1 Nieuw natuurgebied als een parel toegevoegd aan schatkamer Preekhilpolder iiraiiE^inciiiii I Open-caravandag Echtpaar Koole-Doornheim 60 jaar getrouwd gratis taart! Nog 2 nachtjes slapen! L 28 en 29 mei WEERBERICHT van FLAKKEE VISSER VISSER ^OZIM^ 82e jaargang Nr. 7917 Woensdag 26 mei 2010 Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag Wat een week Particulier Telefoon: 0187 475 400 - www.esselink.nl Locoburgemeester Piet van de Ree bezoekt diamanten, echtpaar De \Naa\ Hoveniers NIEUWE-TONCE Tel. (0187) 652484 www.dewacillioveniers.nl Griend trekt kajuitjacht Anna weer vlot leder uur kans op Ga op de foto in onze stand met informatiestand op Agrarische Manifestatie Goeree-Overflakkee vrijdag 28 zaterdag 29 mei Communicatie en agressie training Subsidie voor buscorridors zie de bijlage bij deze krant! l Dagelijks actueel! I Kijk op: I l www.eilandennieuws.nl Zingen voor Israël Lokale Visserijgroep Zuid-Hol landse Delta geeft voorlichting over subsidiemogelijkheden Voorlichtingbijeenkomst Een stap verder \)r\C{ OUDDORP - "De Preek hilpolder is een schatka mer waaraan u een parel heeft toegevoegd", aldus directeur Houtzagers van de Stichting Het Zuid- Hollands Landschap don derdag bij de officiële ope ning van een tien hectare groot natuurgebied in deze Ouddorpse polder. Dank zij goede samenwerking tussen de provincie Zuid- Holland, Dienst Lande lijk Gebied, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en de heer en mevrouw Zeelenberg, in hun rol van particulier natuur beheerders, is dit nieuwe natuurgebied, waar zich nat soortenrijk grasland zal ontwikkelen, tot stand gekomen. Gedeputeerde Evertse had de uitnodi ging graag aanvaard om, met het doorknippen van een lint, de openingshan deling te verrichten. Door Jaap Ruizeveld Ken kk'in, maar uilri'si sclci l gc/cisc liap genodigden, onder wie burgemeester Van de Vel de, gezamenlijk aangeduid ais natiiiniiellieliljeis van liet edelsie sooil, was piesenl bij de plee liliglieid. Loealie: liel l.iiid- goed l'reekliil aan de Blom- weg^, waar Malliijs en Kielii /eelcnbei'g (van /eelenbeig Arehiteeliun) als gaslliecr en gastvrouw optratleii. Bij voor- baal slaal dan vast dat alles uit de kast is gehaald om de hap pening ptnutneel en sfeervol Ie' laten verlopen. Zon overgo- len, hapje en ilrankje, klassie ke mn/.iek op de aehlergrond. (icdi'liiili'irrli' livnlsr kitif)! lui liiil iliiiir bij opiniiiij^ luüinirt^cbii'd Firekliiljuilih i. iini Miilhijs ni Rn lil /.niciilii'ii^ ni ilirci li ui llnnlyjioi-ii korte toespraken en een rond wandeling over sthelpenpadeii door het nu nog kale toekom stige nauuugebied pal achter de (irevelingendijk. {.edepnieerde Evertse noem de hel een verademing dat parlieulieren zelf iets \'ooi' de nattuu^ willen doen. "Natuur en recreatie zijn belangrijk in i)nze drukke Randstad. Zeker als men weel dat de provin cie ruim 2600 hectare natuur heelt ingeboekt, waarvan op dit moment nog maar (S pro cent is gereali.seerd. Wij heb ben als provincie dus nog een hele weg te gaan en als onze doelstelling mede ingevuld kaïi worden met inzet van particu liere natuurbeheerders, zoals hier in de l'reekhilpokler, dan is dal uitermate plezierig. Onze gelukwensen \'oür de genomen beslissing. Het is een aanwinst die past in de piovineialc visie voor natuurontwikkeling op de Kop van doeree. Dat het in samenwerkingsverband tot stand is gekomen, is ook ver heugend. Wij beseffen dat sommige zaken \'eel lijd ver gen. Dat is jammer, anderzijds levert goede afstemming ook een beter resultaal op". "Wat een week" stelde Mathijs Zeelenberg \'ervolgens in zijn toespraak. "Eei-st mocht ik onverwacht, als voorzitter van de Ouddorpse Haven, Hare Majesteit en haar familie om vangen en nu weer dit puike gezelschap voor de opening \an het natuurgebied. Een week om in een doosje te doen. Dat alles op een historische plek Preekhil, één van de oud ste locaties op het eiland, waar in de 14e eeuw een kapel was gevestigd. Zeelieden en vissers gingen er op bedevaart. Een groot kruis diende als baken voor de zeelieden. Engelse invloeden zijn nog in ons dia lect terug te vinden. Vandaag wordt een gebied geopend dat nog natuingebied moet worden. Toch gaat het snel. De vogels hebben hun plek il ;;evonden en ook de konijnen hebhen htm holen al gemaakt. Ons hoofddoel was om samen met Hel Zuid-Hollands Land schap die ook een essentieel gebied hier heeft, er één totaal gebied \an te kunnen maken. Een mooi landgoed met veel natuurwaarde. Sinds 2008 zijn hiertoe, in natnv overleg met di\erse instanties en groepen, gesprekken gevoerd om te bezien welke mogelijkheden er waren om tot het uiteindelijke resultaat, dit natuurgebied te komen. Subsidies zijn en waren onmisbaar, maar in eerste instantie waren die er nog niet voor particuliere natiuirbe- heerders. Met hulp \'an allerlei vrienden en boeren, een goede aannemer en uitvoerder, is de klus met een beperkt budget geklaard," aldus Zeelenbeig, die aangaf dat het gebied, onder deskundige begeleiding, voor nattiurlielhebbers tijdens rondleidingen en excursies geopend zal zijn. Directeur Houtzagers \an Het Zuid-Hollands Landschap noemde het gebied uniek en met een potentie voor bijzon dere vegetatie. "Wij waren blij dat de provincie destijds dit gebied voor natuur wilde bestempelen. Uitgaande van de gedachte dat na aankoop wij de beheerder zouden worden. De realiteit was echter anders. Er was een particulier die het gebied ook mooi vond en er zelf in wilde investeren. Voor ons was dat even wennen, maar snel maakten we de slag dat het er niet om gaat wie de grond gekocht heeft, maar op welke wijze de nattiurdoelstelling gerealiseerd kan worden. De handen zijn in één geslagen en er ligt nu een prachtig gebied dat zich verder kan ontwikke len". Houtzagers feliciteerde de familie Zeelenberg met het experiment. "Dat is het, omdat je immers niet weet wat er bij natuurontwikkeling zich zal openbaren. Dat is spannend. Wij willen graag als partners meewerken om een zo goed mogelijk resultaat neer te zet ten", zei Houtzagers.. Vervolgens maakte het gezel schap zich op voor een rond wandeling over het nieuwe natuurgebied in ontwikkeling, nadat eerst gedeputeerde Exertse het traditionele lintje had doorgeknipt. SPECIALE PRESENTATIERUIMTE OUDDORP - Zaterdag 29 mei, van 10.00 tot 15.00 uiu- is er voor het vierde achtereenvol gende jaar weer een opeu- caravan-dag op recreatiepark De Klei>pcrslee in Ouddovp. Gasten die hun stacaraxan op het park te koop aanbieden stellen huu caravan voor geïn teresseerden open en leiden u graag even rond. Tevens houdt caravanhandel De Grevelingen uit Nieuwe- Tonge een stacaravanshow op De Klepperstee. Dus ook als u interesse heelt in een nieuwe stacaravan, bent u bij de klep perstee op het goede adres. Er is nog een enkele lege sta- caravanplaatsen beschikbaar. Uw gastvrotiv\' voor deze dag, mevrouw Karja Spee, infor- meert u graag over de diverse mogelijkheden, terwijl uw kin deren zich heerlijk vermaken in de speeltuin, het peuterbad of bij het animatieteam. Tijdens deze dag kunt u vrij blijvend kennis maken met De Klepperstee en De Greve lingen en zuilen de verkopers hun cara\an graag voor ti open stellen. Zondag 23 mei om 15.28 uur werd de bemanning van de Griend van KNRM station Otiddorp binnen, door hel Kustwacht Centrum gealar meerd voor een jacht aan de grond bij de boei SP 40, op de Grevelingen. Met de redding- boot Griend werd ter plaatse gegaan. Daar aangekomen werd het jacht /\jina, van 11 nieter lengte en met 4 perso nen aan boord, losgetrokken. Het jacht werd gecontroleerd op eventuele schade, maar het bleek geen schade te heb ben opgelopen. Hierna kon de ■.Viina haar wtfg op eigen kracht vervolgen naar Biuinisse. De reddingbüot keerde hierna terug naar station, gereed voor een volgende actie. OUDE-TONGE - Op 19 mei 2010 was het 60 jaar geleden dat de heer en mevrouw Koole-Doorn heim in het huwelijk tra den. Vanwege deze bijzon dere gebeurtenis bezocht locoburgemeester Piet van de Ree die dag het echt paar in hun huis in Oude- Tonge. Om zijn felicitatie kracht bij te zetten, over handigde hij mevrouw Koole-Doornheim namens het gemeentebestuur van Oostflakkee een boeket. In een gezellig samenzijn bleek dat de heer Koole in zijn werkzame leven veel tijd heeft doorgebracht de Rotterdamse haven. Hij werkte in die tijd \oor de Rotterdamse Droog dok Maatschappij. Zijn gehele werkzame leven is hij onder meer lid geweest van de \ak- bond en heeft daar jarenlang zelfs het lidmaatschapsgeld voor geïnd van leden in diver se dorpen in het oosten van Goeree-0\erflakkee. Mevrouw Koole-Doornheim was m haar jonge jaren in dienst bij een aantal families. Daarnaast nam zij de zorg op zich voor hun twee kinderen. Inmiddels zijn ze trotse opa en oma van twee kleinkinderen. Tijdens hun bij zondere trouwdag ontvingen zij van vele vrienden en familie attenties in de \'orm van bloe men, planten en kaarten. 2IE-: WWW.AMGO.^U op het terrein van N. Mijnders te Melissant MIDDELHARNIS - Op maandagavond 31 mei wordt bij Moedige Moe ders Goeree-Overflakkee een training gegeven in communicatie en omgaan met agressie. Een veel voorkomend pro bleem in het omgaan met mensen in het algemeen is de communicatie. Situaties kun nen volledig uit de hand lopen wanneer er onduidelijk wordt gecoinmuniceerd. Het bepa len van je grenzen en hier ook duidelijk oxer zijn is soms heel lastig. Vooral \oor ouders van opgroeiende kinderen is het een hele opgave. Wanneer er dan ook nog sprake is van bij zonders situatie kan hel echt heel moeilijk gaan worden. Toch is het belangrijk om in gesprek te blijven met de jon gere. Deze interactieve training richt zich vooral op ouders eii opvoeders om op een ontspan nen manier te leren de gren zen duidelijk aan te geven en toch in gesprek te blijven. De training is gratis en zal plaatsvinden in het Diensten centrum - Doetinchemsestraat 27 te Middelharnis. Iedereen is van harte welkom \'anaf 19.30 uur. Wilt u meer weten o\er de activiteiten van Moe- cUge Moeders GO kom dan naar deze avond.Voor meer informatie kunt u bellen naar: 06-25295021 of kijk op de web site www.moedigeuKjedersgoe- reeoverllakkee.nl Gedeputeerde Staten trek ken negen miljoen euro uit als provinciale bijdrage aan een buscorridor tussen Alphen aan den Rijn en Schiphol. Voor een buscorridor tussen (ioeree-Overflakkee/Hiieksche Waard en Rotterdam-Zuid plein draagt de provincie zes miljoen euro bij. Een buscor ridor is een vrije bu.sbaan. Er wordt onderzoek gedaan naar medegebruik van de busbanen door het goedereitvei-voer. Naar verwachting is dit een kansrijke mogelijkheid. Er is in een aantal gevallen wel een MER-procedure \i.)or nodig. MHIDELHARNIS - Onder het motto 'Zingen voor Israël' organiseert de Stichting Chris tenen voor Israël te Nijkerk een koor- en samenzanga\ond op zaterdag 29 mei In de Her vormde Kerk, Ring 15 te Mid delharnis. Aanvang: 19.30 uur, vanaf 19.15 uur samenzang. Muzikale medewerking wordt verleend door het Zeeuws Mannenensemble onder lei ding van Jan van den Bos, Mark Christiaanse (pianobe geleiding) en door het Herv. Geref C^emengd Koor 'Imnia- nuël' te Katwijk aan Zee onder leiding van Reter Burger. Bart-Jaap de Bakker zal dit gemengde koor op het orgel begeleiden en de samenzang. Naast koorzang zal er namelijk ook veel samenzang zijn. De avond vvordt geopend door ds. H. Harkema. Drs. Kees C. de Vreugd, medewerker van Christenen voor Israël, zal een meditatie houden. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij, wel zal er een collecte worden gehouden \(j(jr de actie 'Ciaarkeukens in Israël'. Er is gelegenheid om produc ten uit Israël te kopen en er zal een (kleine) boekenlalël zijn. Die kan echter ook achteraf worden doorlopen, na aanleg van de busbanen. STELLENDAM - Tijdens de algemene beschouwin gen in de Provinciale Sta ten is in november 2009 een breed gesteund amen dement aangenomen, waarin de Provincie zich bereid verklaarde om als cofinancier op te treden bij de verlening van Euro pese subsidie voor Visse rijregio's. Zoals indertijd al in Eilanden- Nieuws bericht, heeft dit voor de visserijregio Stellendam een bedrag van 2,3 miljoen euro subsidie opgeleverd vrjor de periode 2010-2013. Deze mid delen zijn afkomstig uit het Euiopees Visserijfonds (0,8 miljoen euro) en het Stimule ringsfonds Voordelta (1,5 mil joen euro). De subsidie wordt een of twee keer per jaar beschikbaar gesteld via openstellingen. De eerstvolgende openstelling is van 1 juli 2010 tot en met 31 augustus 2010. In totaal is bij deze openstelling 500.000 euro beschikbaar. De Lokale Visserijgroep (LA'Ci) Zuid-Hollandse Delta adviseert het Ministerie van Landljouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het toekennen van sub sidie aan projecten. De LVG bestaat uit lokale \'ertegen- woordigers uit het \isserijge- bied Zuid-Hollandse Delta. Het visserijgebied onnat de genieeiiten Goedereede, Mid delharnis, Dirksland, West- \'oorne en Hellexoetsluis. Maandag 7 juni zal om 13.00 uur op de Visafslag Stellendam een informatiebijeenkomst \oor alle geïnteresseerden worden georganiseerd over de subsidiemogelijkheden van de regeling. Nadere informatie kunt u vinden op de website ww.lvg-ztiidhol landsedelta.nl. Via het contactformulier' op deze site kunt u zich aanmel den voor deze bijeenkomst. www.vi sser-vissern I ACCOUNTANTS BELASTINGADVISEURS MIDDELHARNIS, Telefoon: 0187 617 300 Erf- en sierbestrating Firma J. J. van Gurp OudedijkU, Ooitgensplaat 1(0187)631350/ 1 (06) 55552023 1 www.erf-sierbestrating.nl 'ww.r02rma.nl ontiueTT van u» lui'"'*' Tel. 0187-612000 Boomgaorddreef 18 Stad a/h Haringvliet info@rozima.nl

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2010 | | pagina 1