Nieuwe stappen op weg haar woonwijk Spuikolk betalen met DigiD Geslaagde Lenteshow s. Kerk diensten Geslaagd voor Jeugd EHBO-diploma Melissant bruist van de plannen Nieuw op website gemeente Dirksland: Ophalen oud papier Nieuwe-Tonge EIIAIIDErt-niEUWS Geen gouden plan Een doods dorp DIRKSLAND - In 2008 is de nieuwe website van de gemeente Dirksland 'live' gegaan. Gestreefd wordt naar een eigen tijdse, professionele en gebruiksvriendelijke website. Daarom is de site voortdurend aan veranderingen onderhe vig. Vanaf maandag 11 mei is het mogelijk om diverse aanvragen via een digitaal formulier in te dienen en ook de beta lingen via de website te voldoen. DigiD Betalen Donderdag 21 mei 2009 Hemelvaartsdag Manege Oostmoer Leespunt Ommetje Speelveld Speelbos Vernielingen PAGINA 8 DINSDAG 19 MEI 2009 DIRKSLAND - Eind mei stelt de gemeenteraad van Dirksland een nieuw bestemmingsplan vast voor de Spuikolk en een exploitatieplan. In dezelf de week sluit de gemeente een samenwerkingsover eenkomst rnet project ontwikkelaar Bouhuisen Groep. Daarmee komt de transformatie van het bedrijventerrein tot woon wijk weer een aantal stap pen dichterbij. Wethouder Piet Koningswoud spreekt van "een echt grote stap". Door Kees van Rixoort De gemeenteraad - die donder dag 14 mei vergaderde over de Spuikolk, maar nog geen beslui ten nam - had allerlei vragen én opmerkingen, bijvoorbeeld over de haalbaarheid van het plan, de eventuele onteigening en de risico's en kosten voor de gemeente. De lijden voor de bouw van een woonwijk zijn minder florissant en, kaartten verschillende raadsleden aan, overal in het land worden pro jecten stilgelegd en ontstaan "lege wijken". In Dirksland zijn de marges "flinterdun", zei raadslid Jos Toes (Christe nunie). "Na de realisering van fase 1 blijft er een rendement van 110.000 euro over voor de projectontwikkelaar." Volgens de wethouder valt dat "op zich" nog wel mee, maar ook hij gaf aan, dat het bij de transformatie van de Spuikolk niet om "een gouden plan" gaat. "Maar het is wel haj^- baar, er is een projectontwik kelaar die het haalbaar vindt." Koningswoud bracht de raad in herinnering dat eerdere berekeningen een negatieve opbrengst lieten zien, maar dat Bouhuisen er vervolgens toch wel brood in zag. "Om de risi co's te spreiden is het bouwen in twee fases geknipt. In fase 1 realiseert Bouhuisen tweeder de van het geheel. De tweede fase voorzie ik in de jaren 2012- 2015", aldus Koningswoud. In de Spuikolk verrijzen in totaal 117 woningen. Detail handel is van de baan, nadat discounter Aldi zich eind vorig jaar heeft teruggetrokken. Wel zijn er mogelijkheden in de Spuikolk voor bijvoorbeeld een kantoor aan huis, een praktijk voor fysiotherapie of een atelier. De bouw gaat van start zodra er 80 procent van de woningen is verkocht. De projectontwikkelaar heeft al wat percelen in de Spuikolk aangekocht. Daar moeten er nog 22 bij komen. "We lopen al lang in dit proces. Ik plaats vraagtekens bij de snelheid", zei Henk Zwanenburg (VVD). Wethouder Koningswoud beaamde dat de projectontwik kelaar nog het een ander moet verwerven, maar zei tevens te verwachten dat dit nu "serieu zer benaderd" zal worden. De gemeente is 500.000 euro kwijt voor het saneren van de vervuilde grond in de Spui kolk. In bouwfase 1 loopt de gemeente geen enkel financi eel risico, maakte de wethou der duidelijk. In de tweede fase is er - mocht Bouhuisen "de stekker eruit trekken" of failliet gaan - een risico van 10 procent van 1,8 miljoen, het bedrag dat nodig is voor de verwerving van de perce len en opstallen. Een risico dat volgens Koningswoud is "ver werkt in bankgaranties". Desondanks, had raadslid Jan Leenders (Gemeentebelangen) uitgerekend, kan de gemeente "in het slechtste geval 85.000 euro mislopen. En dat terwijl steeds het adagio is geweest dat de Spuikolk de gemeente niets zou kosten, behalve de sanering." Het bedrag waar Leenders het over had heeft betrekking op de gemeente lijke kosten, in totaal 335.000 euro, waarvan Bouhuisen in eerste instantie, bij het onher roepelijk worden van de bouw vergunning, 250.000 moet overmaken aan de gemeente. Het gaat vooral om kosten voor externe ondersteuning. Tegen het gewijzigde bestem mingsplan waren acht zienswij zen bij de gemeente binnenge komen. De heer Hetjonk lichtte die namens de ondernemers vereniging Spuikolk toe tijdens de raadsvergadering. "Het is voor net gestarte ondernemers niet rendabel om te verhuizen naar een nieuwe locatie. Moe ten die kapot gaan? Alles op het dorp verdwijnt. Dirksland wordt een dorp met veel hui zen, waar niks te beleven valt. Een doods dorp. Wie heeft er belang bij woningbouw? Wat moet je met huizen die onbe taalbaar zijn", verwoordde Het Jonk de bezwaren. "Tot nu toe zijn alleen oude en lege panden verkocht aan de projectontwik kelaar. De andere panden zijn vele malen duurder, maar de projectontwikkelaar wil geen geld uitgeven." Het voorstel om aan vrijwel alle zienswijzen niet tegemoet te komen, leverde geen dis cussie op in de gemeenteraad. Het bestemmingsplan zal dus eind deze maand worden vast gesteld, een dag nadat in het gemeentehuis de samenwer kingsovereenkomst tussen de gemeente en Bouhuisen is gete kend. Immers, "de inzet is om van de Spuikolk iets te maken en dat geldt nog steeds", zoals Jos Toes de algemene mening verwoordde. Bij het digitale burgerloket van de gemeente Dirksland kunt de aangeboden produc ten en diensten zeven dagen per week, 24 uur per dag aan vragen en betalen (indien er kosten zijn verbonden aan het gevraagde product). Een overzicht van de aangebo den producten vindt u op de website onder Loket, Burger loket. DigiD staat voor Digitale Iden titeit. Het is een gemeenschap pelijk systeem waarmee de overheid op internet uw iden titeit kan verifiëren. Op aan vraag ontvangt u van DigiD hiervoor een gebruikersnaam met wachtwoord. Ook bij de gemeente Dirksland kunt u inloggen met uw DigiD inlog code. Voortaan kunt u met één gebruikersnaam met wacht woord terecht bij elektroni sche diensten van steeds meer overheidsinstellingen. DigiD zorgt ervoor dat de gemeente Dirksland zeker weet dat u ook echt bent wie u beweert te zijn. Zo voorkomt de gemeente dat anderen namens u kunnen handelen. Wilt u meer informatie over DigiD of een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen, bezoek dan de website www. digid.nl. In Nieuwe-Tonge zal morgen, woensdag 20 mei, het oud papier weer worden opgehaald voor de Hervormde gemeente. Gelieve het papier vóór 18.00 uur goed gebundeld aan de kant van de weg te zetten. In combinatie met het digitale loket kunnen betalingen veilig en simpel via het internet wor den gedaan. Als u de aanvraag van het door u gewenste pro duct doorloopt, komt u auto matisch op de betaalpagina. Via de betaalpagina van Ogone kunt u op een veilige manier betalen met IDEAL of credit card (Master Card en VISA Met IDEAL worden betalings opdrachten verwerkt van alle grote banken. Toegang tot internetbankieren van een van de deelnemende banken is vol doende om gebruik te kunnen maken van IDEAL. U krijgt uw bestelling per post bezorgd op het adres waarop u bij de gemeente staat ingeschreven. NIEUWE-TONGE - Vorige week zaterdag hield een aantal ondernemers een Lenteshow op het terrein voor Autoscha deteam Goeree-Overflakkee te Nieuwe-Tonge. De deelne mende bedrijven waren Vol vo Karels en De Waal Hove niers, en relaties zoals Renault Ramoco Koese, PTA Peugeot en Arensman Tuinmachines. Diverse aantrekkelijke specia liteiten wachtten de bezoekers, zoals gratis ruitreparatie en uitdenken zonder spuiten voor een zeer vriendelijk prijsje, ter wijl een gordelsimulator menig een heeft doen voelen wat het is als je auto om z'n as tolt. Het was een geslaagde dag. (Tekst en foto: Hans Villerius) OUDDORP - Hersteld Herv. Gem. Dorpskerk: 9.30 uur ds, H. Lassche en 19.00 uur ds. J. Joppe, Sint Maartensdijk - Herv. Gem. 9.45 uur ds. E, de Mots-Geref. Kerk 10.00 uur ds. C. G. Kant - Ger, Gem. 9.30 uur leesdienst - Doopsgezinde Gem. 10.00 uur ds. J. Smink. GOEDEREEDE - Herv. Gem. 9.30 uur ds. A. Belder - Hersteld Herv. Gem. 9.00 uur ds. J. W. van Estrik. STELLEN DAM - Herv. Gem. 9.30 uur ds. D. Hoolwerf- Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. W. M. van der Lin den - Geref. Kerk 10.00 uur de heer J. Kranendonk. MELISSANT - Hersteld Hèrv. Gem. 11.00 uur ds. L. M. Jongejan, Middelhar- nis - Geref. Kerk 9.30 uur de heer I. Lemsom - Ger. Gem. 10.00 uur ds. R Blok - Ger. Gem. in Ned. 10.00 uur leesdienst. DIRKSIAND - Herv. Gem. 9.00 uur ds. G. van Meijeren - Ger. Gem. 10.00 uur ds. J. Schipper. HERKINGEN - Herv. Gem. 9.30 uur drs. E. F. Vergunst, Ridderkerk - Hersteld Herv. Gem. 9.00 uur ds. A. van Wijk - Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst. SOMMELSDIJK - Herv. Gem. 9.30 uur ds. R. W. van Mou- rik-LukaskapelHDG 10.30 uur ds. T W. van Benne- kom - Hersteld Herv. Gem. 9.00 uur ds. L. M. Jongejan - Exodus9.30 uur ds. L. J. Lingen-CAMAGem. 10.00 uur gezinsdienst. MIDDELHARNIS - Herv. Gem. 9.00 uur ds. H. Har- kema - Geref. Kek 9.30 uur ds. L. J. Lingen, dienst in Exoduskerk - Ger. Gem. 9.30 uur leesdienst - Chr. Geref. Kerk 9.30 uur ds. A. A. Egas - Geref. Kerk (Vrijgemaakt) geen opgave. NIEUWE TONGE - Herv. Gem. 9.30 uur ds. C. Mole naar, Papendrecht - Her steld Herv. Gem. 9.30 uur eerwaarde heer L. Stuur man, Rotterdam - Ger. Gem. 10.00 ii.ur leesdienst. OUDE TÓNCÏE - Herv. Gem? - HERKINGEN - Na vele uur tjes EHBO, zowel theorie als praktijk, brak uiteindelijk de dag van het examen aan. Op woensdag 13 mei, 9 uur 's morgens, bogen de leerlingen van groep 7 en 8 van de Prins Johan Friso uit Herkingen zich over het theorie-examen, 's Middags vond het praktijkexa men plaats. Dokter Baelde was daarbij aanwezig om te bekij ken of de kinderen de geleer de theorie ook in de praktijk wisten toe te passen. Ze zijn er goed doorheen gekomen, zoals u op de foto kunt zien. Graag bedanken de kinderen juf Petra, Ariëtte en Marjan harte lijk bedankt voor alle lessen. 9.30 uur Prof dr. A. de Reu ver, Delft - Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst. STAD a/h HARINGVLIET - Herv. Gem. 9.30 uur ds. H. J. Catsburg - Geref. Kerk 10.00 uur ds, W. A. Boer - Ger. Gem. 10.00 uur lees dienst. DEN BOMMEL - Herv. Gem. 9.30 uur ds. L. Wüllschleger, Middelburg - Geref. Kerk 10.00 uur ds. R C. Koster. OOLTGENSPLAAT - Herv. Gem. 9.30 uur ds. L. D. Burger, Waddinxveen - Hersteld Herv..Gem. 9.30, uur ds. H. J. Boer, Nieuwe Tonge - Geref. Kerk 10.00 uur ds. P. C. Koster, dienst in Geref. Kerk Den Bommel - Ger. Gem. 9.30 uur lees dienst. LANGSTRAAT - Herv. Gem. 10.00 uur ds. H. G. van der Ziel. U wilt uw complete huisstijl Gebr. de Waal bv Drukkerij Sommelsdijk (0187)47 10 20 info» drukkerijdewaal.nl ge3rukf h'eBb'en? STAD AAN 'T HARINTVLIET - Uitslag van de dressuurwed- strijd voor pony's, proeven F3 en F4, gehouden op zaterdag 16 meijl. bij Manege Oostmoer, Oostmoersedijk 2a te Stad aan't Haringvliet. Voor deze proeven dient een minimaal aantal pun ten behaald te worden van 210, Proef F3. Anne Tessemaker, Passoa, 237 pnt; Melanie Con- furius, Passoa, 235 pnt; Demi v.d. Noort, Tazz, 230 pnt; Anne Lotte Grinwis, Spiky, 227 pnt; Jennifer Hartong. Whoopi, 225 pnt; Esmee v. Alphen, Quint, 225 pnt; Marsha v. Holten, Dis ney, 223 pnt; Priscilla Peeman, Freedom, 222 pnt; Fleur Kooij- man, Dopette, 221 pnt; Wessel Schaaf, Spiky, 221 pnt; Joyce v. Dam, Disney, 220 pnt; Bo Schneider, Tirza, 217 pnt. Proef F4. Annick Kieviet, Noortje, 236 pnt; Mandy v.d. Stelt, Lucky Boy, 234 pnt; Sanne Trommel, Tazz, 232 pnt; Silvana v.d. Stappen, Rody, 229 pnt, tevens diploma F4 behaald; Nadia v. Holten, Tazz, 229 pnt; Tessa Bensink, Quint, 222 pnt; Jolein de Vogel, Noortje, 221 pnt; Swinda de Vos, Sonja, 218 pnt; Natasja Meijer, Donna, 218 pnt. MELISSANT - De actieve dorpsraad van Melissant heeft heel wat dynamiek in het dorp gebracht. Voort bordurend op het dorpsplan, dat in juli 2008 het licht zag, zijn tal van plannen in de steigers gezet. Nu komt het aan op actief burgerschap in Melissant. Tijdens een goed bezochte bewonersavond, dinsdag 12 mei in ver enigingsgebouw Melishof, werd een beroep gedaan op de inwoners. Om mee te denken een ommetje te ont wikkelen, om als vrijwilliger in het Leespunt actief te worden, om mee te doen aan de statiegeldactie ten bate van het speelveld, om ideeën te spuien over het nog te ontwikkelen speelbos. En om aangifte te doen van overlast. Door Kees van Rixoort Een leefbaar Melissant. Dat wil de dorpsraad met het dorps plan bereiken. "Nu komt het aan op realisatie van de plan nen", zei André Kool van de dorpsraad dinsdagavond. "En dat is geen gemakkelijke klus. Je botst regelmatig tegen de financiering op." Toch, ging Kool verder, is er al het een en ander van de grond gekomen. Hij noemde onder meer de aanstaande uitbrei ding van de fietsenstalling bij de bushalte en het opknappen van het tunneltje onder de N215. "Er is daar, in het kader van een graffitiworkshop, een prachtig werkstuk gemaakt. U moet er vast eens doorheen lopen, het zal u zeker een ple zier doen." Ook zijn er, mede door de inzet van gymnastiek vereniging Kwiek, meer activi teiten voor de jeugd gekomen en staat een tweedaagse wan deltocht op het programma. Het creëren van een theehuis, een speerpunt in het dorps plan, lijkt aan de andere kant niet eenvoudig. Het zal vol gens Kool nog wel enige tijd vergen voordat Melissant zo'n ontmoetingspunt heeft. Melissant beschikt sinds begin dit jaar over een Leespunt van de bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. Dit punt is in de plaats gekomen van de bibliobus, waarvoor de provinciale subsi die wegviel, en de dependance van de Christelijke Openbare Bibliotheek Dirksland. "Een Leespunt", vertelde mevrouw Schellevis van de bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, "is geen volwaardige bibliotheek, maar biedt wel iets aan de doelgroe pen O tot 12 jaar en de inwo ners die aan de kern gebonden zijn. Dat kunnen 70-plussers zijn, maar ook mensen zonder auto. De collectie moet nog vorm krijgen, aan de hand van de wensen van de lezers in Mehssant." Ze kondigde extra activiteiten aan als een lees- en knutselmiddag voor de kinde ren en een leeskring. Het Leespunt, te vinden in Melishof, is geopend op woens dagmiddag en vrijdagavond. "We krijgen er elke week nieu we klanten bij", aldus mevrouw Schellevis. "We hopen u ook te ontmoeten en u kunt zich aan melden als vrijwilliger." Een volgende oproep aan de inwoners van Melissant kwam van Arjan Gijlstra van Land schapsbeheer Zuid-Holland. Hij bracht het initiatief onder de aandacht om een ommetje Melissant te ontwikkelen: een wandeltocht van een kilome ter of vijf langs de belangrijk ste kwaliteiten van en rond het dorp. "Dit is een mooi open gebied met veel moge lijkheden voor het realiseren van een ommetje, mogelijk als onderdeel van een te ontwik kelen wandelroutenetwerk op Goeree-Overflakkee", aldus Gijlstra. Wat die mogelijkheden zijn, hangt af van de ideeën en tips waarmee de inwoners van Melissant zelf komen. "Het kan de historische dorpskern zijn, de golfbaan, maar ook het boerenland. In het laatste geval moet je wel contact leg gen met de grondeigenaren. Langs welke punten moet het ommetje gaan? Laatje fantasie maar gaan. Breng de moge lijkheden in kaart en probeer de knelpunten te vermijden." Volgens Gijlstra betaalt Land schapsbeheer de helft van de kosten. Wie de andere helft betaalt is nog niet duidelijk, "maar we gaan starten". De eerste ideeën kwamen dins dagavond al direct naar boven. Zo meldde de bewoner van het oude raadhuis van Melissant dat hij zijn woning wel open wil stellen. "Het is een aardig gebouw, waarover wat te ver tellen vak." De angst dat een ommetje ook vandalen en herrieschop pers naar Melissant zal trek ken, deelde Arjan Gijlstra niet. Bovendien, zo maakte hij dui delijk, moet er tijdens de ver dere uitwerking van het plan ook aandacht zijn voor aspec ten als beheer en toezicht. Voor het speelveld achter de Fabiusstraat ligt een mooi plan klaar. Dit om het spelen aantrekkelijker te maken, ook voor de wat oudere kinderen, en de overlast van bonden- poep en loslopende honden te verminderen. Een enigszins afgescheiden deel van het veld is namelijk een hondenuitlaat- plaats. Een deel van het plan bestaat uit het iiizetten van een buiten gewoon opsporingsambtenaar, die hondenbezitters op hun plichten wijst. De gemeente raad neemt de kosten hiervan mogelijk op in de begroting voor 2010. Een ander deel van het plan behelst het plaatsen van hekken en twee nieuwe speeltoestellen. De totale kosten, zo meldde Akkie Krouwel van de dorps raad, zijn begroot op 37.000 euro. Een behoorlijk bedrag, zeker als dat wordt afge zet tegen het bedrag dat de gemeente Dirksland op de begroting heeft staan voor de speelvoorzieningen in alle drie de kernen: 30.000 euro. "We zijn echter niet pessimistisch. De kosten zouden gespreid kunnen worden over meerde re jaren. En we zijn begonnen met spaaracües: flessenbonnen en de inzameling van frituur vet. We hebben al 250 euro, een leuk begin. Verder hebben we een bijdrage van de woning bouwvereniging Dirksland en zouden er nog bijdragen kun nen komen van bijvoorbeeld Jantje Beton en de Rabobank. Als we willen komt het goed", maakte een optimistische Akkie Krouwel duidelijk. Vanuit het publiek kwam nog de suggestie dat de kosten lager zijn als er een goed alternatief wordt gevonden voor de dure rubbertegels onder de speel toestellen. Een collecte onder de bewoners van Melissant is ook een mogelijkheid. Nog zo'n speerpunt in het dorpsplan: een speelbos in het Melissantse bos. Sigrun Lobst, ontwerpster van dergelijke speelplekken én beheerster van een speelbos in Rotter dam, heeft van het ISGO de opdracht gekregen de moge lijkheden te onderzoeken en met een plan van aanpak te komen, niet alleen voor Melis sant, maar ook voor Nieuwe- Tonge. In Melishof kwam ze met een enthousiast verhaal over spe len in de natuur. 'Je ziet de vaardigheden en de motoriek van binnen zittende kinderen afnemen. Dat zijn alarmeren de signalen. Zo is de discussie op gang gekomen over het speelaanbod voor kinderen." Volgens Sigrun Lobst moeten kinderen kunnen ravotten in de buitenlucht. Dat stopt de vervreemding van de natuur, is goed voor de vaardigheden en de motoriek, geeft stressre ductie en betere leerprestaties, bevordert de gezondheid, de creativiteit en het speelplezier en leert kinderen om te gaan met risico's. "Klimmen en klauteren is een oerbehoefte. Grenzen verken nen en verleggen, uitdagingen aangaan, eigen krachten ont plooien, onderzoeken, experi menteren. Op een speelveldje is dat alles beperkt, terwijl de natuur een oneindige bron van materiaal is. Je kunt er klimmen, plukken, graven, ravotten, op avontuur gaan en lekker vies worden. De kinde ren bouwen er hutten: jongens timmeren en meisjes richten de hut in. Ze ontdekken er beesten en komen erachter dat ze niet weg hoeven te lopen voor een spin. Zelf eten maken boven een vuurtje, dat kan ook." Mevrouw Lobst deed een oproep aan de bewoners - waaronder de jonge inwoners - om mee te denken over de vormgeving van het speelbos. Een opleveringsdatum is nog niet te geven. De plannen bevinden zich nog in een pril stadium, maar het Melissantse bos is wel een kansrijke loca tie. Bij de verdere invulling, zo maakte iemand in de zaal duidelijk, moet wel rekening worden gehouden met de nabijheid van de begraafplaats. Een begrafenis met achter grondgeluiden van spelende kinderen lijkt inderdaad niet zo geslaagd. Melissant bruist van de plan nen. Allemaal om de leeflDaar- heid van het dorp een impuls te geven. Allemaal positief. Toch kwam er, op verzoek van de politie, ook een min der vrolijk punt aan de orde in De Melishof: vernielingen en overlast. Volgens de buur- tagente concentreren de pro blemen zich rond het 'oude- lullenbankje', dat inmiddels verbrand is. Ze had het over alcohol- en drugsgebruik, drugshandel, scheurende scooters, brandstichting en bekraste auto's. "Het schijnt dat er ook jongeren uit Mid- delharnis tussen zitten; daar is een samenscholingsverbod." De agente riep de bewoners van Melissant op aangifte te doen. "Dan kunnen we wat doen, een onderzoek starten, de jongeren uitnodigen en hun ouders ook een rol laten spelen bij het oplossen van de overlast. Wij willen er wat aan doen - we zijn het öok zat - maar we kunnen het niet alleen. Laat het niet gebeuren dat wat jullie aan de ene kant aan het opbouwen zijn, aan de andere kant weer wordt afge broken." Kortom: het woord is aan de bewoners van Melissant. In allerlei opzichten kunnen ze hun actief burgerschap tonen.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2009 | | pagina 6