Vis bakken voor Vrienden van Ziekenhuis Dirksland Familie Almasi genaturaliseerd O.b.s. De Molenvliet voor één week 'Millriverschool' Verwennerij voor mantelzorgers College en raad zeggen steun toe om nieuwe start na bakkerijbrand te kunnen bereiken lliiHHP EHJvnDEn-hiEuws Inleveren rommel- marktspullen Softbal dames verslaan koploper 'Goed Bestuur' Afstand nemen Agetida Fort PAGINA 7 VRIJDAG 5 JUNI 2009 NIKÜVVK-rONC.F. - Algclo- pc-ii weckend is bij Ciainping De (Jieveliiigeii te BatleiKjord een niini-inaikl gehoLiden. Jaap Taiiis, visser van de (iO 4H uit Onddoi p, zag liieriii een mooie gelegenheid om samen mei zijn helpers vis te bakken vooi het goede doel dal zij een warm hait toediagen: deStieh- ting 'Viienden van Ziekenhuis Diikslaiid'. jaap heeft met zijn collega's Sjois 'l Mamietje en Hans 'l'ieleman urenlang vis gebakken. De heren werden hierbij geholpen door hun vrouwen. De verse vis was voor deze gelegenheid geschonken door alle Ouddorpse vissers. Do(jr het prachtige weer was hel erg druk op camping De (lievelingen. De combinatie van veel mensen en vakkun dig gebakken verse vis heeft er voor gezorgd dat alle vis ver kocht v\'erd. (leen visje bleef er over. De opbrengst van de verkoop van de gebakken vis bedroeg einc), welk bedrag aan de .Stichling Vrienden van Ziekenhuis Dirksland weid overhandigd. "Een geweldige actie met een piaclitig resul taat, waaruit maar weer blijkt dat de betrokkenheid van de bevolking met hel welzijn van het ziekenhuis in Dirksland erg groot is", aldus de Stich ting. De opbrengst van de actie zal conform de doelstellingen van de Stichting gebruikt wor den, zodat de wensen van het ziekenhuis om extra zaken met betrekking lot de zorg voor patiënten Ie realiseren, daadwerkelijk uitgevoerd kun nen worden. Het werk van de Stichting Vrienden van Zie- kenliuis Dirksland is te volgen via website www.vriendeii.zhs- dirksland.nl. Op de foto het hele visbakteam, met het resul taat van de visverkoop. (I'iilo: ('.(Uiipuii^ l)r (in'vi'l/Hi^eii) C.OF.DEREKDE - Op 2 juni vond een naturalisatie plaats in de gemeente C.oedereede. De heer en mevrouw y\lmasi en hun zoon Nima ontvingen hun naturalisatiebesluit uit handen van buigenieesler Van de Vel- de-de \Vilde van de gemeente (loedereedc. De familie Almasi is alkomstig uit Iran en ver blijft al sinds 2003 in Neder land. Tijdens een naluralisatie ontvangt een inwoner van de gemeente die elders geboren is het Nederlands staatsburger- scbap. De burgemeester reikt eeii officiële verklaring uit waaruil blijkt dat de inwoner Neder lander is geworden. Om \'oor de naturalisatie in aanmerking te komen moet de inwoner minstens vijfjaar in Nederland wonen. Daarnaast moet het inburgeringsexamen met goed gevolg zijn afgelegd. De doch ter van de heer en mevrouw Almasi, Nilufar, werd al een maand eerder genaturali seerd. 0UDE-T0N(;E - Morgen, zaterdag 6 juni, van 9.00-12.00 uur kunnen bij de fam. Van Dis, Heerendijk 23 te Oud- Tonge weer bruikbare spullen worden ingeleverd \'oor de op 5 september te houden rom melmarkt van de Hervormde Gemeente van Oude-Tonge. Bedden, banken, matrassen en computers zijn niet welkom. Wie niet in staat is zelf spullen te brengen, kan voor het laten o])halen ervan bellen naar Wil lem de long, tel. 641708. Wie D.E. spaarpunten ter beschik king wil stellen voor de rom melmarkt kan deze inleveren bij Corrie Kom, Dabbestraat 77 te Oude-Tonge. (JUDE-TONGE - Het eer ste soflbalteam van HSV The Islanders heeft afgelopen zaterdag in Puttershoek koplo per Blue Hitters verslagen met 9-4. Daarmee heeft het na een aantal moeizame wedstrijden laten zien weer helemaal in vorm (e zijn. De dames van The Islanders waren zeker de 'underdog' in deze wedstrijd. Na vier ver- liespartijen op rij had niemand verwacbl dal zij het nog onge slagen Blue Hitters moeilijk zouden kunnen maken. Toch lieten de Islanders zien heel goed te kunnen softballen. Tijdens de eerste twee innings werd er nog weinig gescoord. .'\lleen Blue Hitters wist een punt over de thuisplaat te brengen. Maar met nairie in de derde en vierde inning ging de Oude-Tongse slagploeg los. Door klappen van o.a. Carola Groenendijk en Anouk Wal- dekker kwam The Islanders op een comfortabele voorsprong. Ook in het veld lieten de dames zien erg scherp te zijn. Vooral midveldster Esmee de Keizer was een ware plaaggeest voor de ploeg uit Puttershoek'. Met haar snelheid wist zij diverse goede klappen om te zetten in vangballen. Na vijf innings was de stand 9-4 en ging softbal 1 van The Islanders zeer terecht met de punten naar huis. Ook de honkbal junioren had den een goed weekend. Tegen Braves 2, de nummer drie van de ranglijst, speelden zij hun beste wedstrijd tot nu toe. De uitwedstrijd in Gouda kwam met 12-4 geheel verdiend op naam van The Islanders. De Braves hadden het moeilijk mt't pitcher Aram van der Wal. Hij gooide maarliefst zeven keer 3-slag en geen enkele keer 4-wijd. Slechts vier slagman nen wisten een honkslag op hem te slaan. Bij The Islanders draaide het daarentegen aan slag als een trein. Ook de spe lers die normaal minder sterk zijn aan slag maakten het de verdediging van de honkbal lers uit Gouda erg lastig. In vijf innings kwamen 12 Islanders tot scoren. De inzet was opti maal en dat maakte de over winning extra verdiend. SOMMELSDIJK - Vorige *eek donderdag werden de mantelzorgers uit de regio Zuid-Holland Zuid 'n het zonnetje gezet door fen aantal organisaties, die nauw betrokken zijn bij de belangen van deze mensen. In het prieel van recreatie centrum De Staver te Som- melsdijk werden de mantel zorgers ontvangen met een heuse High-tea. De middag ^as echter ook bedoeld om hen te informeren over de vele mogelijkheden van ondersteuning die er zijn. Mantelzorgondersteuning. Door Mirjam Terhoeve De middag werd aangeboden door de aWeling Mantelztirg- tn vrijwilligersondersteuning' van .MEE Zuid-Holland Zuich door de Regionale Mantel zorg Organisatie Rijnmond (RMO) en door Zorgbelang Zuid-Holland. De heer Leun van Alphen, bestuurslid van het RMO, opende de middag met een definitie van het begrip man telzorg. "Dit zijn mensen die zorgen voor een familielid of k'oede bekende, die hulpbe hoevend is. Veelal hebben de mantelzorgers geen bewuste keuze gemaakt om iemand luilp te bieden, maar het is ze overkomen. Het zijn dan ook geen vrijwilligers, maar men sen die door bepaalde gezins- of familieomstandigheden, liefdevol en trouw hun naaste helpen. Heel veel van die hel pers, zien zichzelf niet eens als mantelzorgei'. Zelfs niet als hun taken verder toenemen en veelomvattender worden. Het is dan ook goed om deze mensen eens een gezellige middag aan te bieden, maar ook om ze te informeren o\'er de diverse vormen van steun die ze kunnen krijgen. Immers, door de vergrijzing en de wens om mensen langer zelfstandig te laten woiku, neemt het aantal mantelzor gers steeds verder toe. Het is een goede zaak om al deze mensen te begeleiden en te waarderen". De mantelzorgers werden deze middag veneend met een lieiise High-tea, Burgemeester Heijkoop van de gemeente Oostflakkee was ook aanwezig en hij sprak zijn waardering uit voor hel initiatief van de genoemde organisaties. "Zoals al gezegd: het over komt je, maar het kan een enorme impact hebfjen op je bestaan" Uit cijfers blijkt bij voorbeeld, dat maar liefst 2,6 miljoen mensen op de een of andere manier hulp bieden aan hun naaste. Zo'n 3% van deze mensen is daarom zelfs gestopt met werken, 79?: is korter gaan werken en nog eens 3% ziet af van het zoeken naar werk. Vooral \'rouwen en ouderen bieden mantelzorg. De overheid moet dan zeker ook een steentje bijdragen. Dit kan ze op clrie manieren doen: 1) door bedrijven te stimuleren hun personeels beleid dusdanig bij te stellen dat het voor cle werknemer mogelijk wordt om hun werk met mantelzorg te combine ren, 2) door middel van de WMO. Wat kan de WMO nog meer doen voor de man- telzorger? Wat kan beter?, en 3) door de steunpunten voor mantelzorg verder te profes sionaliseren. Nog steeds zijn veel mantelzorgers anoniem. Door ze beter te ondersteu nen, krijgen ze meer maat schappelijke waardering". Na deze uiteenzetting van de burgemeester vertelden de medewerkers van de orga nisaties op welke manieren zij de mantelzorgers kun- neii ondersteunen. MEE biedt vooral individuele hulp aan mantelzorgers. Zij geeft advies, informatie en hiemid- delt ook. Zo kan MEE bijvoor beeld zorgen \'0(jr xervanging bij ziekte of vakantie, door hel inzetten van een vrijwil liger. Ook heeft het diverse steunpunten in de regio. De RMO is een organisatie die opkomt voor de collec- tie\e belangen van de man telzorgers. Zij zet zich in voor erkenning van de mantel zorg en zorgt voor voldoen de voorzieningen. De RMO houdt zich dus bezig met de positie, rechten en belangen van de mantelzorgers. De derde aanwezige organi satie, Zorgbelang, is een pro vinciale cjrganisatie die zich vooral richt op de rechten van patiënten en mantelzorgers. Ze onderhoudt contacten met zorgaanbieders en verze keraars, overheidsinstanties en overige zorgorganisaties. Bij knelpunten zet Zorgbe lang zich in om die kenbaar te maken aan de verantwoor delijke partijen. Dat mantelzorgers in de praktijk regelmatig in aan raking komen met conflic ten, onbegrip en gebrek aan kennis van ondersteunende organisaties, kwam deze mid dag duidelijk naar voren. Daarom was het iiiitiatief van genoemde organisaties om deze mensen eens uit- gefjreid te informeren over de vele mogelijkheden van steun en ze daarbij ook nog eens in het zonnetje te zetten met een uitgebreide high- tea, een goede zaak. Met een hoofd vol informatie en met tassen voi folders, gingen de aanwezigen dan ook tevre den naar huis. Mantelzor gers, die de middag hebben gemist, kunnen alle informa tie over de ondersteuning vinden op de websites www. zorgbelang-zuidholland.nl. www.mee-zuidhollandzuid.nl en op www.handjehelpen.nl. ST.VD AVN 'T HARING VLIET - Vorige week stond het werken op o.b.s. De Molen vliet in het teken van Engels en Engeland. Elke dag was er een gezamenlijke activiteit, bij de meeste waren de ouders betrokken en ook andere belangstellenden waren wel kom. Zo was er een spraak- rende opening dooi de leerkrachten, een doorlo pende videovoorstelling van lessen in 't Engels, open lessen in 't Engels voor de groepen I t/m 4, een echte High Tea en een toneelafsluiting, geiieel in 't Engels. Leerlingen heb ben gepraat, gezongen, gete kend, en op allerlei manieren is daarbij Engeland aan bod gekomen. Een week om met plezier op terug te kijken: "Yes, we did it!" OOSTFLAKKEE - Be zorgdheid over de fatale brand op 12 mei bij De Ruiter's Bakkerij aan de Dorpsweg in Ooltgensplaat maakte een belangrijk deel uit van de gevoelens van college en raadsfracties bij de openbare vergadering van afgelopen donderdag. Goed op elkaar afgestemd drongen de politici aan op alle support om het bedrijf op een zo snel mogelijke wijze in staat te stellen tot een comeback. Wethou der Van der Valk gaf aan dat het gemeentebestuur er alles aan gelegen is om het bedrijf op de door haar gewenste locatie in Oolt gensplaat nieuwe kansen te bieden. "Gesprekken ten aanzien van het bestem mingsplan en overleg met bedrijfsarchitect, alles kan op warme inzet reke nen. Het is in aller belang, ook voor de werkgelegen heid". Een visie die door locale ondernemers wordt gedeeld. Gehoopt wordt dat het onderbreken van de produiCtiefase niet zal leiden tot een verlies aan afzetgebied. Door Jaap Ruizeveld \\aarnemend burgemeester Heijkoop wees bij dit onder- *verp op de professionele inzet an de brandweer, die hij grote lof toe\'oegde. "Daaibij is op inzichtelijke wijze getoond dat regionale samenwerking, met opschaling, een toege\'oegde waarde is. Zo heeft ook onze eigen f^randweer dat erva ren. Gezamenfijk, met goede coördinatie en helderheid van ieders taak en verantv^oorde- lijkheid is er perfect werk gele verd", aldus de voorzitter. Minder enthousiasme klonk er over een publikatie in liet AD waarin melding wordt gemaakt van een rapport C^oed Bestuur in Oostflakkee. Rudie Heintjes, voormalig secretaris in Goede- reede, thans in deze functie in Steenbergen, had samen met socialistische partijgeno ten Noordzij en Van Puff'elen, dit rapport uitgebracht. Dit na hun eigen onderzoek naar feiten, gegevens, duidingen en constateringen, die eerder in een Vrom-publikatie over de bestuurlijke gemeente waren gepresenteerd en die in een Zembla-uitzending werden belicht. Daarbij aantekenend dat de gesignaleerde affaire tussen voormalig burgemees ter Van Pelt en ondernemer Swaneveld, die vanaf 2002 voor een slepend conflict zorgt, als mede de voortdurende wrevel tussen het locale PvdA-bestuur en eigen raadsfractie, aancfacht op zich vestigen. Fractievoorzitter mevrouw Van Dijke (PvdA) vroeg het college of zij kennis had genomen van het krantenartikel en of het zich in deze publicade her kende. Zij wilde een duidelijk standpunt van het dagelijks bestuur o\'er dit onderwerp. Mevrouw Van Dijke gaf krach tig aan dat haar fractie duide lijk afstand nam van de sugges tieve inhoud van het artikel. Burgemeester Heijkoop zegde toe in een volgende raadsver gadering een collegestandpunt aan te reiken en dit toe te lich ten. Wethouders Van der Valk en 't Hoen g-dven 'm de regio nale krant overigens al aan dat zij niet gelukkig zijn met het volgens hen niet terechte beeld dat van de gemeente wordt geschetst. Het rapport zou niet volledig zijn en zou stoelen op een beperkt aantal subjectie\e gegevens."Wij zijn niet bij de samenstelling van dit rapport betrokken. Er is dus geen enkel hoor en wederhoor toegepast. Wij hebben het rapport als college tot op heden ook niet ontvangen. Dat het ons bekend is, is iogisch", afdus Van der Valk. "Wij lezen ook kranten". (Jmdat sGP-er Van (iurp, die eerder aangaf dat het conflict tussen gemeente en betrokken ondernemer tot een oplossing moet komen, nu niet reageer de en de VVD-fractie, die vra gen heeft gestefcf, cfeze avond afwezig was, werd het onder werp niet verder besproken. Vervolgens kon soepel de agenda worden afgewerkt. De jaarstukken van het Binnenliof feverden enkele vragen op. Hoe wordt omgegaan met het grote gebouw waarin steeds meer ruimten vrij komen. Ver huur aan allerlei opleidingsin- sdtuten past, maar de. instel ling is er om mensen te helpen en niet om als verhuurbedrijf te opereren. Oxerigens zijn er zorgen over het terugscfiroeven van de rijksoverheidsgelden en is er een spanningselement over het tewerkstellen van per sonen buiten het gebouw, die voor een goede organisatie ook binnen nodig zijn. De raad stelde overigens geen wijzigin gen aan bij dit onderwerp. Bij de begrotingswijziging 2009 Veiligheidsregio Rotter dam-Rijnmond bleef ondui delijkheid bestaan over het toekomstig beleid dat door de VRR vanaf medio 2010 zal worden gevoerd. Vooralsnog worden standpunten bevro ren. Dat wil zeggen: kazernes die nu gehuurd worden in de gemeenten worden voorlo pig niet aangekocht. Zodra de nieuwe koers bekend is, komt er meer duidelijkheid. Alles blijft mi zoals het is. Positieve ondersteuning van de gehele raad was er voor de stappen die gezet zijn en wor den voor Vernieuwing riole ring, Renovatie centrum Oude- Tonge en de Voorbereiding invoering Verkeerscirculatie plan. Er zijn al enkele infor matiebijeenkomsten gehouden en het is de bedoeling om niet alleen de raad maar ook bewo ners en bedrijven tussentijds te informeren over de vorde ringen. De concepten voor de aanpak van het centrum van Oude-Tonge liggen op tafel en uit de varianten zal de defini tieve keuze gemaakt worden. Mocht blijken dat een subsi dieaanvraag van 400.000 euro sneuvelt, dienen er aanpassin gen te worden aangebracht. Het projectvoorstel Actuali seren Subsidiebeleid haalde ongeschonden de eindstreep met enkele kleine beperkin gen vanuit de VLO-fractie en van de SGP ten aanzien van de zondagsport. De Startnotitie Plan van aan pak. Ontwikkeling Ooltgens plaat, werd omarmd. Er kwam een voorbereidingskrediet om aan de slag te kunnen gaan. Een plan met een prioritei tenlijst met Kaai-Voorstraat, Haven, Centrum en Bedrij venterrein Dorpsweg. Gewe zen werd, evenals in de infor matieve raad, op de noodzaak van milieuhandhaving en op het feit dat er duideiijk een samenwerking moet ontstaan tussen alle partijen. "Het is ieders verantwoordelijkheid, niet alleen van de gemeente maar ook van de onderne mers om iets goeds te realise ren. Inwoners zullen ook hier zoveel mogelijk informatief bij aanpak en uitvoering worden betrokken". Tenslotte schilderde burge meester Heijkoop de niet zo rooskleurige situatie rond en op het Fort. "Wil hier een aan trekkelijk recreatieproject ont staan dan is visie en vertrou wen van alle betrokkenen een eerste vereiste. Duidelijkheid ook rond verantwoordelijk heid en beheer. Daaraan wordt gewerkt. Mede op basis van een analyserapport met aan bevelingen. Handhaving ten aanzien van illegale activiteiten en bouw is hierbij een must", zo sprak Heijkoop.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2009 | | pagina 7