Derde Havenconcert weer zeer geslaagd EIIAtlDEn-tllEUWS Christelijke kinderopvang op Goeree-Overflakkee Nieuwe regiodirecteur Edudelta College Middelharnis Eerste paal voor nieuw kantoorpand Schipper Accountants Frans Lodder start onderneming in projectstoffering Weekdiensten Gereformeerde Gemeenten Wethouder Koningswoud bij Kome Radio Plus Open Monumenten dag en kerkbezichtiging EIIAt10El1-l1IElJW5 In het schoolgebouw Open huis CKO ECM Je hart volgen PAGINA 2 DINSDAC; 7 SEPTEMBER 2010 (;()EÜEREEDE - In Goeder- eedt' vond afgelopen zaterdag avond het derde Havenconcert plaats. Een steervol evenement rondom het schilderachtige historische haventje dat zich vanaf het begin al mag verlus tigen in een zeer grote belang stelling en een enthousiast publiek. Ingeluid door bei- aardspel vanuit de domtoren volgde een in totaal ca. twee en een half uur durend con cert. Vanaf een ponton in het water verzorgde Koninklijke Fanfare' Apollo uit (ioederee- de, niet medewerking van het muziekschoolorkest Goeree- Overflakkee, het eilandelijke saxof'oonorkest 'Blast' en de Nederlandse band 'Clemen tine' een afwisselend program ma. En hoe meer de scheme ring doorzette en het avond duisternis zich over het stadje uitspreidde, des te sfeervoller het geheel werd. Op de foto's een impressie. (Tekst en foto's: Hans ViUerius) MIDDELHARNIS - De bouw van het nieuwe kantoorpand voor Schipper Accountants is gestart. Op 2 september 2010 heeft de heer Luglenburg, samen met zijn zoon en onder toeziend oog van de heer Kroon van Aannemingsbedrijf Kroon, de medewerkers van het kantoor en de machinist van de heikraan de eerste paal geslagen. Er werd een witte jas, witte laarzen en een witte helm uitgedeeld. Een gebrui kelijke traditie bij het slaan van een eerste paal, dat een mooi plaatje opleverde. De bijeen komst werd afgesloten met een toast op de nieuwbouw. De nieuwbouw in het gebied gele gen nabij de Boomgaardweg en de Zuidelijke Randweg te Middelharnis is een ontwikke ling van ontwikkelingscombi natie VOC Middelharnis I en maakt onderdeel van het totale bestemmingsplan 'Zuidelijke Randweg'. Het nieuwe kan toor van Schipper is ontwor pen door architectenbureau Born uit Middelharnis en heeft circa 750 m2 kantoorruimte en biedt plaats aan ongeveer 20 werkplekken en voldoende parkeergelegenheid. De ver- wachdng is dat het gebouw in het tweede kwartaal van 2011 wordt opgeleverd. Schipper Accountants is een gerenom meerd accountants- en advies kantoor met acht vestigingen in Zuidwest-Nederland en een personeelsbestand van ruim 275 medewerkers. Behalve dit perceel voor Schipper ontwikkelt VOC I op deze locatie nog een aan tal percelen bestemd voor kantoren en maatschappe lijke doeleinden. Er zijn nog enkele kavels beschikbaar (Foto: Adri van der Laan) In Middelharnis is Frans Lod der, 31 lentes jong, een eigen (internet) onderneming gestart vanuit zijn woonhuis aan Mar- ga Mincopad 2. Frans is opge groeid in Vlaardingen en 12 jaar geleden in Middelharnis komen wonen, en graag ver telt hij meer over zijn bedrijf in projectstoffering. "Mijn vader heeft een winkel in de woningstoffering in Vlaardin gen, waar ik al op jonge leeftijd kennis maakte met het vak van de stoffering. Na zelf een aan tal jaren bij een grote project- stoffeerder in vloerbedekking te hebben gewerkt als project- Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag Uitgave: uitgeversmij. Eilanden Nieuws b.v. Verschijning: dinsdag iiuis-aan-lnuis vrijdag abonnementen uitgave Tel. (0187) 471020. Fax (0187) 485736 Postbus 8, 3240 AA Middelhamis. Langeweg 13, Sommelsdijk ADVERTENTIES EN ADMINSTRATIE Tel. (0187)471020 E-mail; info@eilandennieuws.nl Tarief per mm e 0,43. Contraottarieven op aanvraag Sluitingstermijn zal<eliji<e advertenties: maandag en donderdag 14.00 uur Sluitingstermijn overlijdensberichten: maandag 17.00 uur en vrijdag 7.30 uur. Voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentieopdrachten kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. Bladmanager: Gert Verweij, tel. (06) 50448359 Advertent/e-vertoop; e-mail; gertverweii@eilandennieuws.nl REDACTIE hoofdredacteur: J. Villerius, tel. (0187) 471022 e-mail: redactie@eilandennieuws.nl Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. ABONNEMENTEN: Abonnementen (vrijdageditie) zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november. Wijzigingen graag twee weken voor ingaan doorgeven. REKENINGNUMMERS: Postbank 167930 Rabobank Goeree-Overflakkee 3420.01.108 Lid NNP Van toepassing zijn de Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA). leider, ben ik op het idee geko men om projectvloerbedek kingen, specifiek tapijt voor de zakelijke markt, aan te gaan bieden via internet. Potentiële klanten zijn vooral bedrijven uit het MKB, stichtingen en verenigingen. Dit is een nieuw en nog uniek concept. De web site is sinds 1 september offici eel toegankelijk en gebouwd door Xsarus internetdiensten te Dirksland. Vanuit nlijn woonhuis in Middelharnis, waarbij de zolder is verbouwd tot kantoor, stuur ik de diverse vloerbedekkingprojecten aan. In mijn nieuwe internetshop, die de naam heeft www.Onli- neProjectstoffering.nl, bied ik actuele project tapijtcollecties van gerenommeerde merken aan tegen zeer scherpe prij zen. Zo bieden wij standaard 30% korting op alle Desso pro jecttapijten en 25% korting op de project vloerbedekking van Ambiant, Béwé en Interfloor". Die lage prijs kan geboden worden, legt Frans Lodder uit, doordat OnhneProjectstoffe- ring.nl geen kosten heeft van een achterliggende organisatie of winkel. Anderzijds wordt wel gebruik gemaakt van de bestaande organisatie van de winkel van zijn vader, Kees Lodder Woontextiel BV in Vlaardingen. Zo maakt Onli- neProjectstoffering.nl voor de stoffering gebruik van stoffeer ders uit de winkel in Vlaardin gen en van reeds lang bestaan de contacten met betrouwbare freelance medewerkers. "De kracht van het concept is de snelheid waarmee een orga nisatie op internet direct kan berekenen wat een vloer kost, wat de legkosten zijn en wat het verwachte snijverlies is. Boven dien wordt de laagste prijs gegarandeerd!" Om cliënten tegemoet te komen in het kun nen 'voelen' van de producten kan van elke soort vloerbedek king gratis een staaltje worden opgevraagd. MIDDELHARNIS - Woensdag 8 september vinden de beves tiging en de intrede plaats van kand. S. Maljaars. In de bevestigingsdienst, die begint om 14.30 uur, zal ds. A. Moer kerken voorgaan. In de intre- dedienst gaat ds. Maljaars zelf voor, aanvang 19.00 uur. Beide diensten worden gehouden in het kerkgebouw van de Ciere- formeerde Gemeente te Dirks land, Mozartsingel 2. MEUWE-TONGE - Donder dag 9 september, 19.30 uur, ds. J.M.D. de Heer. MIDDELHARNIS - Zaterdag 11 september is wethouder Koningswoud van de gemeen te Dirksland te gast in het programma Koffie Radio Plus van Radio Superstar. In dit interview wordt o.a. gespro ken over de blauwe zone in Dirksland. De presentatie ligt in handen van Trudy Blan ken. Koffie Radio Plus begint om 11.00 uur. Radio Superstar is te beluisteren op 10'7.3 FM (vrije ether), 105.9 (kabel gem. Middelharnis), via TV Super star en www.radiosuperstar.nl. MELISSANT - Op zaterdag 11 september, tijdens Open Monumentendag wordt er in Melissant weer een verkoping gehouden, zoals in- als buiten De Poort bij de Hersteld Her vormde Kerk. Er is van alles te koop: patat met verse vis, boe renkaas van Van Schalk, olie bollen, roombroodjes, e.d van Van Harberden, groente en fruit, snoep van Arjans snoep- kraam, diepvriestaarten en soesjes, speelgoed en baby- kleding, tweedehands boeken en postzegels. Er is envelop- pentrekken en het prikspel voor de jeugd. Ook zijn er twee boodschappenmanden te winnen. De koffie/thee of frisdrank met iets lekker staat voor u klaar. De kerk is even eens te bezichtigen. Clustermanager Ruud Bouman van CKO. HERKINGEN - Na een lange periode van voor bereiding is het eindelijk zover: Per 1 september is CKO (Christelijke Kinder opvang) haar eerste vesti ging op Goeree-Overfla- kee gestart. Clustermana ger Ruud Bouman is trots op het resultaat. "Het is mooi om ook op Goeree- Overflakkee identiteits gebonden kinderopvang te kunnen aanbieden en daarmee ouders de moge lijkheid te geven om een bewuste keuze te maken." In de Prins Johan Friso school te Herkingen biedt GKO de mogelijkheid voor kinderop vang van 0-4 jarige kinderen en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar. Opvang die aansluit bij de opvoeding thuis en op school, geboden door professionele medewerkers met een Chris telijke geloofsovertuiging. In het dagelijks handelen en het ontgaan met kinderen komt de identiteit naar voren, zo worden er Christelijke liedjes gezongen, Bijbelverhalen ver teld en er wordt er gebeden voor het eten. De kinderen worden in een huiselijke sfeer opgevangen en krijgen een gevarieerd activiteitenaanbod, aansluitend bij hun behoeften en ontwikkelingsniveau. Uiter aard zijn alle kinderen welkom ongeacht hun achtergrond of schoolkeuze. De ruimte waarin de kinder opvang plaatsvindt is een omgebouwd klaslokaal. "Om de centrale functie van het kin dercentrum zo duidelijk moge lijk te benadrukken hebben we er bewust voor gekozen om de opvang ook daadwerkelijk in het schoolgebouw te organi seren," vertelt Ruud enthou siast. "Het is prachtig om op deze manier sameii te werken en juist in een klein dorp iets moois mogelijk te maken.'' De functie van het kindercen trum gaat verder dan opvang alleen, aldus Ruud."In kleine kernen vormt kinderopvang een plaats waar ouders en kinderen elkaar kunnen ont moeten en contacten kunnen opbouwen. Dit komt de soci ale structuur in het dorp ten goede." Kinderen uit andere dorpen zijn overigens ook welkom op het kindercentrum, waar op dit moment nog plaatsen vrij zijn voor zowel het kinderdag verblijf als de buitenschoolse opvang. Kijk hiervoor op de website van CKO: www.cko- net.nl of op de website van de school: www.pjf-herkingen.nl onder het kopje CKO. CKO en de'Prins Johan Friso school blijven twee verschil lende instellingen met elk hun eigen doelstellingen. De kin deropvang sluit wel aan bij de uitgangspunten van de school. "In de samenwerking kun je elkaar versterken gaat Ruud verder: 'Je kunt bijvoorbeeld gezamenlijk optrekken bij het Foto: Wim van liiütu lulugiajn organiseren van activiteiten of het vormgeven \an een door lopende pedagogische lijn voor kinderen van O tot 12 jaar." Op dinsdag 14 september van 19.00 tot 21.30 uur houdt C:K0 een open huis in de groeps- ruimte in de Prins'Johan Friso- school. Iedereen die meer wil weten over deze unieke vorm van kinderopvang is uitge nodigd. Hier kunt u aanvul lende informatie krijgen en de groepsruimte bezichtigen. Ook is er de gelegenheid om uw kind(eren) aan te melden voor de opvang. Op dit moment is CKO \oor de vestiging in Herkingen nog op zoek naar invalkrachten en een pedagogisch medewerker. Kijk voor meer informatie over de vacatures op www.job4talent. nl CKO is een jonge en dynami sche organisatie voor C^hriste- lijke kinderopvang en buiten schoolse opvang, voor kinde ren van O-12 jaar Op basis van haar grondslag wil CKO op landelijk niveau basisscholen ondersteunen in hun streven om kinderopvang en buiten schoolse opvang aan te bieden, die in het verlengde ligt van de eigen Christelijke identi teit. Inmiddels heeft CKO een groot netwerk opgebouwd van scholen waarmee gezamenlijk kinderopvang is gestart. Frans Lodder. MIDDELHARNIS - Bij de start van het school jaar 2010-2011 begroette het team van het Edudel ta Collega Middelharnis haar nieuwe regiodirec teur, in de persoon van Adrie Krielaart. Hiermee komt een einde aan de korte interim-periode, ontstaan na het vertrek van directeur Huijser, die bin nen de Edudelta Onder wijsgroep per 1 januari jl belast werd met (onder wijskundige) projecten. De heer Krielaart brengt een ruime managementervaring mee, opgedaan binnen de vier sectoren van het voortgezet onderwijs. Een goede achter grond om leiding te geven aan het Edudelta College Middel harnis, dat zowel de groene sec tor (natuur leefomgeving), de sector techniek (bouwen wonen, mobiliteit machines en energie constructie) als de sector economie (voedsel Sc gezondheid en toerisme recreatie) in huis heeft. Maandag 23 augustus opende directeur Krielaart, in een gezamenlijke bijeenkomst van het team, het nieuwe school jaar te Middelharnis. Net voor de vakantie had men al ken nis methem gemaakt, met zijn ambities, zijn motivatie en inspiratie: 'Jullie maken het, in een tijd dat het onder wijs veel over zich heen krijgt. Techniek en groen hebben elkaar nodig, net zoals het nieuwe leren en het oude. Het onderwijs moet voorop lopen. Wij (het onderwijs) creëren de toekomst, samen met jul lie wil ik daar graag vorm aan geven en daarmee aan de toe komst van onze leerlingen. Als er een wind van verandering Directeur Adne Krielaart tijdens een van zijn kennismakingsbijeenkomsten met de leerlingen van het Edudelta- Col lege te Middelhamis. waait, willen sommigen in de luwte blijven en bouwen een windscherm. Anderen bou wen windturbines, zien nieuwe mogelijkheden en nieuwe kan sen, en die zijn er volop. In de afgelopen weken heb ik me al volop ingelezen en in de orga nisatie verdiept. De afkorting ECM (Edudelta College Mid delharnis) begrijp ik nu hele maal. Samen met jullie maak ik er graag ECM2 van", aldus de nieuwe directeur, die naast het VMBO, ook het MBO en Contractonderwijs in de regio Middelharnis gaat aansturen. Afgelopen dagen maakte Adrie Krielaart kennis met alle leer lingen en bezocht hij hen op de verschillende locaties. Tij dens het voorstellen liet hij hen enkele inspirerende beelden zien, daarbij ook beelden uit zijn jeugd. Hiermee hield hij de leerlingen voor dat het goed is om hun hart te volgen en via de oriënterende praktijklessen tot een goede studiekeuze te komen. "Iets watje graag doet leer je vanzelf, daar wil je graag alles van weten. Zo wordt leren en studeren nooit saai. Ook ik ben bij de plaatselijke kruide nier begonnen als vakkenvul ler, heb mijn hart gevolgd en het leren ging toen vanzelf Zo ben ik steeds een stapje ver der gekomen. Ook julhe kun nen dit. Regelmatig kom ik nog oud-leerlingen tegen als ondernemer, in het onderwijs of als leidinggevenden in het bedrijfsleven. De samenleving heeft jullie nodig. JuUie zijn onze toekomst", zo hield de kersverse regiodirecteur hen voor, die vervolgens allen een goede studietijd toewenste. De heer Krielaart houdt voor namelijk kantoor op locatie Schoolstraat, maar is ook regel matig te vinden op de locaties Langeweg en Groene Zoom/ Molenlaan 32-38. Met het aan treden van Krielaart is ook een nieuwe internet telefooncen trale in gebruik genomen voor alle locaties binnen de regio Middelharnis. Hiermee is de bereikbaarheid van de verschil lende locaties, de daarin werk zame personen en het onder linge telefoonverkeer sterk verbeterd. Het centrale tele foonnummer is (0187) 485444 en het centrale e-mailadres middelharnisvmbo@edudelta.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2010 | | pagina 2