Amerikaansche Orgels in 30 soorten voorhanden. JE> JTs A. S. J. DEKKER, GOES. Lage prijzen. Deskundige garantie. Levering desver lang d op afbetaling. A. D. UTTOOIJ Az. Grootste publiciteit bier ter stede 1 3400 ex. worden wekelijks met zorg verspreid Grootste Publiciteit. Heerenkleeding-Magazijn. GRAVENSTRAAT J. FONTEIJN. 1 313. GRAVENSTRAAT i 313. No. 18. Woensdag 11 Februari 1903. Zevende Jaargang. Verschijnt eiken Woensdagavond wordt door de geheele stad gratis verspreid Spanjaardstraat. Prijs der AdvertenUèn van 1—3 regels 15 Cent, iedere regel meer 5 Cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. NIEUWSTIJDINGEN. Oneerlijke Concurrentie. Een goed en goedkoop Kleedingstuk treft men aan, in het van ouds gunstig hekend Prachtige sorteering Stoffen voor Kieeding naar maat. Soliede kwaliteit Scherp concurreorende prjjacu; öoed passend modellen. Burgerlijke Stand Tin Middelburg. NIEUWS' IIDDELBDRfiSGH ADVERTENTIEBLAD MET WONINGGIDS. UITGEVER Groote letters naar plaatsruimte. By abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. By de gisteren gehoudene stemming voor lid van de Tweede Kamer werden 4888 stemmen uitgebracht. Het aantal kiezers bedraagt 7873. De heer Mr.C.LUCAS3Ewerd herkozen met 3703 stemmen de heer J. A. Bergmeijer verwierf er 1185. In 1901 waren uitgebracht 6305 stemmen en waren er 7769 kiezers. Mr. C. Lucasse verkreeg toen 3279, A. Smit 2329 en J. A. Bergmeier 697. In de dagbladen leest men dikwijls annon ces waarby Singer" naaimachines van af f 20, of voor nog minder te koop worden aangebo den en de onervaren kooplustige, wiens aan dacht op een dergelijke aankondiging valt, ver keert alsdan in den waan in het aangeduide magazijn een der wereldberoemde „Singer" ma chines voor een bijzonder lagen prijs te kun nen koopen, terwijl hij in het gunstige geval voor dien prijs slechts een namaak van een der verouderde systeemen der Singer Mij. ont vangt, reeds sedert lang in constructie, bruik baarheid en soliditeit overtroffen door de nieu were „Singer" machines voor huishoudelijke gebruik. Natuurlek kan men niemand beletten een model te imiteeren, hetwelk de Singer My, reeds vóór 40 jaren gefabriceerd heeftde Sin ger My. heeft haar wereld-reputatie echter voor namelijk veroverd, doordat zy voortdurend erop bedacht geweest is steeds nieuwe doelmatiger machine typen te vervaardigen en technisch het denkbaar beste te leveren. De hedendaagsche „Singer" machines vormen tegenover de voornoemde oudere „Singer" ma chines een evengroote verbetering als deze laatste machines een verbetering representeer den tegenover het handnaaiwerk. Natuurlijk zyn er geDoeg fabrikanten, die noch in reputatie noch in beteekenis van be drijf zich met de Singer My. ook maar in de verste verte meten kunnen, en die zich er toe leenen, verouderde Singer-modellen te imitee ren ja, er zijn zelfs fabrikanten, die er geen been ingezien hebben, nagemaakte naaimachi nes door ze met den naam „Singer" te merken, onder valsche vlag in den handel te brengen. Tegenover soortgelijke annonces en oneerlijke concurrentie-middelen is bijgevolg de uiterste voorzichtigheid te betrachten. In zyn eigen belang heeft daarom ieder koo- per van een naaimachine erop te letten, dat hy in het ware depot belandt want de Singer- Maatschappy slaat haar machines uitsluitend in haar eigen winkels op, en daar deze win kels bijna in ieder grootere plaats zich bevinden, kan een klant, ook wanneer hy van woonplaats verandert, steeds gemakkelijk een verkoops- depöt der firma vinden, waar hij mogeiyk ver sleten machinedeelen door nieuwe kan vervan gen precies pasklaar voor zyn machine, zich naalden kan aanschaffen, enz., en, wanneer noodig, zyn machine op zaakkundige wijze kan doen nazien en in orde brengen. Nauweiyks is de ongevallenwet in wer king getreden, nauweiyks krygen de werklie den vergoeding voor de ongelukken in hun bedryf overkomen, of 't schijnt dat de ongeluk ken bij hoopen loskomen, althans te Schiedam. In die enkele dagen hebben aldaar verscheidene „ongelukken" plaats gehad. De machinist v. S. kreeg in zijn fabriek een stoot van den zui gerstang der machine, gevolg een gat in het hoofdde fabrieksarbeider S. trapte in een yzeren hoepel, gevolg een wond aan het been de brandersknecht H. gleed van een ruwketel en verwondde bij het vallen zyn handenDe brandersknecht v. S. liep met een emmer heet water, welke hij het oDgeluk had te stooten, waardoor hy aan beide beenen brandwonden bekwam; de brandersknecht v. d. M. die een vreemde kat uit de branderij wilde jagen, ver stuikte zynjvoeten zooeven is er een door het breken van een arm verplicht ook eenigen tyd het werk te staken, 't Zijn wel allemaal „on gelukjes", maar bij het bestaan van de onge vallenwet, bezorgt het den patroon toch een boel last. Uit Den Haag meldt men Voor den krijgsraad alhier stond eenigen tijd geleden een milicien van de lichting 1895, van het regiment grenadiers en jagers terecht, die weigerde militaire diensten te verrichten, daar hij als Christen niet mocht doodslaan en zulks door de wapenen te dragen niet wilde bevorderen. Wegens vermoeden van godsdienst waanzin wilde de krygsraad hem onder genees kundig toezicht stellen, tot onderzoek naai zij n geestvermogens, doch de auditeur-militair verzocht vóór dien den predikant by de Her vormde gemeente alhier, Ds. Vermeer, om zich in het huis van bewaring met bedoelden mili cien te komen onderhouden. Dit geschiedde met het gevolg, dat die jonge man, tot dusver een aanhanger van de leer van Tolstoï, door de overredingskracht van gemeldden predikant, van die leer is teruggekomen. Na een nader verhoor te hebben ondergaan is hy nu uit het huis van bewaring ontslagen en naar zijn korps teruggebracht, waar hij nu al de garnizoens diensten verricht die van hem worden geëischt. De naweeën van de beroering der laatste dagen te Amsterdam doen zich reeds gevoelen. De firma Wm. Muller Co. bericht dat zij haar cargadoorszaak verplaatst naar Antwerpen. Ja zelfs uit vertrouwbare bron vernamen wij, dat een der grootste tabaksfirma's haar kantoren naar Bremen zal verplaatsen en dat op haar voorbeeld de anderen zullen volgen. Zoodat thans het treurige vooruitzicht bestaat, dat onze bloeiende tabaksmarkt, waarop Duitsch' land in de laatste jaren toch al zoo naijverig was, weldra ten gronde zal gaan. Moord Dubbele buurt. Tegen Muiselaar, van wien men geen verbetering kan verwach ten en tegen wien men de maatschappij moet beveiligen, eischte het gerecht gisteren het maximum der straf, n.l. levenslange gevange nisstraf (Muiselaar bleef kalm rondkyken, met het meest onaandoenlijke gezicht.) De officier gaf hem nog in overweging zyn ontkentenis niet tegen deze overweldigende bewyzen vol te houden en hoopte, dat Muise laar nog een opwelling ten goede mocht heb ben, in tranen zou uitbarsten en zeggen„Ja, ik heb die vrouw gedood, maar ik heb er spyt van," Dan zou hy, alvorens zyn verder leven in de gevangenis door te brengen, tenminste de voldoening hebben nog één goede opwelling te hebben gehad. Muiselaar bleef echter onverschillig ontken nen. Tegen Groot eischte spr. het maximum, nl. zestien jaren gevangenisstraf, en tegen van der Dool eveneens het maximum, nl. vier jaren gevangenisstraf. Alle drie de beklaagden hoorden dezen eisch met onverschilligheid aan. De verdedigers voerden hierop het woord. Mr. Mensing van Charante roerde eenige pun ten aan tot vermindering van de schuld van Muiselaar en liet de beslissing aan de Recht bank over; Mr. F. H. Kokosky bestreed de qualificatie van het misdrijf van Frans Groot. Dubbel en-dwars verdiend. De kroeghouder C. F. te Gouda, die zijn lokaal openstelde voor kinderen beneden de 16 jaar, en deze in de gelegenheid stelde onder het „genot" van een „bittertje" heel gezellig een „bommetje" te „jassen", is gisteren door den kantonrechter te Gouda veroordeeld tot f 75 boeten of 20 dagen hechtenis. De eisch was f 50 boete. Voor 't zelfde feit moet hy nogmaals terecht staan. Chamberlain is te Bloemfontein niet zoo har- teiyk ontvangen als te Kimberley. Onder de deputaten was ook generaal De Wet. Zy had den een verzoekschrift in te dienen doch de hooge man wilde het niet aanpakken. Hij was kwaad en behandelde de afgevaardigden op terugstootende wyze. Toch schynt hij den inhoud der petitie te hebben geweten. Er wordt in gesproken van verpletterenden financieelen druk op de bevol king der Oranjerivier kolonie, doch Chamberlain ontkent dien druk. Ook spreekt de petitie van schenning der vredesvoorwaarden bij de behan deling der rebellen, dat noemde hij een onge gronde grief. Nog werd er gezegd dat de nieuwe regeering zeer onsympathiek is. Hoe kun je 't zeggen, roept de minister in hooge veront waardiging uit, wij doen al wat wy kunnen om je nood te lenigen. Als je zoo voortgaat met morren dan zal verdere hulp aan zulk een ondankbare bevolking worden ingetrokken." Christiaan De Wet verklaarde nog dat er geen samenwerking mogelijk was, zoolang bekende verraders als Piet de Wet en Chris Botha op treden als vertegenwoordigers van het volk. Hij (Christiaan) zou dan niet rusten voor hy een algemeene beweging tegen de regeering had wakker geroepen. Chamberlain wees op bitsen toon alle vragen af, als in stryd, zeide hy, met de vredesvoorwaarden. Toen De Wet hierop trachtte te antwoorden, gelastte Cham berlain hem te gaan zitten, waarop De Wet het woord overliet aan Hertzog; en toen nu deze op een bepaald punt Chamberlain tegen sprak, riep deze Tsa, ik ben hier niet gekomen om van jelui tegengesproken te worden. En hij eindigde met de aanbieding van deze „lompe petitie slechtsdenkbeeldende grieven inhoudend" te betreuren. En die grieven waren hoofdza- keiyk een aandrang op algemeene amnestie, volledige oorlogsvergoeding en instelling van een gerechteiyke commissie, alle drie immers door Kitchener mondeling toegezegd. Doch 't is waar ook, dat was slechts een mondelinge belofte, en daaraan is geen Engelschman ge bonden Zaterdagavond is te Amsterdam in een vergadering van 350 bakkersgezellen tot alge meene staking der bakkersgezellen besloten, wanneer aan den eisch om loonsverhooging niet wordt voldaan. Voor halfwassen wordt f 10, voor dagwerkers f 17 per week geeischt en de werktyd moet 11 uren per dag zyn, met inbegrip van een uur rust, en 10 uur wanneer des nachts meer dan 4 uur gewerkt wordt; de dubbele dag mag niet langer dan 15 uur duren. De patroons moeten uiteriyk Donderdag antwoorden, Zondag zal de „federatie" dan beslissen. Gezagschending. Hoezeer Zaterdag 31 Januari alle gezag en organisatie by de spoor wegen voor het gezag der organisatie van het personeel had plaats gemaakt, biykt uit twee kleine tooneeltjes, die zich te Utrecht afgespeeld hebben en ons later ter oore zijn gekomen 1. Een hoog ambtenaar der exploitatie ver zocht aan den stationchef het vele wagen- materieel dat te Amsterdam in den weg stond op zyspoor te laten rangeeren. De stationchef wendt zich daartoe tot eene machinist, die op het terrein op en neer wan delt. De machinist weigert't is staking," zegt hy, „ik doe het dus niet, tenzy de heer Oude geest daartoe verlof heeft." De inspecteur begeeft zich inderdaad tot den heer Oudegeest, bekomt van dezen heel bereidwillig een briefje met vergunning tot rangeeren. Machinist tikt aan zijn pet en doet wat hem gevaaagd is. 2. De vice directeur-generaal moet naar Am sterdam. Hy verzoekt den machinist van den gereedstaanden trein aan het station te Utrecht, hem daarheen te vervoeren. Weigering van den machinist. De heeren Oudegeest en Ku- neken moeten echter ook naar Amsterdam. Zy verzoeken den dd. ambtenaar om een extra trein. Dit wordt toegestaan. Nu zegt de ma chinist, dat als de heeren O en K. het goed vinden, de vice directeur-generaal ook wel mee- kan. Hetgeen geschiedt. !fW Van 3 - 9 Febr. 1903. ONDERTROUWDW. van de Putte, jm. 35 j. met S. Sanderse, jd. 31 j. A. C. A. L. Sorel, jm. 2-3 j, met J. C. Hendrikse, jd. 21 j. P. J. Heyliger, jm. 25 j. met C. G. Jolmers, jd. 29 C. de Vos, jm. 24 j met J. Filius, jd. 21 j. de Keyzer, jm. 25 j. met M. L. Bouterse, 27 j. P. de Weerd, jm. 24 j. met P. Nieuw- dorp jd. 20 j. GETROUWD: A. R. Roth, jm. 22 j. met M. P. Adriaanse, jd 20 j. BEVALLENA. C. W. ten Have, geb. Van Dishoeck, d. L. S. W. Soetens, geb. Van Sorge, z. J. B. Steyn, geb. Visch, z. J. A. de Klerck, geb. Michaëlsen, z. M. Franchimont, geb. Moens, d. C. C. Goethart, geb. Corné, d. M. Poppe, geb. van Gemert z. M. J. van Dijk, geb. Kuypers, d. GEBORENEene onechte dochter, moeder 29 j. OVERLEDEN: A, C. W. van Dishoeck, vrouw van B. ten Have, 21 j. S. Mets, ongeh. d. 69 j. H. J. Koreman, man van P. E. Wolf, 43 j. H. J. van Visvliet, ongh. d. 84 j.N. Bos- selaar, wed. van B. Meijer, 57 j. M. L. Holster, ongeh. d. 62 j. J. P. Nauta. wed, van J. W. Meijer, 70 j. Levenloos aangegeven: een z, van A. Hs Hendrikse en M, van den Dries, j 0 jd

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1903 | | pagina 1