Amerikaansche Orgels in 30 soorten voorhanden. A. S. J. DEKKER, GOES. Lage prijzen. Deskundige garantie. Levering desverlangd op afbetaling. A. 0. LITTOOIJ Az. Grootste publiciteit hier ter stede! 3300 ex. worden wekelijks met zorg verspreid. Grootste Publiciteit. Heerenkleeding-Magazijn. GRAVENSTRAAT S. J. FONTEIJN. GRAVENSTRAAT No. 15. Woensdag 21 Januari 1903. Zevende Jaargang. Verschijnt eiken Woensdagavond Spanj aar dstr a at. JPrijs der Advertenttèn wordt door de geheele stad gratis verspreid» NIEUWSTIJDINGEN. Ecu goed en goedkoop Kleedingstnk treft men aan, in liet van ouds gunstig bekend Prachtige sorteering Stoffen voor Kleeding naar maat. Soliede kwaliteit. Scherp concurreer ende prijzen; Goed passend modellen. Burgerlijke Stand ran Middelburg. 11DDELBDR6SCH ADVERTENTIEBLAD FAAM MET WONINGGIDS. UITGEVER van 1—3 regels 15 Cent, iedere regel meer 5 Oent. 8 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. By abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Naar men weet, hebben stroopers in verschillende deelen van ons land zich tot een bond veieenigd, met het doel om bij bekeu ringen de opgelegde boeten uit de bondskas te betalen. Een dier clubs heeft nu de brutaliteit zóó ver gedreven, dat zij een bondslied de wereld heeft ingezonden, dat gezongen wordt op de w|jze van het Transvaalsche volkslied Wij zijn de stroopers van de bond, Vereenigd tot één doel Zoo zwerven wij het jachtveld rond, Door sloot en beek en poel. Patrijzen, hazen en konijnen Wij zweren u den dood Al waren het ook wilde zw|jnen, Wij schieten alles dood De landman mest de haasjes vet, Hij voert patrijs en snip, Dat lijkt de groote heeren net, Die zyn er in een wip. Als 't jachtseizoen is aangebroken, Vertrappen z|j den oogst, Maar daar wordt nimmer van gesproken. Wie roemt die jachtwet 't hoogst Vervolgens wordt nog te kennen gegeven, dat de „jachtwet uit de middeleeuwen de we reld uit moet." De Tijd deelt het volgende telegram mede, dat heden b|j een der vrienden van dr. Schaepman uit Rome is ontvangenVolgens verklaring van den geneesheer is de ingetre den verbetering belangrijker dan men had kun nen hopen. Behoudens onvoorziene gevallen zal mgr. Schaepman weer naar het vaderland kunnen terugkeeren. Ea dr. Lapponi zeideDe snelheid van herstel wg'st op een constitutie die hoop geeft op nog vele levensjaren. Naar het N. v. d. D. meldt, heeft de politie de hand gelegd op zekeren H Brink man, de vermoedelijke schrijver van de dreig brieven, waarvan onlangs de facsimilé's ver spreid werden, en die geen vreemdeling is in de Amsterdamsche inbrekerswereld. Een 70-jarige vrouw te Rotterdam kwam met haar kleeren te dicht b|j de kachel en raakte in brand. Z|j liep naar het raam om hulp te roepen, waardoor ook de gordijnen vlam vatten. Voorbijgangers snelden naar boven en bluschten den brand doch de vrouw had zoo danige brandwonden bekomen, dat z|j aan de gevolgen bezweek. Te Veenhuizen geraakte een zesjarig knaapje in een wak en verdronk. Te Hillegersberg in een plas middenin een land reed een 14-jarige schaatsenrijder in een wak, op z|jn hulpgeroep kwam men met lad ders en touwen doch kon hem niet bereiken de knaap verdronk. Ook in andere gemeenten van ons land hadden dergelijke ongelukken plaats, te veel om ze alle te vermelden. Te Schiedam is tengevolge der ontploffing van een dynamietpatroon in de kolen in een stoom bran derij de ketel gesprongende stoker die daar voor het eerst als nachtstoker dienst deed, werd zoo vreeselijk gebrand dat h|j bezweek aan de gevolgen. Des nachts hebben tegenwoordig in de dorpen van het zuidelijk westerkwartier van de provincie Groningen en het daaraan grenzende deel van de provincie Friesland herhaaldelijk diefstallen plaats. Vooral de stookhutten en berg plaatsen bij de woonhuizen moeten het ontgel den. Alles wat zich daarin bevindtwaschgoed, meel, vleesch, koperen ketels enz. is van de gading der dieven. Ook eenden en kippen, liefst jonge en die aan het leggen zijn, worden dik wijls gestolen. Van de daders tot nu toe geen spoor. De uitgestrekte heide, die de dorpen om geeft en zoo'n prachtige gelegenheid biedt om alles te verbergen, maakt de opsporing hoogst moeilyk. Als een staaltje hoe brutaal de dieven z|jn in hun optreden diene, dat te Marum werd ingebroken vlak b|j de kazerne van de mare chaussee en te Opende een magazijn van win kelwaren werd leeggehaald, dat staat naast de woning van den rijksveldwachter. Dezer dagen waren uit 's-Heerenberg een gehuwde vrouw en twee gehuwde mannen, alle drie achterlating van een gezin, verdwenen. De vrouw had hare twee jonge kinderen meegeno men. Waar zij gestoven waren, wist niemand. Thans zijn de zwervelingen teruggekeerd, ook de vrouw met hare beide kinderen. De arme kleinen waren bijna verkleumd van de koude en hadden blijkbaar veel gebrek geleden. Te Arnhem heeft zich gisterenavond ter beschikking van de politie gesteld de 44 jarige J. H. A-van H., kantoorbediende te Amsterdam, die zich gedurende een zestal jaren heeft schul dig gemaakt aan verduistering van f3000 d f4000 ten nadeele van zy n patroons, de heeren B. en Co., commissionnairs in suiker, en die uit vrees voor ontdekking, op 14 Januari zich uit Amsterdam verwijderd had. Aaidbeien tegen rheumatiek. Het is in de botanische wereld algemeen bekend dat de groote kruidkundige Linnaeus de eerste was die de anti rheumatische we.'king der aardbeien con stateerde, en wel op grond van eigen ondervin ding. Ook beweerde hij nooit zoo gezond te zijn als in den aard beien tijd, en beval h|j deze deli- cieuse vrucht uit een hygiënisch oogpunt sterk aan. Deze goede eigenschap moet nu ook uit een wetenschappelijk onderzoek gebleken z|jn, want in een Fransch dagblad werd medegedeeld dat aan twee Fransche scheikundigen, de heeren Portes en Desmoulières, door chemische analy sen die geneeskrachtige eigenschap bevestigd werd. De aardbeien toch bevatten salicyzuur, gel|jk men weet een der beste geneesmiddelen tegen rheumatiek. In 250 gram aardbeien van tien verschillende variëteiten vonden zy een vrij groote hoeveelheid salicylzuur, hetwelk zij echter niet konden doen kristalleeren. Wordt dit meer algemeen bekend, wat het zeker zeer verdient, dan zal het aan het gebruik niet alleen van aardbeien, maar ook van compotes, confituren, enz. van deze vrucht zeer ten goede komen, terwijl door een chemisch onderzoek de echtheid dezer preparaten gemakkelijk te konstateeren is. De afwezigheid van salicykuur moet in den laatsten tgd in Frankrijk reeds veel vervaisching aan het licht gebracht hebben. Er is een moordaanslag gepleegd te Co lumbia (Z. Carolina) op een dagbladredacteur en wel door den luitenant gouverneur van dien staat, Tillman, een neef van senator Tillman, die indertijd de aandacht op zich vestigde door in den Senaat een z|jner medeleden te l|jf te gaan, waarover President Roosevelt zoo ver ontwaardigd was dat hij de uitnoodiging om te komen dineeren, die hij kort te voren aan Tillman had doen toekomenintrok. Diens neef, de 31-jarige luitenant gouverneur van Zuid-Carolina, trok partij voor zijn naamgenoot, en weigerde aan een van Roosevelt's vroegere rough-riders het eere zwaard te overhandigen, waarvoor het geld door de burgers van Zuid- Carolina was bijeengebracht. Deze daad werd door den redacteur Gonzalez, in zijn blad scherp afgekeurd, waarop Tillman hem uitdaagde. De journalist weigerde, en een dag of wat later schoot Tillman hem op klaar lichten dag, zonder eenige waarschuwing, neer. De toestand van den gewonde is niet zoo slecht als aanvankelijk gevreesd werd. Dit is voor Tillman zeer gelukkig, daar de inwoners van Columbia hem willen lynchen, als Gonzalez sterft. Getelegrafeerde fotografie. Twee Ameri kanen, Palmer en Thomas Mils, beiden inge nieurs te Cleveland (Ohio), hebben een machi ne uitgevonden, waardoor men op een afstand van 1,609 kilometer foto's telegrafisch kan over brengen en dat nog wel binnen een tijdsver loop van 6 tot 15 minuten. Eerst moet de foto gereproduceerd worden op een plaat door de gewone procédé van simili-gravure. Vervolgens wordt die plaat om een cylinder van den elec- tograaf gerold en gedompeld in een bad van gesmolten was, en eindelijk gewreven, zoodat de oppervlakte volkomen glad wordt. Met een klein, beweegbaar, stalen stiftje wordt de plaat aangeraakt. Dit is het toestel voor het over brengen. Dat voQr het opnemen is veel een voudiger. Het bestaat uit een cylinder, die met wit papier is omwikkeld, en een tweede stift. Als de toestellen in beweging worden gebracht, beschrijft de stift een spiraal op de machine, die overbrengt en onderbreekt den stroom door te dringen op de plaatsen, waar de was zich bevindt. Deze onderbrekingen brengen bij de ontvang machine correspondeerende bewegingen van de stift te weeg. Speciale electro magneten worden aldus in contact gebracht met het pa pier, of er van verwijderd. Hierdoor ontstaat een zwarte of witte stip, en bij herhaling van deze bewegiDg verkrijgt men op het papier in het ontvang toestel een opeenvolging van zulke punten, die de fotografie wedergeven. Dezer dagen kwamen zich te Assen twee personen uit de gemeenten Emmen aanmelden om gevangenisstraf te ondergaan, waarvoor zij een afstand van negen uur te voet hadden afgelegd. Het bleek echter, dat in de gevan genis geen enkel plaatsje beschikbaar was. Z|j zouden het voetreisje nu nog eens overdoen. Bij een hoofd eener Friesche gemeente vervoegde zich een arme ingezetene, vader van een gezin, met het verzoek hem twee kwartjes te leenen. Z.E. Achtb. vroeg, waarvoor dat geld moest dienen, en gulweg luidde het „voor ko perdraad om te kunnen hazenstrikken."Ofschoon de burgemeester medelijden had met den arme, ging het toch niet aan voor dit doel een rente loos voorschot te verschaften. Op Urk heerscht een mazelen-epidemie in hevige mate. De sterfte onder de kinderen is buitengewoon hoog. De school is voor ruim 80 procent ontvolkt. De ellende te Londen is in dezen tyd van het jaar tengevolge der felle koude bitterder dan b|jna ooit te voren. De duizenden arbeiders die werkten voor de firma's welke aan hetWar office en de Admiraliteit leverden en die na den oorlog gedaan kregen, kregen nog versterking van de gerepatrieerde Tommies. Vele terugge keerde soldaten vonden weliswaar een bettek- king b|j hun werkgevers van vóór den oorlog, doch dezen moesten dan de tijdelijke plaatsver vangers op straat zetten. Daar de werkloozen niet geholpen worden, trachtten zy zichzelven te helpen, en wel door hot houden van optoch ten door de drukst bezochte straten der metro polis. Vrijdag trokken 1500 werkloozen door de straten. Aan het postkantoor te Grave vervoegde zich Dinsdagochtend iemand, die vroeg om „een formoelje van de onbevare weg". Daar de aan wezige ambtenaren niet begrepen wat de man bedoelde, verzocht men hem zich duidelijker te verklaren.Nu kregen z|j het bescheid,dat h|j moest hebben„een formoelje van de ongevraagde weg". Nog begreep men hem niet, en nu ver beterde de man„een formoelje van de onge vraagde wet". Nu slaagde de man beter. De ambtenaren kwamen tot de conclusie, dat h|j een formulier van de Ongevallenwet moest hebben. Vrijdagavond werd aan het kantoor der inrichting voorstads-bestedelingen te Amsterdam aangescheld. Een bejaarde vrouw met omslag doek en wollen kapermuts reikte aan den portier een in courantenpapier gewikkeld pakje over met het verzoek dat aan de heeren te geven want de stad was arm. Toen de portier eenige tegenwerpingen maakte, herhaalde z|j haar woorden en ging Ijlings heen. De directeur der inrichting opende in b|jz|jn der commissie leden, die juist vergadering hadden gehouden, het pakje en vond daarin een wit linnen zakje, een zoogenaamd monsterzakje, bij graan handelaars in gebruik. Daarin werden eenige kleine pakjes aangetroffen, die b|j opening te zamen een bedrag van f130 aan zilvergeld bleken te bevatten. Eene aanwijzing omtrent de bestemming van het geld was niet te vin den. Voorloopig wordt het pakje met den inhoud in bewaring genomen. Van 13 19 Januari. ONDERTROUWDG. Schardus, jm. 26 j. en P. de Waal, jd. 28 j.P. Te vel, jm. 23 j. en W. de Troije, jd. 27 j.P. I. Tapper, wedn. 47 j. en M. J. Kegge, jd. 46 j. BEVALLENM. E. Dikkenberg, geb. Dor- maar, d.A. van de Putte, geb. Coinelisse, z. L. S. Krapels, geb. Alten, z.H. U. Marinissen, geb. De Haan, d.E. J. Verhagen, geb. Dun nes, z.J. E. H. Heijse, geb. Tak, d.N. J. Cornelisse, geb. Godeschalk, d.A. Baurdoux, geb. de Kraker, z.N. Verhage, geb. de Witte, z.A S. G. Joosse, geb. Hendrikse, d. GEBORENeen buitenechtelijke d., moeder 24 j. OVERLEDENJ. H. Gabriëlse, z. 2 d.E. J. de Lange, ongeh. d. 79 j.H. Noorderbroek, wedn. van D. Landstra, 90 j.M. J. Augustijn, d. 15 m.C. Jongepier, vrouw van P. de Kam, 52 j.H. N. Nauwen, man van P. Kemp, 50 j. J, F. Aarts, wedn. van A. Timmers, 77 j.F. W. D. Krapels, z. 4 d.J. H. Mennes, man van C. Volbeda 40 j.C. J. Annot, 10 m. z.A. B. van Hessel, wed. van A. M. Thomasse, 83 j. C» H. Baale, wedn. van J. van Ouwerkerk, 91 j.N. de Jonge, vrouw van A. Verhage, 27

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1903 | | pagina 1