Amerikaansche Orgels in 30 soorten voorhanden. A. S. J. DEKKER, GOES. Lage prijzen. Deskundige garantie. Levering desverlangd op afbetaling. A, 0. LITTöOU hi. Grootste publiciteit hier ter stede3300 ex, worden wekelijks met zorg verspreid. Grootste Publiciteit. Heerenkleeding-Magazijn. GRAVENSTRAAT J. FONTFIJN. GRAVENSTRAAT I 313. 1 313. No. 13. Woensdag 7 Januari 1903. Zevende Jaargang. Verschijnt eiken Woensdagavond, wordt door de geheele stad gratis verspreid. Spanjaardstraati. JPrfjs der Advert&ntièn INDISCHE PENKRASSEN. NIEUWSTIJDINGEN. Een goed en goedkoop Kleedingstuk treft men aan, in liet ran ouds gunstig bekend Prachtige sorteering Stoffen roor Kleeding naar maat Soliede kwaliteit. Scherp coacurreerende prijzen. Qoed passend modellen. Burgerlijke Stand Tan Middelburg. MIDDELBÜRGSCH NIEUWS' DE ADVERTENTIEBLAD FAAM MET WONINGGIDS. UITGEVER van 1—3 regels 15 Cent, iedere regel meer 5 Oent. 8 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. By abonnement van 1000 of 500 regels voorde9lige voorwaarden. III. In myn eerste „Penkras" beloofde ik U nog vóór mijn vertrek enkele inleidingsartikelen en wel tot goed begrip van de later volgende reis brieven. Het was toen namelyk mijn plan om U eerst in eenige losse trekken een denkbeeld van ons Indië te geven. Intusschen moet ik op dit voornemen terugkomen, daar mij de noo- dige tijd ontbreekt. Een ieder zal begrypen, dat ik het voor mijne afreize verbazend druk heb en de weken vliegen om. Wij zyn aan boord voor U en ik het weten In myn vorige „Penkras" beloofde ik U een overzicht van mijn reizen en trekken. Hieron der volgt mijn REISPLAN. a. 21 Februari vertrekken we per stoomschip „Koning Willem II" van de Maatschappij Nederland naar Batavia. b. Verblijf te Bataviaplm. 1 maand (per Paket naar Semarang. c. Verblijf te Semarangplm. 1 maand (per Paket naar Soerabaja. d. Verblijf te Soerabajaplm. 1 maand (per spoor naar Batavia terug en per Paket verder naar de Lampongs op Zuid-Sumatra). e. Verblijf in de Lampongsplm. 1 maand (per Paket naar Benkoelen op Zuid-West Sumatra). f. Verbiyf te Benkoelen plm. 1 maand (per Paket naar Sumatra's Westkust). g. Verblijf op Sum. Westkustplm. 6 weken (per Paket naar Atjeh). h. Verbiyf op Atjeh plm. 2 maanden (per Paket naar Sum. Oostkust. i. Verblijf op Sum. Oostkustplm. 6 weken (per Paket van Benkalis naar de Straits en op Malakka en 't eiland Riouw. Verblijf op Riouw enz.plm. 6 weken (per Paket van Singapore naar 't eiland Banka en Palembang op Zuid-Oost Sumatra), k. Verbiyf op Palembang en in het Djambische plm. 2 maanden (per Paket naar Java terug). 1. Verblijf op Java en 't eiland Madoeraplm. 12 Maanden verdeeld over de volgende plaat sen Batavia, Buitenzorg, Soekaboemi, Tjandjoer, Bandoeng, Garoet, Maos, Banjoemas, Djokja karta, Magelang, Soerakarta, Madioen, Soe rabaja, Passaroean, Malang, Probolingo, Be- soeki, Madoera, Rembang, Japara, Semarang, Pekalongan, Tegal. Tjeribon, Krawang en het Bantamsche (per Paket naar Macassar op Zuid-Celebes), m. Verblijf in Zuid-Celebes plm. 6 weken (per Paket naar Menado op Noord-Celebes), n. Verblijf in de Minahassa plm 2 maanden, o. Rondreis door de Molukken (Oostelijk deel van den ArchipelTernate, Amboina, Seram, Boeroe, enz. gedurende 4 maanden), p. Lombok en Bali 1 maand. En ten slotte q. Borneo (kustplaatsen) plm. 2 maanden en daarna via China, Japan en Amerika naar het Vaderland terug. Nu wil ik even mijnen lezers eenig denkbeeld van de uitgestrektheid en grootte onzer bezit tingen geven. Onze Bezittingen in Azië bestaan, uit verschil lende groote en kleine eilanden. J Ze vormen als 't ware de peilers eener reu- zenbrug, die Azië met Australië verbindt. De vier grootste en voornaamste dier eilanden zijnBorneo dat 22, Sumatra dat 13, Celebes dat 51/2 en Java dat 4 maal zoo groot is als Nederland, terwijl al onze bezittingen by elkaar, ons vaderland liefst ongeveer 55 maal in uit gestrektheid overtreffen. De afstand tusschen Atjeh en Nieuw Guinea is dan ook ongeveer gelijk aan die tusschen Nederland en de Kaspische zee in Azië Moest nu niet elk Hollander er trotsch op zijn burger te wezen van zulk een Rijk en toch, hoe weinigen hier te lande beseften het? Men ziet eenvoudig niet verder dan zijn neus lang is en rangschikt zich daarom onder de kleine mogend heden Een kleine mogendheid Neen, een zeer groote mogendheid Hollands driekleur overschaduwt toch een ge bied, grooter dan Duitschland, dan Frankrijk, dan Oostenrijk! Verloren wij echter onze pro vincies buiten Europa, dan, ja dan zouden wij werkelijk zeer klein geworden zijn. Op welke wijze wij nu ons Koloniaal bezit kunnen en moeten verzekeren, zullen wij la ter wel eens bespreken Voordat ik dit laatste inleidingsartikel be sluit, moet ik U nog even mededeelen, dat van de Indische eilanden enkele stukken aan andere mogendheden behooren of nog geheel onafhankelijk zijn. Zoo bezit Portugal, als laatste herinnering aan zijn vroegere grootheid, de kleinste noor- delyke helft van ons Timor met het daarbij gelegen eilandje Kambing Verder is het één vierde en noordelijkste gedeelte van Borneo onafhankelijk gebied van den Sultan van Broenei, die geheel onder Brit- schen invloed staat. Zijn rijk wordt ten zui den aan de westkust begrensd door het laud- schap Serawak, waarvan de „Radja", een ge boren Engelscbman, schatplichtig is aan Broe- nei's heerscher. Het eilandje Laboean, vlak bij de kust, moest die Sultan in 1846 aan Enge land afstaan als kolendepöt en station voor Engelsche schepen tusschen Singapore en China. Onafhankelijk van ons zijn 0. a. in de bin nenlanden van Sumatra, nog geheele streken, bewoond door de Bataks. Langzamerhand stel len de verschillende vorsten of „Radja's" zich echter vrijwillig onder de bescherming van Neerlands driekleur, terwijl op Atjeh en in Dj am bi geleidelijk een meer geregelde toestand ontstaat. Het einddoel is natuurlijk, dat geheel Suma tra Nederlandsch gebied wordt. Noem dat imperialisme, mij wel, doch het is noodzakelijk en goed Ook de ontwikkelde Inlanders zijn er vol komen van overtuigd, dat de voogdijschap van een westersche mogendheid niet gemist kan worden. Op ons voogden rust dan ook de heilige plicht voor 't zedelijk en stoffelijk ge luk onzer bruine pupil.en te waken. Thans neem ik van de lezers een voorloopig afscheid. We zullen elkander spoedig aan boord van de Koning Willem li weer ontmoeten. Door kerkvoogden en notabelen der Ned. Herv, kerk te Colijnsplaat is met algemeene stemmen besloten het vervaardigen van een pijporgel op te dragen aan den heer Dekker te Goes. Zaterdagnacht drongen te Dinteloord een viertal vermomde mannen de woning van een bierhuishouder binnen. Toen de vrouw des huizes wakker werd en alarm maakte, zijn de indringers gevlucht, eenig geld, een kistje sigaren en eenige flesschen drank mede- ne 1 ende. De vrouw is zoodanig geschrikt, dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. De justitie te Amsterdam heeft een belangrijk spoor in handen in zake den dub belen moord" in de Czaar Peterstraat (op Brou wer en diens nichtje). Er bestaat verband tusschen deze ontdekking en het zoo gunstig afgelopen onderzoek in een andere moordzaak, n. 1. die van de Dubbele Buurt (wed. Dijks hoorn). In deze laatste zaak heeft de justitie veel dienst gehad van de aanwijzingen van een onbekende, althans ongenoemde. Diens mede- deelingen vulden op hoogst bevredigende wijze de nasporingen van justutie en recherche aan, zoodat de moordenaars ontdekt en tot beken tenis gebracht werden. Zeer zeker zal deze man in aanmerking komen voor een deel van de pre mie, welke door de justitie voor het ontdekken van de moordenaars is uitgeloofd. Haast on mogelijk zal 't klinken, dat diezelfde man thans in hechtenis is onder de ernstige verdenking schuldig te zijn aan den moord van de Czaar Peterstraat. Een niet onvermakelijke jachtscène had verleden week onder Wassenaar plaats. Een welbekend landheer was ter jacht geweest, vergezeld van een arbeider, tevens onbezoldigd Rijksveldwachter. Toen de jager met eenige hazen, patrijzen en verder dien dag geschoten wild terugkeerde, zag de heer een paar wild stroopers op zijn jachtterrein. Onmiddelijk werd het wild neergeworpen en men ging de stroo pers achterna die het op een loopen zetten en ontsnapten. Teruggekeerd op de plaats waar men het wild zoolang had neergelegd, was er niets meer van te vinden Zeer waarschynlijk hadden een paar kameraden van de vluchte lingen het meegenomen en had men met een list te doen gehad, die dan ook prachtig was gelukt. In het dorp Oudega (Friesland) moet een armvoogd benoemd worden. Iemand die aanbevolen was, kwam niet op de voordracht voor, omdat hij geheel-onthouder is. De ge meenteraad besloot naar aanleiding hiervan de voordracht terug te zenden. Zal men dan nooit leeren Een vrouw kwam bij een winkelier te Haar lem een bokking halen, tevens verzoekende een rijksdaalder te willen wisselen. Buiten toch stond een vrouw, die twee kwartjes van haar hebben moest. Men voldeed aan het ver zoek, het geld werd opgestreken, de vrouw ging naar buiten enop den rijksdaal der wacht op het oogenblik de winkelier nog De gouden koets op de poppententoon- stelling te Amsterdam is voor f 600 aangekocht. De minste pry's die geboden werd, was f 500. Een veldwachter bracht een gevangene naar Groningen, de 20-jarige gevangene begaf zich bij het station De Punt in de retirade, eenige oogenblikken daarna hoorde men een verdacht gedruisch. Later bleek dat de jongen door het portierraampje uit den trein gespron gen was. De trein werdt tot staan gebracht en toen men hierop aan het koeken ging werd het verminkte ïyk van den ongelukkige ge vonden. Een voorman ge aakte bij het ran geeren op het emplacement te Blerik tusschen twee waggons bekneld. De dood volgde bijna onmiddellijk. De man laat een weduwe met vijf jeugdige kinderen achter. Te Wildert (Nb'r.) -is een heer des nachts by het huiswaarts keeren door den nachttrein verrast, waardoor hem de beide beenen werden afgereden. De ongelukkige bleef geheel hulpeloos liggen, en toen men hem den volgenden morgen vond, was-hij reeds bezweken. -Mij-laat een weduwe met vijf kinderen achter. Terwyi te Alk maar de oudste knecht van een grutter een bestelling bezorgde op een boerderij aan een vaart gelegen, bleef de jongste knecht bij het paard en den wagen. Door welke oorzaak is onbekend, maar toen de oudste knecht op den weg terugkwam, lag alles te water. De 18 jarige knecht was onder den wagen geraakt en verdronken. Men verkeerde te Harlingen sedert een maand in spanning omtrent het lot van het aldaar thuis behoorende schip De Zeemeeuw, op weg van Noorwegen. Thans is vrij zeker dat dit schip met man en muis is vergaan, dewijl voorwerpen van dit schip af komstig, op de Noordzee moeten opgevischt zijn. Te Deventer kwam een driejarig knaapje spelende in aanraking met de kachel, waardoor zij vlam vatten, de arme werd deerlijk gewond en bezweek aan de gevolgen. Maandag zijn te Scheveningen meer dan veertig paartjes, allen uit de visschersstand, getrouwd. Te Wynegem, aan de Belgische grens, was de dochter van een winkelier bezig de vensterluiken te sluiten, toen twee mannen binnenslopen en een pak watten te koop vroe gen. Zoodra het niets kwaads vermoedende meisje het pak had aangereikt, werd zij door de booswichten vastgegrepen en in een oog wenk aan armen en voeten gebonden de prop watten werd haar met geweld in den mond gestoken om hulpgeroep te beletten. Wijl de andere huisgenooten afwezig waren, konden de indringers haar de sleutels ontnemen zq openden de geldlade en verlieten met een groot bedrag het huis. Toen een der buren in den winkel kwam, vond zy het meisje in dien toestand bewusteloos achter de winkelbank liggen. Van 29 Dec. 5 Jan. ONDERTROUWDG. de Pagter jm. 26 j. met W. Walraven jd. 33 j. BEVALLENJ. S. Seijbel geb. Goeman, z, G. W. de Klerk, geb. Overweel, d. S. van Aartse geb. Franchimont d. C. van Heulen, geb. Wyt- man z. A. M. van Baal, geb. Tazelaar z. A. G. de Valk, geb. Kosten d. J. Doeleman geb. Kole d. GEBORENeen buitenechtelijke z., moeder 32 j. OVERLEDENP. Koppejan, d. 19 d. P. Flipse, vrouw van J. A. du Bois, 68 j. P. 0. Moes, wed. van J. Franse 79 j. J. Hendrikse, man van M. P. Schade 58 j. D. van de Putte, man van P. W. Petersen 4L j. J. Mulder man van N. van der Weel 55 j. G. C. Meeuse man van J. Poortvliet 79. j. S. Jasperse 75 j. d. ongeh. P. M. Sterk wed. van L. Nieuwenhuüze 79 j.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1903 | | pagina 1