Veel belangstelling voor historisch erfgoed van de Tweede Wereldoorlog Stichting W02G0 maakt balans van eerste jaar op I .1 i I EIIAt1D^,|1IEÜWS Geslaagde bijeenkomsten Monument Robert E. Stover Onderzoek en lezingen Resultaat onderzoek luchtoorlog Unsure: zoektocht naar vermiste toestellen en bemanningsleden De opmaak voor 2010: 65 jaar bevrijding De stichting W02G0 bestaat aan het ein de van dit jaar zo'n anderhalf jaar. Het was een drukke en bevlogen startperiode. "We hebben in die korte tijd ervaren dat de belangstelling voor het bewaren van dit specifieke, historische erfgoed geluk kig sterk groeiende is. We maken ons ech ter wel zorgen over het verlies van objec ten en herinneringen", aldus het bestuur van de stichting. Een terugblik naar afge lopen jaar, maar vooral ook een kijkje naar het herdenkingsjaar 2010, het jaar waarin we 65 jaar vrijheid herdenken. Informatiepanelen Twee exposities in 2010 Activiteiten in Dirksland en Herkingen Dé klapper van 2010 bij Ouddorp Maar er zijn ook zorgen PAGINA 14 DINSDAG 29 DECEMBER 2009 Themadag in Expo Haringvliet. Foto: Stichting W02G0 In 2009 zijn er diverse geslaag de bijeenkomsten geweest. De eerste proeve was de expositie en de lezingen over de lucht oorlog in het Diekhuus op 14 maart 2009. Naast de exposi tie van diverse objecten met betrekkirtg tot de luchtoorlog startte de stichting op deze dag met de verkoop van haar kalenders, posters en postkaar ten, waar op twaalf aquarellen evenzoveel voorvallen boven Goeree-Overflakkee waren uit gebeeld. Over belangstelling was direct al weinig te klagen. Feitelijk was de enige klacht dat de zaal veel te klein was. De aanwezigheid van. de fami lie Caldwell uit de USA zal ongetwij feld hebben bijgedragen aan het aan tal bezoekers. Mevrouw Adrian Cald well hield een boeiende lezing over de zoektocht naar het toe stel van haar vader dat op 4 februari 1944 spoor loos voor de kust van O u d d o r p verdween Het toestel en zes bemanningsleden, waaron der de vader vari Adrian, zijn lot op heden nimmer terugge- vonden. Tegelijk met de studie naar allerlei voorvallen, zowel in de lucht als op land, was de stichting druk bezig met een volgend bijzonder project: de bouw en onthulling van het monument voor de Amerikaan se piloot Robert E. Stoven Het toestel van Stover werd twee Jaar terug bij toeval gevonden bij graafwerkzaamheden door het waterschap Hollandse Del ta. Na onderzoek en bergiijg door de Koninklijke Lucht macht bleek het om de Repu blic P-47C Thunderbolt te gaan die door Robert Stover op 30 Juü 1943 werd gevlogen. Hij verloor die fatale dag zijn leven toen hij zijn toestel moest verla ten maar waarbij zijn parachu te ach niet ontvouwde. Robert Stover ligt begraven in België. Op de plaats waar zijn toestel neerkwam, heeft de stich ting een passend monument gep laatst waarop een propeüer- blad van het toestel sym bolisch naar boven wijsL Op 2 mei 2009 werd de officiële oiM- huMing ver- ridit d-CMsr de Amerikaanse militaire aoadsé, de Ronïiiklijlke Lucbtmacht era gietuigen vara de craA. De Blenhdm die op de Grex)dingen. Op Anton WdffTt speeld op Goeree-Overflakkee. Zowel de luchtoorlog als ook de inundaties, de bunkers op de kust en de Arbeitseinsatz in het najaar van 1944 kwamen aan de orde. Het jaar 2009 werd afgeslo ten met een serie lezingen op 31 oktober jl. in Delta Expo te Stellendam. De stichting had geleerd van 14 maart en nu een zaal gekozen "die wellicht een beetje te groot zou zijn", zo was de verwachdng. Niets bleek minder waar, bijna 200 bezoe kers meldden zich, waardoor ook deze zaal goed gevuld was. Paarden worden weggevoerd, Korteweegje Dirksland. Foto uit collectie P. de Man Geboeid werd geluisterd naar de geschiedenis van de bevrij ding van Zuid-West Nederland en waarom Goeree-Overflak kee juist niet bevrijd werd, kundig verteld door lokaal historicus Johan van Doorn. Van Doorn heeft inmiddels 35 boeken op zijn naam staan. Voor elke bezoeker was een gratis boek beschikbaar. Een tweede lezing betrof het voor val van 18 september 1944, toen tijdens operatie Market Garden een Horsa zweeftoe- stel, geladen met een jeep en geschut, een noodlanding moest maken bij Achthuizen. Naast deze publieksactiviteiten heeft de stichting diverse lezin gen gehouden voor gevarieerd publiek. Vee! tijd is nodig voor het napluizen en opzoeken van alle feiten uit de luchtoorlog. Niet alles is even zuiver vastgelegd, gegevens zijn verloren geraakt en inmiddels zijn uiteraard veel herinneringen verloren geraakt door het overlijden van gs voor dezie lont- hjiilliiitg was de sdcfeitirag igemeed geko- rneni met de inrichting vara de derde ver dieping in het Sti«elcmuseum m Soimiraelsdijik. Hier was tot l iMsvember jL een beknopt overzicht te vinden van alle aspecten die zich hebben a%e- 10 mei 1940 een noodlanding maakte Oj defotoul.n.r.: StoffddeGeus, lomè^^nd. Foto de getuigen van toen. De stich ting heeft een groeiend net werk in binnen- en buiïienland die beipen zoeken en dat levïert soms speocaciilaiine vondsten. "Konden we op 31 oktober nog alleen een vage foto van de piloot van het zweeftoestel van 18 setptember 1944 laten zien, inmiddels hebben we de man in kwestie gevonden - in goede gezondheid - en hem precies op zijn 91e verjaardag aan de telefoon gehad. Een bijzonder geslaagde afslui ting van een lange zoektocht". Aan een ander teruggevonden bemannigslid, de heer Ken neth Jordan, die in het zuiden van Engeland woont, is door de stichting inmiddels een bezoek gebracht. "Het was een boeiend en op momenten ook wel emotioneel bezoek. Jordan kon zich alles nog goed herin neren en kón het met de spreekwoor delijke Engel se humor boeiend ver tellen. Het speciaal voor hem gemaakte schilderij van zijn destijds neergestorte Wellington bommenwer per werd met grote dank aanvaard waarna een landschap- je aan de muur direct plaats moest maken voor dit schilderij. Helaas komt het echter veel vaker voor dat gezocht moet worden naar de families van destijds omgekomen beman ningsleden. En bijzonder treu rig is het feit dat veel van deze omgekomen bemanningsleden nimmer teruggevonden zijn". Hiervoor start de stichting een zoektocht die jaren kan gaan duren. Er zijn zo'n 35 toestellen op het eiland neergekomen, doch ook zo'n 30 stuks in het water rondom het eiland. Daarbij zijn er nog tientallen vermiste bemanningsleden. De stich ting beschouwt het als één van hun taken om zoveel mogelijk hiervan terug te vinden. I^ hiermee kan de familie, soms ver weg in Australië of Canada, het proces afsluiten, aldus het bestuur. In mei 2009 is de stich ting óók nog in staat geweest een project hiervoor te star ten onder de naam 'Unsure', afkorting voor Underwater Survey, wat zoveel betekent dat de stichting met hiervoor geschikte apparatuur onder water naar de wrak stukken gaat zoeken. "Het is geheel aan een aantal genereuze sponsors te danken dat we de apparatuur on&ngs kon den kopen. Hiermee gaan we in 2010 aan de slag. We zijn ze daarvoor zeer dank baar", aldus de stichting. De stichting kan dus tevTeden terug kijken op een eerste vol- de dikken in Klaas de Jong, uil adleclie C Ras Het monument ter nagtdarhtenis aan piloot R.E. Stover, op de plaats waar zijn vliegtuig neerstortte, nabij Oude-Tonge. Foto: P. de Man waardig bestaansjaar. "Maar dat is zeker geen reden rustig aan te gaan doen! We zijn al volop bezig met de voorberei ding voor de activiteiten, vaar» volgend jaar", zo verzekert het inmiddels 5 man teJIende bestuur. "Volgend jaar is het 70 respectievelijk 65 jaar gele den dat de Tweede Wereld oorlog begon en eindigde. Dat vraagt om speciale activiteiten die we de komende maanden, in nauwe samenwerking met andere betrokken instanties, willen uitwerken. Hoewel er voor een aantal aspecten nog een voorbehoud moet worden gemaakt, kunnen we wel wat nomen. Hierna is ook een verzoek voor de zogenaamde Leader subsidie (EU-subsidie) goedgekeurd waarna het for mele' verzoek onlangs is inge diend bij de provincie Zuid- Holland. Er is een zeer grote kans dat dit project door kan gaan. En dan hoeven wij als stichting er alleen tijd in te steken. Dat zou geweldig zijn want de belangstelling van offi ciële instanties maar vooral van overlevenden en familie uit het buitenland voor deelname aan de opening van deze panelen is bijzonder groot. Er zijn al Ame rikanen die hun vlucht hebben geboekt voor de opening op zaken noemen. Met name een en ander financieel rond krij gen is in deze tijden van merk bare financiële druk niet een voudig". De stichting is voornemens in 2010 en 2011 een twaalf tal grote informatiepanelen te plaatsen. Elf stuks zullen ter plaatse een voorval óver de luchtoorlog vertellen, de twaalfde komt aan de kust bij Het Flaauwe Werk en geeft in beknopte tekst met foto's en kaarten de geschiedenis van de Aldantikwal weer. "Er is in het terrein weinig tastbaars terug te vinden. Deze borden nemen de bezoekers mee terug in de tijd. We combineren dit met fiets- en wandelroutes. De kosten van dergelijke borden, die weer- en molestproof moe ten zijn, zijn dermate hoog dat de stichting dit niet zelf kan opbrengen. Gelukkig heeft het ISGO via de gebiedsgerichte aanpak op Goeree-Overflak kee dit project van ons overge- 5 mei...". De planning is om de eerste panelen in de mei maand te onthullen. Hierover zal de stichting nog nadere data bekend maken. In ieder geval worden er twee exposities ingericht in de peri ode mei-november. Zo blijft de stichting ook in 2010 expo seren in het Streekmuseum. De bestaande expositie in het Streekmuseum wordt aange past en zal de terugkerende bezoeker weer nieuwe zaken tonen. Een tweede expositie is in voorbereiding voor het Raad- en Polderhuis in Oud- dorp. Dit zal specifiek gaan over de bunkers van de Atlanti- kwal op de kust van Goeree en wat daar allemaal bij behoorde. "Bijzonder aardig is ook dat we dit combineren met de gedeel telijke openstelling voor het publiek van een thans totaal overwoekert bunkercomplex bij de Punt. Dit wordt gedaan op basis van een voorstel van de stichting als onderdeel van Themadag in Diekhuus. het project 'Zicht op de Gre- velingen'. Ook gaan we een aantal van de originele ver- sperringspalen terugplaatsen langs de kust, dit samen met een informatiepaneel over de Atlantikwal. We doen dit in samenwerking met diverse lokale partijen en particulier betrokkenen, die we hierbij zeer hartelijk dankzeggen voor de goede samentrekking. Zon der hun bijdrage zou dit alle maal niet lukken". Op 7 en 8 mei is Herkingen het centrum voor de activiteiten van de stich ting. Rond Herkingen hebben zich verschillende voorvallen in de lucht oorlog afge speeld. Op de slikken daar kwam al op 10 mei 1940 het eerste .geaUieerd.e toestel neer. De tweekop pige beman ning, R. Haine en M. Kramer, heeft dat overleefd en is daags daarna met een marinevaar tuig van de Royal Navy terug gekeerd naar Engeland, samen met onze Koningin Wilhelmi- na die daar ook aan boord was. Onder andere over dit voor val zal de stichting op 7 mei in verenigingsgebouw 'Ons Huis' een aantal lezingen houden. De dag daarop zal het infor matiepaneel onthuld worden. Hiervoor verwachten we veel belangstelling o.a. de familie van de beide piloten, aldus de stichting. Op vrijdagavond 14 mei 2010 is het plan om in De Schakel een muziekavond 'Back to the Forties' te organi seren, waar de klanken uit de jaren 1940-1945 een muzikaal eerbetoon vormen voor 65 jaar vrijheid. "We zoeken overigens nog dringend naar sponsors voor deze avond....", aldus de stichting. "De klapper voor 2010 moet echter plaatsvinden op 22 mei. Op een evenemententerrein nabij Ouddorp zal de stich ting in nauwe samenwerking met de gemeente Goedereede, de VVV en diverse andere betrokken instanties een voor onze regio groots opgezette themadag organiseren in het kader van 65 jaar vrijheid. Er wordt inge zet om op de themadag een totaal overzicht te tonen van alle aspecten die te maken hebben met (de herden king van) de Tweede Wereldoor log. Zo is er plaats voor een grote delegatie van militair his torische voertuigen van Keep Them Rolling en er zijn flypas- ses van historische vliegtuigen. Ter muzikale ondersteuning zijn er optredens, waaronder een Big Band, een Andrew Sis ter act en de Pipes Drums. Daarnaast worden re-enact- ment groepen uitgenodigd. De Nederlandse krijgsmacht onderdelen zijn gevraagd voor deelname aan deze dag. De basisscholen op Goeree-Over flakkee worden via een werk opdracht betrokken bij deze activiteiten. Dit belooft voor de bewoners van de gemeente Goedereede, maar ook eilande- lijk en ver daarbuiten een zeer bijzondere dag te worden!" Dus ook voor 2010 zijn er grootse plannen voor W02G0. De stichting zal u als lezer zeker op de hoogte houden. Zie daar toe ook de steeds beter gevulde website van de stichting op Bunkers op het Ouddorpse strand. Foto uil collectie mevr. C. Westhoeve en gemaakt door Gerrit en Lies van Eek www.wo2go.nl. "We^ hebben het er aardig druk mee, het is veel werk voor een beperkt aantal bestuursleden en vrij willigers", aldus het bestuur. "We kunnen extra hulp goed gebruiken, vooral mensen die teksten kunnen schrijven zijn van grote waarde". En het bestuur heeft ook zor gen. Zorgen over de nog steeds wat magere financiële basis. "We merken duidelijk de gevolgen van de huidige reces sie. Een recente oproep aan bedrijven voor een bescheiden bijdrage leverde helaas weinig respons op. We begrijpen dat best, het zijn magere tijden. Uiteraard zijn we de bedrijven die wel een toezegging hebben gedaan, erg dankbaar. Hier door kunnen we een aantal activiteiten opstarten. Extra steun is echter zeer welkom". De grootste zorgen zijn echter gebaseerd op het eerste jaar ervaring en betreffen het ver lies van historische gegevens. "Wij hebben inmiddels zo vaak gehoord dat er, soms maar kort geleden, hele waardevolle en unieke objecten uit de periode 1940-1945 weggegooid zijn, vaak omdat de eigenaar zich niet bewust was van de unieke De vuurtoren van Ouddorp, op het allerlaatste moment van de om de bezetter opgeblazen. Foto uit collectie mevr. C. Westhoeve en gemaakt door Gerrit en Lies van Eek. waarde. Het was roestige oude troep, dus weg ermee. En dat gaat soms ver, tot wel hele onderdelen van vliegtuigen, voertuigen, originele papie ren, gebruiksvoorwerpen, enz. Foto: W02GO. Dat is zó jammer want wij wil len dat juist voor ons eiland bewaren. Nu is er ook landelijk gelukkig een zekere opleving van het historische besef van ons erfgoed. Dat is een gun stige wending. Mogelijk helpt de grotere aandacht om de bewoners bewust te maken van welke bijzondere objecten en verhalen er nog op ons eiland zijn. Maar er is ook schaduw zijde van deze aandacht. Er komen steeds meer groepen en stichtingen. Sommige met een serieuze inslag maar er zijn er ook niet even secuur met het erfgoed zullen omgaan. Er dreigt ook veel versnippering en verlies van objecten naar elders omdat de bewoners door ver schillende stichtingen - óók van buiten ons eiland - wor den bena derd. Men sen spreken ons daarop aan: 'Wie rooel ik nu eigenlijk bel len als ik wat wil vertel len'?" Het ant woord voor Goeree- Overflakkee is wat de stichting W02G0 betreft eenvoudig; "de specifie ke zaken over de periode 1940- 1945 worden door de stichting W02G0 behartigd. Dat geldt zowel voor objecten als alle menselijke verhalen". Daarom doet de stichting bij deze een dringende oproep aan de loka le eilandelijke bevolking om de eilandelijke geschiedenis van 1940-1945in de vorm van ver halen en/of objecten of welke gegevens dan ook, aan de stich ting aan te bieden. Dat kan ook met een bruikleenverklaring. "Zodat het in ieder geval voor óns eiland behouden blijft!" Tot slot wil het bestuur van de stichting W02G0 iedereeii die op welke wijze ook heeft bijge dragen gan de vliegende start van de stichting en haar acti viteiten, bijzonder bedanken! "We hopen in dit tempo en met deze bijdrage verder te kunnen en we hopen velen terug te zien op de activiteiten in 2010. Daartoe wensen we iedereen een goede jaarwisseling toe en een gelukkig 2010". De stichting zal iedereen via de website op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Echter lang niet iedereen heeft toe gang tot internet. In samenwer king met het Eilanden-Nieuws is daarover overeenge komen dat de stichting regelmatig de nieuwsfei ten en ande re interes sante zaken in deze krant kan plaat sen. Hiermee hoopt het Eilande n- Nieuws en de stichting W O 2 G O een groter publiek te bereiken. "Daarnaast bestaan er nog tal van vragen waar de stichting tij dens haar onderzoek tegenaan loopt, deze hopen we ook via de krant antwoorden te krij gen".

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2009 | | pagina 16