KIEVIT Q Witte bloemenweelde Ds. J. Joppe geschenkboekje geslaagden Uitvaartverzorging (0187)60 11 66 Turnsters behalen mooie prestaties op het NK EiüvnoEii-niEuws Jan-Jaap Visser Christine Blok 1984 25 jaar 2009 W. M. Kardux G. A. Kardux-Grinwis S jimt 1954 8 juni 2009 Op H juni 2009 gedenken wij met onze ouders L. C. Dorsman N. Dorsman-Duim ANNIE NAGTEGAAL-KOK weduwe van Willem Nagtegaal WWW, kievit-uitvaart, nl 11 Sarah houdt van Bas. Dankzij hem heeft ze zich kunnen omischolen tot ondernemer. Waardoor ze als nierpatiënt, ondanks dat ze dagelijks moet dialyseren, tóch kan blijven werken. Bas is donateur van de Nierstichting. Word ook donateur. www.nierstichtiiig.nl Kerkdienst t.b.v. Stephanos Vrijwilligers gevraagd Gemeente Middelharnis Wit bloeiende struiken Tuintips Reusel PAGINA 3 VRIJDAG 5 JUNI 2009 FAMILIEBERICHTEN Vandaag trouwen en Rotterdam, 5 juni 2009 maandag H juni a.s. hopen on/e geliefde ouders de dag te gedenken waarop /ij 25 jaar geleden in hel huwelijk traden. Dat /ij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard rncjgen blijven is de wens van hun dankbare kiiuleren Arnold Nicole Middelharnis, juni 2009 Renibrandtlaan 38 dal /ij 55 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Wij hopen dat /ij nog lange tijd met elkaar mogen /ijn. Leen en Carlien Jan en Jorien johan en Suzanne Leon René en Jenny Martijn Natasja llja en Peter Marjolein Marielle .Stoofstraat 12 3257 AZ Ooit gensplaat Op de leeftijd van 90 jaar is van ons heenge gaan on/e schoon/us en tante M. Nagtegaal-VVielhouwer H. Nagtegaal-Soeteman Neven en nichten 2JIUÜ2009 Dag en nacht bereikbaar Kijk ook op internet: Meidoorn 4 Burg. Letteweg 36 3248 XE Melissant 3233 AG Oostvoo>-ne Tel. (0187) 60 11 66 Tel. (0181) 48 80 88 Rouwcentrum: Nieuweweg 2, Melissant qmsAS NIERSTICHTING GEEFTTOEKOMST. SOMMELSDIJK - Donderdag 11 juni wordt in de Rehobo- thkerk te Sommelsdijk een ferkdienst gehouden ten bate ^an Stichting Stephanos. Voor ganger is de heer J. de Boer. De aanvang is om 19.30 uur; er zal ten collecte worden gehouden ^oor Stephanos, ten behoeve ^an weeskinderen in Malawi. V'oor een jonge \rouw met lichamelijke beperkingen zoeken wij een maatje om samen te winkelen, iets drinken (bijv. op den Diek), ook vind ze het leuk om af en toe samen te koken en te eten. Verder ben ik een enorme computerfan. DC 24507. Contact opnemen met W. Bakker of LGoud op 0900-2020672 (lokaal Tarief) Wit is het totaal van zuiver, ongebroken licht. Wit is geen kleur. Wit heeft geen zonlicht nodig om zich te tonen. Als in de scheme ring alle kleur uit de tuin is verdwenen, zie je wit nog wel. Een beetje maan- of sterrenschijnsel is genoeg om witte bloemen er zelfs 's nachts uit te laten sprin gen. En dan zijn het gewel dige richtingwijzers voor de bestuivende nachtvlin ders en andere insecten. Daarom wordt een tuin met veel witte bloemen ook wel een schemertuin genoemd. Ideaal voor wie alleen 's avonds van een tuin kan genieten. Iets dat voor heel veel mensen geldt. Met als extra voordeel dat veel wit- bloeiers sterker geuren dan andere planten. Maar ook overdag kunnen witte bloemen geweldig mooi zijn. Ze zijn puur, soms rag fijn. Witte bloemen hebben iets edels. Edelweiss heet niet voor niets Edelweiss. Heel opvallend is dat witle bloemen vaak een gouden hart hebben. Razend geraffineerd. Een wil margrieten-bladerrokje rond een klompje goud. Ultieme klassieke eenvoud van eenza me klasse! Het maken van een tuin niel alleen witbloeiers is niet gemak kelijk en hel lukt maar zelden zo goed als bij het Engelse Sissing- hurst Castle (van de beroemde Rita Sack\ille-\Vest). Vaak wordt vergeten dat de kletn' groen in feite in al zijn verscheidenheid nog veel prominenter mee speelt. Het gaat in essentie om een spel niet gi'oen en wit. Maar planleii met wilte bloemen heb ben ook een verzachtend, sus send en verbindend effect tus sen anders geklemde tiloeiers. Ze harmoniseren en zijn daar door onmfsbaar in iedere tuin. Zet witbloeiers tussen andere kleuren en die lijken minder felgetint. Met wit bloeiende vaste plan ten is het al moeilijk om het jaarrond wit te boitden, met heesters is het nog veel lastiger. De keuze is vrij beperkt, daar om zijn echte, piue witbloeiers van grote waarde in een tuin. We noemen er een paar: HInemev van de boererijcismij)i (Philaili'lplius coronarius) vallen op tussen lui frisse groene blad. Deutzia x magnifica 'Nancy' heet niet voor niets 'bruids- bloem'. Deze tot 3 n> hoge hees ter bl(3eit overdadig met zui- verwitte, gevulde trossen tjloe- men in mei. Het is een plant vooi- zon en goed doorlatende, hunuisrijke grond. Hij bloeit aan takken die het jaar ervoor zijn gevormd. Cornus kousa 'Schmetterling' is een kornoel je met vier uitzonderlijk grote, witte schutbladeren rond de kleine, groene, knopvormige bloemen. In mei-jum lijkt de struik daardoor bezaaid met witte vlinders tussen het groe ne blad. Philadelphus corona rius is de altijd al geliefde boe- renjasmijn i7iet sterk geurende witte trosjes bloemen in mei- juni. Iedereen kent de geur van jasmijn! Ook heel mooi en \'roeg bloeiend is de struikvor- mige stermagnolia, Magnolia stellata. Bij de cultivar 'Water- lih' komen de sterrenbloemen zuiver wit uit roze knoppen. Van eind juni tot midden juli bloeit Spiraea veitchii (tot 4 m hoog) met witte bloemen in brede tuilen. Een heel mooie spierstruik. /Vlle soorten kunt u (mits in pot gekweekt) ook nu •planten. Nog veel meer ideeën \'oor bloeiende heesters vindt u op www.colour-your-life.nl Gazon regelmatig maaien. De vijver controleren: haal er zoveel mogelijk draadalg uit. Bij rozen en vaste planten uit gebloeide bloemen verwijde ren. Onkruid wieden. Bol- en knolgewasssen rooien als het blad totaal is \'ergeeld. Hagen snoeien (niet als er nog nestjes met vogels in zitten). Waar en ïvanneer nodig water geven en bemesten (rozen!). Op bladlui- zen controleren en op sterroet- dauw (bij rozen), meeldauw en roest. De predikant van de Her steld Hervormde gemeen te van Sint Maartensdijk heeft in zijn vrije tijd een geschenkboekje geschreven voor geslaagden. Het vier kante boekje draagt de titel 'Geslaagd!' met als onder titel 'Je diploma behaald', en heeft een aantrekkelijke en herkenbare voorkant voor geslaagde jongeren: een uitgestoken vlag met schooltas. Ds. j. joppe (1966), die gebo ren en getogen is in Dirksland en zelf in 1984 slaagde aan de Prins Mauritsschool te Mid delharnis, behandelt in dertig korte hoofdstukken van elk twee pagina's allerlei onder werpen die met het behalen van een diploma en de tijd daarna te maken hebben. Zo schrijft hij o.a. over talenten, bidden en blokken, steun van ouders, docenten en klasgeno ten, maar ook over werken en leren, doorstuderen en sollici teren. Dat hij ervaring heeft met exa menkandidaten thuis is wel te merken. Zijn oudste twee kin deren deden twee jaar terug examen. Verschillende con crete situaties zijn in de stukjes verwerkt. Het bijzondere van dit boekje is dat er iedere keer een link gelegd wordt naar de Bijbel. Onderaan elk stukje staat ook een Bijbelgedeelte of een vraag en antwoord uit de Heidelbergse Catechismus wat de jongeren kunnen lezen. 'Gods Woord wil immers ook rondom het slagen voor een examen en daarna een gids op het levenspad zijn. Ik draag onze jongeren een warm liart toe en wil ze heel nadruk kelijk bij dit hoogtepunt iets waardevols meegeven voor hun verdeie leven.', aldus ds. Joppe, die naast het pre dikantschap zitting heeft in de Raad van Toezicht van het Calvijn College voor reforma torisch voortgezet onderwijs in Zeeland en bestuurslid is van de landelijke Vereniging- voor Gereformeerde School- onderwijs (VGS), waar diver.se reformatorische en protes tants christelijke basisscholen bij zijn aangesloten. Voordat hij predikant werd, was hij als leerkracht werkzaam op een basisschool in Sta|)h(nst. De conrector van de athenetuii en havo-afdeling van de (;hris- telijke Scfiolengemeenschap Prins Maurits te Middelharnis, drs. A. Knuist, heeft zijn predi- kaïU bij het schrijven van het boekje enkele praktische aan wijzingen gegeven. fOs. Joppe heeft het boekje geschreven om uit te deien aan geslaagde jongeren in de kerkelijke gemeente: "Als jon geren naar de pastorie bel len met de mededeling dat ze geslaagd zijn, breng ik ze een kon pastoraal bezoekje, waar bij ze \anaf dit jaar een bijzon der boekje zullen ontvangen. Het is van onschatbare waarde dat een kerkenraad ook hierin probeert mee te leven met de jongeien. Als er veel geslaagde jongeren zijn, beleggen we voor hen een samenkomst in het verenigingsgebouw". Het geschenkboekje, dat met name geschreven is voor jongeren die het voortgezet onderwijs afronden, is ook tutstekend geschikt om door ouders, grootouders, andere familieleden en vrienden aan geslaagden cadeau te doen. (4et eerste exemplaar hoopt ds. Joppe binnenkort te over handigen aan zijn 16-jarige zoon Matthijs, die VMBO- examen op het Cialvijn Col lege in 'fholen heeft gedaan. Het geschenkboekje is eind mei verschenen bij uitgeverij Den Hertog te Houten en is voor 9,90 verkrijgbaar of te bestellen in de boekhandel. MIDDELHARNIS - Zater dag 16 mei te Deventer en op 23 mei te Reusel werden de Nederlandse kampioen schappen turnen gehou den in de divisies 3 en 2. Door middel van landelijke plaatsingswedstrijden had den zich voor deze finale ook turnsters van Goeree- Overflakkee geplaatst. Yoshka Spui en Eline Starink waren op 16 mei aan de beurt in Deventer (div3). Yoshka uitkomend bij de junioren en Eline Starink bij de senio ren i7ioesten gelijktijdig hun wedstrijd turnen. Moeder Simöne moest de verrichtin gen van haar dochter Eline vanaf de wedstrijdvloer bekij ken omdat zij Yoshka op baan 1 moest begeleiden. Op baan 2 werd Eline bijgestaan door haar trainster Angela Bal. Beide ploeggenootjes hiel den elkaar nauwlettend in de gaten, ze wilden natuurlijk niets van elkaar missen. Yosk- ha opende haar wedstrijd met een mooie balkoefening die werd beloond met een 8.15. Eline turnde haar eerste toe stel op vloer, nog een beetje onzeker, met hier en daar wat schoonheidsfütujes turnde zij toch nog een 8. De volgende toestelronde voor Yoshka was vloer, haar favoriete onderdeel werd deze iTiaal door de jury wat minder beloond. Yoshka moest met deze toch goed uit gevoerde oefening genoegen nemen met een 7.80. Eline turnde op dat moment haar goed uitgevoerde Tsukahara en kreeg van de jury een 8.6. Hiermee is zij de op één na de beste turnster van Nederland. Het derde toestel van Yoshka is sprong. Ook Yoshka laat op sprong zien dat zij tot de top van Nederland hoort, met een overslag 1/! draai om haar lengte as gaf de jury haar 8.65 (10'). Eline turnde haar oefe ning op de brug met ongelijke liggers. Eline zette een keu rige oefening neer en haar cij fer werd 8.30 (6^). Het laatste toestel, voor Yoshka de brug en Eline de balk. Yoshka liet een brngoefening zien die op een Nl*^ thuis hoort; met een 8.8 (6') wist zij zich ook met dit toestel een top 10 plaats te halen. Eline had de zware taak om een goede balkoefe ning neer te zetten. Ze moest een 8.6 turnen voor een derde plaats. Eline scoorde een 7.7, mede door een risicovolle verbinding die mislukte liet ze veel puntjes liggen. Yos hka wist op dit NK een top 10 plaats te halen. Ze werd 9". Eline kwaiii met een 11' plaats net buiten de top 10 terecht. Een week later te Reusel was het de beurt aan Anouk Sloc- kers. Deze turnster uit Stellen- dam begon haar wedstrijd op sprong. Hier liet zij een goede uilvoering van haar sprong zien waarvoor zij een 8 in ont vangst mocht nemen. Daarna was de brug aan de beurt; zij moest als eerste turnster van haar groepje zien wat ze waard was. De jury was zeer tevreden over haar brugoefening en gaf Anouk een 8.30 (4'). Het derde toestel, de balk, verliep redelijk vlekkeloos. Het kon bijna niet anders dan een cij fer boven de acht, maar de jury vond het slechts een 7.80 waard. Bij navragen van haar cijfer bleek er een onderdeel niet goed genoeg uitgevoerd en daardof)r miste zij een paar essentiële puntjes. Maar met goede moed begon Anouk aan haar laatste onderdeel, vloer. Met deze oefening op Griekse muziek wist Anouk de jury goed te bespelen en werd ze beloond met een 8.70 (2' van Nederland op dit onderdeel). Anouk eindigde uiteindelijk totaal op een zeer mooi ver diende 6' plaats op slechts 0.5 punt van nummer 3.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2009 | | pagina 3