Amerikaansche Orgels in 30 soorten voorhanden. A. S. J. DEKKER, GOES. Lage prijzen. Deskundige garantie. Levering desverlangd op afbetaling. A, 0. UTTOOIJ Az. Grootste publiciteit Mer ter stede! 3300 ex. wordei wekelijks met zorg verspreid. Grootste Publiciteit. Heerenkleeding-Magazijn, GRAVENSTRAAT g< J FONTEIJN. No. 16. Woensdag 28 Januari 1903. Zevende Jaargang. Verschijnt eiken Woensdagavond} wordt door de geheels stad gratis verspreid. Spanjaardstraat. Prijs der Advertentlèn NIEUWSTIJDINGEN. Een goed en goedkoop Kleedingstnk treft men aan, in het van ouds gunstig hekend Prachtige sorteering Stoffen voor Kleeding naar maat. Uoed passend modellen. SqUede kwaliteit. Scherp concurreerende prijzen; mm IIIII1IIIIICI DE 1D7IBTEITIEBLAD FAAM UIT TDRIHflaiDS. UITGEVER van 1—3 regels 15 Cent, iedere regel meer 5 Cent. S maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. By abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. De toestand in het transportbedrijf. Zondag was het aan de IJkade, Handelskade, Houtha ven en Lemairegracht zeer kalm. Er werd niet gewerkt, zooals Zondags trouwens regel is. Op verschillende plaatsen in de stad werden, in verband met den gespannen toestand in het transportbedrijf, vergaderingen gehouden. Allereerst om 10 uur eene groote meeting van Dok- en Veemwerkers in „Plancius". Deze meeting was alleen toegankelijk voor vaklieden. Er werd rapport uitgebracht over de conferentie, die Zaterdagmiddag was gehouden tusschen het bestuur van „Recht en Piicht" en. leden van den bond van Werkgevers in de Haven- en Dokbedrijven. De uitslag van de conferentie was voorloopig bevredigend. In de meeting werd een en ander uitvoerig besproken en omstreeks twee uur werden de debatten beëindigd. Het besluit dat in deze huishoudelijke mee ting zal worden genomen, zal aan de be slissing van de Federatie voor het Transport bedrijf worden onderworpen. In het Café „Flora" aan de Wittenkade werd omstreeks twaalf uur eene vrjj druk bezochte vergadering gehouden van Suikerbakkers, ook in verband met de quaestie. Als sprekers traden hier op de hoeren Van Erkel en Van Oogen, die beiden het nut van d® organisatie uiteenzetten. De vergadering ging vervolgens over in een huishoudelijke, waar eene motie werd aangenomen, der directie van de Wester- Suikerraffinaderij verzoekende, de werklieden, die zoogenaamde onderkruiperawerkzaamheden verrichten voor het Vriesseveem niet tot deze werkzaamheden te dwingen. Verleden week omstreeks 6 uur is onder Stoppeldijk totaal afgebrand de hofstede bewoond door De Theije7 paarden, 8 stuks hoornvee enz. kwamen in de vlammen om. De gebouwen en in boedel waren slechts matig geassureerd. De 16- jarige knecht C. F. v. Haut heeft bekend den brand te hebben gesticht omdat hij eene beris ping van zijn baas had ontvangen. De dader is gearresteerd en is naar Middelburg overge bracht. Opmerking verdient dat heden een 13-jarigen broeder van den dader door de rechtbank is ontslagen van rechtsvervolging ter zake van brandstichting, (om een dergelijke reden) met last tot zijne plaatsing in een rijks-op voedings gesticht tot den leeftijd van 18 jaren. Te Boskoop bij een korte afwezigheid der moeder geraakte een vierjarig knaapje in brand bij de kachelde moeder in huis ko mende, liep met het brandende kind naar bui ten en sprong met hem in haar armen in de rivier de Gouwe. Spoedig waren moeder en kind gered. Ofschoon terstond geneeskundige hulp ter plaatse van 't onheil was, is 't kind onder de smartelijkste pijnen den volgenden morgen overleden. Een dame te Kuilenburg was bezig handschoenen met naphta te reini gen. Door een theelichtje, dat op tafel stond, raakte het fleschje nahpta in vlam, alsmede de handschoenen, die zy aangetrokken had. Zij bekwam ernstige brandwonden aan handen, armen en hoofd. Te Nijkerk is onlangs ingebroken in een der openbare lagere scholen. Van dezen dief stal wordt verdacht een zekere V., laatstelijk onderwijzer aan de Chr. school te Zwartebroek, doch door het bestuur van die inrichting we gens dronkenschap ontslagen. Te Ravenswaay aan den Ry'n, een dorpje met ongeveer 450 ingezetenen, kwam in het afgeloopen jaar slechts één sterfgeval voor. De man, die overleed was 72 jaar oud. Te Rheeze is een negenjarig knaapje door het ys gezakt en verdronken. Te Nieuw- Buinen is een jongeling die zich bij het schaat- schenrijden te veel schynt te hebben ingespan nen, op het ijs ineengezakt en overleden. Een dienstbode die een paar brieven vóórhaar heer te Woudsend moest posten en daarbij nog even over het ijs vlug haar ouders wou bezoeken, geraakte daarbij in een wak, toen men op haar noodgeschrei te hulp schoot bleek zij reeds verdronken. Te Langweer verdronk op dezelfde wyze een 13 jarige knaap, te Har- denberg een jongetje dat uit school kwam, te Lutjebroek een 5 jarig meisje. Te Deemster reed een schaatsenr(j der met het hoofd tegen een brug aan en bezweek aan hersenschudding. Te Wageningen reed een 13-jarige knaap tegen een anderen schaatsenrijder aan en stierf binnen eenige uren. Te Voorburg is een slagersknecht die nog voor den tram wilde overloopen, zoodanig aangereden dat hij aan zyn wonden is overleden zonder tot be wustzijn teruggekeerd te zijn. Te Kerkrade viel een leidekker van een 24 meter hoog dak en bleef op de plaats dood. De man was 60 jaar achtereen bij denzelfden baas in het werk geweest. Te Groningen is de kleermaker Ploeg door het ijs gezakt en verdronken Te Deurne is, terwijl de moeder even afwezig was, het dochtertje van een landbouwer, tengevolge van de brandende kachel levend verbrand. De vorige-week legden zich nabij Utrecht twee dronken polderwerkers in een leege loods te slapen, er ontstond twist waarbij de een den ander doodsloeg. Te Nieuw Beerta geraakte een tienjarig knaapje spelende in een schuur, onder een schaafbank, tengevolge waarvan het is overleden. Aan den Goejanverwelledyk nabij Gouda, is het lijk van een onbekenden zwerver gevonden, die naar bij onderzoek bleek op een prikkeldraadversperring is gevallen en bewusteloos is blijven liggen, waarna de dood intrad, Zondagavond 6 uur brak te Amsterdam brand uit in de Planciusstraat in een pakhuis, vroeger mouterij van den heer Hovy, thans bewaarplaats van door zeewater beschadigde granen, die door stoom worden gedroogd. Er lag in-een der pakhuizen, een pand van acht perceelen, die alle in onderling verband staan, lijnzaad opgeslagen uit een stoomschip dat drie weken geleden naby LJmuiden lek gewor den was. Hoogst waarschijnlijk heeft de broei ing van dat lijnzaad den brand veroorzaakt. Ondanks den arbeid van zeven stoompuiten en ettelijke kranen lieten de vlammen zich niet breidelen. Eerst te half 3 in den nacht was men den brand meester. Het vuur zal echter nog wel een paar dagen smeulen. Te Nijmegen bestaat het plan om een vol- korenfabriek te beginnen, waar uitsluitend de beste tarwe zal worden gebruikt. In 't klein worden proeven genomen om later de zaak in eene Maatschappij om te zetten. De eerste broo- den werden reeds gebakken en voldeden allen die het proefden bijzonder goed. De tarwe wordt niet gemalen, maar zeer schoon gewasschen, daarna bij een zekere tem peratuur geweekt en dan direct tot verbakbaar deeg gemaakt. Op die wyze verkrygt men voed zaam, licht verteerbaar, zuiver en smakelijk broodwat by zonder is aan te bevelen voor personen die aan opstructieve en zwakke magen lijden. De moord in de Czaar Peterstraat te Am sterdam Dat de justitie den schryver van de bekende dreigbrieven nog niet in handen heeft kan biyken uit het feit, dat vrouw Verhoef, te Bussem, jl. Vrijdag wederom een dergelijken brief ontvangen heeft, welke, naar verzekerd wordt, met het schrift der vorige brieven geheel overeenkomt. Men fluistert in parlementaire kringen dat het plan bestaan zou om een deel van binnen- landsche zaken af te wentelen op een nieuw te vormen departement, en dat, in verband daar mee, (nl. om niet te hooge kosten te maken) geen nieuwe minister van marine zou worden benoemd, doch oorlog en marine zouden ver- eenigd blijven, herdoopt in landsverdediging. Doch van andere zijde meldt men dat kolonel Sluy terman (antirev.) die nu nog in Indië is, voor den zetel van marine is aangezocht. Brand te Leiden. Gisteravond omstreeks half tien klonk te Leiden weder brandalarm en bleek het dat de vlammen uitsloegen in een lompenpakhuis van den heer De Beer aan de Kerksteeg by de Heerengracht. De brandweer was bij het afzenden van het bericht op het terrein. Het liet zich aanzien, dat men den brand tot het aangetaste perceel zou beperken. Een kwaadaardige lafaard. Door de ge meente politie te Dieren is tegen den arbeider W. A. proces-verbaal opgemaakt, wyl hij de laaghartigheid had om, terwijl hij bezig was met stroo te lossen, van de kar zijn hooivork naar een voorbygaanden hond te werpen. De tanden van de vork drongen het dier in het lichaam en jankende van pijn liep hij voort totdat de vork losliet. Een poets. Een Parijsche melkboer, die zyn koopwaar met water verdunde, is het weinig beklaagde slachtoffer geworden van een poets, hem door een bediende van een mar- chand de vin gespeeld. Deze betrapte hem op het aftappen van water uit een kamer aquarium, tot het plegen zijner vervals,ching, en had de snoodheid een paar vischjes in zyn emmers te doen. De klanten vonden de beestjes zoo gezond alsof ze in hun natuurlijk element ronddarteldenmaar hebben den ontrouwen handelaar dadelijk hun klandizie onttrokken. Amerika voor de Amerikanen. Uit New- York bericht men dat de Staaltrust besloten heeft om de vreemdelingen van de Amerikaan sche markt te weren, door aan de fabrikanten Bessemer staal te leveren tegen de prijzen die lager zyn dan de Europeesche koersen! Rijk, maar ook gelukkig? Het vermogen door wijlen den kanonnenkoning Krupp nage laten, bedraagt, volgens de laatste opgave 121.875.000 gulden. Een schip in de macht van een waanzin nige. Toen het stoomschip „Cornucopia", dezer dagen de Grieksche haven Limni verlaten heb bende, nauweiyks in zee was, werd plotseling een der stokers waanzinnig. Hy nam een posi tie in, waar hij alle ketels in zijn macht had en bedreigde iedereen, die hem naderde, 't Duurde niet lang of de vuren gingen uit en de stoom ontbrak, waarop het schip by zeer holle zee volmaakt hulpeloos dreef. Des morgens van den volgenden dag verliet de krankzinnige zyn plaats en begaf zich naar het voorschip. Hier werd hij gegrepen en vervolgens opgesloten. Men gaf hem medicijnen, hopende hem te kunnen genezen en werkeljjk scheen hy een weinig te herstellen, zoodat, toen hij vroeg naar zyne ge wone kooi te worden gebracht, de kapitein daar tegen geen bezwaar meer maakte: Maar nauwe iyks was hy aan dek gekomen, of hy wist zich los te rukken, sprong over boord en verdronk. De Times van Zaterdag bevat een aller zonderlingst telegram uit Potchefstroom over een mogelijk aftreden van Lord Milner. Wel doet de correspondent het voorkomen of deze „ramp voor Zuid-Afrika" niet onmiddelyk te verwachten valt, doch tevens laat hij door schemeren, dat het er toch wel eens van zal moeten komen. Maar het fraaiste is zeker wel, dat de arme Milner heen zal gaan. „omdat het gewicht zijner taak hem te zwaar begint te worden" en dat zijn eigen vrienden (lees Jo- hannesburgers) hem „door hun onredelijk on geduld en voortdurende tegenwerking, naar vrede en rast doen verlangen". Niet minder kostelijk is de verklaring, dat Chamberlain's bezoek van groote waarde is, omdat daardoor de Rijksregeering te Londen op verschillende punten zal zyn ingelicht, „welke vroeger raadsels voor haar waren, of liever gezegd totaal verkeerd werden begrepen." Wat de mensch eet. Een beoefenaar der statistiek heeft zich het genoegen niet kunnen ontzeggen, om te berekenen, wat een man van gemiddelde grootte en gemiddelden eet lust, die met eene goede maag toegerust is en oen leeftijd van 70 jaar bereikt heeft, gedurende zijn leven in het geheel eet. Hij kan zich be roemen, 25.000 K.G. brood, 18 000 K.G. vleesch, 40.000 K.G. groenten, -3 a 4000 dozijn eieren gegeten en ongeveer 500 H.L. vloeistoffen van verschillende soort gedronken te hebben. Het totaal bedrag van deze etenswaren en dranken, die deze mensch alléén tot zich genomen heeft bereikt hetsommetje van ongeveer 24.000 guldenDie „mensch" zal wel een „kapitalist" geweest zijn. Burgerlijke Stand van Middelburg. Yan 20 Jan. tot 26 Jan. ONDERTROUWD: A. R. Roth, jm, 22 j. met M. P. Adriaansen, jd. 20 j. BEVALLEN G. Groenink, geb. Martens, z. J. Scheepers, geb. Geertvliet, d.N. Geelhoed, geb. Gilde, z.E. Tres, geb. Hekkebus, d.K. W. Step, geb. Arnoldus, z.F. den Boer, geb. Giffard, d E. Frank, geb. Koekkoek, d.S, M. C. Hubregtse, geb. van Houte, z.M. van Hemert, geb. Geertse, d.J. van den Bergen, geb. van Tigchelen, d. OVERLEDENJ. J. Florusee, z. 2 m.E. J. van Bel, ongeh. z. 16 j.C. H. Tiggelaar, ongeh. d. 47 j.F. S. Overtveldt, wed. van L. Riemens 69 j.A. B. Hagen, ongeh. d. 85 j.M. Caese- maker, vrouw van B, Debrauwere 50 j. I. B. Snoek, wedn. van G. de Smit 67 j.; A. F. de Baare, ongeh, d. 18 j.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1903 | | pagina 1