u c s u s s Stot F M Z U I D A T T K H Q X E S I S B L IJ D S C H A P X A T L A E R A S E C M J Q Z E I H J E R U Z A L E M A A 0 D P A E L C X N H T R E N S T E P A Z A T D W Q I L N T S E N U P M A I X G V I E E R S J N C W A T E R N E E G E N X G E L 0 V E N T G I X Q E Q A Z A G E S L A C H T X X Q N "B^n: Informatieve raadsvergadering over werkgelegenheid en ondernemersklimaat Ook Middelharnis kiest - zij het toch niet unaniem - voor gemeentelijke herindeling Jan Vayne en Martin Mans geven Zomerconcert in Vlissingen Bingoavond in Wijkcentrum Rommelmarkt RGL EIIAtlDEn-niEUWS hni i FILIPPUS EN DE MOORMAN Jacoline Tanis (Goedereede) en Julian Villerius (Dirksland) krijgen deze week een boekenbon. Ik hoor wel van jullie wat jullie gekocht hebben. T^CTH^^Ctlkt: Het is in deze tijd van het jaar heerlijk om een wande ling te maken. De'natuur is zo mooi. Kijk eens goed om je heen als je buiten loopt. Je ziet zoveel mooie dingen. Als je goed kijkt, zie je ook hoe wonderlijk en hoe mooi de Heere de schepping gemaakt heeft. BEROEPEN 1Theo Kaper (ap) 2. Stien Foelet (te) 3. Toon Kramkamp (ma) 4. Ton Austra (as) 5. Hein Voer (ho) 6. Ben Lekkerwol (bo) 7. Leo di Gerto (lo) 8. Hester de Blouw (be) 9. Jan Tilours (jo) 10. Renze Walsgas (gl) pini S ABOTJX M^E Streep de letters die vier of meer keer voorkomen door. Geen vrije keuze meer ABB Stemverklaring PAGINA 9 Puzzelreglement 1. Stuur je oplossingen aan het eind van de maand naar Oom Ko, p/a Eilanden-Nieuws^ Postbus 8, 3240 AA Middelharnis. 2. Per maand zijn er 100 a 120 punten te verdienen. Zelfgemaakte raadsels voorzien van oplossing leveren 15 extra punten op. VRIJDAG 5 JUNI 2009 3. Zelfgemaakte puzzels met de oplos sing erbij, die via de e-mail verstuurd worden, leveren 20 punten extra op als ze geplaatst worden. 4. Stuur af en toe een briefje, dat wordt beantwoord. Bij 600 punten ont vang je een boeken- bon van€ 10,-. Wie een jaar geen oplossingen inlevert, verliest zijn/haar punten en begint weer met O punten. Begrijp je wal je leest'? Misschien is deze vraag ook wel eens aan jou gesteld. Als je hipoorheeld een moeilijk boek aan het lezen bent. Of als je iets in een. andere taal moet lezen voor school, in hel Engels of in het Duits. Als je hel niet begrijpt, kun je het aan iemand anders vragen. Aan je vader of moeder, of aan de leraar of lerares. De Moorman heeft niemand aan wie hij kan vragen wat de woorden in de boekrol betekenen. Zijn knechten begrijpen die woorden ook niet. Maar dan zorgt God Zelf voor een num die hem de woorden van de profeet Jesaja uit kan Maar God weet het wel. God stuurt Filippus precies op het juiste moment naar de juiste plaats. Zie je hoe God alles bestuurt"? Filippus weet niet dat de Moor man daar in zijn wagen rijdt. Hij weet niet dat deze man uit de Bijbel leest. Soms vind jij de woorden van de Bijbel ook moeilijk. VrcMg dan aan iemand of hij/zij die woorden voor jou wil uitleg gen. Vraag bovenal aan God of Hij wil zorgen datje Zijn Woorden begrijpt. of Hij Zijn Woorden in jouw hart wil l Riëlle Hogchem (Middelharnis) heeft voor ons een puzzel gemaakt die heel goed past bij de week na Pinksteren. Bij deze puzzel moetje eerst alle vragen beantwoorden. De antwoor den op deze vragen kun je vinden in Handelingen 8 26 - 40. Deze antwoorden moetje wegstrepen in de woordzoekei'. Als je dat gedaan hebt, blijven er heel veel letters over. Van die letters moet je de letters 'Q' en 'X' wegstrepen. Dan blijft er de naam van een Bijbelboek, een hoofdstuk en een vers over. Die tekst is een gebod van de Heere Jezus, waaraan Filippus gehoorzaamde. Wat kun je van de overblijvende letters maken? Hoe luidt deze tekst? 1. Wie H'a.s dege/ie tot wie de Pingel de Heeren sprak? 2. Naar welke windstreek moest Filippus gaan? ('en' weglaten) 3. Filippus moest naar een weg die vanafdaalt naar 4. Wat was de Moorman van beroep? 5. Hoe heette de koningin van de Moren? 6. Uit welk boek las de Moorman? 7. Wie zei tegen Filippus dat hij naar de wagen móest gaan? De 8. Wat was het eerste dier dat in de tekst voorkwam dat de Moorman las? 9. Wat moest er gebeuren met dat dier? Het moest worden 10. Fn wat was het tweede dier? 11Over wie zei de profeet dat? 12. Wat zagen ze toen ze verder reisden? 13. Wat moest de Moorman doen, wilde hij gedoopt worden? 14. De Moorman reisde verder met 15. Waar werd Filippus gevonden? Te 16. Filippus verkondigt het Evangelie in alle 17. Totdat hij tekwam. Jacoline Tknis (Goedereede) Dat was boffen: de jufs en de meesters hadden een studiedag en daarom hadden jullie een vrije dag. Spannend hè, al die veranderingen: een nieuwe school, een nieuwe klas, andere leerlingen, andere vakken. Meestal valt het allemaal wel mee en ben je snel gewend op het voortgezet onderwijs. Schrijf maar eens hoe je de kennismakingsmiddag op 3 juni vond. Wilbert van Alphen (Nieuwe-Tonge) heeft bij het maken van zijn eerste puz zel een grap voor ons uitge haald. Hij heeft de letters van een beroep door elkaar gemixt en daarvan een voornaam en een achternaam gemaakt. Om het niet al te moeilijk te maken heb ik de eerste twee letters van het beroep tus sen haakjes achter de naam gezet. De plaatjes van de 10 beroe pen staan eronder, maar ze staan wel door elkaar Kun jij het goede beroep vinden? Deze keer beginnen we met de nieuwe rubriek. Jullie hebben een tijdje geleden de vragen beantwoord. De antwoorden komen nu in de krant, met de pasfoto. Bij vraag 6 moetje het antwoord oplossen. Je houdt dan een aantal letters over: dat is de oplossing van deze puzzel. 1. Hoe keetje? Ik heet Larissa Schaaf 2. In welke plaats woon je? Ik woon in Dirksland. 3. Wat is je geboorteplaats en je geboortedatum? Ik ben geboren in Dirks land op 30 september 2002. 4. Hoeveel broertjes en zusjes heb je? Ik heb twee broertjes en een zus. 5. Wat is jouw lievelingseten? Ik lust het liefst patat. 6. Van welk eten houd je echt helemaal niet? Ik houd helemaal niet van 11Wat is jouw lievelings-CD (met muziek) Mijn lievelings-CD is: dat weet ik niet. 12. Wat vind jij het leukste spel letje? De leukste spelletjes vind ik kwartet en bingo. 13. Welke site op het internet vind jij het leukst? Ik vind www.gratisspel- letjes.nl het leukst. 14. Op welke school zitje op dit moment? Ik zit op de christelijke basisschool 'Prins Mau- rits'. 15. /w welke klas/groep zitje op school? Ik zit in groep 4. Wat is(zijn) jouiv lievelingsboek(en) f Mijn hevehngsboeken zijn de boeken uit de serie 'Balletclub de Zwaantjes'. Welke hobby('s) heb je? Mijn hobby's zijn knutse len, kleuren, lezen, met barbies spelen, rolschaat sen. 9. Welke sport vind je leuk? Ik vind zwemmen heel leuk. \0. Aan welke sport doe je? De sport die ik beoefen is zwemmen. Op Zaterdag 13 juni geven pianist en organist Jan Vayne en Martin Mans een zomer concert in St. Jacobskerk aan de Oude Markt in Vlissingen. Zij presenteren hun nieuwe DVD uit de Parijse kathedraal St. Eustache. Het programma in Vlissingen is een hve pre sentatie van het opgenomen materiaal en bevat onder andere klassieke en populaire werken. Als hoogtepunt voor de pauze brengen zij vierhan dig, een virtuoze Hongaarse dans ten gehore. Jan Vayne biedt tijdens het programma gelegenheid verzoeken in te dienen waarvan hij een bij zonder arrangement maakt. Tijdens de concerten staat de nieuwe DVD-box centraal getiteld: 'Jan Vayne en Martin Mans in Parijs'. Een document met beelden en muziek uit de bezienswaardige kathe draal en uit de schilderach tige Franse hoofdstad. Het concert begint om 20.00 uur. Reserveren is aan te bevelen, Dat kan via website www.mar- tinmans.nl of op de reserveer lijn: 06-52281279. Op de con certavond zijn de overige toe- gangskaarten aan de kerkdeur te koop. De toegang bedraagt 17,50 en voor kinderen t/m 11 jaar 7,50. Wie reserveert krijgt 2,50 korting. OUDE-TONGE - Op don derdag 11 juni 2009 staat de informatieve raadsver gadering van de gemeente Oostflakkee in het teken van het thema 'Werkgelegenheid en ondernemersklimaat'. Tijdens deze avond zullen diverse genodigden vanuit hun functie en ervaringen de raadsleden van Oostflakkee informeren over de werkge legenheid en ondernemers klimaat in de gemeente. Wethouder van der Valk zal de avond kort inleiden. Hij gaat in op de relatie tussen ondernemers en de gemeente Oostflakkee. Hij vertelt onder meer over het mentorproject en het ondernemersloket op de gemeentelijke website. Vervol gens is het woord aan de heer Van der Vegt, voorzitter van de Kamer van Koophandel Rot terdam. In zijn verhaal geeft hij zijn visie op het onderne men op Goeree-Overflakkee en omgeving, mede aan de hand \'an in kaart gebrachte uitdagin gen voor de ondernemers. Als afsluiting van de avond vertelt de heer In 't Veld, directeur van Mol Agrocom BV, over zijn ervaringen met ondernemen in Oostflakkee. Na iedere spreker is er gelegen heid tot discussie en het stellen van vragen. Voor deze avond worden alle ondernemers in de gemeente Oostflakkee uitge nodigd. Geïnteresseerden kun nen deze informatieve raads vergadering op 11 juni 2009 bijwonen in de raadzaal van het gemeentehuis in Oude-Tonge. Aanvang van de vergadering is om 19.30 uur. Vanwege het grote aantal genodigden voor deze avond, worden belangstel lenden dringend verzocht zich vooraf aan te melden. Dat kan t/m vrijdag 5 juni a.s. bij het bestuurssecretariaat, tel. 0187 647182, e-mail bestuurssecreta- riaat@oostflakkee.nl. MIDDELHARNIS - De bingo commissie van het Ouderen werk houdt op zaterdag 6 juni een bingoavond voor jong en oud. Iedereen is vanaf 19.00 uur welkom in het Wijkcentrum aan de Doeünchemsestraat. De eerste ronde begint om 19.30 uur Een kopje kofhe of thee wordt gratis aangeboden. MIDDELHARNIS - Na de vorige I&O-raad van de gemeenteraad van Middel harnis kon er in deze krant geschreven worden dat de raad unaniem 'ging' voor één eilandelijke gemeen te, toen ze zich beraadden over de conclusies van het rapport van de Commissie Schutte. Omdat de fractie van ABB tijdens die ver gadering ontbrak was het standpunt van deze partij nog niet duidelijk. Maar woensdagavond - tijdens de finale beslising - bleek de raad toch niet unaniem te zijn in haar standpunt, want juist ABB maakte een andere keuze dan de ove rige fracties. Door Adri van der Laan Tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdagavond ontbraken PvdA-er Hoving en CU-er Van Oostenbrugge. Bij de uitslag van de hoofdelijke stemming bleek dat dertien raadsleden voor het door de Commissie Schutte voorge steld fusiemodel waren; de twee ABB-leden zagen meer in het voorgestelde samen werkingsmodel. Maar voor het zover was, trok de raad er anderhalfuur voor uit om met elkaar in debat te gaan en hun standpunten en overwegingen te verduidelijken. Er waren tijdens de raadsver gaderingen geen insprekers en ook de publieke belang stelling was op de vingers van één hand te tellen. Voor dat het agendapunt aan de orde kwam, kwam per sms al wel het bericht binnen dat de gemeente Dirksland zich una niem voor herindeling had uitgesproken en tijdens het behandelen van het agenda punt kwam het bericht - weer via sms - binnen dat Oostflak kee in overgrote meerderheid ook haar fiat had gegeven aan de voorgestelde gemeentelijke herindeling. Mevrouw Vermeulen van de PvdA was kort in haar bijdrage. Haar fractie vond in de I&O- raad geen aanleiding om haar standpunt te herzien en de PvdA bleef dan ook voor her indeling. Wel vroeg ze naar het tijdschema en het eventueel opschuiven van de verkiezin gen. Want het was haar ter ore gekomen dat er in Oostflakkee een motie zou worden inge diend waarin verzocht werd om de raadsverkiezingen van volgend jaar uit te stellen. Van Dam van de SGP gaf op deze "bijzondere avond" nog een nadere toelichting op de geschiedenis van het rapport en de verschillende overleggen die in het verleden rondom samenwerking en herindeling hebben plaatsgehad. Hij vond het iets te gemakkelijk gezegd dat de Raad ronduit voor het fusiemodel was. "Hij noemde dit ongenuanceerd, want het gaat erom wat het beste is voor onze burgers". Hij vond dat er geen vrije keuze meer gemaakt kon worden want het rapport van Schutte was duidelijk, en er is maar één keuze uit twee mogelijkheden. De keuze voor het fusiemodel ging dan boven het door de commissie aange dragen samenwerkingsmodel, dat Van Dam "een wange drocht" noemde omdat er dan heel veel zaken door een brede overkoepelende organisatie dienen te worden uitgevoerd. "Als bestuur zijn we er voor de burger en we hebben die verantwoording te nemen". Daarom is de SGP-fractie voor een fusie van de eilandelijke gemeenten, "want dat is voor de burgers op de lange termijn het beste". Wel benadrukte Van Dam dat zaken als zon dagsrust en identiteit van de verschillende kernen ook in de toekomst gehandhaafd moeten blijven. Van Maurik van de VVD liet weten dat zijn fractie het sam- werkingsmodel afwees. De VVD ziet meer voordeel in samen\oeging dat er toe zal leiden dat er een efficient amb tenarenapparaat zal ontstaan dat een goed eilandelijk voor zieningenniveau zal kunnen realiseren. "De Coinmissie Schutte heeft goed werk geleverd", zo gaf Van Papeveld van het CDA aan. Hij verduidelijkte dat ver regaande samenwerking er toe zal leiden dat de burgers ook verder van de overheid af zal komen te staan. Hoewel zijn fractie al geruime tijd voor een herindeling is gaf hij aan dat een herindeling" "geen hobby" is, maar noodzaak. Hierbij trok hij de vergelijking met de verdwijnende kruidenier uit de dorpskernen. Hij sprak de itens uit dat het besluit tot fuse ring de \'ier gemeenten dichter naar elkaar toe zal brengen. De Christenunie gaf bij mon de van De Rover aan geen heil te zien in het samenwerkings model. Wel had hij \ragen bij de enquête die in Goedereede is gehouden. Hij vroeg zich af of de burgers wel goed zijn voorgelicht over waar ze eigen lijk voor gestemd hebben. De Christenunie \'an \'ond ook samenvoeging van de vier gemeenten de beste keuze. Namens VDB78 liet de heer Vreugde weten dat zijn partij blij is met het rapport Schutte en dat er gekozen wordt voor samenvoeging. De meeste discussie vond tij dens de bespreking van het Rapport Schutte plaats rondom de bijdrage van de heer Haf- fert van ABB. Hij hekelde de voorbereiding van de raad op de besluitvorming en hij miste het inhoudelijk debat. Verder vond hij de belangstelling van de bevolking bij de I&O-verga- dering heel mager: maar twee promille van de burgers was volgens hem op komen dagen. ",\lle reden om de exercitie over te doen", zo gaf hij aan. Hij noemde ook het voorbeeld van Goedereede, waar 62% van de burgers blijk gaven van hun belangstelling. Verder vond hij dat de raadsleden onvoldoen de info hebben gekregen om een goed besluit te nemen. Burgemeester Zevenbergen gaf in een reactie aan dat de raad alle ruimte heeft gekregen om zich goed voor te bereiden, ook tijdens een gezamenlijk vergadering met de drie ove rige eilandelijke gemeentera den. Hij beloofde de raad dat hij er alles aan zal doen - als er één eilandelijke gemeente zal komen - om zoveel mogelijk beslissingen die nu nog bij de Provincie liggen weer op het eiland terug te brengen. Wel waarschuwde hij voor een uto pie als zouden er na de samen voeging alleen nog "groene weiden met lammetjes zijn". Er zal volgens Zevenbergen nog veel inventiviteit nodig zijn om alles goed geiegeld te krijgen. Alle raadsfracties probeerden vervolgens tevergeefs ABB op andere gedachten te brengen. Er werden zaken uit het ver leden genoemd waarin ook de ABB voldoende heeft kun nen meebeslissen rondom een eventuele herindeling. Maar alle pogingen mislukten en de raad van Middelharnis was dus niet unaniem in hun besluit vorming rondom de keuze van de voorstellen uit het Rapport Schutte, want uit de stemming bleek dat de fractie van ABB koos voor een samenwerkings verband. Voor de stemming had Hooy- man van de PvdA nog wel behoefte aan een stemverkla ring. Hij herrinnert zich nog dat hij tijdens een vergadering van partijgenoten, eind jaren zeventig, eens had voorgesteld om eens na te denken over één eilandelijke gemeente. "Er werd toen sterk getwijfeld aan mijn verstandelijke vermo gens....!" OUDDORP- De lokale omroep voor de gemeente Goedereede, TV en Radio Goeree Lokaal, houdt zaterdag 13 juni haar jaarlijkse rommelmarkt. Van 09.30 tot 15,00 uur is een gedeelte van parkeerterrein Dorpstienden hiervoor inge ruimd. Ongeveer 25 kramen zullen vol staan met tweede hands spullen zoals glaswerk, potten, pannen, boeken en mis schien wel antieke spullen. U kunt op het RGL terras genie ten van een kopje koffie, er is vers gebakken vis verkrijgbaar en de hele dag staat de barbe cue aan met zelfgemaakte saté. Voor deze rommelmarkt kan de lokale omroep van de gemeente Goedereede nog goede tweedehands spullen gebruiken (geen grote spul len). Heeft u nog iets waar u van af wilt, dan kunt u bellen naar(0187) 682620, 682830 of 492887, liefst tussen 19.00 en 21.00 uur. De spuflen worden dan bij u thuis opgehaald.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2009 | | pagina 9