertrouwen uitspreken in de handel- wys der directie, en bij weder-voorkomen eener staking zich te alle tijden en voor alle diensten beschikbaar stellen, die de Mij. van hen mocht verlangen in het belang eener geregelde uit oefening van den dienst. Yan dit adres is afschrift verzonden aan de ambtenaren en beambten van alle stations der Holl. IJzeren Spoorweg Maatschappij, ten einde de collega's aldaar in de gelegenheid te stellen adressen en adhaesie in te dienen. Opgericht is eene-vereeniging op dengrond- slag van plicht en orde. De naam van de Yereeniging zal zyn ,Bond van Orde van personeel, werkzaam in dienst der Hollandsche IJzeren Spoorweg- Maatschappy." Haar hoofdzetel is Amsterdam. Nu de ongevallenwet er is zal men in de persberichten onderscheid moeten gaan ma ken tusschen ongelukken en ongevallen. Vooral deze laatsten dat zijn dan de kleine onge lukjes oftewel gelukjes vermenigvuldigden sedert 1 Febr. in sommige bedrijven zeer. Wij haalden dezer dagen een brandery te Schie- dam reeds als voorbeeld aan. In 't geheel be droeg vroeger in genoemde stad het aantal ongelukken gemiddeld een per week. Nu het ongevallen geworden zyn is gemiddeld een per dag. Nu weer in een andere brandery daar begon het ook Maandag al, zeven achter eikaar, waaronder een zeer ernstig. Een werkman die door een trapgat viel en inwending ge kwetst werd, een die zijn voeten bezeerde, een die zijn been brandde, een die in een gistbak viel en zich ernstig brandde, een die van een ketel viel en zyn beenen bezeerde, en een die zijn vingers klemde. Rappe handen. In den afgeloopen winter stond de dyk, loopende van den rijksweg 's Hertogenbosch Hedel naar de buurt Gerven, welke buurt behoort tot de gemeente 's Her togenbosch en met die plaats geen anderen gemeenschapsweg heeft dan genoemden dyk, onder water. Na den hoogen waterstand bleek in dien dyk een gat geslagen, zoodat rytuigen er niet konden passeeren. Dit gat nu is dezer dagen door de schoolkinderen dicht gemaakt. De kleuters hebben zich dapper gehouden. De ryiuigen kunnen weer passeeren. Men vermoedt dat nu ook wel eens gemeentearbeiders, na zich weken te hebben laten wachten, ter plaatse zullen laten verschynen, hetgeen nog wel noodig is. De jongens hebben zich voor hun arbeid behoorlyk laten betalen. Zij hebben een hoof- delijken omslag voor alle inwoners van Gerven gemaakt, ad vyf cent per hoofd. Ook een staking. In het dorp M., niet ver van Breda, werd jl. Zondagmiddag onder het lof (de namiddag godsdienstoefening bij de katholieken) het werk gestaakt door de koor zangers, omdat de pastoor die middag een paar knapen wilde laten meezingen, die niet tot het koor behoorden. Midden in den dienst verlieten de stakers de kerk, meldt de N. R. Ct. Pittig en Puntig! Een vischhandel te Groningen, meldt de Prov. Gron. Crt., heeft het te kwaad gekregen met zyne clientèle de vischvrouwen. Het publiek wordt in de ruzie betrokken, want partijen onthalen het op mani festen en strooibiljetten, waarin men elkander nog al duidelijk „de waarheid zegt", zooals op de vischmarkt de gewoonte is. Maar dat de vischvrouwen zich op een zoo bloemrijken stijl zouden toeleggen als uit haar laatste manitest, getiteld „Nieuwmodische Ont leedkunde", blijkt, had men, merkt het Gro- nische orgaan op, waarschynlijk niet vermoed. Daarin komen, naar het blad meedeelt, ter weerlegging van een aanval de volgende tref fende regels voor: „Het geval laten wij ook voorbygaan als een verstikkende lavastroom of als een wolk van epidemieënwaarvoor ieder mensch met karakter op zij gaat." Zondag is te Rotterdam een knaap van tien jaar door een paardentram overreden en gedood. Te Erica had iemand een puistje in 't gezicht dat hij open maakte en daarna bestrooide met zeeppoeder. Bloedvergiftiging ontstond en de man overleed aan de gevolgen. Een bly vooruitzicht. In een dorpje iii Friesland zal een weduwnaar met 10 kinderen met een weduwe met 17 kinderen in het hu welijksbootje stappen. Van 10-16 Febr. 1903. ONDERTROUWD J. de Hamer, jm. 23 j. met M. P. van der Weel, jd. 23 j.A. Loomans, jm. 26 j. met J. van Leerzum, jd. 27 j. GETROUWDJ. F. Schroevers, jm. 40 j. met J. A. Polderman, s. 38 j. BEVALLEN S. M. Schou, geb. De la Vienne, d.C. van Sluys, geb. Melse, z.J. J. van Ha len, geb. Sparrentak, z. (levenl.)M. T. Dhaen, geb. Maes, d.J. van Kleven, geb. Speijkers, d. OVERLEDEN: A. W. Schols, ongeh.d.60j. A J. Dieleman, d. 5 m.M I-Iamelink, wedn. van M. F. Meerse, 81 j,F. J. van Zutphen, z. 15 m.C. C. Baas, vrouw van J. M. Bul- terys, 64 j.C. Gunter, man van M. C. Gene- tello, 50 j.G. J, Bosman, wed, van J. Pelle, 85 j.A. Bliek, ongeh. z. 37 j.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1903 | | pagina 1