oncertagenda Meditatii Vervolg verhaal RAAD DAAD Beroepings- EN U EIIAnDEI1.niElJW5 ONZE GRILLIGE GRENZEN Inzamelen hulpgoederen KOUD VLEES Leven in een doodsvallei WERK Zanguur in Eben-Haëzer Grote rommelmarkt De weg der kleine mensen PAGINA 5 VRIJDAG 5 JUNI 2009 (j^ 2009 Zaterdag 13 juni Heivoiinde Kerk- Dirks- laiid. Juljileumconteit van df stichting WWZ-Concer- ten ten bate van Dorcas. Hel Uiker Visseiskooi- 'Cres cendo' o.l.v. Lonwe Kramer. Oigel: l'ieler He)'koop. Kaarten: 01 «7-603510. Aan vang: 10.00 uur. Zaterdag 20 juni llervonnde Kerk - Soin- nielsdijk. Organist Paul Kieviet speelt werken van Felix Mendelssohn-Barlliol- dy (1H09-IH47). Aanvang: 20.00 nin. Vrijdag 26 juni I lei vormde Kerk - .Sorn- melsdijk. Orgelconcert dooi jeugdige leerlingen van Paul Kieviet. Aanvang: lO.IJOuur. Zaterdag 19 september I lei vormde Kerk - .Som- inelsdijk. Organist Paul Kie viet geefi zijn 4.'i' iiachcon- cerl. Aanvang: 20.00 uur Vrijdag 2 oktober llervonnde Kerk - .Soin- melsdijk. Orgelconcert van de leerlingen van Paul Kie viet. /\anvang: 20.00 uur Zaterdag 3 oktober llervonnde Kerk - Dirks- land. Favorieten uit de Romantiek worden uitge voerd door de Ci.O.V. 'I.an- dajido'. Orgel: VVim Die penhorst. Aanvang: Zaterdag 17 oktober. Hervormde Kerk - Soiii- nielsdijk. Organist Paul Kie viet geeft z'n tweede concert van werken van Felix Men- delssohn-Bartholdy (1809 1847). Aitnvang; 20.00 uur. Vrijdag 13 november Rehobóihkerk - .Sonmiels- dijk. Maimenzangavond voor mannen die graag zingen. Door een reeds gevormd mannenkoor van 80 a 100 wordt te voren een bovenstem ingestudeerd. Meditatie: Ds. L.M. Jonge- jan Organist: johan van Wijk. Dirigent; Ab Vroegin- deweij. Aanvang: 20.00 uur. Maandag 7 december Hervormde Kerk - Mid- delharnis. Adventconcert door het Mannenkoor 'Ons Koor' te Scjmmelsdijk o.l.v. VV. Chr. Meyboom en het Mannenkoor 'Gouwe Stem' uit Waddinxveen o.l.v. Mar tin Mans. Organist: Andries .Stam. Aanvang: 20.00 uur. Zaterdag 12 december Hervormde Kerk - Oude Tonge. Uitvoering van Christmas Carols, waar aan medewerken de C.O.V. 'Laudaudo' en blazers van De Hoop. Orgel; VVim Die penhorst. Aanvang: uur. Zaterdag 19 december Rehobótbkerk - Sommels- dijk. Kerstconcert door het Chr. Gemengd Rehobó- thkoor te Sommelsdijk, het Chr. Ouddorps Mannen koor te Ouddorp beide o.l.v. Ab Vroegindeweij en het Kinderkoor 'Tot Zijn eer' te Middelharnis/Sommelsdijk o.l.v. Corné de Cieus. Orga nist; Johan van Wijk. Medi tatie: Ds. L.M. Jongejan. Aanvang: 19.00 uur. Zaterdag 19 december Doopsgezinde Ciemeenie - Ouddorp. Kerstconcert door het Gospelkoor 'We believe' uit Hardinxveld- Giessendam o.l.v. Remco Hakkert. Pianist; Remco Hakkert. Aanvang; 20 uur. Maandag 21 december Rooms Katholieke Kerk - Middelharnis. Kerstcocnert van hel Mannenkoor 'Ons Koor' te Sommelsdijk o.l.v. W. Chr. Meyboom. Organist; Andries Stam. Aanxaug: 20.00 uur. Woensdag 23 december Hervormde Kerk - Stel- leiidam. Kerstconcert door 'Soli Deo Gloria' uit Stel- lendam o.l.v. W. Chr. Mey boom. Organist: Sander van den Houten. Aanvang; 20.00 uur. Donderdag 24 december Hervormde Kerk - Mid- delhainis. Kerstzangavond met het Chr. Gem. koor 'jednthun' o.l.v. Jan Wisse. Organist: Hans van Heemst. .Vanvang: 19.30 unr. Deze rubriek - uitsluitend bedoeld vooi- kerkconcerten op Goeree en Overllakkee - beoogt een spreiding van de concertavonden te bewerk-stel- ligen. Verenigingen kunnen zich bij het vaststellen van hun programma op bovenstaande iiilormatie richten. Komen er onverhoopt toch meerdere concerten op een en dezelfde avond voor, dan worden ze geplaatst in volgorde van bin nenkomst. Stuurt u tijdig uw gegevens toe en niet enkele weken voordat het concert plaatsvindt. We hopen deze rubriek elke eerste vrijdag van de maand te plaatsen. Concer ten tot een jaar na datum wor den opgenomen. Aanmeldingen voor deze rubriek vindt plaats door mid del van formulieren, die kun nen wfjrden aangevraagd via tel. 482560. Ook is het mogelijk een e-mail te sturen aan; jvan- hoorn(a'wxs.nl die inhoudelijk overeenkomt met de vragen van het formulier. ünze xjiaag- en anttvoordruhriek staat geheel ten dienste van de lezer die er koslenlnos gebruik van kan maken. Uxv vragen op velerlei gebied kunt u sturen aan: Redactie Eilanden-Nieuius, Postbus 8, 3240 AA Middelharnis, met in de linkerbovenhoek 'Vragenriibriekvermeld. De vragen worden door deskundigen beantwoord en zullen binnen enkele lueken na de inzending aim,j)leet met antivoord in deze rubriek worden gepubliceerd. Kiinl II verklaren weerom de Nederlandse grenzen zo 'n gril lig vel loop hebben'? Wat xvaren de beweegredenen voor de hui dige vorm Antwoord: Onze grenzen zijn door de loop der historie bepaald. In het oosten reikien onze provincies na de Mid deleeuwen tot de toenmalige Duil.se vorstendommen, hon derden heerlijkheden en een reeks vrije sleden die dank zij keurvorst Rtidolt van Habs- burg in oktober 1273 gezamen lijk een lederalie vormden. F.r is nu en dan om die grenzcu gestreden (zoals u zich van cle schoolbanken kunt herin neren in hel rampjaar 1672 tijdens de inval door Munster en Keulen), maar sederl het Weense Congres van 1815 na de val van Napoleon is de taal grens tussen de Nederlands en de Duits sprekende bevol king in grote lijnen aangehou den. Emden kwam toen aan het koninkrijk Pruisen. In het zuiden is het huidige grens- verloop in 1839 bepaald door het staken van de strijd met al de opstandige zuidelijke pro- xincies, die een zelfstandig koninkrijk België vormden. Daar werd na de geslaagde opstand van 1830 al geroepen "Limburg en Luxemburg voor ons", "Ook Zeeuws-Vlaan- deren is Vlaanderen! en "Belgje vrij tot de Moerdijk!". Venio werd door een zuide lijk leger ingenomen, terwijl IVIaastricht, Grave, Nijmegen en Bergen op Zoom bedreigd werden. Van Luxemburg splitste zich het Waalse deel af, dat een Belgische provin cie Luxemburg werd. De zgn. Tiendaagse veldtocht brachl de te Brussel gevormde rege ring tot rede en tenslolte zijn de wederzijdse troepen na een (door de grote mogendhe den afgedwongen) 'slaakt het vuren' tot 1839 blijven staan op de posities die zij tijdens de vredesbesprekingen inna men. Die weken enigermate al van de grenzen welke op een eerdere Londense conferen tie waren vastgelegd en van daar het grillige verloop met hier en daar enclaves, zoals in Baarie Nassau en Baarie Her- log. EEN LUCHTJE AAN Op een rommelmfirkt kochten we een mooi vloerkleed, maar dit stinkt naar rotte adrduppelen. Hoe krijgen we die nare lucht eruit? Antwoord: U kunt het che misch laten reinigen. Als dat niet helpt, kunt u de geur onderdrukken met een lucht je dat wel aanvaardbaar is. Haal bij een apotheek of dro gisterij wat carbolzuur, ook fenol genaamd of fenolftha- leïne. Hiervan maakt u een 5% oplossing in spiritus, want het lost moeilijk op in water. Met die oplossing maakt u hel kleed geheel nat en dan hangt u dat buiten, of in een goed tochtende schuur, te drogen. Als de spiritus verdampt is, zal de carbolgeur overblijven. MIDDELHARNIS - Mor gen, zaterdag 6 juni, kunt u van 9.30-11.30 uur weer tweedehands goederen en/ of medicijnen aanbieden bij de Oost Europa Werk groep Middelharnis, in de loods aan Industrieweg 17 te Middelharnis. Wie niet in staat is om zelf spullen te brengen, kan voor het laten ophalen ervan bellen naar J. v.d. Made (484228) of M.H. Baan (603051). Na een aantal dagen luchten is deze geur aanvaardbaai en kunt u de vloerbedekking in huis gebruiken. Het nare luchtje zal niet terugkomen. Kun je een pan met gebraden vlees in de diepvries bewaren? Antwoord: Waarom zou u? Als u de ]jan laat afkoelen, vormt zich een laagje vet, die het vlees luchtdicht afsluit. Zo kunt u gebraden vlees onder het vet vier vijf dagen bij ca. 4 C in een koelkast bewaren. Met minder vet slechts een twee dagen. Ezechiël is de zoon van een priester. Dit betekent dat, als hij zelf de leeftijd van 30 jaar bereikt heeft, hij zelf ook iir het priesterambt zal mogen die nen. Maar hoe anders gaat zijn levensweg. Als hij de leeftijd van ongeveer 30 jaar heeft bereikt, lukt het leger van Nebukad- iiezar op en neemt Juda, incl. Jeruzalem, in. De mannen waarvan het volk alhankelijk IS (strijdbare mannen, mensen \an adel, handwerkslieden, personen die in de dienst des Heeren werkzaam zijn) wor den gevangen genomen en in een eerste deportatie weg gevoerd naar Babel. Ezechiël is daar ook bij. Hij zal straks hel werk des Heeren niet in de tempel te Jeruzalem kuniren verrichten. De Heere heeft echter andere werkzaamhe den voor hem. De jonge man >iürdt door Hem tot profeet geroepen. Hij mag de mond des Heeren tot het volk zijn, dat straks bijna in haar geheel in gevangenschap in Babel zal doorbrengen. De Heere verwaardigt Zijn knecht meerdere malen een blik in de toekomst te geven. De /Mlerhoogsle Zélf zal ervoor zorgdragen dat het volk eens weer zal terugkeren naar het land dat het van de Heere heeft gekregen. Daarvan getuigt het visioen van de dorre doods- beeirderen. De Heere draagt zorg voor leven in de doods- vallei. Dwars door alle onmo gelijkheden heen. Uiteraard kunnen we in dit bestek slechts een enkele lijn trekken. Maar wat een diepgaande lessen lig gen er iir dit visioen vervat. De Heere neemt de proleet in liet visioen mee naar een vallei dat gevuld is met doodsbeen- deren. Al deze botten, knekels en schedels liggen dwars door elkaar. Er is geen sprake van geraamten. Wat de profeet ziet is dat het er zeer velen zijn en dat zij zeer dor zijn (vers 2). De Heere stelt de profeet een vraag die Hij laat beginnen met het wooid "mensenkind". Op deze wijze wordt hij door de Heere meermalen aange sproken. Welnu, zo voelt de profeet zich ook wel. Letterlijk staal er: "zoon van Adam". En de vraag, die de Heere stelt is deze; "Zullen deze beenderen levend worden?" Als de vraag aan ons zou worden gesteld zouden wij, op de omstandig- 'En Hij zeide tot mij: Mensenkind! Zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide: Heere HEERE, Gij loeet het! Toen zeide Hij tot mij: Profeteer over deze beenderen, en zeg tot dezelve: Gij dorre beenderen! Hoort des HEEREN woord. Alzo zegt de Heere HEERE tot deze beenderen: Ziet, Ik zal den geest in u brengen, en gij zult leveyid worden' (Ezechiël 37:3-5) heden blikkend, antwoorden; "Onmogelijk." Ezechiël ant woordt echter: "Heere HEE RE, Gij weet het!" De man Gods sluit het niet uit. Naar de mens gesproken onmogelijk. Maar wat de Heere aangaat, wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Dan geeft de Heere de profeet een opdracht. Een onbegrijpelijke opdracht. En, opnieuw naar de mens gesproken, volkomen nutteloos. Ezechiël moet gaan preken. Tegen wie? Tot die dorre beenderen. De inhoud van die prediking is voor het verstand evenmin te begrij pen: "Gij dorre beenderen! Hoort des HEEREN woord." Hoe zal een dor doodsbeen ooit "horen"? De Heere zal ervoor zorgdragen dat de dorre beenderen levend zullen worden. Van dorre beenderen zullen zij worden tot levenloze mensen; van levenloze mensen tot levende personen. Terwijl de profeet preekt, ziet hij het zich voor zijn ogen allemaal \oltrekken. 'En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gairs zeer groot heir'. Wat is de boodschap? Kort gezegd; de Heere zal Zijn volk, dwars door alle onmogelijkhe den heen, weer terugbrengen liaar het beloofde land. Hij zal Zijn Geest geven en het volk zal werkelijk leven. Hij zal hen uit de dood doen herle ven (verzen II-I4). Wat heeft de Heere dat waar gemaakt! Het volk IS teruggekeerd uit Babel. Juda en Jeruzalem zijn herbouwd. We denken ook aan het ontstaan van Israël in het jaar 1948. Als het gaat om het vormen van lichamen in Eze chiël 37, zien wij daarin een vervulling van het visioen. Het uitzien is naar een geestelijke opwekking van het volk Israël. En in het licht van Pinksteren gezien, de Heilige Geest heeft er velen in het graf van hun zondebestaan doen blikken. Hij heeft hun harten door- priemt. Op één dag werden er 3000 tot bekering gebracht. Gevoegd tot die schare die zalig wordt. De Geest nam het uit Christus en verheerlijkte Hem. Doden gingen horen en werden levend. Goddelijk wonder! Goddelijke genade! Maar hoe is het nu met u, jou en mij? Hebben we in de gaten hoe ernstig de Heere onze geestelijke toestand tekent?! Dat wij voor Hem zijn als dorre beenderen! Levenloos en god deloos! De doodsgeur komt van ons af Onze keel is een geopend graf; met onze tongen plegen wij bedrog; slangenve- nijn is onder onze lippen. Onze mond is vol van ver\'ioeking en bitterheid. Onze voeten zijn snel om bloed te vergieten. De weg des vredes hebben wij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor onze ogen. Niet zo aangenaam om dat te lezen. Het wekt zelfs ergernis. Toch is het waar. De apostel tekent het ons, terwijl hij het Oude Testa ment citeert, in Romeinen 3:9- 20. De één leeft openlijk in die zonden: een dor doodsbeen. De ander is een opgeknapte zondaar en doet het wat genie piger; het lichaam van een mens; 'maar er was geen geest in hen' (vers 8b). Een mens kan zichzelf voor een ander flink opknappen, zodat het net echt lijkt. Maar God blikt er dwars doorheen; het ademt ten diep ste nog steeds de geur van de dood. Levenloos. Hoe komt dat nu eigenlijk? Omdat het hart niet klopt. Het hart staat stil; het is een bron vol van vuile wanbedrijven. We kunnen wel leven maken, maar dat is niet het leven uit Gód. We kunnen de buitenkant wel restaureren, ons er zelfs sterk voor maken; maar restauratie is nog geen vernieuwing. Alle verbetering aan de buitenkant is nog geen vrucht van de Heilige Geest. Daarin kunnen we ons zelfs druk maken over een ander; terwijl we niet in de gaten heb ben hoe nameloos ellendig we zelf zijn, te weten zonder God, zonder Christus, zonder gena de, zonder geloof. Kijk, dat is nu waar de Heilige Geest van overtuigt. Op de eerste Pink sterdag. En bij elke waarachd- ge bekering. De Heilige Geest geeft niet de indruk dat ik het in mijn leven wel aardig doe. Maar Hij toont dat ik met al mijn godsdienst een vijand van God ben en Jezus heb gekruist (Handelingen 2:35 en 36). De pijlen van die Geest, gedoopt in de liefde, geven verslagen heid in het hart en doen uit roepen; "Wat zullen wij doen, mannenbroeders?" Hoe werkt de Heilige Geest dat? Door de prediking. Kijk maar naar de rede \an Petrus. Wat een uitwerking! En als het gaat om de oplossing, is die er? Als je let op jezelf, onmo gelijk. Hoe zal een dode ooit levend worden? Dat kan toch niet? En tóch werkt de Hei lige Geest op een, op dé oplos sing aan. Hoe? Ook door de prediking! "Bekeert u, en een iegelijk \an u worde gedoopt in den Naam van Jezus Chris tus, tot verge\ing der zonden" (Handelingen 2:38). Gedoopt: ondergaan in het water, dat is "sterven"; maar ook opstaan, dat is "leven". In de Naam van Jezus Christus. Hij is onderge gaan. Plaatsvervangend voor een dood en een des doods schuldig volk. "Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij Mij ver laten?" Hij is ook opgestaan. De Vader is texreden met de prijs door Hem betaald. Plaatsvervangend staat Hij op uit de dood, vaart ten hemel, giet Zijn Geest als onderpand uit. Opdat doden door Zijn Geest Zijn stem zouden horen en leven. Wat horen? "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij" (Johan nes 14:6). Alleen in Hém is leven; en in deze weg wordt hét Leven geschonken. Zeker, dat zal openbaar komen in de \rucht. Maar dan ook daadwerkelijk als "vrucht". De vrucht van de Wijnstok. Het is ook de vrucht van de Geest. Van doden valt niets te ver wachten. Dat geeft hoop! Stel dat het anders zou zijn; dat de Heere toch eerst iets verlangde waarbij Hij zou kunnen aanslui ten. Het was een hopeloze aan gelegenheid geweest. Maar nu blijkt genade werkelijk genade te zijn. Het wordt verkondigd in Hem, in Wie het uitreiken van genade mogelijk is gewor den. Opdat de uitgangen van mijn hart naar God vrucht mochten zijn van de uitgangen van Gods hart in Christus naar doden. 'Leer mij, o God van zalighe den, mijn leven in Uw dienst besteden, Gij zijl mijn God, vat Ciij mijn hand! Uw goede Geest bestier' mijn schreden en leid' mij in een effen land' (Psalm 143: 10). Middelharnis, L.M. Jongejan, v.d.m. PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Beroepen te Enschede (Med. Spectrum Twente-ziekenhuis), ds.J. Schnitemaker te Emmen, die dit beroep heeft aangeno men; te Genemuiden (her vormd wijk 2), ds. J. Geene te Katwijk aan Zee; te Middel burg (De Ontmoeting), ds. T.C. Verhoef te Giessen-Oudekerk; te Oostermeer (Eastermar), ds. W.M. Stougie te Burgum, die dit beroep heeft aangenomen; te Sassenheim, ds. H.R. Bel ong te Vlissingen/binnenstad. Aangenomen naar Krommenie, mw. A.C. Reijnders te Brussel; naar Sassenheim, ds. H.R. Bet ting te Vlissingen/binnenstad. Bedankt voor Bruchem/ Kerkwijk-Delwijnen (herv.), ds. PJ. Teeuw te Papendrecht (herv. wijk Oost); voor IJssel- muiden-Grafhorst (herv. wijk 2), ds. W.H.T. Moehn te Olde- broek; voor Moerkapelle, kan didaat A.A. Teeuw te Ridder kerk, die verder geen beroep in overweging neemt. GEREE KERKEN (VRIJG.) Beroepen te Wageningen (g.v. Opella), ds. M. Wielhouwer te Zuidlaren. Aangenomen naar Maassluis icm de Lier, ds. G.E. Messelink te Waardhuizen. NED. GEREE KERKEN Beroepen te Lisse (samenwer king met chr. geref.), kandidaat C.J. van Rhijn te Wormerveer. CHR. GEREE KERKEN Bedankt voor Hardenberg, OUDDORP - Morgen, zater dag 6 juni, wordt in Eben- Haëzer te Ouddorp van 18.45- 19.45 uur het maandelijkse zanguur weer worden gehou den. Na afloop is er, onder het genot van een kopje koffie, gelegenheid tot ontmoeting. Iedereen is welkom. ds. B.A.T Witzier te Carambei (Brazilië). GEREE GEMEENTEN Beroepen te Clifton (New Jer sey, VS), ds. CA. \'an Dieren te Rijssen-Noord. Bedankt voor Arnhem, ds. A. Schreuder te Rijssen-Zuid; voor Rhenen, ds. D. de Wit te Rijssen-West. OUDDORP - Morgen, zaterdag 6 juni, wordt in de loods van Bouwbedrijf Van der Linde, Zuidweg 3 te Ouddorp (Industrieter rein richting haven) weer een grote rommehnarkt gehouden. Ook worden er fotokaarten verkocht en de kinderen kunnen weer een prijsje vissen. Tevens is er een gioot zwem bad te winnen. De opbrengst van de rom melmarkt is voor diverse goede doelen. De eerder aangekondigde veiling gaat niet door. De rommelmarkt wordt gehouden van 9.00 tot 16.00 uur. ■35- P.A. de Rover Een schreeuw uit de kooi tegenover de hare, brengt haar tot de werkelijk heid terug. Ze gaat naar haar kleine Dirk en buigt zich over hem heen. Ze drukt een lange kus op het slapend hoofdje van haar lieve kereltje, dat met zijn handje grijpt, onrustig. Met een diepe zucht slaapt het kind door. Zijn moeder kan die nacht niet meer slapen. Als het eerste licht van de morgen gloort, staat ze op. De wind is doorgeschoten naar het Noordoosten. In een ruige jekker staat Anneniie aan het 'roer. Te Nij megen stuurt ze de Vertrouwen naar de wal. "Hier leggen we aan!" roept ze naar de man op de voorplecht. Ze draait op langs de kade. En dan... 'Jij gaat naar de wal. Ik ga alleen ver der!" Wulfert aarzelt. "Schiet op!" bijt ze hem toe. "Mot ik je van de schuit gooie, laffe smeerlap!" Hij hoort de felle woede in haar stem. Het breekt ieder verzet in hem. Hij springt op de kade. "Mooi zo. Je rommel lever ik in Zwijn- drecht af!" roept ze hem na, als de schuit de kop van de wal buigt. "Dat is een wijftïe, jo!" roept een schipper naar ^Vulfert. Hij antwoordt niet. De hele dag zeilt Annemie door niet een scherpe bries achterop. Als het donker wordt, meert ze buiten de Waterpoort te Gorkum. Slechts een maal heeft ze opgedraaid om de klei ne Dirk te voeden en zelf wat voedsel tot zich te nemen. De volgende dag tegen de middag komt ze voor de werf van de broeder schap te Zwijndrecht. Op de vraag van zuster Mietje, waar Wulfert is, antwoordt ze slechts: "Eerst de schuit leeg, dan zullen we praten." Die avond zitten Annemie en zuster Mietje tegenover elkaar in het voor onder \an de Vertrouwen. "Wulfert is op weg hievheen. Ik vaar niet met een schoft, die een zwangere vrouw durft aanranden." "Daar heb je gelijk in", zegt zuster Mietje en er is bewondering in haar stem. "Wat heb je met hem gedaan?" "Ik heb hem met zijn hete kop tegen de kachel gegooid en hem gistermor gen in Nijmegen aan de wal gezet." "Dat is flink van je." "Een dochter van Gartjan, die ze de satan noemden, laat zich niet beledi gen op haar eigen schuit." "De satan", zegt zuster Mietje en ze doet of ze schrikt. "De satan is in de hele maatschappij. Maar in onze broe derschap hoort hij niet thuis, zuster Annemie." 'Dan mag je hem Wulfert wel uit zijn ziel stampen", zegt Annemie, ruwer dan ze eigenlijk wil. "'t Zal gebeuren, zodra hij komt", antwoordt Mietje. "Maar lieve zuster, als je alleen broeder Willem wil bezit ten, dan ben je nog niet doordron gen van de ware geest der broeder schap." "Weetje wat in het Hooglied staat? Mijn liefste is mijn en ik ben van hem. Zo zegt het Gods Woord. Hoe laf, om een man, die in de gevangenis zit om zijn geloof af te vallen en je af te geven met een ander." Annemie huivert, 'Je hebt weer gelijk", zegt zuster Mie tje, "'t Moet gaan in volkomen over gave. Als je eenmaal iemand trouw tjeloofd hebt tot de dood toe, dan is ef geen volkomen overgave aan een ander meer mogelijk. Dan is iedere poging daartoe ontucht. Zelfs ie'dere gedachte daaraan." El" valt een zwijgen tussen de beide vrouwen. Zuster Mietje heeft blijk baar haar partner gevonden. Ze voelt bet als een bevreemding. In geen enkele man vond zij nog een partner, zelfs niet in Stoffel Muller. "\Vat ga je nu doen?" vraagt Mietje na een poos. 'k zeil morgen weg." "Waarheen?" "Dat weet ik niet. Waarschijnlijk naar Tiel." "Daar kom je niet. Dat weet je ook wel. De winti is te hoog. Hoor es, zus ter Annemie, je blijft in onze broeder schap. Als je weg gaat, loopje de hon ger en 't gebrek in de armen." "Liever honger en gebrek, dan, de kans aangerand te worden." 'Je wordt met rust gelaten, zuster Annemie. Je krijgt een knechtje van zestien jaar, een flinke jongen. En je blijft voor ons varen. Aangenomen?" "Ik zal het je morgen zeggen, zuster Mietje." "Goed, slaap er over en lees eerst deze brief van je man." Verrast kijkt Annemie de vrouw tegen over haar aan. Die haalt een brief te voorschijn en overhandigt haar die. "Welterusten, zuster Annemie, flin ke, dappere zuster. God zegene je slaap." "Welterusten, zuster Mietje', zegt Annemie. Dan wendt ze haar hoofd af In haar ogen branden tranen. Nu is ze alleen, Annemie. alleen met de brief van haar Willem, die ze zozeer, zozeer gemist heeft, deze dagen. O ja. God is bij haar geweest en Hij heeft haar wonderlijk gesterkt. Maar toch... Ze veegt de tranen uit haar ogen en leest: Dierbare Vrouw! die ik van harte lief heb! Ik ben thans, beide naar ligchaam en geest, gezond en heb geens dings gebrek, want God vervult hetzelve, zoodat de weg niet zwaar valt. Chris tus draagt mijn last, ik mag mijn zcjn- den op Hem leggen. Hij wil mij niet lang aan zijne deur doen wachten, eer Hij opendoet, maar heeft menigmaal de deur open voor ik kom, zoo dat Hij mij zeer dierbaar is. Bijzondere afwisselingen des gemoeds heb ik niet, maar een vastigheid des geloofs. De zon gaat niet geheel onder dag of nacht en mijn hart is menigmaal zo zacht in mij als lag het in rozen. Hij bewaart mij in Zijne liefde, zoodat ik, alsmede mijn medegevangene, Pie- ter Ruybroek uit Vuren, Hem zoeken mogen vóór de dageraad. Dan hoort Hij onze stemmen vóór het schemer- hcht en wekt ons eiken morgen, dan bidden wij samen, dat Hij ons genade schenke om te mogen volharden zon der murmereren. Ik verlang zeer naar een bezoek van U en te vernemen hoe het met U, met onzen kleinen Dirk en met de schuit gaat. Kom mij bezoeken, als gij langs Tiel vaart. {wordt venolgd)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2009 | | pagina 5