Informatiepanelen houden herinneringen aan Tweede Wereldoorlog levend Nieuw onderkomen The Islanders feestelijk geopend Ook digitale schoolborden voor c.b.s. 'De Bron' eiuvudeh-iiieuws EIIAtlDEn-niEUWS Ingezonden: Stadswachten Opbrengst verkoping Ven>olg van voorpagina: Uitslagen Jeügdsolistenconcours Bloemen- en Plantjesmarkt Surfspektakel voor jongeren PA(;iNA 2 DINSDAG 27 APRIL 2010 GOEREE-OVERFLAK- KEE - Aan de Tweede Wereldoorlog wordt in 2010 uitgebreid aandacht besteed. Het is dit jaar namelijk precies 70 en 65 jaar geleden dat de oorlog begon en eindigde. Ook op Goeree-Overflakkee heeft de Tweede Wereld oorlog voor groot leed gezorgd en veel sporen achtergelaten. De twee jaar geleden opgerichte stichting W02G0 heeft het initiatief genomen om op diverse plaatsen op het eiland een aantal her denkingspanelen te plaat sen op plekken waar in de oorlog een bijzondere gebeurtenis heeft plaats gevonden. In totaal komen er twaalf van deze panelen te staan met informatie over zo'n gebeurtenis. Op deze manier wordt men niet alleen geïnformeerd, maar wordt ook de herin nering aan WOU levend gehouden. Elf van deze panelen hebben betrek king op de luchtoorlog, één heeft betrekking op de Atlantikwall. De eerste vier panelen zullen in de komende maand worden onthuld, in aanwezigheid van nabestaanden of over levenden van de neerge storte vliegtuigen. Door Dorien Kickert Kees Stoutjesdijk uit Middel- harnis is secretaris van de stich ting W02G0. Deze stichting ontstond min of meer spontaan in 2008, toen een aantal men sen hun belangstelling voor wat er gedmende de tweede wereldoorlog op het eiland was voorgevallen bleek te delen. "Wij vinden het belangrijk om de herinneringen aan de oor log te bewaren en levend te Kén van de informaliepfinelcn. houden. Dat willen wij doen door het verzamelen en expo seren van materialen, het doorvertellen van verhalen en het houden van evenementen die de herinneringen tastbaar maken. Wij hebben ook een aantal graven 'geadopteerd', die wij netjes bijhouden. Voor al de menselijke kant boeit ons. Nog steeds zijn er over levenden die hun eigen her inneringen hebben, maar dat aantal wordt natuurlijk steeds minder," vertelt Stoutjesdijk. De afgelopen jaren is er dan ook door de stichting intensief onderzoek gedaan naar deze mensen, of hun nabestaan den. Dat is volgens Stoutjes dijk soms flink speuren en valt niet altijd mee. In Engeland bijvoorbeeld wordt de privacy van personen streng bewaakt. Via internet lukt het uitein delijk vaak wel om familiele den te vinden. "Zo hebben we twee jaar gezocht naar Marcus Kramer, Hij was schutter aan boord van een Engels vliegtuig dat op 10 mei 1940 is neerge stort in de buurt van de slik ken bij Herkingen. Wij hebben uiteindelijk zijn familieleden kunnen opsporen. Zij waren erg verbaasd toen wij lien benaderden, maar verleenden direct alle medewerking. Bij de onthulling van dat paneel op 8 mei in Herkingen zullen zij dan ook aanwezig zijn, evenals familieleden vair de piloot van dat vliegtuig, Richard Haine. Verder komen er onder ande re vertegenwoordigers van het RAF 600 squadron en de Jood se Oorlogsveteranen." Op 7 mei, daags voor de onthulling, houdt de stichting W02G0 een serie lezingen in 'Ons Huis' te Herkingen. Last Post Het eerste herdenkingspa neel wordt op 5 mei onthuld aan de Stoofweg te Oud/Jorp. Dit paneel geeft informatie over een Amerikaans vliegtuig dat daar op 6 december 1944 neerstortte. De 84-jarige Wil liam (Bill) Effinger, een van de bemanningsleden die de crash overleefde, zal met zijn familieleden bij deze onthul ling aanwezig zijn, evenals de zoon van bemanningslid Stan ley Pavlic. "Heel bijzonder is de komst van een Canadese vete raan, die de last post op de bag pipe zal spelen. Hij heet Jan Jansen, komt oorspronkelijk uit Nederland en wilde graag deze bijeenkomst bijwonen." Voor Effinger wordt het de tweede maal dat hij Ouddorp bezoekt. Fred Hoek uit Oud dorp zag destijds het vliegtuig neerkomen en heeft in later jaren uitgezocht of de beman ning er goed was afgekomen. Dat bleek inderdaad het geval. Bill Effinger heeft in 2006 een bezoek aan Ouddorp gebracht. Op 21 mei wordt het derde herdenkingspaneel onthuld bij het Flauwe Werk in Ouddorp. Daar raakte de staartschut- ter van het vliegtuig vermist loen zij in de zee bij Ouddorp neerstortten. Een deel van het \liegtuig is later wel terugge vonden. "Bij deze onthulling is de dochter van de staart- schutter aanwezig, evenals de militaire attaché van de .Ameri kaanse ambassade. Wij hebben met deze familie inmiddels hele goede contacten opgebouwd, het zijn echt goede bekenden geworden," aldus Stoutjesdijk. Het vierde paneel geeft infor- niatie over de Atlantikwall op Cloeree en maakt deel uit van de expositie over de Adand- kwall die door het museum Ouddorps Raad- en Polder huis en de Stichting W02G0 wordt ingericht. Dit paneel uordt medio mei geplaatst bij hel Flaauwe Werk. Leadersubsidie De panelen zijn tot stand geko men door intensieve samen werking tussen diverse eilande- lijke verenigingen, particulie ren en overheden. "Door deze prima samenwerking kon via het ISGO als coördinator uit eindelijk over Leader subsidie beschikt worden. Hiermee kon het project starten. Als stichting hadden wij dit natuurlijk zelf niet kunnen bekostigen". De panelen worden ook opgeno men in het fietsroutenetwerk. Themadag Naast alle voorbereidingen voor de onthulling van de eerste vier informatiepanelen heeft de Stichting W02G0 nog een bijzondere dag geor ganiseerd met als thema '65 jaar vrijheid op Goeree Over- flakkee'. Deze vindt plaats op het evenemententerrein bij De Klepperstee in Ouddorp. Er zijn die dag historische voertui gen te zien van Keep them rol ling, die ook een pendeldienst naar Ouddorp verzorgt. Ver der zijn er demonstraties van de marine en vindt een para- dropping plaats. Een doelzak- band is aanwezig op het terrein en er is een muziekshow met muziek uit de jaren veertig. Meer informatie over deze dag is te vinden op website www. W02GO.nl/65jaar. Het was even schrikken bij hel Oranjecomité van Stad aan 't Haringvliet toen de evene- nientenvergiuining deze week in de bus viel. De leges was 185 -I- 25 euro en als we dat van de gemeentelijke subsidie van 240 aftrekken blijft er 30 euro over voor het volksfeest. Heel hartelijk dank. (Dirksland en Oude-Tonge krijgen 100 keer meer, maar verschil moet ei wezen tot de samenvoeging.) De Oranjevereniging dacht een gezellige markt te organi seren, maar de geineente tleed het voorkomen alsof er een strandfeest zoals in Hoek van Holland gehouden zou wor den. Omdat er gedreigd werd dat de festiviteiten zouden worden afgelast als er op de Kaai geen ÉHBO-post, borden met vluchtroutes en verkeers- begeleiders en nog meer zou den zijn, werd er een beroep gedaan op de jeugd om zich op te geven als 'Stadswacht' en de cursus op het politiebureau te gaan volgen. De opkomst was te groot voor het cursus lokaal en na een beroep op de gemeenteraad werd beslo ten dat de stadswachten niet nodig zijn. We zijn benieuwd of op de Geraniummarkt in Sommelsdijk op 30 april ook toiletten, een EHBO-post, ver keersregelaars en al die andere voorzieningen vereist zijn. Of zou de vergunning echt door een ambtenaar puur voor Stad op maat gemaakt zijn en niet een standaardformulier zijn? Laat deze ambtenaar dan naar Stad komen en dan doen we het samen ter plaatse en kan hij zien dat de huidige regels absurd zijn. Mogelijk kan de gemeente Middelharnis in de leer bij de buurtgemeentes over hoe je zoiets prettig met elkaar kunt regelen en vrijwil ligers niet demotiveren om iets voor de gemeenschap te doen. Herman Maas, Stad aan 't Haringxiliet NIEUWE-TONGE - De ver koping t.b.v. AduUam op 27 maart in 'Ons Dorpshuis' heeft netto 2.231,47 opgebracht. Matije W'eenink tijdens haar optreden n 'Melr 1 'In. 1 linf ViUeriu\ MELISSANT - Hieronder Marlon de Bruin 115.5 de uitslagen van de behaalde Marjet van 't Geloof 115 resultaten, verdeeld pe cate- Romy de Winter 114,5 gorie, met achter de deelne Willianne Bakker 114,5 mersnaam het behaalde pun- Fieke Steenhuis 113,5 tenaantal. Vera ten Voorde 108,5 Kerstin Baars 108.5 Klavierinstrumenten A Nelleke van Eek 108,5 William \'ink 126,5 Kleine instrumenten A Anke Kieviet 123 Jessica van den Houten 120.5 Luca Sloekers 118,5 Romv van Heemst 120 Harold Struik 116 Judith van Dieren 119 Gerdien Grinwis 113 Meike Korteweg 117 Tinion van Dieren 112,5 Rinke de Groot 114 Joost de Ronde 111,5 Suzanne van Strien 113 Willemijn Mol 110,5 Lieke Meijer 113 Jabin de Geus 110,5 Gorneline Drooger 111 Wiljan de Geus 110,5 Thirza Kooij 110,5 Daan van Seters 110,5 Rose-Lynn Hogchem 107,5 Rob den Hertog 110 Balte de Wit 106,5 akob van Lenten 106,5 Babette Hoogesteger 106 ulian Villerius 106 Babette Hoogesteger 104,5 Han van der Sluijs 102,5 Groepen Klavierinstrumenten B oliën de Geest en Dorian Eline de Clast 134 Papavoine 134 Dorian Papavoine 131 Auke Kieviet en Klaas de Vos Klaas de Vos 129,5 130 Kristiaan Mastenbroek 126,5 'Con(A)fTetti' 123 Martien de Vos 126 Annerieke Wessels en Joalien Cor de Vos 120 van den Houten 122.5 i\lette van Heest 119 Corné en Wilbert van den Boo- Wilmer Melissant 117,5 gert 121.5 Philip Bergwerf 117,5 Anniek Strijdhdrst en Alette Jan Meuleman 114,5 van Heest 114 Adriaan Kesteloo 114,5 Flakkeese Flierefluitertjesl 13,5 Willianne Boer 112,5 Flakkees Gitaar Ensemble 113 /Vnnelies Rijk 110,5 Martijn en Iris de Munck 109 Floris van Gils 104,5 'Allegro Vivace' 108,5 Marina Struik en Nelleke van Kleine instrumenten B Eek 107,5 Marije Weenink 137,5 'Vrolijke Fluiters' 107 Anniek Strijdhorsl 135,5 Eva Prins en Marjolein Kar Suzanne Roeland 132 man 104,5 Anke Viseer 126,5 Cecile Vink en Simone van den AnneliesRijk 122,5 Hfeüvel 103,5 OUDE-TONGE - Het was vooral voor het onder wijzend personeel, maar ook voor de kinderen, wel even wennen dat de oude, vertrouwde, nog in een uitstekende staat verkerende schoolborden enkele weken geleden gedemonteerd werden om enkele dagen later vervan gen te worden door bijna ftituristisch uitziende Smartboards. In vijf lesruimtes in de .school kan er nu d.ni.v. het digitale bord lesgegeven worden. Voor leerlingen en leerkrachten een nieuwe en uitdagende erva ring. Zeker als je altijd gewend geweest bent met het 'stoffige' krijtje te werken is dit een totaal nieuwe beleving van schrijven en lesgeven op/via het bord. Maar stofvrijer werken went al heel gauw. Meerdere vaders hielpen de oude borden te verwijderen en af te voeren. Diverse aan het buitenland hulpverlenende instanties waren benaderd om de oude borden nog een 'her kansing' te geven, maar uitein delijk toonde niemand belang stelling. De leslokalen hebben een andere uitstraling en beelden van plaatsen en gebeurtenis sen over de hele wereld kun nen met één druk op de knop de school binnengehaald wor den. Bij de gebruikte metho den passende informatie kan snel opgeroepen worden; kin deren kunnen sneller, duide lijker en eenvoudiger presen taties verzorgen, leerkrachten kunnen thuis digitaal lessen voorbereiden. Kortom, als het werkt, is het een belevenis op zich. Alleen kun je niet zonder stroom. Als er geen stroomsto ringen zijn, kan de school aan de nieuwe borden dus vele jaren plezier beleven. Christelijk streekbiad op gereformeerde grondslag Uitgave: uitgeversmij. Eilanden Nieuws b.v. Verschijning: dinsdag huis-aan-huis vrijdag abonnementen uitgave Tel. (0187) 471020. Fax (0187) 485736 Postbus 8,3240 AA Middelharnis. Langeweg 13, Somrtielsdijk ADVERTENTIES EN ADMINSTRATIE Tel. (0187) 471020 E-mail: info@eilandennieuws.nl Tarief per mm e 0,43. Contracttarieven op aanvraag Sluitingstermijn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 14.00 uur Sluitingstermijn overlijdensberichten: maandag 17.00 uur en vrijdag 7.30 uur. Voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentieopdrachten kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. Bladmanager: GertVerweij, tel. (06) 50448359 Advertentie-verkoop: e-mail: gertverweij@eilandennieuws.nl REDACTIE hoofdredacteur J.Villerius, tel. (0187)471022 e-mail: redactie@eilandennieuws.nl Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. ABONNEMENTEN: Abonnementen (vrijdageditie) zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november. Wijzigingen graag twee weken voor ingaan doorgeven. REKENINGNUMMERS: Postbank 167930 Rabobank Goeree-Overflakkee 3420.01.108 Lid NNP Van toepassing zijn de Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA). SOMMELSDIJK - Op zaterdag 1 mei wordt voor de tiende keer in Sommelsdijk een bloemen en plantenverkoop gehouden. De verkoping wordt gehou den bij verenigingsgebouw Vita Nova aan de Van Aers- senstraat, van 8.30-12.30 uur. Er is een ruim assortiment van o.a. fuchsia's, geraniums, kuip en perkplantjes, enz. Ook is het mogelijk om in Vita Nova een kopje koffie te drinken. De verkoop is een actie van de activiteitencommissie van de Hervormde Gemeente te Sommelsdijk. De opbrengst is bestemd voor o.a. nieuw meu bilair en een verwarmingsin- stallatie in Vita Nova. OUDDORP - Zeil- Surfcen trum Brouwersdam houdt komend weekend de ProKids Freestyle Gontest op de Kab bel aar sban k/Brouw ersdam. Wegens het grote succes van vorig jaar gaat er opnieuw gestreden worden in een Free style Gontest. Iedereen tot 18 jaar die kan windsurfen en zin heeft in een leuk evenement kan meedoen. De wedstrijden zijn verdeeld in de klassen U 20, U17, LT5, UI3. Het is voor het eerst dat de Pro Kids wed strijd ook telt voor de EFPT Tour (European Freestyle Pro Kids Tour - 201 OU), die in zes landen gehouden wordt. Deel nemers kunnen de hele tour meedoen waarbij de beste drie uitslagen tellen voor de titel Europeaan Freestyle Gham- pion 2010. Voor de organisatie van Zeil- Surfcentrum Brou wersdam is de EFPT Tour de vuurdoop voor de WK Pro Kids Freestyle die in 2011 op de Brouwersdam gehou den wordt. Daarvoor worden ongeveer zeventig deelnemers verwacht uit heel Europa. Rick Jendriisch uit Scharendijke doet mee en probeert de hele tour mee te varen. Op zaterdag 8 mei is het mogelijkheid om gratis het nieuwste surfmateri- aal van bijna alle bekende mer ken te testen. Deze dag wordt afgesloten met een gezamen lijke pastamaaltijd. Inschrijven ka'n via www.brouwe-rsdam.nl. OUDE-TONGE - Afgelo pen vrijdagavond werd de nieuwe accommoda tie van honkbalvereni ging The Islanders offi cieel geopend door Ben Hameeteman, lid van het eerste uur, en door het jongste lid Fernando de Penning. Zij deden dit door een doek te verwij deren van het naambord aan de kantine. Hierdoor werd de nieuwe naam van het onderkomen onthuld: 'Het vijfde honk'. Deze benaming staat in honk balkringen bekend als equivalent van 'de derde helft' bij andere sporten. "The Islanders zijn nu helemaal klaar voor de toekomst", sprak voorzit ter Martin van Zanten. Door Mirjam Terhoeve De verhuizing van The Islan ders van de Melkweg naar sportpark De Koepel is niet zonder slag of stoot verlopen. Daar is heel wat voorbereiding aan voorafgegaan. Martin van Zanten gaf tekst en uitleg. "In 1992 werd de honkbal vereni ging opgericht. Men kon toen gebruik maken vair het veld aan de Melkweg en ook van de kantine en de kleedkamers van de korfbalvereniging. In 1995 kregen wij ons eigen onderko men met de toepasselijke naam "T'is van ons eige". Echter, iu 2003 kwamen er al berichten dat wij zouden moeten ver huizen vanwege de komst van een woonzorgcomplex. Een tijd van grote onzekerheid brak aan. Er werd een commis sie gevormd die hiermee aan de slag ging, de zogenoemde NAK-commissie, een afkorting voor Nieuwe Accommodatie De Koepel. Na lang en veelvul dig overleg met de gemeente met hoogte- en dieptepunten is het toch zover gekomen dal wij twee prachtige velden heb ben gekregen van hoge kwali teit. Dit ook mede door steun van de KNBSB (Koninklijke Nederlandse Baseball- en soft- bal Bond). Naast velden moes- Samen onthullen Ben Hameeteman en Fernando de Penning de naam van de nieuive aecovimodiatie: 'Het vijfde honi; ten er natuurlijk ook een kan tine en kleedkamers komen. Vanaf 2006 hadden wij hier voor 100.000 euro bij elkaar vergaard, maar dat was helaas niet genoeg. Gelukkig was woningbouwcorporatie Woon- goed Flakkee, in de personen van de heren Goedegebuur en Van Nieuwaal, bereidwillig om samen met ons naar een oplos sing te zoeken. En zie hier, er staat een prachtig complex, dat is ontworpen door John de Jong. Hij heeft dit op een dus danige manier gedaan dat de kosten beperkt bleven, maar er wel aan al onze eisen tegemoet is gekomen. Hartelijk dank hiervoor" Dank was er ook voor de vele vrijwilligers die zich op aller lei gebied hebben ingezet voor de vereniging. In het bijzon der de heren Hameeteman, Van Zanten en Maliepaard, de leden van de NAK-commissie. "Dit jaar bestaat de vereniging achttien jaar", zei. Martin van Zanten tot slot. "The Islanders is volwassen geworden. We hopen dat we ons vol passie en plezier op de toekomst kunnen richten". Na deze woorden van de voor zitter sprak wethouder Van de Ree de aanwezigen toe. Hij beaamde dat er een lange en lastige voorbereiding aan vooraf was gegaan. "Het ver plaatsen van het veld was niet zozeer een probleem, maar wel het realiseren van een accom modatie", zei hij. "Clubhuis en kleedgelegenheid komen nu eenmaal voor eigen rekening van de vereniging, dat geldt ook voor de andere verenigin gen in onze gemeente en wij streven uiteraard een gelijke behandeling na. Financieel werd dus niet het gewenste resultaat bereikt. Gelukkig heeft het bestuur een oplossing gevonden in de samenwerking met Woongoed Flakkee, ter wijl ook andere bedrijven een steentje hebben bijgedragen. Een mooie locaüe naar wens is hiervan het resultaat. Als gemeente zijn we hier erg trots op en hopen we dat de prettige samenwerking blijft bestaan. Ik wens The Islanders dan ook vele sportieve jaren toe". Tot slot bracht Koos Goede gebuur van Woongoed Flak kee, mede namens directeur Van Nieuwaal, zijn felicitaties over aan de honkbalvereni ging. Ook hij blikte nog even terug op de afgelopen periode. "Menig buitenstaander zal zich afvragen, waarom een woning bouwcorporatie een clubhuis bouwt, dit is immers geen soci ale woningbouw. Zoals men echter weet, gaan we op het voormalige terrein van The Islanders een groot woonzorg complex.realiseren. Rob Malie paard van deze vereniging kwam op een gegeven moment bij ons aan met de vraag of wij hiervoor wat terug konden doen en zo is het balletje gaan rollen.'In het begin hebben wij de boot een beetje afgehouden, maar na intensief overleg tus sen ons, de gemeente en de ioiii. Wim van Vossen Foto<paJie vereniging hebben wij toch de knoop doorgehakt. Uiteraard blijft onze primaire doelstel ling de sociale woningbouw en het woonzorgcomplex. Dit wellicht tot teleurstelling van diverse andere verenigingen, die ook al bij ons hebben aan geklopt. Ik dank het (voorma lige) college van B en W voor de fijne samenwerking en ver der de mensen van Woongoed Flakkee, die zich hiervoor hebben ingezet, bouwbedrijf IJsselbouw, John de Jonge en natuurlijk ook de leden en het bestuur van the Islanders". Daarop overhandigde Goede gebuur nog een enveloppe aan voorzitter Martin van Zanten. Na al deze plechtigheden werd het glas geheven op de toe komst. Op zaterdag werd een vervolg gegeven aan de fees telijkheden voor alle ruim 100 leden van de vereniging. \Vie meer wil weten over The Islanders kan een kijkje nemen op website www.the-islanders. nl.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2010 | | pagina 2