n De Vlieger Gedenktekens AANHANGER VERHUUR KIEVIT DOE JE MEE? Hetverkeer Wórdt steeds vriendelijker. Uitvaartverzorging (0187)60 11 66 Elly van der ^^hk EIIAtlDEn-niEUWS Elisabeth Wacaro Conny Cornelia Noa I960 2010 Simon van der' Kroon en f o van der Kroon-van Moorl Johannes Botidewijn van der Vliet Hendrika Margaretha van der Vliet-Knöps MARIA LEUNE-NELIS AART GOEDHART JOB DE LEGE JOZIJNTJE LISABETH VAN HUIZEN-SANTIFORT JACOB DE RONDE DANKBETUIGING DANIËLLA VAN DALEN-DE ROON LAURENS MEIJER ARENSMAN uitvaartverzorging Alles goed geregeld??? TELEFOON 0187-491396 VAN WAGENINGEN Begrafenis verzorging VAN DER KLOOSTER WWW, kievit-uitvaart, nl met een persoonlijke signatuur Vanaf C 15,00 p/dag of C 34,00 p/week VERKOOP vanaf 505,00 AANHANGERVERHUUR.EU TEL. 0187-486590 Inleveren Goede-spullen- markt Anjercollecte Dirksland Inleveren spullen voor de Jaarmarkt Gemeentedag Jaarmarkt Sommelsdijk I'AC.ISA?, WOENSDAG 26 MEI 2010 AM I l.l A H E R I H 7 ,V Een gcsthcnk van (,od d o(ji' ons omvangen Geboren 15 mei 2010 (.eui( ht :'i.000 gram Lengte 50 cm Familie Mvuria-Maslenhioek Plesnianlaan 148 2497 GC; 's-Ciravenhage 070 415 49 55 l'rijs den HEKK' mei blijde i^ahiHii; gij, mijn /.iel, hel)l rijke slol. I'\(ll)il 1-16 Mei blijdschap hebben wij uit (iods hand ont vangen onze doeluei' en mijn zusje IS mei 2010 /uid Spuidijk 9 u:i247 LN Dirkslaud l'ieter en jaioba Struik Julia Op 19 mei was het 50 jaar geleden dat in hel huv\elijk zijn geiteden. Van batte gelelic ileerd met jullie gouden huwelijk. We wensen jullit' nog \ele gelukkige jarc-n toe. Kiiiilciï'ii, klein- rti luhlnkleniknulcn'ii Oianjeslraat 24. :<244 BI Nieuwe-longi- 2t Ebcn-Hdëzcr In dankbaaiheid gexen wij u kennis van ons ('lO-jarig biiwelijk (')p 1).\'. I jum 2010. Julianastraat 53 ;V244 BE Nieuwe-Ibnge Bedroeld. maar dankbaar voor wat zij voor ons is geweest, geven wij u kennis dat door de lleere, na een liefdevolle verzorging in 'Gel- dershoi'. uit ons midden is weggenomen mijn liese sehoomnoedei en onze lieve oma sinds 15 maart 1999 weduwe van Gilles Leune in de ouderdom \an 94 jaar. Dirkslaud: I.A. Leune {in liifievnile lirriininni!;) M.N. Leune-de Geus Gilbert en Gorma Wilma en jan Sander Kevin William 24 mei 2010 Zorgcentrum '(ieldershof, Dirkslaud Gorrespondentieacires: Boonivlielsiraat 29, ;^247 KI Dirkslaud waar\()or u wordt uitgeno- gehouden worden op vrijdag De rouwdien: digd, zal D.V, 28 mei om lO.'M) uur in Verenigingsgebouw 'Onder de Wiek', Ring 57 te Dirkslaud. Aan sluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Staakweg te Dirkslaud. tielegenheid tot condoleren na de begialenis in 'Ouder de Wiek'. (h-(-ii bloemen .\ls u geen rouwkaart heelt ontvangen, dan vragen wij u deze advertentie als zodanig te beschouwen. Verdrietig geven wij u kennis, van het over lijden van mijn zorgzame man, lieve vader en -schoonvader echtgenoot van Ariaantje van Dam 29 april 1926 t 16 mei 2010 A. Goedhart-van Dam A. Goedhart T.H. van Zonnexeld Olvmpiaweg 49 .''i245 DL Soimnelsdijk Op zijn verzoek heeft de crematie in besloten ki ing plaatsgevonden. iel'. -i<<iii mij begon Ie leven, wen alles in i'uj Imek geselirei'eii." (I'salin I'M vers iMx-r) Onze blijde verwachting is overgegaan in die pe droelheid, nu hij san ons is weggenomen Jan-Pieter en Diana de Lege Mara IS mei 2010 Beresteyn 16 3252 C;K Goedereede De begrafenis heeh zaterdag 22 iriei in beslo ten kring |jlaatsgevonden. Wie U aanroept in de nood. vindi Uw gun si oneindig groot (I's. HCi vers :i bcrijiml) Na een zorgzaam leven en een periode van atnemende krachten behaagde het de Heere op Zijn tijd van onze zijde weg te nemen onze gelielde moeder, groot- en overgrootmoeder sinds 17 december 1998 weduwe van Cornells Leendert van Huizen iu de leeltijd van 93 jaar en 8 maandet\. Sterke de Heere ons in dit smartelijk verlies. Ouddorp: G.J. van I4uizen L.S. van Huizen-Westhoeve Wilco Ghristian en Gorma An)ielein Ma til ijs (lil lieldevnlle lieiiiiiiei'iii!^} Ralph J.G. van Huizen 21 mei 2010 Westduinweg 13 3253 LV Ouddorp Gelegenheid tot condoleren op D.V'. woens dag 26 mei van 15.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur in verenigingsgebouw 'Eben-Haëzer', Preekhillaan 3 te Ouddor|3. De rouwdienst voor lamilie en belangstel lenden, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op D.V. donderdag 27 mei om 13.30 uur in het bovengenoemde \ereni- gingsgebouw. .Vansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om 14.45 uur op de Algemene Begraafplaats te Ouddorp. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren. Geen bloemen Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, wilt u dan deze advertentie als zodanig beschou wen. DANKBETUIGING Naar aanleiding \an mijn koninklijke ondei- scheiding die ik 29 april mocht ontvangen, heb ik heel veel reacties gekregen. Graag wil ik dan ook iedereen bedanken voor de vele kaarten en andere attenties. Het was een mooie dag en \oor mij een \'olkomen \errassing. Nogmaals hartelijk dank, ook namens Neb' en fle kinderen. Jaap jordaan Langs deze weg willen we. na de Heere. die ons tot nu toe heeft willen sparen, een ieder bedan ken die een blijk van medeleven heeft gege ven tijdens ons 25-jarig huwelijksjubileum en tijdeits de periode van ziekte en revalidatie van Gor. Llw blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, hebben ons heel veel goed gedaan en ons laten voelen dat er zowel in blijde als in moeilijke periodes heel veel mensen zijn die aan je denken. Met vriendelijke groet. Cor en Lenie Roon-Tanis en kinderen \bor de vele blijken van medeleven zowel per soonlijk als schriftelijk, na het overlijden van onze lieve man en vader willen wij li hartelijk beflanken. In het bijzonder een woord van dank aan ds. Van Estrik en de kerkenraad voor de pastoiale zorg alsook voor het leide van de rouwdienst. Dank aan de artsen en het erplegend perso neel van de afd. Ghiruigie en Interne B, van het 'Van \Veel-Bethesda' ziekenhuis. Ook gaat onze dank uit naar dhr. J. van Erke- lens en medewerkers van de 'Levensbron'. Dank aan begrafenisverzorging Van dei- Klooster voor de correcte verzorging en bege leiding voor en tijdens de begrafenis. Maar bovenal dank aan de Heere, Die ons de kracht gaf om dit alles te dragen. J. de Ronde-van Splunder en kinderen Goedereede, mei 2010 Namens ons allen willen we u heel hartelijk bedanken voor al het medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder en oma Binnen en buiten de lamiliekring nam zij een grote plaats iu. Fam. Both-van Dalen Fam. Jumelet-van Dalen Fam. Wiegel-van Dalen Fam. J. van Dalen Soimnelsdijk, mei 2010 DANKBETUIGING Daar het ons niet mogelijk is een ieder per soonlijk te bedanken voor de vele blijken van medeleven en deelneming die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte 'en na het over lijden van onze geliefde zoon, brqer, zwager en (.)om zeggen wij u fangs deze weg hartelijk dank. In het bijzonder dank aan ds. Las.sche en de kerkenraad voor de geestelijke begeleiding en het leiden van de rouwdienst. Doktoren en verplegend personeel van het Ziekenhuis Dirkslaud voor de medische behandeling en de lieidevolle verzorging. Ook dank aan het begeleidend personeel van Dijk 36 en dr. Klapwijk voor de goede zorgen die Laurens 36 jaar mocht ontvangen. Ook dank aan de lamilie Groeneveld van 'Eben Haëzer' en de medewerkers van Arens- 'man Uitvaartverzorging \'oor de wijze waarop alles is verzorgd. W. Meijer-Meijer Hans en Jani William Ouddorp, mei 2010 VOOR UITVAARTVERZORGING OP GEHEEL GOEREE-OVERFLAKKEE Uitvaart codicil "Handreiking voor mijn nabestaanden" op aanvraag gratis te verkrijgen en eventueel te besprel<en. ADMINISTRATIE-ADRES POSTBUS 75 3253 ZH OUDDORP UITVAARTLEIDERS: A. BOSLAND K. BREEN M.G. VAN DE KREEKE LM. VAN DER WERF A.J.L. ARENSMAN B E G RA F E NIS V E R 2 o RGIN G VOOR HET VERZORGEN VAN BEGRAFENISSEN OP GEHEEL GOEREE-OVERFLAKKEE Gen. Snijdersstraat 1, 3244 BC Nieuwe Tonge Telefoon 0187 65 16 16 Mobiel 06 53 24 15 69 \\'ww.begrafenisverzorging\'anwageningen.nl 4i BEGRAFENISVERZORGING Voor een nette en waardige begrafenis, waar u ook woont. - Gespecialiseerd in thuisopbaring Geheel naar uw wens en persoonlijke begeleiding NicolaasBeetsstraat21 3245 RD Sommelsdijk Telefoon (0187148 63 53 Fax (0187) 48 24 63 info@begrafenisverzorgingjvanderslik.nl www.begrafenisverzorgingjvandersiil(.nl UITVAARTZORG Voor een stijlvolle Begrafenis of üeniaiie Goeree-Overflakkee V Telffonn Oi87 14G-' - Dag en Nacht www.uiivaaftd<iyliege(.nl Vanuit een christelijke visie Thui.'ïopKaring, Voorbespreking Gratis boekje verkrijgbaar: 'Zo wil ik het' V/ij doen ^ecn crematies Broekweg 27, 525J XB Ouddorp Tel.: 0187 - 494834 Mob.: 06 - 51060136 www.begratenisverzorgingvdklooster.nl Kijk ook op internet; Meidoorn 4 Burg. Letteweg 36 3248 XE Melissant 3233 AG Oostvoorne Tel. (0187)60 11 66 Tel. (0181)48 80 88 Rouwcentrum: Nieuweweg 2, Melissant Bij Timmerman kiest u een gedenkteken: 0 met een persoonlijke stijl 0 naar een ontwerp dat past d in elke gewenste steensoort of ander materiaal, kleur en lettertype Voor persoonlijk advies bent u welkom in onze showroom. TIMMERMAN NATUURSTEEN VIERBANNENSTRAAT 1 - NIEUWERKERK TELEFOON (0111) 641798 WALEN8URGERWEG 83 - ROTTERDAM TELEFOON (010| 4660368/4663161 NIEUWE CBOOSWIJKSEWEG 66B ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910 RIJKSSTRAATWEG 35 - 3222 KA HELLEVOETSLUIS TELEFOON (0181) 337395 OPENINGSTIJDEN: DINSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG 09.00 - 16.30 UUR www.timmerman-natuursteen.nl Dag en nacht bereikbaar DIRKSL.\XD - \üür de Jaarmarkt \an de Neder landse Hervormde Kerk te Dirkslaud wordt tijdens Monumentendag, zaterdag 11 september, «eer een Goede-spiillen-markt georganiseerd. Wie nog mooie, goed verkoopbare spullen lieelt, kan ze inle veren bij Henk en Anita van Putten, Westdijk 11. Maar let wel op, het moet passen in een kinibkist. Uenkt u bij goede spullen ook aan sieraden, tassen, liemen e.d. Er komen nog drie zaterdagmoigens waarop u uw spullen kunt inle\eren. De ecrst\olgen- de is zaterdag 29 mei a.s.. tussen 10.00 uur en 12.00 uur De volgende mogelijkheden zijn; 12 en 26Juni. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om het te brengen, kan het ook opgehaald worden, mits bin nen de gemeente Dirkslaud. U ktmt daarvoor con tact opnemen met Lucas Mandemaker (60:ï262) ol met Henk van Putten (601509). In de \veek \'an 31 mei wordt in de gemeenie Dirks land weer de jaarlijkse Anjercollecte van het Prins Bernhardfonds gehouden. Op woensdag 2 juni zullen de leden van Muziekvereniging Amicitia, Gemengd Koor Excelsior en CUir. Gemengd Koor Sursum Gorda bij u aan de deur om een bijdrage Ie vragen voor dit Fonds. Het Pi". Bernhardlbnds richt zich met namen op de cultmele activiteiten die de verenigingen tiitvoeren. Zij kunnen dan een financi ële bijdiagc in de onkosten krijgen. AWl- drie de ver enigingen hebben al eens een bijdrage aangevraagd en nooit tevergeefs... De drie verenigingen rekenen erop dat u hen ook nu weer steiuit niet een bijdrage in fle bekende anjerbussen. MIDDELHARNIS - Zaterdag 29 mei is er weer gele genheid om goede spullen voor de Jaarmarkt van de Heivormde gemeente Middelharnis in Ie leveren bij de Hoeksteen aan de Ring te Middelharnis. \an 10.00-11.00 uur staan medewerkers voor tl klaai om ze in ontvangst te nemen. De volgende artikelen kiinl 11 niet inle\eren: bankstellen, wandmeubels, ledikan ten, kapotte en/ol vieze spullen, oude typen com puters, oude typen beeldschermen (worden door de gemeente gratis bij u thuis opgehaald). Gontactper- soon: Gor Hameeteman, tel. 01<S7-4<S2967. De vol gende mogelijkheid tot inleveren is 26 juni. SOMMELSDIJK - Zaterdag 29 Mei vanaf 9.30 tot 16.00 uur houdt de Hervormde Gemeente weer een Gemeentedag in de Sommelsdijkse ring rondom de Kerk. De opbrengst van deze dag komt o.a. ten goe de aan het verenigingsgebouw 'Vita Nova'. Tevens wordt een gedeelte van de opbrengst besteed aan een familie, die is uitgezonden voor zendingswerk in België. .Vlhaiikelijk \an de ingelevetde spullen zal er een kraam met bijzondere .spullen worden ingerichl of een boedeheiling worden gehotiden. Verder o.a. grote rommelmarkt waarvoor weer vele maanden mooie sptillen door de commissie en medewerkers zijn ingezameld. Grote sortering boe ken, rad van avontntir en diverse kinderspelen. Een rondrit met een paaidenkar zal waarschijnlijk ook weer mogelijk zijn, verder darten, een schiettent en groot springkussen voor de kinderen. Verkoop van kaas, bloemen, perkplanten, verse groente Irtiit. Voor de inwendige mens is er verkoop van heerlijk gebakken vis (ook om mee te nemen), patat, slaatjes, pannenkoeken en ijs. Een koflieterras geeft de gele genheid uit te rusten en bij te praten. Bij ongunstige weersomstandigheden wordt de markt gehouden in de schtitir van Fa. Mastenbroek naast tuincentrum Graka aan de Sta\eiseweg/ Rijzenbtirgseweg 7 Som melsdijk. Gratis advertentie Ce FieM-

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2010 | | pagina 3