Calvijn en wij Historische opening Havendag Middelharnis: een traditie Kerk diensten Lege EIUVtlDEII-tllEUWS Sing In Oud papier Goedireede Getuigen- oproep i.v.m. meervoudige benzinedieistal De kerk in het midden Kerkdiensten Ger. Gem. Inleveren rommel marktspullen EIIAt1D^.|1IElJW5 Drs. W. Chr. Hovius Tentoonstelling Ten voorbeeld Beetje spektakel Samenwerkine Zondag 7 juni 2009 PAGINA 2 VRIJDAG 5 JUNI 2009 Ethiek Ook Ifzeis van ons blad zul len wellicht weten dat op don derdag 7 mei de tentoonstel ling '(Calvijn en wij' is geopend in aanwezigheid van onze koningin in de Grote Kerk te Dordrecht. Mogelijk zijn er ook onder hen die het voor nemen hebben deze expositie te bezoeken. Ik hoop dat u en jij daarvan ook wat mogen opsteken. God heeft deze Zwit serse hervormer ook voor en in ons land tot zegen van velen willen gebruiken en doet dat nog. Enerzijds moeten we hem niet verafgoden. Anderzijds bestaan er ook nogal wat kari- katinen over hem die ronduit misplaatst zijn. In menig opzicht kan Cal vijn ons tot voorbeeld strek ken. Hij was om te beginnen 'een man van het gebed'. Belijdt de dichter van Psalm 119 'te middernacht sta ik op om U te loven', de hervormer stond om vier uur in de nacht op om te bidden. 'Van Luther las ik dat hij dat voor alle din gen vroeg in de morgen, om vijf uur, deed. Ontroerend is het dit te lezen, ook juist van Calvijn, die een heel zwakke gezondheid had. Maar zonder het contact met God kon hij geen dag beginnen en leven. Vervolgens denken we ook aan zijn omgang met de Schrift. Wat heeft deze dienstknecht van God door Zijn genade een grote schat nagelaten in zijn preken maar vooral ook in zijn Bijbelverklaringen. Het Woord van God had de centrale plaats in zijn leven en werken. Ook was hij bescheiden en mat hij zich geen kennis aan als wist hij alles. Een verklaring op het laatste Bijbelboek ontbreekt. Sommigen beweren dat hij daar niet meer aan toe kwam. Maar ik las ook dat hij dat niet aandurfde, omdathem het licht ontbrak de Openbaring van de opgestane Vorst van Pasen aan Johannes op Patmos goed uit te leggen. Mij dunkt, dat wij in de praktijk van ons leven, in de ethiek, aan hem een voorbeeld kunnen nemen. Geen verafgoding Wij behoeven evenwel Cal vijn niet in alle dingen na te doen als fervente aanhangers en volgelingen van hem. Laten we maar voorzichtig zijn met het 'Wij, calvinisten'. De hervormer was heel con sequent. Hij erkende maar één door God gegeven 'feestdag' de rustdag. De zo geheten chris telijke feestdagen beschouwde hij als kerkelijke instellingen en niet als ons door God opge legde. Omdat hij de gemeente het Woord van God wilde laten horen preekte hij ook doorlopende vervolgstof Hij bestond het op de Kerstdagen rustig uit Deuteronomium te preken. Dat zullen wij wellicht overdreven vinden. Je kunt ook moeilijk midden in de zomer uit het kerstevangelie, Lukas 2:1-20 preken. Ook de viering van de zon dag was anders. Bij ons is deze sterk gestempeld door de Puri teinen. De hervormer stond zijn studenten toe op zondag een boottochtje over het meer van Geneve te maken, als ze maar wel de kerkdiensten trouw bijwoonden. Dan fron sen wij wellicht onze wenk brauwen. Maar hij was wars van alle wetticisme. De dienst van God is een liefdedienst en geen ondragelijke last, waarin je niets mag. Maar de zondag is ook maar niet een fijne, vrije dag, waarin je doet wat je zelf leuk vindt. En niet gaan we op die dag in de ochtend naar de kerk om verder de dag voor ons zelf te hebben. Geen karikaturen er op na houden In verschillende bijeenkom sten in dit jaar 2009, het door velen uitgeroepen 'Calvijn- jaar', verschijnen ook nogal wat spotbeelden in de pers. De wellicht ons niet onbekende auteur en commentator Maar ten van Rossum heeft zich laten ontvallen dat de volgelingen van Calvijn hun leven door hun geloof verknoeien en niet echt genieten. En de rooms-katholieke priester A. Bodar verbindt de calvinisten en hun leven met begrippen als 'saaiheid', 'streng zijn' en 'volslagen humorloos heid'. Tenslotte is er ook nog de karikatuur van 'de man van de donkere leer van de uitver kiezing'. Vanuit remonstrantse hoek verscheen een pamflet met als veelzeggende en spot tende titel 'de gepredestineer de dief'! Genieten van het leven Denk niet dat Calvijn een akelige, sombere, altijd donker kijkende man was. Genieten van goede en mooie dingen past zeer wel in het leven van een gelovige, zo leert hij ons. De hervormer kon bij voorbeeld genieten van de schone schep ping, de kunst en ook gepaste ontspanning. Zelfs uitte hij de woorden: 'vakantie en vriend schappen hebben wij aan onze algoede God te danken. Maar we moeten niet overdrijven. We moeten genieten met mate, want anders vergeten de men sen God daarvoor te danken. Dan gaan we er in op'. En als het over het leerstuk van de uitverkiezing gaat leert Calvijn ons bij de uitleg van Genesis 25, 'dat uitverkiezing niet betekent dat de ene mens beter is dan de andere, Eigen lijk zouden alle mensen door God verworpen moeten wor den vanwege hun opstand en verzet tegen God. Het is alleen Zijn welbehagen dat men sen toch verkoren zijn tot het eeuwige leven'. Wie daar oog voor heeft gekregen kan ver blijd zijn in God en Zijn gunst genieten. Calvijn en Wij Als volgelingen van de her vormers worden zij en wij 'Lutheranen' of 'Calvinisten' genoemd, soms inderdaad met hoofdletters geschreven. Maar ik denk aan een uitspraak van wijlen ds. Jac. van Dijk: 'Bij God en in de hemel zijn geen -(i) anen of -isten, alleen s.s.-ers', zoals Huntington zei, 'saved sinners', verloste.zondaren, uit genade gezaligd, om het eeu wig welbehagen. Dan volgen wij Luther en Calvijn na met de boodschap in hoofd en hart: 'Gedenkt uw voorgangers, die u het Woord van God gespro ken hebben; en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandeling', naar Hebreen 13:7. Zo kan er ook een 'Calvijn-jaar zijn. MIDDELHARNIS - Net als vorig jaar start de Haven dag in Middelharnis zater dag 6 juni met een histori sche voorstelling. Nabij het beeld van het Koffiekokertje zwaait loco-burgemeester Bert Kleingeld enkele vis sers uit. Daarmee lijkt een mooie traditie geboren. Door Kees van Rixoort "Vorig jaar hebben we gepro beerd de Havendag meer te verbinden met de geschiede nis van de haven van Mid delharnis. Tot 1910 was dat de belangrijkste vissershaven van Goeree-Overflakkee. Een haven met een bewogen histo rie", vertelt Cathy Westdorp, die namens Ensemble Eeuw- kant nauw betrokken is bij de historische opening van het publieksevenement. Eeuwkant houdt de eilandelijke streek- dracht le\end. "Ons ensemble telt drie vis sersfiguren. We kwamen vorig jaar op het idee om die een rol te geven tijdens de Havendag. Het uitzwaaien, ook toen door loco-biugemeester Kleingeld, was een groot succes. Er was veel publiek en de waardering voor deze link tussen het ver leden en \andaag was groot." Kortom: de cultuurhistorische proloog gaf de Havendag dui delijk een toegevoegde waar de. "We doen het zo historisch verantwoord' mogelijk", ver volgt Cathy Westdorp. "Maar Zo was het vorig jaar. De geschiedenis leek te herleven. besef wel dat de werkelijkheid anders was. In onze voorstel ling lopen de reders mee naar de haven en worden de vissers toegesproken door de loco- burgemeester. Dat was vroeger niet het geval. Nu vertrek ken de vissers met een beetje spektakel, vroeger waarschijn lijk met stille trom. Ze gingen een gevaarlijke periode bui tengaats tegemoet. Wat ook niet helemaal klopt met de werkelijkheid van toen is dat de achterblijvers in hun zon dagse kleren rondliepen. Wat Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag Uitgave: uitgeversmij. Eilanden Nieuws b.v. Versctiijning: dinsdag liuis-aan-huis vrijdag abonnementen uitgave Tel. (0187) 471020. Fax (0187) 485736 Postbus 8, 3240 AA Middelharnis. Langeweg 13, Sommelsdijk www.eilandennieuws.nl ADVERTENTIES EN ADMINSTRATIE Tel. (0187)471020 E-mail: info@eilandennieuws.nl Tarief per mm 0,42. Contractfarieven op aanvraag Sluitingstermijn zal<eli]l<e advertenties: maandag en donderdag 14.00 uur Sluitingstermijn overlijdensberictiten: maandag 17.00 uur en vrijdag 7.30 uur. Voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke adverlentieopdrachten kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. Bladmanager: Gert Verweij, tel. (06) 50448359 Advertentie-verkoop: e-mail: gertverweij@eilandennieuws.nl REDACTIE hoofdredacteur: J. Vlllerius, tel. (0187) 471022 e-mail: redactie@eilandennieuws.nl Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. ABONNEMENTEN: Jaarabonnement 33,-. Abonnementen (vrijdageditie) zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november. Wijzigingen graag twee weken voor ingaan doorgeven. REKENINGNUMMERS: Postbank 167930 Rabobank Goeree-Overflakkee 3420.01.108 Lid NNP Van toepassing zijn de Regelen voor het Adverlentiewezen (ROTA). wij spelen is waarschijnlijk niet helemaal waarheidsgetrouw, maar het tijdsbeeld klopt wel. De kleding die zaterdag te zien is, werd echt in die tijd gedra gen." De hoofdvisser tijdens de ope ning is streekarchivaris Jan Both, die veel van de visserij weet en wiens grootvader vis ser was. Ensemble Eeuwkant heeft bij het voorbereiden van de opening veel profijt gehad van de kennis van Both. Als secretaris van het streekmu seum stelde hij tevens enkele historische voorwerpen van de visserijafdeling beschik baar. "Terzijde", zegt Cathy Westdorp, "zou ik nog kwijt willen dat Jan Both gerust uitgenodigd wil worden voor een lezing over de visserij op Goeree-Overflakkee. Het is goed als dit onderdeel van de geschiedenis bredere bekend heid krijgt." Terug naar de Havendag. "Er komt veel bij kijken, bij het voorbereiden van zo'n histori sche opening. Achter de scher men gebeurt ontzettend veel. Het lukt alleen door de samen werking met bijvoorbeeld de gemeente, Stichting Evene menten Middelharnis en het streekmuseum, en met de hulp van tal van particulieren. Om maar een paar voorbeelden te geven: de familie Wijnhoff leent ons een vissersbroek en de familie Blok zorgt voor de scheepjes. Jan Markestein van de watersportvereniging in Middelharnis houdt zich zater dag bezig met alles wat zich te water afspeelt. Samenwerking is heel belangrijk als je iets wilt realiseren op het gebied van cultureel erfgoed", aldus Cathy Westdorp. Foto: Hans Vlllerius Ze benadrukt de enthousiaste rol die de gemeente Middel harnis speelt. "Bij de gemepnte leeft heel duidelijk de gedachte dat de historische opening van de Havendag een traditie moet worden. Namens de gemeente doen dan ook, naast loco burgemeester Bert Kleingeld en zijn vrouw, verschillende mensen mee: wethouder Van den Berg, gemeentesecreta ris Scholtens en zijn vrouw en gemeentebode Van Nimwe- gen." De traditionele opening van de Havendag start om 10.50 uur vanaf het oude raadhuis. Zo'n 25 historische figuren lopen door de Voorstraat naar de haven, waar Kleingeld de ver trekkende vissers toespreekt. Daarna gaan de vissers - Jan Both, Pau Heerschap en Aad Nagtegaal - en koffiekoker tje Marijn Villerius scheep. Ze verlaten de vissershaven van weleer, die anno 2009 een jachthaven is. Een jachthaven waar zaterdag voor het eerst de Blauwe Vlag zal worden gehe sen ten teken dat de haven vol doet aan een serie kwaliteitscri teria. Het zou mooi zijn als ook dat een traditie wordt. HERKINGEN - Zaterdag 20 juni wordt in de Hervormde kerk te Herkingen een 'Sing In' georganiseerd rond het thema 'Wat neem je mee op reis?'. Medewerking wordt verleend door muziekgroep 'Klein Glo ria' uit Ooltgensplaat. De aan vang is om 19.30 uur, de kerk gaat open om 19.00 uur. Ieder een is hartelijk welkom. De Stichting Koninklijke Fan fare ApoUo te Goedereede haalt morgen, zaterdag 6 juni, weer oud papier en huishou delijk karton op in Goedereede en Goedereede Havenhoofd. Gelieve het papier vóór 8.30 uur goed gebundeld gereed te zetten. GOEREE-OVERFLAKKEE - De politie onderzoekt de toedracht van diefstal van brandstof waarbij ook ver nielingen zijn gepleegd. Tus sen dinsdagavond 5 mei om zes uur en donderdagoch tend 28 mei om half negen heeft de diefstal plaatsge vonden uit een Ford Focus die geparkeerd stond aan de Donkereweg te Middelhar nis. De tankdop zat los. Tevens onderzoekt de poli tie de toedracht van een vernieling aan een auto op dinsdagavond 26 mei aan de Nieuwstraat te Dirksland. De politie kreeg deze avond een melding van een verdacht persoon bij deze auto. Het betreft een blanke' jongen van ongeveer 1,80 meter lang, met licht stekelig haar en 20 a 25 jaar oud. Hij was weggereden in een auto, nadat hij vlak daarvoor net naast de benzinetank van de bestolen auto had gezeten. Hiervan was ook een leiding doorgesneden, het linker- achterportierraam stond open en het portier was niet op slot. Er leken geen goede ren uit de auto te zijn mee genomen. De auto waarin de verdachte wegreed was mogelijk een grijze Toyota Starlet, waarvan het kente ken begon met JJ. De derde diefstal die onder zocht wordt is vanuit een Renault Twingo die gepar keerd stond aan de Kon. Julianaweg te Sommelsdijk. Ook hiervan was een slang doorgeknipt. En de vierde bezinediefstal betreft een andere Renault Twingo, die geparkeerd stond aan de Westelijke Achterweg te Middelharnis. Ook nu was weer een leiding doorgesneden. Dit moet zijn gebeurd tussen dinsdag avond 26 mei vanaf half tien en woensdagochtend 27 mei kwart over acht. Naast doorgesneden benzi neleidingen waren in twee gevallen ook de remleidin gen van de voertuigen door geknipt. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen met de politie van wijkteam Goe- ree Overflakkee van district De Eilanden via tel.nr. 0900- 8844. OUDDORP - Hersteld Herv. Gem. Dorpskerk: 9.00 uur kand. W. J. van den Brink, Ede en 18.30 uur ds. H. Lassche, voorbereiding Heilig Avondmaal. Eben- Haëzer: 9.00 uur ds. H. Las sche, voorbereiding Heihg Avondmaal en 18.30 uur kand. M. Diepe veen, Stel- lendam - Herv. Gem. 9.45 uur kand. R M. van 't Hof, Sint Annaland en 18.00 uur ds. J. R. Volk, 's-Gravenha- ge - Geref. Kerk 10.00 uur de heer C. B. van Beek en 18.30 uur ds. H. R de Goede - Gen Gem. 9.30 uur lees- dienst en 14.30 uur student J. van Rijswijk - Doopsge zinde Gem. 9.30 en 18.30 uur ds. A. M. Langhout. GOEDEREEDE - Herv. Gem. 9.45 uur ds. E. de Mots, voorbereiding Heilig Avondmaal en 18.30 uur ds. H. Harkema - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. C. Oorschot, Stellendam en 18.00 uur ds. J. Joppe, Sint Maartensdijk. STELLENDAM - Herv. Gem. 10.00 uur ds. D. Hool- werf, voorbereiding Heilig Avondmaal en 17.00 uur ds. H. van Ginkel, Goes - Her steld Herv. Gem. 11.00 uur kand. W. J. van den Brink, Ede en 18.00 uur ds. W. M. van der Linden, voorbe reiding Heilig Avondmaal - Geref. Kerk 10.00 uur ds. G. van der Linden en 18.30 uur de heer C. B. van Beek. MELISSANT - Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur kand. N. A. Donselaar, Oos- terland, voorbereiding Hei lig Avondmaal en 18.30 uur kand. W. Nobel, Leerbroek - Geref. Kerk 9.30 uur ds. R. Boiten-Ger.Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. R Blok - Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. DIRKSLAND - Herv. Gem. 10.00 uur kand. H. S. Mos terd, Utrecht en 18.00 uur ds. T. W. van Bennekom - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst - Zieken huis: 14.30 uur de heer A. Dubbeld. HERKINGEN - Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. Maas, voor bereiding Heilig Avond maal en 18.00 uur kand. J. H. de Vree, Dodewaard - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. A. van Wijk en 19.00 uur ds. L. M. Jon- gejan, Middelharnis - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. SOMMELSDIJK - Herv. Gem. 10.00 uur ds. R. W. van Mourik, voorbereiding Heilig Avondmaal en 18.00 uur ds. G. van Wijk, Dor drecht - Lukaskapel HDG 10.30 uur ds. T. W. van Ben nekom, voorbereiding Hei lig Avondmaal - Hersteld Herv. Gem. 9.30 en 17.00 uur ds. L. M. Jongejan - Exodus 10.00 uur (H.A.) ds. T. Verduijn - Remon strantse Gem. 10.00 uur ds. J. F Klijnsma - CAMA Gem. 10.00 uur de heer H. Verkaik. MIDDELHARNIS - Herv. Gem. 10.00 uur ds. H. Harkema, voorbereidingt Heilig Avondmaal en 18.00 uur ds. J. Vroegindeweij, Amersfoort - Geref. Kerk 9.30 uur da. H. B. Graaf- land en 17.00 uur ds. Th. W. H. van der Heijden - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur stu dent J. van Rijswtjk - Chr. Geref. Kerk 9.30 en 18.00 uur ds. A. A. Egas - Geref. Kerk (Vrijgemaakt) 9.30 en 17.00 uur leesdienst. NIEUWE TONGE - Herv. Gem. 9.30 uur ds. L. J. Geluk, Rotterdam en 18.00 uur ds. W. Arkeraats, Har- dinxveld - Hersteld Herv. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. H. de Bode, Genemui den - Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst en 14.30 uur ds. E. Bakker. OUDE TONGE - Herv. Gem. 10.00 uur kand. J. A. de Kruijf, Oud-Alblas, voorbe reiding Heilig Avondmaal en 18.00 uur ds. L. Quist, Groot-Ammers - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur lees dienst - Evangelie Gem. Flakkee 10.00 uur de heer D. Dupon. STAD a/h HARINGVLIET - Herv. Gem. 10.00 uur kand. A. L. Kornaat, Klun- dert en 18.00 uur kand. L. Walhout, Kapelle - Geref. Kerk 10.00 uur ds. B. J. Oldenhuis en 18.00 uur ds. A. J. Krol -Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. DEN BOMMEL - Herv. Gem. 10.00 uur ds. C. van Schoonhoven, Hardinx- veld, voorbereiding Heilig Avondmaal en 18.00 uur ds. B. J. van Vreeswijk, Een subtiel stilleven: een bol brood, een glas (Calvijn)wijn en een opengeslagen boek, gelardeerd met een blaadje groen... Reeksen kleurige portretten van een keur van Nederlandse dominees... Momentopnamen van allerlei vergaderingen, van een eerste- steenlegging, een sponsorfiets- tocht, diverse zendingsdagen, een ambtsdragersconferentie, een rommelmarkt, een syno dezitting, een openingscere monie, een doopplechtigheid, etc, etc. Dat alles ondersteund door korte stukjes tekst ter toe lichting. Dit en nog veel meer is te vinden in het Fotojaarboek gereformeerde gezindte 2008. Het boek is samengesteld door drs. A. Groothedde, kerknieuws- redacteur van het RD, en dr. C.S.L. Janse, oud-hoofdredac- teur van dezelfde krant. De titel; De kerk in het midden. U kent ze misschien wel: de jaarboeken uit lang of recen ter verleden. Ik meen dat in vroeger dagen uitgeverij De Spaarnestad uit Haarlem deze elk jaar uitgaf. Korter geleden deed uitgeverij De Vuurbaak iets dergelijks. Het zijn heb bedingen voor verzamelaars. Hoe ouder ze zijn, hoe interes santer. Nu heeft het Reforma torisch Dagblad het initiatief genomen voor een fotoboek waarin het gebeuren van een verleden jaar wordt belicht en toegelicht. Alleen, de horizon is nu wat beperkter. Het boek dat het RD liet verschijnen, laat met name zien wat er in enig jaar binnen de kring van de zogenaamde gereformeer de gezindte is gepasseerd: het kerkelijke, maatschappelijke en politieke leven. Waarbij de kerk in het midden staat, zo zegt de titel. Ik erken: als er enig instituut in staat zou zijn zo'n geïllustreerde kroniek samen te stellen, dan wel ons aller RD. Dagelijks is men daar bezig om het grote en kleine nieuws onder de aandacht van 'ons soort mensen' te brengen. Hier wordt het nog eens, maar nu gebundeld, gepresenteerd. Het boek kan enige aange name uurtjes van lezen en kijken opleveren. Daarbij ontdekte ik bij mezelf diverse onvermoede functies van zo'n boekwerk. Een opfriscursus om de combinatie van namen en gezichten weer eens extra in de memorie te griffen. Een speurtocht om op zoek te gaan of je er misschien zelf ook in staat, hetzij apart geportret teerd, hetzij ergens verborgen op een zoveelste rij tijdens een massabijeenkomst; trouwens wie is die jongen die daar zo ongegeneerd zit te gapen op de Bijbeldag te Gent (pag. 41)? Een feest van herkenning ook van zovelen, meer en minder bekenden. Er passeerde in zo'n jaar heel wat. Dat laat dit boek overdui delijk zien. Laat de verzuiling van midden vorige eeuw een eind op haar rug liggen, onder ons kunnen ze er nog wat van. De eigen verenigingen, stich tingen, commissies, platforms, bonden en instituten - en vooral: de eigen kerken - draaien als noojt tevoren. En natuurlijk moeten ze draaiende gehouden worden. Ook onder ons laat, zoals overal, de eco nomische wet zich onvermin derd gelden: wat bestaat, moet bestaan en moet haar bestaans recht ook krachtig laten gel den. Ondertussen mag met dankbaarheid geconstateerd worden dat velen zich inzetten met het oog op het kerkelijke en maatschappelijke leven. Wat er in dit boek zoals aan de orde komt? Veel! De samen stellers hebben geprobeerd het alles ordelijk te presente ren. Dat is ze goed gelukt, vind ik. Om te beginnen krijgt elk kerkverband enkele pagina's aandacht. Begonnen wordt met de Protestantse Kerk in Nederland, terwijl de Hersteld Hervormde Kerk en de (Oud-) Gereformeerde Gemeenten in Nederland een plek in de staart van die opsomming krijgen... Zending en Evan gelisatie, Israel en Kerkbouw, Onderwijs en Verre Naasten, Muziek en Zondagsrust - al die thema's en vele, vele meer krijgen ruim aandacht. Ik noem nog enkele dingen die me opvielen, vrij willekeurig. In het hoofdstukje over de Gere formeerde Kerken vrijgemaakt wordt vooral gefocust op de interne verontrusting [18, 36]. De Gereformeerde Gemeenten in Nederland tonen in dit boek hun immens grote kerkgebou wen: Barneveld en Opheus- den [29, 33]. Uitvoerig wordt ds. R den Butter geciteerd in zijn verantwoording over kan- selruil [35]. Oud goud en Nieuw licht zijn twee opvolgende hoofdstukjes [108vv.]. Beide wijzen op nieuw verschenen boeken, gevolgd door Aan vele boeken geen einde [112]. Merk waardig: zo'n overzicht van de tien rijkste scholen [131]. Wat mooi: de actieopbrengst van de JBGG 'Toekomst voor de kerk': meer dan zes ton [133]. Aandacht ook voor orgels en orgelspel. Ze staan broeder lijk naast elkaar: de organisten Chiel Jan van Hofwegen en Martin Mans [167]. Toch ver tegenwoordigen ze twee werel den. Bijna aan het slot kijken we in de ogen van de heren Blokland en Belder, twee ijve rige en principiële Europarle mentariërs [208]. CU en SGP hopen de samenwerking in de komende vijfjarige periode voort te zetten. Inmiddels heb ben we deze week onze stem kunnen uitbrengen... In het verleden ligt het heden. In het nu wat worden zal... Goed om door middel van dit boek even terug te zien naar 2008. Wat u en ik ervan 'maakten'. De voortgang van de geschie denis ligt echter in de handen van een Ander. Daarom vooral het oog naar Boven. Daar wil dit boek ons ook bewust van maken. Uit: A. Groothedde en C.S.L Janse, De kerk in het mid den. Fotojaarboek gerefor meerde gezindte 2008. Met personenregisters en kerke lijke statistieken. Uitgave: Reformatorisch Dagblad, Apeldoorn. Geïllustreerd. ISBN 90-336-2948-8. 234pag. Prijs 18,95 euro. J.M.J. Kieviet OUDDORP - Dinsdag 9 juni, 19.30 uur, ds. J.M.D. de Heer. NIEUWE-TONGE - Dinsdag 9juni, 19.30 uur, ds. C. van Krimpen. OOLTGENSPLAAT - Dins dag 9 juni, 19.30 uur, ds. E. Hakvoort. Veenendaal - Geref. Kerk lO.OOuurds. C. M. Schreu- der en 18.00 uur de heer J. Anninga. OOLTGENSPLAAT - Herv. Gem. 9.30 uur ds. H. G. van der Ziel, voorbereiding Heilig Avondmaal en 18.00 uur ds. G. C. Kunz, Dor drecht - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur de heer L. Stuurman, Rotterdam en 15.00 uur ds. A. Kot, Hui zen - Geref. Kerk 9.30 uur de heer K. Baas en 18.00 uur ds. J. C. van Westen brugge - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst. LANGSTRAAT - Herv. Gem. 10.00 uur kand. mr. J. R de Man, Rosmalen, voorberei ding Heilig Avondmaal. NIEUWE-TONGE - Zater dag 6 juni kunt u voor de laatste keer rommel marktspullen inleve ren voor de jaarmarkt van de Hersteld Hervormde Gemeente van Nieuwe- Tonge. De spullen kun nen van 9.00-11.30 uur ingeleverd worden bij famihe van Kempen, Dui- venwaardseweg 7. Geen bedden, spiralen en wand- nieubelen. Kunt u het zelf niet brengen? Neem dan contact op met J. Both, tel. 0187 652072. Eveneens morgen kunnen van 9.30-11.00 uur rom melmarktspullen worden ingeleverd in de loods bij de fam. Koppenaal achter Tankstation Nelisse, dit voor de rommelmarkt van de Geref. Gemeente van Nieuwe-Tonge op zater dag 29 augustus. Voor het laten ophalen van spullen kunt u desgewenst bellen naar A. Admiraal, tel. 0187 651537.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2009 | | pagina 2