'65 jaar vrijheid op Goeree-Overflakkee' Tentoonstelling over verleden, heden en toekomst Deltagebied Juan Lampe gehuldigd door Beautiful People Meepraten over de toekomst Burgemeester opent inter nationale Jeugdtoernooien bij Flakkee Vijfde Truck Show Flakkee Fietsdag ANBO Oostflakkee naar Middelharnis EIIAIIDEII-niEUWS EIUVIIDEII-niEUWS Kilometers zandstrand, brede duinen, drukbeva ren waterwegen, interna tionale havenactiviteiten, unieke natuurgebieden met kwetterende vogels en knusse haventjes vol zeiljachten. Dat is de Zuidwestelijke Delta. De geschiedenis, het heden en de toekomst van dit bijzondere deltagebied zijn te zien en te beluiste ren in de tentoonstelling 'Deltadrieluik'. Deze ten toonstelling kunt u van 21 mei tot 4 juni bekijken in het gemeentehuis van de gemeente Oostflakkee in Oude Tonge, Eisenhower- laan 1. Toegang is gratis. Problemen en kansen in de Delta 260 spelers ZECK-Protec: "Permanent geïmpregneerde Tekenprotectie op uw ROVINCE kleding!" Een lopende Tijdbom...! Deze benaming geven de experts aan de situatie die zich op dit moment voor doet met de Teek. De toe nemende populatie Teken heeft tot gevolg dat men in het buitenleven vrij wel direct in contact komt met deze kleine maar zeer gevaarlijke ziekteover- brenger. De velden, paden en bossen zitten er vol mee gedurende de periode van maart tot en met novem ber. Naast het feit dat er veel Teken zijn, wordt de Teek door de matige win ters ook een probleem dat bijna het jaarrond aanwe zig is. Preventieve maat regelen voor de protectie van buitenmensen zijn van cruciaal belang aangezien de Teek een overbrenger is van de gevaarlijke aan doeningen als Lyme en FSME. Jaarlijks groeien de ziektegevallen van bei de ziekten progressief met alle gevolgen van dien. Maatregelen die men kan nemen tegen Teken zijn bijvoorbeeld sprays en preventieve entingen. Echter om de toenemende Teek nog beter het hoofd te kunnen bieden, is er meer nodig. K' V PAGINA 2 WOENSDAG 26 MEI 20I() OUDDORP - Vjilerdag was het dan eindelijk zo ver: 'de poortenvan het evenemententerrein tegenover De Klepperstee in Ouddorp konden open en de bezoekers konden het evenement '65 jaar vrijheid op Goeree-OverjJakkee' bezoeken. Velen maakten hier dan ook in de loop van zaterdag gebruik van. Enkele duizenden bezoekers konden deze middag genieten van wat de organisatie W02GO voor het evenement had samengesteld. Wie hel grMe veld betrad kon dan ook alleen maar respect hebben voor de 'gigantische klusdie de vrij willigers van W02G0 hebhen verricht. Burgemeester Ger van de Velde van de gemeente Goedereede roemde in haar openingszvoord het vele werk dat de mensen van W02G0 hadden verricht voor de manifestatie, want het waren niet alleen de voorbereidingen voor het evenement, maar ook de verschillende bijeenkomsten en panelen die de laatste tijd zijn onthuld op het eiland. Panelen die herinneren aan de omgekomen vliegers in de oorlogstijd boven het eiland. Burgemeester Van de Velde wees erop dat dergelijke panelen en ook veel van het andere werk van de Stichting heel belangrijk zijn voor de nabestaanden maar ook voor de betuoners van het eiland. Zij dankte dan ook alle vrijwilligers die op die dag actief zijn. Zij noemde hierbij nadrukkelijk ook de scouts die het parkeren in goede banen leidden. Een scala van ondenverpen loeid er zaterdag in Ouddorp gepresenteerd, zodat een breed publiek - van oud en jong-veel vermaak kon vinden. De grote publiekstrekkers waren al wat op leeftijd. Dit waren de oude legervoertuigen van Keep them Rolling. Grote en kleine vervoermiddelen uit de tijd van de Tzveede Wereldoorlog luerden tentoongesteld en in de middaguren was er ook gelegenheid om met het materieel mee te rijden. Elr waren verder verschillende muziekgezelschappen en zangere.ssen die muziek en liedjes uil de tijd van de oorlogsjaren ten gehore brachten. The Pegasus Pipes and Drums toonden op verschillende momenten hun kunnen op de doe delzak. Uniformen en materiaal en demonstraties - vanuit schuttersputjes - uit de oorlogstijd trokken natuurlijk ook veel bekijks, maar ook van de moderne klimwand van het Korps Mariniers - onderdeel van de Roadshow van de Konink lijke Marine - werd veel gebruik gemaakt. Een uitgebreide 'legermarkt' ontbrak niet. Hier konden belangstellenden naast informatie inwinnen van verschillende stichtingen ondermeer ook legerdumpgoederen kopen. Doordat het in een smalle strook langs de kust (dus ook bij Ouddorp) mistig was kon er een aantal geplande evenementen geen doorgang vinden. Het overvliegen van oude vliegtuigen en parachutespiingen moest xuorden afgelast en de demonstratie van de Westland Lynx helikopter kon vanwege materiaalpech eveneens niet doorgaan. De tentoonstelling brengt de Zuidwestelijke Delta in beeld. Dit deltagebied strekt zich uit over drie provincies: Zuid- Holland, Noord-Brabant en Zeeland en loopt van de Bies- bosch bij Rotterdam tot het Zwin in Zeeuws-Vlaanderen en de Schelde bij Antwerpen. Het is een gebied met een rijke geschiedenis waarin water en stormen de hoofdrol spelen. Prachtige oude kaarten laten dit zien. De tentoonstelling gaat niet alleen over het ver leden, ook de toekomst van Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag Uitgave.- uitgeversmij. Eilanden Nieuws b.v. Verschijning: dinsdag huis-aan-huis vrijdag abonnementen uitgave Tel. (0187) 471020. Fax (0187) 485736 Postbus 3,3240 AA Middelharnis. Langeweg 13, Sommelsdijk ADVERTENTIES EN ADiWINSTRATIE Tel. (0187)471020 E-mail: info@eilandennieuws.nl Tarief per mm e 0,43. Contracttarieven op aanvraag Sluitingstermijn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 14.00 uur Sluitingstermijn overlijdensberichten: maandag 17.00 uur en vrijdag 7.30 uur. Voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentieopdrachten kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. Bladmanager: Gert Verweij, tel. (06) 50448359 Advertentie-verkoop: e-mail: gertverweijgJeilandennieuws.nl REDACTIE hoofdredacteur: J.Villerius,tel.(0187)471022 e-mail: redactie@eilandennieuws.nl Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. ABONNEMENTEN: Abonnementen (vrijdageditie) zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november. Wijzigingen graag twee weken voor ingaan doorgeven. REKENINGNUMIVIERS: Postbank 167930 Rabobank Goeree-Overflakkee 3420.01.108 Lid NNP Van toepassing zijn de Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA). het gebied komt uitgebreid aan bod. Krijgt Nederland een gesloten kustlijn of is een open riviermonding voor Rijn en Maas ook een optie? Ont wikkelt de Oosterschelde zich verder tot de 'schatkamer' van de delta? Hoe zit het met het opwekken van energie in het Grevelingenmeer? Twee film pjes en informatieve panelen geven een kijkje in de toe komst. Oplossingen voor het oprapen De Zuidwestelijke Delta is een prachtige regio met een schat aan mogelijkheden om te wonen, werken en te recre ëren. De Deltawerken, die na de watersnoodramp in 1953 het land en de mens tegen de zee beschermen, hebben veilig heid gebracht en zorgen voor goede bereikbaarheid. De dammen blijken echter ook schaduwkanten voor natuur, waterkwaliteit en economie te hebben. Het gebied staat daar naast onder druk door de stij gende zeespiegel en de achter uitgang van de waterkwaliteit. Ook de beschikbaarheid van voldoende zoet water is, als wij niets doen, op termijn niet vanzelfsprekend. Elk gebied in de Zuidwestelijke Delta kent zo zijn eigen problemen. Geluk kig zijn er ook kansrijke oplos singen. Over de problemen én kan sen die de Zuidwestelijke Delta biedt, wil dijkgraaf de heer J. Geluk van waterschap Hollandse Delta graag met u van gedachten wisselen. U, als inwoner, ondernemer of gebruiker van het deltagebied bent van harte welkom tijdens een bijeenkomst op maandag 31 mei in Oude Tonge. Kijk voor meer informatie op of meld u aan via de website www. zwdelta.nl. De provincies en waterschap pen in Noord-Brabant, Zee land en Zuid-Holland willen samen met het Rijk, verenigd in de Stuurgroep Zuidwestelij ke Delta, de natuur in het del tagebied herstellen en tegelijk de economie een impuls geven zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. Hoe, dat staat beschreven in het zogenaamde uitvoeringsprogramma. De stuurgroep stelt dit program ma in het najaar vast. MIDDELHARNIS - Zaterdag 29 mei kunt u een 'mega-event' bijwonen bij de 90 jaar jonge voetbal- en atletiekvereniging msv en av Flakkee. Het Dl (spelers onder de 13 jaar) voetbaltoernooi zal dan worden gespeeld met maar liefst 20 teams die van heinde en verre naar Middelharnis komen: 3 teams uit België, (o.a. KSK KaSterlee) en verder teams uit Engeland, (Garforth Villa), Duitsland en 15 teams uit Nederland, waaronder een jeugdteam van Volendam eer- steklasse teams zoals vv Noord- .".ter uit Oude Pekela (Gronin gen) en Alliance uit Roosen daal zullen deze dag strijden om de welbekende Egbert Plug bokaal. Dit betekent dat er deze dag minimaal 260 D-spelers op de velden in de Pallandtpolder te bewonderen zijn. Zaterdag 29 mei wordt het toernooi geopend door burgemeester Zevenbergen, u bent vanaf 09:45 uur 's ochtends van har te welkom op de Oostplaatse- weg I te Middelharnis. Het bedrijf ROVINGE uit Nederland is ingesprongen op deze situatie door als eerste in de wereld een volledige kle dinglijn te ontwikkelen waarbij de kleding is uitgerust met een reeds geïmpregneerde Teken protectie. Deze Tekenprotectie heet ZEGK-Protec. De ZEGK-Protec is bij aankoop reeds op de kleding aanwezig en blijft er permanent opzitten. Men behoeft de Tekenprotectie er dus niet meer op te spuiten of na te behandelen! De werkzame natuurlijke stof van de ZEGK-Protec in de kle ding geeft een volledige protec tie tegen Teken zelfs nog na 70 tot 80 wasbeurten. Aangezien de gemiddelde levensduur van kleding bij extreem gebruik ongeveer 50 tot 60 wasbeurten is, behoeft men de kleding nift opnieuw te behandelen. De kleding is met de reeds aanwe zige ZEGK-Protec dus voor de levensduur geïmpregneerd! De ZEGK-Protec is duurzaam getest onder extreme onisiaii- digheden ook in het veld. Op basis van de praktijktests \'0(jr wat betreft de functionaliteit dan geeft de ZEGK-protec een maximale bescherming tegen de Teek in de larve, nimf en volwassen fase. In_ deze iasen hebben de Teken een bloed- maaltijd nodig en zullen daar mee op zoek gaan naar een gastheer als bijvoorbeeld her ten, varkens maar ook de mens. De werking van de ZEC.K- protec zorgt ervoor dat de Teek gedesoriënteerd raakt en daarbij zich laat vallen van de kleding. Hiermee krijgt de Teek niet de kans om ovei' de kleding verder te krtiipen naai een warm lichaamsgedeeltc om zich daar vast te bijten. Uit de praktijktests blijkt dat gemid deld genomen de Teek bij aan raking van de ZEGK-Proiet kleding binnen IO cm- volledig gedesoriënteerd raakt en \alt. Dus de kans dat de Teek daar mee het lichaam bereikt \an de gastheer is behoorlijk afgeno men. Om een volledig ZEGK-Protec Tekenprotectie programma aan te bieden aan de buiten mens, heeft ROVINGE ver schillende items ontwikkeld. De diverse items zijn: Jassen: broeken; overhemden; been- pijpen; gamaschen; hoofdbe scherming en handschoenen. Meer info hij Fixet Mastenbroek Westelijke Achterweg 59-61. 3245 BJ Sommelsdijk, 0187- 482652 fixet.sommelsdijk@fixet.nl www.fixetmastenbroek.nl STELLEN DAM - Zaterdag 29 mei wordt voor de vijfde maal de Truck Show Flakkee gehou den in en op de terreinen van de visafslag te Stellendam. In totaal zullen er ongeveer 200 trucks deelnemen aan deze truck Show. Diverse truckfa- brikanten c.q. importeurs zul len deze dag aanwezig zijn met de nieuwste modellen. Ook zullen er weer trucks staan die bij Special interior zijn gepimpt. Tijdens deze dag worden diverse wedstrijden gehouden, o.a.een decibellen- test, de mooiste truck van Flak kee, mooiste bakwagen, special paint, en mooiste algemeen er is een grote chauffeursmarkt en er zijn kinderattracties. De dag begint om 10.00 uur en van 18.00 tot 20.00 kan men deelnemen aan een grote bar becue. Van 22.00 tot 23.30 uur wordt er een verlichte truck mainstreet gemaakt. De orga nisatie van dit evenement is in handen van Ghauffein\ei Flakkee in samenwerking met de Stichting Promotie Kop \an Goeree, de visafslag te Stellen- dam en Natuurmonumenten voor het beschikbaar stellen van parkeer gelegenheid en VVV Ouddorp. De toegang is gratis. Zie ook: www.chauf- feursverenigmgflakkee.nl OUDE-TONGE - De fietsdag van de ANBO Oostflakkee wordt gehouden op woensdag 9 juni. Men vertrekt om 9.30 uur van af Ebbe en Vloed, rich ting Stad aan 't Haringvliet, hier wordt koffie gedronken. Vervolgens gaat de rit naar Middelharnis waar bij Tiele- man Keukens een kleine lunch gebruikt wordt. Hierna wordt het Streekmuseum bezocht en gaat men weer richting Oude- Tbnge, waar men tussen 16.00 en 17.00 uur hoopt te arrive ren. De dag wordt afgesloten in Pollies ijssalon. De kosten van deze dag zijn €15,00 p.p. U kunt zich opge ven voor I juni bij Ada Kik, tel. 64I5I5. DEN HAAG - Vorige week werden de kunstenaars van het nieuwe Beautiful People koffieservies door kunste naar van het jaar Ans Markus en wethouder Citymarketing van Den Haag Frits Huffnagel in de Bijenkorf in Den Haag gehuldigd. Juan Lampe, kunstenaar van atelier Kunstwereld in Middelharnis en cliënt van Stichting Zuidwester, was een van de zes kunstenaars met een verstandelijke beperking die geëerd werden. Beautiful People spant zich in voor kunstenaars met een verstandelijke beperking. Kunstenaars die niet altijd begrepen worden net zoals Van Gogh, Rodin en Herman Brood. Na deze dag wordt het koffieservies voor 49,95 verkocht in de filialen van de Bijenkorf in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven Arnhem, Utrecht, Amstelveen, Enschede en Maastricht. Het schilderij wordt in de genoemde filialen tentoon gesteld. Op de foto Juan Lampe en Ans Markus voor het originele kunstwerk.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2010 | | pagina 2