Reünie met Sara's en Abrahammen Kees Tanis legt na kwart eeuw leidende en bestuurlijke VEERO functies neer Hoogwaardige huwelijksfelicitaties voor Martij n en Mariëlle! Verbouwing school leidt tot huwelijk --kW Met tractor en huifkar door Scheelhoek Ook dit jaar historische combitochten met tram, bus en boot Geraniummarkt 2009 Superdierendag op natuureiland Tiengemeten EIIAtlDEH-lilElJWS Resultaten Investeren Nieuwsgierig Ingezonden: PAGINA 7 VRIJDAG 1 MEI 2009 Mll)l)Kl.llARNlS-()i)4april jl. kuaiiicii Cl" 2.'i sara's eii 10 abrahaniiiifn bij elkaar in het Dickinms voor ccii reünie. De reden van deze reünie was dal deze ond-lcerlingen van klas (i van de openl)aie lagere school in Middelharnis uit 1970/1971 dil jaar ol' afgelopen jaar 50 jaar zijn geworden. De reünie werd gehouden in hel hand- werklokaal van de oude open bare lagere .school, tegenwoor dig Hel Diekhuus. Eregasten op deze reünie waren meester Tonnekieek, meestei Zeven huizen en Jnfirouw Langerak. Na een kopje kodie was er gele genheid om de school te bekij ken en een groepsfoto te maken op het plein. Onder het genot van een drankje en een buli'et leek het net alsof ze nog steeds bij elkaar in de klas zaten, want iedereen had het ontzettend naar zijn zin. De reünie zou tot in de late uurtjes voortduren en bij het afscheid was er voor iedereen een schoolkrant met daarin de levenslopen van alle aanwezigen. Er zijn al plannen gemaakt om over 10 jaar weer een reünie te houden. STKLl.KNDAM - Met een grote huilkar, getrokken door eeiv tractor over de Plaal van Scheelhoek, hoe vaak krijgt u deze kans? Zeklen! Maai- zaterdag 16 mei wel. I lel gebied is normaalgesproken niel toegankelijk omdal ei- xcel vogels bloeden en deze ver- sloord kunnen worden. Scheelhoek is ooit als een zandplaal in hei Haringvliel omslaan en in de jaren '70 algeslolcn door een zeekeren- de dijk van hel Haringvliet. Naliiurmonumenien doet hier hel hele jaar aan rietcultuur. Koeien houden de graslanden korl. Vanaf de dijk kijkt u over de rietvelden, weilanden en hel Haringvliel. Op de opge spoten eilanden in hel Haring vliel broeden knstbroedvogels zoals de khiiil, visdief en nieeu- wensoorten. Als u mee wik met deze excursie is vooraf aan melden noodzakelijk. Dal kan via website www.natinirmonn- menten.nl ofbij VVV Ouddorp aan Zee, tel. 0187 681789. Het vertrek is om 10.00 uur bij de werkschuiir van Natuurmonu menten, Meester Snijderweg 44 bij de binnenhaven van Stellendam. Rond 12.00 uur bent u weer terug. Deelname kost voor leden van Natuur monumenten 5, voor niel- leclen 8 en voor kinderen t/m 12 jaar 3. Neem iets mee tegen regen en vergeet uw ver rekijker niet. De lente is losgebarsten, het is tijd om weer de natuur in te trekken! Wil je tege lijkertijd veel over dieren te weten komen? Dan heb je nu de kans! Op zater dag 16 mei a.s. organiseert Natuurmonumenten op het natuureiland Tiengemeten een Superdierendag. Ben je 6 jaar of ouder? Trek dan je laarzen aan en stap op de pont in het dorpje Nieu- wendijk bij Zuid- Beijer- land. Op de pont word je ontvangen door een gids die je meeneemt naar het eiland. Daar word je opgewacht door de boswachter en een echte dierenarts. Die heeft natuurlijk veel spannen de zaken te vertellen over zijn werk. Verder maak je met jouw gids een tocht over het eiland waarbij je kunt meemaken hoe je een schaap z'n dikke jas uit doet, een paard z'n hoefijzers ondergelegd krijgt en wildslro- pers 's nachts te werk gaan. Heb je de wol van het schaap geschoren? Dan moet er natuurlijk nog wel een draad van worden gemaakt op het spinnewiel. Koeien melken ging vroeger gewoon met het handje. Kun jij het ook? Er wordt een mooie foto van je gemaakt die je later kunt plak ken in je eigen gemaakte foto lijstje. En er is een nepstier waar je op mag rodeo-rijden. Omdat je deze middag best moe zou kunnen worden, krijg je een taxi docu" middel van een huilkar met grote trekpaar- den. Je honger en dorst mag je stillen met een broodje knak- worst, snoep en limonade. Heb je zin in deze middag? Geefje dan op via website www. naluurmonume\iten.iil. Deel name kosi 10 per kind voor niet-leden van Naliiurmonu menien en 8 vocjr kinderen van leden (prijzen zijn inclusief de pont). De start is om 11.00 uur, 12.00 uur of 13.00 uur en hel einde om resp. 15.20 imv, 16.20 uur en 17.20 uur Bege leiding van de ouders mag, maar hoeft niet. OUDDORP - Ruim een kwart eeuw was hij inten sief betrokken bij het werk van de Vereniging voor Eigenaren en of Exploi tanten van Recreatieter reinen in Ouddorp (VEE RO), sinds kort uitgebreid met leden van Flakkee en mede omvattend de Brou- wersdam en de Kop van Goeree. Hij bekleedde sinds 2002 het voorzitter schap, was daarvoor actief lid en korte tijd penning meester. Een gezichtsbepa lende factor. Een man die, volgens secretaris Addy Rijerkerk, te boek staat als kenner van de materie. Die de grote lijnen uitzet. Zich niet mengt in detailuitwer kingen. Zijn naam: Kees Tanis uit Ouddorp. Afge lopen week legde hij zijn functie neer tijdens een geanimeerde VEERO jaar vergadering. Een opvolger is nog niet aangewezen. Door Jaap Ruizeveld Wethouder .Vrend-Jan \an der V'lugt van Economische zaken en Recreatie in de gemeente t'.oedereede dankte de schei dende besluiirder voor zijn inzet en constructieve samen werking. Niet verwonderlijk dal hij als blijk van waardering een beeldje overhanciigde. getiteld 'Vruchtbare samenwerking'. Een creatie \'an kunstenares Corry .\mmerlaan-Van Nie- kerk, die op een internationale reputatie kau bogen. Elkaar de hand schudden na een tijd van intensieve samenwerking was de leidraad bij het afscheid. VEERO zelf uitte haar waar dering onder andere met een geschenkenbon en bloemen. "Op de achtergrond ben ik voor advies altijd beschikbaar", zegt Kees "lanis. "Ik blijf lid bij deze leuke club. Wel vond ik het nu het moment om een slap terug te zetten. Na een aantal jaren is het altijd goed als een nieuwe kracht het roer overneemt. Los Sclieideiid \'EKR() viwrulh-r Ki'cs lanis mei hel zijn beeldje Saiiieird en seerelaris Adih Rijerkerk. daarvan, mijn tijdsbesteding laat een \t)lle inzet nauwelijks toe". Als eigenaar van onder andere Noordzeepark Bunga low Beheer in Ouddorp runt hij samen met partner Frieda hel beheer en de verhuur van een groot aantal vakanfiewo- ningen op het park. Veel tijd wordt thans besteed aan de aankleding en invulling van het kantoor en in het bijzonder de ontvangstrtiime met recep tiebalie. Zijn passie voor toerisme en recreatie gaat dus niet voorbij, toch denkt hij het directe VEE RO gebeuren te zullen mis sen. "Ik werkte met en in een fantastisch team. Met perfecte ondersteuning van secretaris sen", van wie hij graag Coby van den Berg. PatiKk Polie en Addy Rijerkerk noemt. "VVij zijn blij dat er in de afgelopen jaren aantoonbare resultaten zijn bereikt. In de openluchtrecreatie denk aan de aanpassing van de grootte van de cai-a\ans, de bredere mogelijkheden voor onder nemers op hun terreinen. In 2012 straks vastgelegd in één bestemmingsplan Recreatieter- leinen. Het was en is niet altijd gemakkelijk. Belangen zijn vaak tegensli-ijdig. Cielukkig is de sfeer tussen de belangen- behartigeude organisaties ver beterd. Vroeger had je in feite met dictaten te maken. Kon je hooguit in de marge iets aan pakken. Met het Masterplan in 1998 is er een soort kanteling ontstaan. Nu is er de bereid heid om naar argumenten van elkaar te luisteren. Daarover te overleggen. Ondernemer en natuin- staan niet meer haaks tegenover elkaar. h\s je zo tot afspraken komt, regelingen kunt treffen waarin een ieder zich uiteindelijk kan vinden, dan is dat pure winst. Zo is bij voorbeeld gewerkt in het pro ject Bodembeschermingsge bied Voordelta", aldus Tanis. "VEERO.inmiddelsuitgegroeid tot 76 leden, is een financieel gezonde instelling die zich richt op de belangenbehartiging van ondernemers in de toeristische en recreatieve sector Op een breed veld zetten wij ons in. Dat is ook nodig want we heb ben iii ons land, en beslist ook in onze eigen regio, te maken met een clalend aantal bezoe kende en \'erblij\eude toeris ten. Die spiraal willen we graag weer ombuigen. Dan moet je gezamenlijk met gemeente en andere betrokkenen de handen uit de mouwen steken. Kansen grijpen, bereid zijn de concur rentie aan te gaan. Zonder een goede stimulans en inzet gaan anders voorzieningen xerloren in plaats van uitbreiding met nieuwe elementen. Je moet je in de schijnwerper durven plaatsen. Een ontwikkeling van een project als Ouddorp Duin is daar een positief oorbeeld van. VVij ondersteunen die insteek eu geven niet op. Ook niet als een eerste financiële support voor nadere uilwerking nog niet aan de initiatiefnemer wordt ver leend." Wij ge\en, zonder partij Ie kie zen, onze standpinrten weer bij heikele onderwerpen. Kijk naar het Zuiderdiep - Recrea- H'visierapport. Als er iels komt, let daarbij gelijk op de recrea tieve invulling. Onze iirzel zien we gelukkig ook verwoord in de gemeentelijke Toekomst visie, die onderdeel gaat uit maken van de eilandelijke en later weer regionale visie. Wij investeren in kennis. Zo was er lecent in onze vergadering een presentatie \'an Gastvrij Nederland, waarin eigenlijk aan ondernemers gevraagd wordt in de sterk bewegende recreatiemdrkt kleur te kiezen. We volgen de ontwikkelin gen. Nemen deel in de werk groep, die kijkt naar moge lijkheden voor piofilering van ons gebied tijdens de Tour de France passa'ge in 2010. Pro beren op Ouddoips strand de expo -presentatie Spiegelzee te reafiseren. Letten op het geen er gebeurt met plannen voor een Gelijdccentrale op de Brouwersdam met daarnaast mogelijk een sluis voor recre atievaart. .\lles afwegend. Hel irioeten win/winprojecten zijn. Waarom ik toerisme en recre atie leuk vind Ik ben nieuws gierig, wil graag zien hoe ont wikkelingen en veranderingen in een marktsegment plaats vinden. Ik wil daar een rol in spelen en ero\er meedenken. Dat was en is mijn dri\e. Die kan ik goed kwijt in mijn werk. Daarnaast ben ik VVD-com- missielid Grondgebiedzaken in de volksvertegenwoordiging Goedereede. Het blijft een vol le agenda", zegt hij lachend. Voor Martijn de Bakker en Mariëlle Slingerland was het afgelopen donderdag één van de mooiste dagen van hun leven. Terwijl de lente in al zijn schoonheid glorieerde en alles zich koesterde in weldadige zonnewarmte, verbonden Martijn en Mariëlle zich voor het leven aan elkaar. Door Hans Villerius Hij woonachtig in Middelharnis en zij in Bruinisse, zijn allebei als leerkracht aan hel basisonder wijs \'erbonden. Daarom waren natuurlijk ook de schoolkinde ren erbij toen hun meester en hun juf elkaar in het gemeen tehuis te Zierikzee het jawoord gaven. De kinderen uit groep 5 van de Eben-Haëzerschool te (ïoedereede Havenhoofd, waar meester De Bakker werkt, en de kinderen van groep 4 van de Rehobóhtschool te Capelle aan den IJssel. En met feeste lijk versierde bogen en staven maakten ze hun opwachting voor de meester en de juf De kinderen van 't Goereese Hóócl waren speciaal met hun School bus met chauffeur gekomen, en daar gingen ze nret het bruids paar op de foto. Maar voor het Felieildlies van (md-iiiinisler Kiirla Peijs. bruidspaar deed zich die dag nóg 'n niet alledaags moment voor. Tijdens de fotosessie, o.a. in de nabijheid van Ouwerkerk, passeerde niemand minder dan oud-minister van Verkeer en Waterstaat Karla Peijs, thans Gomniissaris van de Koningin in de provincie Zeeland, en met genoegen stapte zij uit om hel bruidspaar op hartelijke wijze geluk toe te wensen op hun verdere levensweg! Kijk. zoiets overkomen nu alleen Martijn de Bakker en .Mariëlle Slin gerland... Mevrouw Peijs was onder\veg naar de heropening \an hel uitgebreide VValers- noodmuseum Ie Ouwerkerk, die juisl deze morgen plaats- \'ond. De schoolkinderen van Goedereede,-H(i\ i'/il. tiH'l 11,I krryt'eise hniidsjiiai Fnln: Hfins Vitlerïiis Wegens de enorme belangstel ling in het afgelopen jaar orga niseren de Stichting RoMeO en RTM ook dit jaar weer een aantal combitochten van Rot terdam naar het Grevelingen- meer (en weer terug). Deze tochten vinden dit jaar plaats op de woensdagen 15 juli, 12 augustus en 21 oktober. De reis brengt de deelnemer terug in de sferen van de jaren vijftig van de vorige eeuw. Om 9.15 uvu' vertrekt een his- torisclre RET-vierasser \'an het Willemsplein naar Carnisse- lande, het eindpunt van lijn 25. Van daar rijdt een historische streekbus ia de Hoekse Waard, over het eiland Goeree-Over- tlakkee naar Ouddorp. Bij de RTM Remise aan de voel \an de Brotnversdam wacht een stoomtram om de deelnemers naar het eindpunt Middelplaat Haven te brengen waar wordt ovei'gestapt op het MS Gre\'e- lingen oor een rondvaart over het Gievelingeumeer. Op de heenweg wordt onderweg een kofliestop ingelast bij een voor malig tramstation van de RTM. De deelnemers krijgen koffie met appelgebak geserveerd. In Ouddorp is men in de gelegen heid het museum en de remi se van de RTM te bezoeken. Boventfien wordt de deelne mers daar op \'ertoon van het deelnamebewijs een lunchpak ket uitgereikt. De stoomtram vertrekt om 13.30 uur van de RfM Remise naar Middelplaat Haven. Na de rondvaart \angt de retourrit aan, volledig per bus is \'ia Voorne Putten naar Rotterdam. Naar \erwachting bent u rond 18.30 uur weer terug op het Willemsplein. De kosten \an deze dagvul- lende combitocht bedragen 45,00 p.p., incl. koffie met appelgebak en lunchpakket. U kunt reserveren door u op te geven via e-mail paulen- bren@ziggo.nl of d.m.v. een briefkaait aan RH. Hekking, Erfvooi-t 32, 221 1 DE, Noord- wijkerhout, onder vermelding \'an de datum waarop ti wilt deelnemen en het aantal per sonen. Deelname is beperkt tot 75 personen per tochl. Opge ven voor de eerste tocht, op 15 juli, kan lot uiterlijk 4 juli. Weer een klap in het gezicht van Sommelsdijk. Nadere berichtgeving in volgende uitgaven van de streekbladeii. Ijidder GOEDE REED E-HAVEN HOOFD - Niemand had in het begin gedacht dal de ver bouwing van de Eben-Hae- zerschool op het Ha\enhoofd tol een huwelijk zou leiden. Welnu... Johan (werkzaam bij Heijmans) was vanaf het begin al op de steigers aanwezig. Sta giaires keken naar de bouwvak kers maar Johan had alleen oog voor juffrouw Agues. Zijn blik ken werden al snel beantwoord en er werden \'ele gesprekken gevoerd, met een hek lussen hen in. Er was niet veel pri- vacv w-Ant de kleuters van juf frouw Agnes en de collega's van |()han hadden al snel in de gaten dat er iets moois aan het opbloeien was. Er werd al snel besloten dat de kleuters maar o\'er het thema bouwen moes ten gaan werken. Johan was de man oui metselles te komen gaan ge\en. Alle kleuters en juf Agues keken hun ogen uit. Juf ,-\gnes kreeg na schooltijd zelfs privéles in het nieten van plinten. De verbouwing liep ten einde, maar Johan en juf .\gnes wilden elkaar niet meer missen. Vrijdag 24 april hebben ze elkaar het jawoord gegeven. Natuurl.ijk mochten daar de ooggetuigen van hun prille geluk niet ontbreken: de kleuters van Juf Agnes. johan kan niet alleen scholen bouwen maar ook huizen verbouwen. Dat heeft hij de afgelopen tijd gedaan, samen met juf-Agues. In Nieuwerkerk staat hun huisje. Gelukkig blijft juflVouw Agnes wel op het Havenhoofd werken, want op school willen ze natuurlijk wel de loxestory blijven volgen.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2009 | | pagina 7