Oostflakkee kiest definitief en unaniem voor één eilandelij ke gemeente Volop actie op Prins Johan Frisoschool Advertentlën Verloren Aanbestediag. mm M mm^mwAwmm m mmmmi iimmm. Zeeuws Zomerconcert Fiori Musicali 'Commissie Schutte laat ons geen andere keus' EIIAt1D^.t1IEUW5 Een beetje resultaat Externe deskundigheid Pijn in het hart Geen ommezwaai Schoolkamp Goed 'gemutst' bezoek Degelijk Elkaar begrijpen Motie Waardig Fietser gewond bij aanrijding 90 jaar geleden Antirevolutionair 22 Mei tot 5 Juni 1919 IN HOC SIGNO VINCES Orgaan f^lM.TSEÜIK I^IEÜWS de 2Je Paaschdag een ZILVEREN ARMBAND tegen goede belooniDg terug-- fe be zorgen bij C.'SiJSSE,'Cafe,'ÖüDE TONGB. J5852 0^ DINSDAli 13 MEI 1919 zullen Burgemeester en Wethouders'van OOLTGENSPLAAT, trachten aan te besteden: A. B. Het bouwen van Acht Werkmanswoningen en een Burgërwoning, Het bouweii van Aeht Werkmanswoningen en een Burgerwoning. Bestelt en iweeteejceningen zQn a 13 per 8t(-l verkrijgbaar' bü dea Ar chitect D. KORTEWBG te Ooltgens- Plwt, 15861 PAGINA 4 VRIJDAG 5 JUNI 2009 OUDE-TONGE - Waar afgelopen woensdagavond alle vier de gemeenten op het eiland zich tijdens een speciale raadsvergadering besluitvormend uit hadden te spreken over de bestuurlijke toekomst van Goeree-Overflakkee, stemde de gemeenteraad van Oostflakkee unaniem in met het fusiemodel uit het rapport van de commissie Schutte. In een uur tijd hadden alle politieke partijen zich aldus uitgesproken, en aangegeven waarom ze uiteindelijk tot deze keuze kwamen. Ook de Vrije Lijst Oostflakkee, die tijdens de Informatieve en meningsvormende gemeente raadsvergadering van maandag 18 mei jl. als enige poli tieke partij nog aangaf de regie in eigen handen te willen houden en deze niet bij de provincie neer te leggen, ging - zij het node - met de raadsmeerderheid mee. Door Hans Villerius De wijze waarop een en ander z'n beslag kreeg, leek al vóór aanvang van de vergadering te zijn getoonzet door de onge dwongen sfeer en wijze waarop raadsleden en collegeleden zich verpoosden. Ietwat gelaten ook. Er was toch geen andere keuze meer dan het historische besluit waarover men zich tijdens de vergadering zou gaan uitspre ken, zo leek het van de gezich ten af te lezen. "De gemeente gaat zichzelf vanavond verko pen", grapte wethouder Gen- Jan van der Valk nog vlak vóór aanvang van de vergadering, en zo laconiek gingen meer dere onderlinge praatjes er aan toe. Alle tijd leek raadsvoorzit ter waarnemend burgemeester Heijkoop hen daar ook voor te gunnen: pas toen iedereen wat uitgekeuveld was met elkaar vond 'ie het tijd om de verga dering te openen, ruim na half acht. In sneltreinvaart passeerden de eerste huishoudelijke agenda punten, om uiteindelijk op het één na laatste te blijven steken: 'Reactie op het rapport en de begeleidende brief van commis sie Schutte d.d. 1 april 2009'. En daarachter: 'Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel'. Welnu, dat laatste gebeurde een uur later ook. Maar niet voordat de fractiewoordvoer ders voor de laatste keer vóór de definitieve besluitvorming hun gevoelens in dezen nog eens kort verwoordden. Te beginnen met de heer Van Gurp (SGP). Die begon met enkele citaten voor te lezen uit een artikel uit het VNG-blad waarin werd aangeduid dat herindelingen weinig resultaat hebben, en dat een goed alter natiefvoor fusie samenwerking zou zijn. Dit laatste echter alleen bij de gratie van het voldoen aan strikte voorwaarden. En dat laatste blijkt in de praktijk juist hét probleem te zijn, zodat die samenwerking in werkelijk heid niet anders is dan een lege huls. Bovendien: bij samen werking zou de hele boel net zo hard op z'n kop staan als bij fusie. Van Gurp gebruikte dit artikel om uit te leggen dat kie zen voor zo'n lege huls voor de SGP geen reële optie is, zodat alleen het fusiemodel overblijft, mét duidelijke randvoorwaar den, zo benadrukte hij. "En als er gesteld wordt dat herinde ling weinig resultaat heeft, kun je daar ook lezen dat herinde ling een beetje resultaat heeft. Laten we daar dan met z'n allen aan gaan werken!". Hij vroeg zich echter wel af - zoals in de raadsstukken vermeld betref fende dit agendapunt - welke vorm aan dorpsraden gegeven moet worden als die worden ingesteld. De heer Van de Ree (VVD) gaf aan dat hij de samenwerkings- optie die de provincie voor stelt - een lichaam waaraan alle bestuurlijke taken worden overgeheveld worden - een "bestuurlijk monster" vindt. 'Je wordt een kolonie van de pro vincie". Herindeling, zo gaf hij aan, past helemaal in deze tijd van schaalvergroting. "Misluk kingen hierin zijn hetgevolgvan te makkelijke opvattingen die je erover hebt, succes boekje door goed onderbouwde doelen en voorwaarden te stellen. Risico's zitten in de beleidsmatige kant van de zaak. De vraag is dan ook hoe wij hier garanties kun nen stellen. Maar ook is het van belang dat we respect weten te hebben voor eikaars opvattin gen. Het zal veel moeite kosten om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen; daar moet exter ne deskundigheid voor worden ingehuurd. Overigens lijken burgers meer te hechten aan kwaliteit van bestuur in plaats van aan de nabijheid ervan. Waar blijft dan het nut van een enquête?" Dit laatste was uiter aard richting gemeente Goede- reede bedoeld, die vorige week de uitslag van de door haar opgezette enquête onder bevol king bekendmaakte inzake de bestuurlijke toekomst van het eiland.^ Maar Van de Ree liet als reactie daarop weten aan: "Ik erken bestuursvrijheid, maar gebiedseigenheid geldt het héle eiland". Met dit alles aangevend voor één eilandelijke gemeente te kiezen. De Vrije Lijsl )osl llakkee (VLO) was en is nog steeds voorstander van een zellslandige gemeente. Maar waar de overige partijen in hun standpiml een meerder heid zijn gaan vormen om vóór het fusiemodel ie kiezen, zullen wij ons bij "deze ommezwaai" neer moeten leggen, sprak mevrouw Gampfens namens de VLO. "Maai met pijn in het hart!" Die aantekening wilde ze dan ook opgenomen hebben bij hel besluit van haar partij. Ze pleitte ei' verder voor dat in het vervolgtraject wel de leef baarheid van de kleine kernen gegarandeerd zullen blijven en dat het nu zaak is om zélf een zo goed mogelijk beleid in handen te nemen. Namens het CDA verklaarde mevrouw Van Rossum dat de commissie Schutte politiek Goeree-Overflakkee slechts twee keuzemogelijkheden laat. De éne - intensieve samenwer king - heeft tot niets geleid. "De andere optie is fusie, en meer was er niet. Hiervoor kiezen betekent dus geen ommezwaai, maar geen andere keuze te heb ben", liet ze weten met een blik richting vorige spreekster. En ze beklemtoonde "nadrukkelijk betrokken te willen worden" bij alle verder te nemen stappen. Over verschillen heen stappen Ook mevrouw Heerebom (PvdA) liet weten geen andere optie te zien dan kiezen voor het fusiemodel. "Er komt in toenemende mate zoveel, en zoveel taken, op onze gemeen tes af dat je wel moet". Ook zij pleitte voor een leefbaar hou den van de kernen, en sprak lüt sterk voorstander te zijn van het instellen van dorpsra den. En bovendien: "Besturen dienen over verschillen heen te stappen in het belang van 'het Groep 7 en 8 op schoolkamp in Limburg. HERKINGEN - Op de Prins Johan Frisoschool in Herkingen was voor de leerlingen de achterliggen de tijd aardig wat te bele ven. Zo was er het school kamp van groep 7 en 8, en een bezoek aan een echte bakker voor de kleuters Woensdagmorgen, 27 mei, zijn de leerlingen van de Prins Johan Friso (groep 7 en 8) in alle vroegte vertrokken richting Valkenburg om op schoolkamp te gaan. Het was echt genieten in De Kasteelhoeve van Val kenburg. Er is veel gewandeld in het prachtige landschap van Limburg, de Steenkolenmijn De kleuters op bezoek hij de bakker. werden bezocht, er is gezwom men, de Sint Servaas Basiliek in Maastricht bezocht, gewinkeld in deze stad, een rondje met de kabelbaan, met de rodelbaan mee. Het was zeer geslaagd. Als je op school over de bak ker werkt, hoort daar natuur lijk een bezoek aan een echte bakker bij. De kleuters van de Prins Johan Frisoschool in Herkingen werden daarom in Middelharnis gastvrij ontvan gen door bakker Bienefelt en zijn personeel voor een kijkje achter de schermen. In de bak kerij zagen ze hoe deeg werd gemaakt, hoe speculaasjes wer den 'gedraaid' en hoe je van een grote plak cake een lek kere gebakrol maakt. Onder het genot van een echt 'biene- feltje' namen ze een kijkje in de oven en stelden ze vragen aan de bakker, die deze graag beantwoordde. Ze vroegen o.a. hoeveel broden in de oven pas sen, hoelang ze moeten bak ken, wat de bakker het leukst vindt om te maken en wanneer hij eigenlijk slaapt...? Na een rondleiding door de winkel en de lunchroom vertrokken de kinderen weer naar school, met genoeg ideeën voor hun eigen bakkerswinkel in de klas. nieuwe', en niet vast te blij ven hangen aan hetgeen dat was..." Ook de heer Knoester gaf aan dat de commissie Schutte heel weinig keuze laat. "Het rap port Schutte is echter wel heel degelijk. Kiezen voor fusie is nu de beste optie, en dat doen we met volle inzet en instemming. We moeten alleen wel onze Toekomstvisie serieus blijven De uitslag was duidelijk: Oost flakkee kiest definitief voor het fusiemodel, herindeling, één eilandelijke gemeente. Raads voorzitter Heijkoop was daar ook blij mee. In een reactie op wat de fractiewoordvoerders naar voren hadden gebracht gaf hij de politiek nog wel een les mee. "Als we straks een goed start willen maken, moeten we nagaan wat de overwegingen of zorgen zijn - zowel bij bevolking als bij raadsleden - van degenen tegen herindeling zijn. Probeert u zich te verdiepen in de ander, elkaar te begrijpen. Da's niet alleen de moeite waard, maar tegelijk het eerste begin van samenwerking". Mevrouw Van Rossum diende, mede ondertekend door de overige fracties (m.u.v. de VLO) nog wel een motie in. Tijdens de meningsvormende raads vergadering van 18 mei werd al aandacht gevraagd voor het moment waarop de volgende gemeenteraadsverkiezingen gehouden zullen worden. Die staan geagendeerd op 3 maart 2010. Maar moet dat niet wor den uitgesteld?, zo klonk vorige maand de vraag. Daarover ging hel ook in de motie, waarin de ondertekenende partijen uit spreken van mening te zijn dat de komende gemeenteraads verkiezingen één jaar moeten worden uitgesteld omdat dit zowel (politiek) bestuurlijk als voor de ambtelijke organisa ties meer rust zou brengen. Op advies van de raadsvoor- ziller werd nog de bepaling 'niinsicns' toegevoegd aan het vooisicl om de verkiezingen 1 jaai uil Ie slollen, en werd de motie met inbegrip van deze leksl wijziging aangenomen. Deze zal ook naar de andere gemeen I eraden op Goeree- Overflakkee worden gestuurd. Na het nemen van dit "belang wekkende besluit",, zo hij het noemde, sprak Heijkoop zijn waardering uit vooi' de wijze waarop de Oostflakkeese raad door de tijd heen met dit alles is omgegaan. Waar men een jaar geleden er nog overtuigd voorstander van was een zelf standige gemeente te blijven, zijn onder voortschrijdend inzicht geheel tegenovergestel de standpunten ingenomen en werd nu gekozen.voor herinde ling tot één gemeente. "U hebt dit op waardige wijze gedaan", vond Heijkoop, "hopelijk ook als voorbeeld hoe in de toe komst de vervolgstappen geno men zullen worden". Op zaterdag 20 juni a.s. kunt u in de dorpskerk te Drei- schor met haar rijke akoes tiek genieten van een Zeeuws Zomerconcert. Kamerkoor Fiori Musicali o.l.v. Sietse van Wijgerden verzorgt een afwisselend vocaal program ma met a capella werken. De aanvang is om 20.00 uur, de toegangsprijs bedraagt 8 euro (kinderen t/m 12 jaar gratis). Op het programma staan votale werken van F. Poulenc, F. Martin, D. Milhaud en E. ^Vhitacre. Daarnaast hoort 11 een orgelsolo van J. Alain. Het concert opent en eindigt met de klankdromen van de Amerikaanse componist Eric Whitacre. Deze jonge com ponist, die zeer goed in de smaak valt bij vooral jongeren, heeft werken geschreven met een vooral impressionistisch karakter. Klankwolken komen langzaam op en ebben weg. De Messe pour double choeur van de Zwitserse componist Frank Martin is een absoluut hoog tepunt uit de koorliteratuur. Het werk start met quasi vrij blijvende lijnen, die sterk aan het gregoriaans doen denken. De muziek is rond en romaans van sfeer en klank. Na de pauze kunt u de Litanies van J. Alain voor orgel onder gaan. Hierin hoort u een steeds herhaalde aanroep, die tot een enorme heftigheid ontplooit naar het slot toe. De Litanies is een van Alains laatste wer ken die hij schreef voordat hij overleed in de frontlinies van de Tweede Wereldoorlog. In aansluiting kunt u het Mise rere van Milhaud beluisteren. Milhaud gaf in zijn Miserere Mei op verfrissende eigen wij ze inkleuring en klank aan hel eeuwenoude middeleeuwse gregoriaans. Ruiintelijke klan keffecten worden toegepast door zangers op verschillende plaatsen in de kerk te laten zingen. Vervolgens de Quatre motets pour Ie Temps de Peni tence van Poulenc: na de eer ste traag verlopende delen is het op de vlucht slaan van de discipelen verrassend weerge geven in de 'wegvluchtende' tonen. Maar ook, de dissonanie fluisterzachte akkoorden van de korte metten, verklankt in de sobere Tenebrea respon sies van Poulenc. lot slot kunt u luisteren naar het verstilde Sleep van Whitacre. Toegangskaarten kunnen worden gereserveerd via web site www.fiori-musicali.nl of telefonisch via nummer 0187 641553. Zie voor meer info ook website www.fiori-musicali.nl. SOMMELSDIJK - Een 76-ja- rige fietser uit Middelharnis reed woensdagmiddag rond half drie op de Molenlaan in de richting van de Molenweg, Toen een automobilist, een 82-jarige man uit Sommels- dijic, hem passeerde, raakte deze het stuur van de fietser, die daardoor viel. De fietser liep een flinke snee op aan zijn gezicht. Hij werd voor behan deling per ambulance overge bracht naar het ziekenhuis in Dirksland. iüS' 11 QOEDEREEDE.» Wg meenen onzen lezers een dienst fe doen, voornamelijk de leze.8 van bier, Ouddorp en Stcilendam, docr overname van liet verhaal, iictwellt de heer O. A. M. de Bruijn te Rotterdam beichrijft in het pas verschenen Jaarboek van de Ver- ^eeniging van Ned. \V|nhandelaren, over de "verkoopiflg van de .gestrande Wflo". Wij veroorloven ons du» het volgende van tHo verhaal o/er te nemen: 't Waren ongewone dagen, die eerste No vemberdagen, waarop de groote schare wi|n- Itoopers en andere belangatellendei^ uittoog naar Flakkce, om al die len verkoop aange boden w{|nen te proeven en daarna er van te bemachtigen, wat tegen niet al fe doilen pr<s verkfflgbaar was. Ooeree ontwaakte voor een enkelen dag uit z|n dommei van Jaren, en een bleeke Novemberzon bestraalde wat er nog over is van de belangrijke havenplaats van weleer, waarvan alleen de prachtige massale toren, hoog uitstekend boven de fel-roode daken, het geheele stadje beheerechend, de herinnering daaraan be waart. De anders verlaten kadta lagen overvol met tallooze vaten, omringd door proevers, voor toover deze niet de voorkeur gaven aan bet meer rustige beoordeeirn der te vellen wgnen in een lokaal van het stadbul», daarvoor expresselp ingericht. Opmerkelijk hoeveel eilandbewoners be lang stelden In en deelnamen aan de proererQ en menig jeugdig Ooertër kreeg daar zyo eerste les, onder deskundige leiding van den storten gemeenteveldwachter, die later zou bUken, nog zooveel andere puike kwaliteiten te bezitten. De veiling begon .op straat, in een heerigk herfstzonnetje en In goede stemming, dank zij ongetwijfeld de proever^. Al dadelf k werden booge prQzen geboden, hooger dan deskundigen badded verwacht, en veel booger dan de sterke depressie, die, met het oog op de vredesvooruitzicbten, reeds op de w^nmarkt was ingetreden, deed vermoeden. De eerste koopen gingen voor f165 pet liter; bedachtzame koopen hielden zicb terug, rekenden op een daling, zoodra de al te onstuimige collega's voldaan zouden zïn: Hun berekening kwam niet uit. Gelei delijk aan bleven de pr|zen stijgen en al spoedig was f 1000 voor een pip geen uit zondering. Geen wonder, dat de stemming onder die hooge prijzen ging lijden, en toen daarenboven het zonnetje achter de huizen schuil ging en de straatsteenen voor verdere afkoeling zorgden, dreigde een algemcene ontstemming. Maar de wakkere burgemees- ter-strandvonder kende zQn bevolking en bad blijkbaar op baar hulp te rechter t^d vetttoawd. Daar werden wü dan zoo tegen vier uur geleidelijk aan omringd door de rQpere vrouwelike jeugd, die spoedig de noodige verlevendiging bracht in de stemming en die tot bet behoud van eigen stemming telkens lafenis zocht in de naburige berber?, tevens verkooplokaal van het stedeke De wijnkoeperIJ bleek zich meer en meer te hebben teruggetrokken, eii daaraan was het ongetwgfeld Ie wjten, dat voor defecte wpen dikwlls dezelfde hooge prijzen als voor de gave betaald werden In bet geheel werden I Maart 1919 geveild 971 vaten (waarvan alleen te Qjetee 433) en wel 453/1, 366/2, 152/4 pïpen, Inhoudende 326,816 L., waarvoor in hef geheel betaald werd f562,160, een aanzienlijk bedrag, waar^ van de beteekenis voor de b(j ie berging en de velling betrokken personen zao belang- r|k is, omdat aan de bergers 1/3 van de opbrengst toekomt en de sfrandvonder een niet onaanzlenl^k percentage daarvan voor zin b-motiïi)gtn ontvangt. Te Qoeee er weiden daar beel wat O.-W.-ers gekwtekt spreekt reen van een schipper, die f31260 bij de berging heeft verdiendte Schevenlngen btliep het hoogste bedrag pl.m. f3200, te IJinuidcn f2400, te Hoek van Holland f2200. Doordien de aanvoeren uit Opotto b^na geheel uitbleven, hebben de opkoopers dezer Portwflnen ongetwgfdd goede zaken kunnen doen, ondanks de bi itengewocn hooge prezen, die betaald werden. Veel, bestemd voor export naar het bui tenland, voornamelijk naar Beltilë, wacht het ODgenblit af, waarop de grenzen weer voor uitvoer van wfln zullen geopend worden. Een zeer belangrlke, vermoedelSk geheel eenige, korte periode van den wijnhandel is afgeslolen De anoalen van oasvak zullen de herinnering aan de n-aanden November 1918— Febmaii I9l9gedurendelangent^dbewaien. STELLENDAM. Door schipper C van L. alhier S. L 17 Is een contaclni(n opgeviscbt en aan de militaire macht overgegeven, waar door hij onschadel^k h gemaakt. De oudste inwoonster dezer gcmseiite,de wed. Adr. Klink alhier, is overleden in den ouderdom van 93 jaar en 4 maasden. De aangebrachte 5 vaten vet (reuzel), hebben 28 April 1.1. b^ piiblieke verkooping In totaal opgebracht f 1890. -r in deze gemeente doet zich weder een geval van roodvonk voor, doch gelukkig niet wan ernatleen aard. OUDDÓRP. In deze gemeente heeft de ver-^ koop van de Emma-bloem f 32,50 opge bracht. Op de boertferij van den heer C, T. is oprulmiag gehouden onder de ratten, door middel vaa een hond, die in korten t^d voor zQn baas een steenmand vol vas dat gevaar- Ijke goedje had gedood. Het trouwe dier viel toen bewusteloos neder, en toen het weer b^gekomen was zette bef aanstonds de jacht voort. Zoo'n bond is geld waard I BS den veehouder K. is onderi(jn vee hei mond- en klauwzeer uitgebroken. En een ongeluk komt nooit üïeea. Zijn paard is na het veulen werpen gestorven. Het kleine beestje ii nu aan een aader afge staan, die bet met de zulgfieicb groot brengt. Het Is een aardig tooneeltje om dat te zien. De vorige week zijn in de weervissche- iijen gevangen 14 zalmea. UIT VOORRAAD LEVERBAAR; l'/i P.K. RIJWIELMOTOREN volgens af beelding. Prima werkend. Te ilen en te Ibeproeven bg de EERSTE OVERMAASCHE AUTOMOBIEL MAATSCHAPPIJ BOLNES. PUBLIKATIE VAN ÖE VERENIGING STREEKMUSEUM, KERKSTRAAT, SOMMELSDIJK. E.Bl.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2009 | | pagina 4