Scholengemeenschap Prins Maurits wint Diabetes Fonds Vrij williger sprijs 2010 Zes Blauwe Vlaggen voor stranden en jachthavens op Goeree-Overflakkee A^ -^y Groep 8 Nobelaer Oude Tonge wint Regiofinale schoolvoetbaltoernooi I i Juf Rachel getrouwd. 1 Rommelmarkt Concordia Middernacht Sale Globe Reisburo Bakker Van Helden bakt 'met het hart' Afrikaanse koeken Bazaar Prins Johan Friso- school Leerlingen cbs Albert Schweitzer in de schoolbus s, H VY'flS Rommelmarktspullen gevraagd Gevonden: een zwart dames psalmboekje (zonder rits) .^^hiü^^^c 'asi^^^^ ^^5^Ês« k X "-^ De groep keriingen en begeleiden, van de praklijkafdeling Economie van de Chriilelijke Scholengemeenschap Prins Maurits uit Middelharnis. MIDDLEHARNIS Zeventien leerlingen en drie begeleiders van Scho lengemeenschap Prins Maurits uit Middelharnis konden tot hun vreugde de Vrijwilligersprijs van het Diabetes Fonds in ont vangst nemen. De leerlingen wonnen de prijs, een sculptuur met als the ma 'een handdruk in beeld', omdat de leerlingen zich enorm ingezet hebben voor de collecte. Dat is voor jonge ren niet vanzelfsprekend. Bert Kuipers, directeur van het Diabetes Fonds overhandigde de prijs: "De jongeren hebben zich met hand- en spandien sten fantastisch en heel sociaal ingezet voor de collecte. Een voorbeeld waarvan we hopen dat het opgevolgd wordt. Mooi om samen met deze jongeren te werken aan onze missie, een toekomst zonder diabetes". Er waren 40 aanmeldingen. Collecteleiders uit het hele land konden mensen voor de prijs aandragen. De winnaars zijn aangemeld door Collecte leider Gep van Middelkoop. Hij heeft zelf een dochter met diabetes type 1 en weet hoe hard voorlichting en onder zoek nodig zijn. Directeur Bert Kuipers benadrukte dat alle vrijwilligers in het zonnetje gezet worden deze dag, want hvm inzet is onmisbaar. Zonder vrijwilligers geen collecte. Werkzaamheden Gep van Middelkoop legt uit wat de werkzaamheden van de leerlingen waren rondom de collecte; ze schrijven alle collec tantenkaartjes, zetten de bus sen in elkaar en verzegelen ze. Ze collecteren zelf alle openge vallen straten, tellen na afloop alle bussen onder leiding van twee docenten en controleren alles nog eens. Tenslotte wordt in gezelschap van de collecte leider het geld naar de bank gebracht en met de telmachine geteld. "Ik vind dit zo geweldig sociaal van die jongeren en zij doen het met zoveel plezier, dat het een goed voorbeeld zal zijn in andere plaatsen van Neder land. Mede gezien het feit dat het soms erg moeilijk is nieuwe collectanten te vinden, vaak in middelbare leeftijden, werken wij hier aan de baeis van de samenleving tot motivatie om 'iets' voor anderen te doen", aldus collecteleider Gep van Middelkoop. GOEREE-OVERFLAK KEE - Vorige week wer den weer de Blauwe Vlag gen uitgereikt. Voor de gemeente Goedereede waren er drie blauwe vlag gen: Jachthaven Marina Port Zélande en stranden Westerduinpad en De Kous. Voor Middelharnis waren dit de gemeentelij ke jachthaven en Jachtha ven Atlantica uit Stad aan 't Haringvliet en in Dirks- land Herkingen Marina.\ De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag heeft dit jaar in Nederland 122 Blauwe Vlaggen toegekend. Dit is een stijging van 10% ten opzichte van 2009. Met dit hoge aan tal behoort Nederland tot de Europese koplopers van de Blauwe Vlag-campagne. De Blauwe Vlaggen werden uitge reikt aan 47 Nederlandse stran den en 75 jachthavens. Adrie van Waarde van de gemeente Goedereede en wethouder Wieringa van Middelharnis ontvingen tijdens de Lande lijke Uitreiking op Jachthaven Eiland van Maurik uit handen van VNO/NCW voorzitter Ber nard Wientjes dit kwaliteits- en duurzaamheids keurmeik voor jachthavens en stranden. Veilige en schone stran den en jachthavens De strand Westerduinpad en De Kous verdienen de Blauwe Vlag omdat zij voldoen aan de strenge eisen van de Blauwe Vlag. Ze ontvingen de vlaggen dit jaar respectievelijk voor de 18e en 16ste keer. De Blauwe Vlag is een internationale ondevscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn. Criteria In de praktijk betekent dit dat genomineerden moeten vol doen aan een aantal belangrij ke criteria zoals schoon (zwem) water, goede sanitaire vocn'zie- ningen en een hoge mate van veihgheid. De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van con troles bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de ver eisten voldoen. Blauwe Vlag Met de Blauwe Vlag-campag ne in Nederland probeert de Stichting Keurmerk Milieu, Veligheid en Kwahteit (KMVK) overheden, ondernemers en recreanten te betrekken bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu en duurzame jachthavens. De Blauwe Vlag is een internationale erken ning voor de inspanningen van kustplaatsen en jachthavenbe- heerders. Internationale herken ning Voor de toerist en recreant is de Blauwe Vlag het interna tionale herkenningssymbool voor goede stranden, veilig en schoon zwemwater en schone en veilige jachthavens. De internationale toekenning van de Blauwe Vlaggen geschiedt door de Foundation for Envi ronmental Education (FEE), een onafliankelijke internatio nale organisatie. - Wethouder Bert Tuk van de gemeente Goedereede hijst, geassisteerd door Mima Bogert van de VVV, de Blauwe Vlag bij het VVV kantoor in Ouddorp. (foto: Wim van Vossen Fotografie) OUDDORP - Zaterdag 29 mei is het weer zover. De jaarlijkse rommelmarkt van Brassband Concor dia. Ook dit jaar wordt de markt weer gehouden op schoolplein van obs 'De Westhoek' aan de Dorp- stienden. De organisatie is de school dankbaar dat ze van het plein gebruik kunnen maken. Natuurlijk is er weer van alles te doen. Oliebollen, gebakken vis, enveloppen trekken, heel veel bruikbare spulletjes, boe ken, broodje hamburger, koffie en fris. Te veel om op te noe men. En natuurlijk is er weer een spetterend optreden van de eigen Music Kids. Dit optreden is om 10.30 uur o.l.v. juf José. Wie na de vakan tie naar groep 4 gaat moet zeker komen luisteren, want er is weer plaats voor nieuwe leerlingen. Bruikbare spullen (geen meu bels, tv's of computers) kan men nog gebruiken. Wie nog iets heef kan cotact opnemen met Ina Mierop, 0187-681057 of André Melissant, 0187- 682096 of mail naar inamier- op@hotmail.com of naar anie- lissant@wanadoo.nl Op donderdag 27 mei organi seert Globe Reisburo met haar 220 winkels weer een Mid- dernachtSale met 'Prijzen die het daglicht niet kunnen ver dragen'. De deuren worden extra lang geopend. De sale is van 21.00 tot 00.00 uur Globe Reisburo heeft alle aanbiedin gen van touroperators verza meld! De meest spectaculaire vakan tieaanbiedingen zullen speci aal op deze avond worden aan geboden. Te denken valt aan diverse 8-daagse zonvakanties vanaf 179,- Stedentrip Bil bao is inclusief vlucht al te boe ken vanaf 129,-! Verder zijn veel kampeer- en verre vakan ties sterk in prijs verlaagd. Globe werkt hiervoor samen met o.a. Oad Reizen, Hotel plan, Thomas Cook, DTI, Key- camp, Sky Tours, De Jong Intra en CruiseTravel. Globe Reisburo's zijn te vinden in Middelharnis en Ouddorp. www.brilcenTrumkeuvetaatnt Zondpod 56 Middethamis - Telefoon (018?) 48 34 37 MIDDELHARNIS - Met een verkoopactie van heerlijke /Vfrikaanse koeken zamelen de jjanketbakkers van het C;ilde Heerlijk Heerlijk geld in voor de stichting Bake for Life. Banketbakkerij van Helden uit .Middelharnis, lid van dit gilde van lekkere banketbakkers, werkt hier natuurlijk van harte aan mee. De stichting is op ini tiatief van enkele bakkersvrou wen opgericht in 1999 en heeft de liefde voor het vak én voor mensen gecombineerd. De eerste bakkerijen zijn gere aliseerd in Afrika en wel in de landen Ghana en Oeganda. Er worden in diverse bakkerijen zelfs interne opleidingen ver zorgd. Het gaat er vooral om aan jong gehandicapten een kans en toekomst te bieden. Middels deze projecten krij gen zij de mogelijkheid om te voorzien in de eigen levensbe hoeften. De banketbakkers van het (iil- de hebben een heerlijk recept ontwikkeld met een garnituur van amandelspijs. Het resul taat bestaat uit heerlijke en lekker brosse en zomerse koe ken. Tijdens de jaarlijkse bij eenkomst van alle Gildeleden is het startsein gegeven voor de actie die naar verwachting door het hele land een vervolg zal krijgen. De Afrikaanse koe ken worden uiteraard "vers" en in eigen banketbakkerij gebakken en voorzien van een mooi hartje. De koeken, ver pakt in een blik, worden vanaf medio mei verkocht en van elk verkocht blik gaan 2,- naar de stichting. HERKINGEN - Zaterdag 29 mei hoopt de Prins Johan Frisoschool weer haar jaarlijk se, gezellige bazaar te houden van 10.00 tot 13.00 uur op het schoolplein. Er is voor groot en klein weer van alles te doen, zoals sjoelen, envelop trekken, grabbelton enz. Verder is er van alles te koop: Jafra, kaar ten, haarspelden, speelgoed, pioenrozen en ook Joy kin derkleding is aanwezig, ook de rommelkraam ontbreekt niet. Aan de inwendige mens is ook gedacht zo is er kaas, poffer tjes, oliebollen, kruudplaetjes en asperges. L' ziet er is voor iedereen wel iets te vinden. De opbrengst is bestemd voor de schoolreis en schoolkamp. StAÜ AAN T HARINGVLIET - Vnjdatr 21 me, um de huwelijksdag varljuf Dieuwertje Malie paard en Jasper Hof. Het werd een prachtige dag, want de Juf had voor de hele dag haar kinderen van groep 1 en 2 uitgenodigd. Met een echte schoolbus werden ze bij de cbs Albert Schweitzer in Stad aan 1 Haringvliet opgehaald. Bruid, bruidegom en kinderen zagen er prachtig uit. Eerst was er de twuwpkch- tigheid in het oude gemeentehuis van Middellmrnis, venolgens gmg het weer per busterug naar Stad. waar de kinderen bij de kerk met bogen en lampionnetjes het bruidspaar opwachtten, lijdens de kinde,- receptie werd er nog een lied gezongen en cadeaus overhandigd. En als grote verrassing was er voor de kinderen een springkussen. Een dag die ook de kinderen niet snel zullen vergelen. X GOEDEREEDE - Vrijdag 21 mei trouwde juf Rachel Tanis met Dim Luime. Toen ze, net getrouwd, uit het gemeentehuis van Goedereede liepen, was er een leuke x>errassing. De kinderen van Waardheim (Puttershoek) stonden met prachtig versierde bogen klaar om het bruidspaar te venvelkomen. Het zal vmi de juf, haar man en de Waardheimers een fijne herinnering blijven, nu Rachel is gestopt met werken op Waardheim. Gelukkig blijft ze nog juf, maar dan in het logeerhuis de Mantelienge te Ouddorp. (Foto Wim van Vossen Fotografie). MELISSANT - Op zaterdag 18 september wordt in vereni gingsgebouw Melishof in Melis sant een verkoping gehouden met rommelmarkt t.b.v. de Schutse, gehandicaptenzorg. Voor deze rommelmarkt is de organisatie op zoek naar leuke spullen. Grote meubelstukken kunnen we helaas niet gebrui ken. Mocht u voor ons spul len hebben, dan worden deze graag bij u opgehaald. U kunt bellen naar Fam. Boer 0187- 482017. tussen Goedereede en Ouddorp (bij het gemaal) Voor inl. 0187- 681012 OUDE-TONGE - Woensdagmiddag 19 mei ging het voetbalteam van groep 8 van de Nobelaer naar Rotterdam om de regiofinale te spelen na eerder op Flakkee na twee rondes de Eilandfinale gewonnen te hebben. Een mooie voetbalmiddag voor het team met een ruime supporters- schare die in het zonnetje het team fanatiek aanmoedigde. Twee zware Rotterdamse scholen en een school uit Zuid Beijerland moesten versla gen worden. De eerste wedstrijd werd ruim gewonnen met 2-0 en hei zelfvertrouwen steeg gaandeweg het toernooi. Ook de tweede wedstrijd werd mei een mooie 4-0 op het conto van de Nobelaer geschreven waardoor de ploeg al geplaatst was voor de districtsfinale op 5 juni in Smitshoek. De laatste wedstrijd werd nipt verloren maar de buit was toen al binnen en de jongens droomden al van Zeist Bifwinst op 5 juni mag de ploeg door naar de grote finale in Zeist waar op het terrein van de KNVB de landelijke finale gespeeld zal worden Het is nieer dan 20 jaar geleden dat het de Nobelaer gelukt is de landelijke finale te houden. Het zou een geweldig afscheidcadeau zijn voor de directeur van de Nobelaer Peter van Dijk die in september met pensioen gaat. Zoals de jongens zeiden Alles voor de Meester', die dan ook apetrots als ware hij Louis van Gaal zelf rondloopt op school met dit tot nu toe prachtig behaalde resultaat onder zijn bezielende leiding.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2010 | | pagina 6