Amerikaansc-he Orirels in 30 soorten voorhanden. S. J. FONTEIJN. A. S. J. DEKKER, GOES. Lage prijzen. Deskundige garantie. Levering desver lang d op afbetaling. 0. LITTQÖIJ Az. Grootste publiciteit bier ter stede! 330(1 ex. wordea wekelijks met zorg verspreid Grootste Publiciteit» Heerenkleeding-Magazijn. GRAVENSTRAAT I 313. GRAVENSTRAAT 1 313. No. 17. Woensdag 4 Februari 1903. Zevende Jaargang. Verschijnt eiken Woensdagavond, wordt door de geheels stad gratis verspreid Hp an j aar d sir a at. Prijs der Advertentlën NIEUWSTIJDINGEN. Een goed en goedkoop Kleedingstuk treft men aan, in liet yan ouds gunstig bekend Prachtige sorteering Stoffen voor Kieeding naar maat. Bollede kwaliteit. Scherp concurreerende prijzen. Goed passend modellen. Burgerlijke Stand van Middelburg. MIDDELBURfiSCH ADVERTENTIEBLAD FAAM NIEUWS' DE MET WONINGGIDS. UITGEVER van 1—3 regels 15 Gent, iedere regel meer 5 Oent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. By abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Poging tot nr.ord en bcrooving. Gisterenmorgen zou cle Jooper derDordtsclio Bank, te Botterdam, J. W. Smit, een wissel groot f 750 incasseeren bij den beer W. van dei- Horst aan den Spporaingel 14. Wel trok het zijn aandacht, dat het huis er verlaten uitzag, doch men was misschien aan de schoonmaak en hij belde aan. Manheer zoo hij dacht deed zelf open en vroeg of de loopcr van eon bankbiljet van f 1000 terug had, dan zou hij betalen. Hy noo- digde hem daartoe uit even in het sousterrain te komen. Nauwelijks had Smit daar den wissel aangeboden of de mijnheer haalde een zak met peper voor den dag en gooide den inhoud op Smit. Gelukkig kreng deze de peper niet in do oogen maar over zijn jas. Smit greep toen zfln belager bij de keel cn er volgde een strijd op leven en dood. Verloor Smit, hy zou er zeker het leven bij ingeschoten zijn, doch hij hield vol en slaagde er in zijn belager de trap op te slepen en een ruit in te slaan. Door do opening schreeuwde hy moord en dieven, doch de Spoorsingel is een eenzame weg en niemand kwam opdagen. Nu begon echter de belager in te zien dat het voor hem gevaarlijk werd, rukte zich eensklaps los en vloog de deur uit. Smit vloog hem achterna roepende moord help dieven I Voorbijgangers schoten toe en nu volgde een algemeene jacht. Op de Sohiekade werd hij door een burger gegrepen, maar hij riep hier heb je f5, laat me los, en deze burger gaf daaraan gehoor Een oogenblik later werd hij echter toch gegrepen en naar het bureau aan de Pauwen- steeg gebracht, waar de kranige gelddrager hem den wissel weder afnam. Thans bleek, dat hij niet met Van der Horst te doen had gehad, maar met zekeren Martens, die blijkbaar op de hoogte was geweest van de verhuizing van den heer Van der Horst. Het is een geluk, dat Smit zoo kordaat is opgetreden en de dader zich in handen der justitie bevindt, want wellicht zoude anders aan nog meerdere loopers eenzelfde strik gespannen zijn. Het volgende voorval moet een der da gen voor Kerstmis te Emmerik hebben plaats gehad - Een heer komt in een der grootste confec- tie-winkels, en tusschen hem en den hem hel pendén bediende ontspon zich het volgende gesprek „Ik zou als Kerstgeschenk voor mijn vrouw graag een zijden blouse willen hebben ongeveer in den prijs van 30 tot 40 Mark." „Welke kleur, als ik vragen mag?" „Komt er niet op aan." „En hoe wenscht Mijnheer ze gemaakt te hebben „Komt er niet op aan." „Wat voor figuur heeft Mevrouw?" „Doet er ook niet toe." „Maar, Mijnheer, ik kan u toch geen blouse verkoopen, als u mij geen idee geeft wat u ongeveer wenscht." „Dat behoeft u ook niet te hebben, ik wil een zyden blouse, ongeveer in den prijs van 80 a 40 Mark. Hoe ze uitziet is mij volmaakt onver schillig, geruild wordt ze immers toch." Al moge 't bovenstaaande ook niet geheel juist zijn, deze man scbynt toch zijn vrouw zeer goed te kennen. Dressuur. Dezer dagen bevond zich een bekend sportman, met een drietal paarden op de Melickerheide. Een dezer paarden liep los en werd door eon gedienstig boertje opgovangon en naar den nabij'zijnden ruiter geleid. Toen echter het boertje by hem gekomen was vroeg de ruiter of hij wel schik in het paard had Als antwoord natuurlijk een verbaasd gezicht. Nogmaals vroeg de ruiter of hij schik in het paard had, dan mocht hij het meenemen. Waal menheir geer hauwt raich veur de gek" gaf eindelijk ons boertje tot bescheid. „Heusch niet man, neem het paard maar mee naar huis" en meteen keert de ruiter en andere twee paarden om, laat ons boertje met het paard aan de hand achter en rijdt stadwaarts. Ons gelukkig boertje kon den heir mer neet begriepe, doch maakte ook aanstalten om zijn bruintje naar huis te transporteeren. En werkelijk het paard gaat tot groot plezier van den buitenman gedwee mee. Nu maar regelrecht „nae de heimath" denkt hij. Nadat hij echter een paar honderd meters naast zijn rosinant is voortgestapt, hooren beiden opeens een schril geil uit. Direct begint het paard te steigeren, rukt zich Yan zijn begeleider los en werpt hem op zyn gezicht in de heide, om in vollen ren zijn eersten meester en kameraads op te zoeken. Tableau. (Limb. Koer.) De politie heeft een minderjarig Duitsch meisje aangehouden, die van uit Keulen in een „betrekking" te Amsterdam was gegaan, welke betrekking later bleek te zijn in een der beruchte Neshuizen aldaar. Afgehaald door zekeren P. was het meisje spoedig in slechte handen en zwierf door verschillende plaatsen. Door haar vader gezocht, is zij nu dezer dagen gevonden. In de mijn „Oranje Nassau" te Heerlen is een 16-jarig jongeling tusschen een der machi nes geraakt met het gevolg dat hy op de plaats dood bleef. Te Sneek verloor een ouderen- paar binnen veertien dagen vier kinderen aan mazelen. Te Opeinde (Pr.) legde een moeder, bij gebrek aan een kruikje, een warm gemaakten steen in het bedje van het kind. De steen was te heet, het bed geraakte in brand èn huis èn inboedel werden een prooi der vlammen. Een wisselwachter te Nieuweschans geraakte bij het rangeeren tusschen de buffers, en is aan de gevolgen overleden. Te Heer-Hugo waard is een man overleden, die in treurigen toestand heeft geleefd. Zyn woning verwekte door grove onreinheid walging, bij wie haar binnentrad zijne voeten waren door ratten verwond, en hij had die beesten dikwijls van zijn aangezicht moeten verdrijven. De industrieele waarde der Alpen. In de „Revue de Paris" vinden wij een artikel van de hand van den heer Houllevigne over de indus trieele waarde der Alpen, dat wij in 't kort hier weergeven. Te lang, schrijft hij, hebben de be zoekers van het Zwitserscho hoogland de bergen eenvoudig als mooi en belangwekkend be schouwd. De als „Alpen" bekende berggroep is een zegen voor Zwitserland, Prankryk, Italië en Oostenrijk en korten tijd geleden hebben weten schappelijke gidsen er zeer ernstig over nage dacht, hoe die bergstreken voor het menschdom nog meer tot nut gemaakt kunnen worden. Bezoekers merken dikwijls verbaasd op, dat elk klein Zwitsersch dorpje electrisch licht heeft. Het zou moeilijk zijn het goede, dat dit goed- koope verlichtingsmiddel aan de eenzame Zwit- schersche dorpen heeft gebracht, te schatten, inzonderheid bij die, waar de electriciteit ook nog op vele andere wijzen wordt toegepast. Men heeft geschat, dat de Fransche Alpen alleen jaarlijks eene kracht van 3 millioen paarde- krgcht voortbrengen. Als die kracht met behulp van gewone stoommachines voortgebracht zou moeten worden, dan zou men 17.000.000 ton steenkolen daartoe moeten gebruiken. Natuurlijk kan de waterkracht van eiken berg niet zonder kosten aangewend worden, maar die kosten zijn aanmerkelijk goedkooper dan als die kracht op eene andere wijze gebruikt zou worden. Onder de Europeesche volkeren heeft tot nog toe alleen Italië getracht, om zijne natuurlijke hulpbronnen ten nutte te maken aan het in beweging brengen van lokaaltreinen. Er bestaat nu eene electrische spoorlijn tusschen Boulogne en San Felice, die meer dan 50 kilometer lang is, en eene andere in de nabijheid van het Como- meer heeft eene lengte van ongeveer 150 kilo meter. In verband daarmede is kort geleden de vraag gesteld, en die zal waarschijnlijk in de toekomst nog meermalen gesteld worden, wie de werkelyke bezitter is van die beekjes en stroomen, welker bronnen in de verschillende hooglanden van Europa liggen. Moet Zwitserland aan Frankryk eene belas ting opleggen voor het gebruik van die Fransche stroomen, waarvan de bronnen in de Alpen liggen „Ja," antwoorden de Zwitsersche rechtsge leerden.. „Neen," antwoordende Franschen.De eersten beweren, dat de in Zwitserland ont springende wateren moeten beschouwd worden als een kolenmyn in de zelfde omstrekende anderen verklaren, dat water evenals lucht geen nationaliteit heeft. Het zal interessant worden, om de oplossing van deze vraag na te gaan, als de natuurkrachten eerst eene grootere rol in het openbare en particuliere leven zullen spelen dan tegenwoordig. In dit opzicht zou men kunnen vaststellen, dat in alle Fransche koloniën, waar het water eene bepaalde waarde heeft, b.v. in Algerië, elk nog zoo gering stroompje als staatseigendom wordt aangemerkt en niet be hoort aan den particulier, door wiens land het stroomt. Ook toevallig Een Hollander vertrok in 184-9 naar Zuid- Afrika. Een boek, „Clementine" door Beet- Schneider, had hij in Holland, maar moet het daar uitgeleend of vergeten hebben, ten minste toen hij in Zuid-Afrika kwam, vond hij het niet bij zijn boeken. In 1901, dus 52 jaren daarna, was hij weer in Holland en kocht in Den Haag, aan een boekenstalletje, weer het boek „Clementine", en nu by het lezen, biykt, uit aanteekeningen op den kant, dat hetzelfde boek is dat in zijn jeugd zijn eigendom was De Vesuvius, die, als reeds gemeld is, de laatste dagen weer bijzonder rumoerig was, blijft voortgaan groote hoeveelheden gloeiende lava uit te werpen. De haven van Napels, be nevens Sorrento en Capri worden er 's nachts door verlicht. Herhaaldeiyk verneemt men ge rommel. De menschen, die aan den voet van den vulkaan wonen, zyn zeer verontrust. Een stad van millionnairs. Bescheiden, onlangs openbaar gemaakt door den dienst der inkomstenbelasting van de Zwitsersche stad Bazel, toonen aan, dat die stad, in verhouding tot haar grootte en bevolking, de rykste is van heel Europa, en waarschijniyk van heel de wereld. Vorig jaar is een ronde som van 875.000.000 als belastbaar inkomen opgegeven en belast geworden. Opgemerkt zij, dat we spreken van francs, en niet van guldensmaar dat hiodert niet dat het bedrag toch nog de moeite waard blijft en de begeerte zoude kun nen opwekken van sommige gemeentebestu ren ten onzent, die ternauwernood weten, hoe ze het gat in de gemeentekas stoppen zullen. Van de 124.000 inwoners van Bazel, zyn 110 millionnairs174 bezitten van 700 000 francs tot een millioen170 hebben een half millioen en 895 personen hebben een fortuin van tus schen de 100.000 en 500.000 francs. In vijftien jaar tijds is het totaal bezit dei- stad met 40.000.000 gestegen. Schaakparty van schip tot schip. Midden op den Atlantischen Oceaan is dezer dagen een schaakparty van schip tot schip gespeeld. Deze wedstrijd, wel de eerste van dezen aard, had plaats aan boord van de stoomschepen „Lucania" en „Philadelphia" op de reis naar New-York. In de nabyheid van de oevers van Newfoundland waren de vaartuigen ongeveer 20 mijlen van elkander verwyderd, toen de „Philadelphia", welke evenals de „Lucania" van een Marconi-toestel voorzien was, de laatste telegraphisch opriep en voorstelde, een party tje schaak te spelen. De uitdaging werd aangeno men op elk schip namen drie spelers, in den rooksalon plaats, en het spel begon. Na drie uren was de partij geëindigd, en de „Philadel phia" heeft gewonnen. Daar aan boord speelden Amerikanen, aan boord van het andere stoom schip Engelschen. De vaartuigen waren 50 mijlen van elkander verwyderd, toen de „Phi ladelphia" de tegenpartij raat zette. Van 27 Jan. 2 Feb. 1903. ONDERTROUWDW. J. Sies, jm. 27 j. met S. Tazelaar, wed. 30 j. J. F. Schroevers jm.40 j. en J. A. Polderman s. 33 j. GETROUWD: P. Tevel, jm. 23 j. metW.de Troije, jd. 27 j. P. I. Tapper, wedr. 47 j. met M. J. Kegge, jd. 46 j. BEVALLENL. Quist, geb. De Visser, z. P. Vermeulen, geb. Van den Broeke, z. J. Pleijte, geb. Van Helleman, d. E. P. M. Snyders, geb. Moorman, z. H. M. de Broekert, gebHartman, z. S. M. Harthoorn, geb. Maas, z A. C. Dekker, geb. Geluk, d. OVERLEDENP. J. Plansoen, d. 8 m. J. C. Broeke, ongeh. z. 20 j. A. M. Damen, d. 8. j. M. van Ginhoven, vrouw van P. Sonius, 72 j. A. N. Gelok, z. 15 m. E. van de Putte, wed. van J. Onderdyk 85 j. J. Janse, wedr. van T. Groenhof 85 j. J. Crucq wedr, van J. H. Ver- echuure 82

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1903 | | pagina 1