Hoezee, 100 jaar gelee reed de trem op Flakkee Het geheim van Goeree - Jongerenwerk en verslavingszorg op Goeree-Overflakkee Hermelink damkampioen Denk en Zet én Flakkees damkampioen Scherpe keuzes nodig voor de toekomst van Zuid-Holland Moederdag bingo EIIAI1I]Q1.rilElJV5 Honderd jaar geleden, op 30 april 1909, werd de tramlijn op Goeree- Overflakkee officieel in gebruik genomen. De andere dag ging de eer ste dienstregeling in. Bijna een halve eeuw heeft het trammetje van de Rotterdamsche Tram weg Maatschappij over het eiland getuft. Na een tijd van afwezigheid rij den vanaf 1990 weer op gezette trams op de kop van Goeree als onder deel van het RTM-mu- seum. Daar kunt u de sfeer, het geluid en de geur van oude stoom- en diesellocs opsnuiven. Ter gelegenheid van het 'eeuwfeest' van de tram op Goeree-Overflakkee wordt in het RTM-muse- um aandacht geschonken aan de eerste tramrit op het eiland. Er zijn daar o.a. enkele unieke foto's te zien van de aanleg en de feestdag. Tramhaven Aanleg tramlijn Bouwwerken van de RTM De opening DE TREM 'Ik ben al 35 jaar verslaafd; harddrugs, alco hol. Ik kom er niet meer vanaf. Ik zal wel tot aan mijn dood verslaafd blijven. Maar erg lang kan dat niet meer duren". De man van middel bare leeftijd op het filmpje vertelt zijn verhaal. Het grijpt me aan. Het laat zien dat de drugs problematiek, en hiermee samenhangend de problematiek van dak- en thuislozen, verre van eenvoudig is. Het werk van 'Stichting Ontmoe ting' is broodnodig. Helaas ook op ons eiland. Op 20 april jl. kwam bovenstaande problema tiek aan de orde tijdens de jaarvergadering van de kiesvereniging van de ChristenUnie Mid delharnis. Ontwikkeling Ontmoeting Veldwerker Discussie Damver. ENEO'52 PAGINA 6 VRIJDAG 1 MEI 2009 Honderd jaar geleden, W''^**%*i«--^ I~*^' "T* "X' ^F" onze lijn de welvaart van dit n, OD 30 aoril 1909. werd =::;i^^^t3?S.: Jk w, .-■ iiesi noe tamelük Ereïsoleerde eilanc Door J.C. Both - streekarchivaris Het was die 30« april 1909 een bijzondere dag voor Goeree- Overflakkee én voor Neder land, want niet alleen de RTM had haar vleugels uitgesla gen naar het Zuid-Hollandse eiland, die dag werd ook een prinsesje geboren. Koningin Wilhelmina was nog jong, maar zij was de enige directe erfgenaam van de Oranje-Nas- saudynastie. De geboorte van een troonopvolger was daar om van groot belang. De feest vreugde in Nederland was dan ook groot. Die dag was de fees telijke opening van de tram op Goeree-Overflakkee gepland. Er is nog sprake geweest om dit feest uit te stellen vanwege dat andere veel grotere feest, maar daar is van afgezien. De opening van de tramlijn was dus dubbel feest. De Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM) werd in 1878 opgericht. Was in eerste instantie het vervoer binnen en dichtbij Rotterdam het werk gebied van de RTM, al snel kwam het achterland van de havenstad in zicht. De eilan den ten zuiden van Rotter dam vormden een belangrijke toeleverancier van landbouw producten voor de handel en de stad, daarnaast was de ont sluiting van dat gebied uiterst gebrekkig. In 1898 vertrok de eerste stoomtram richting de Hoeksche Waard. In datzelfde jaar verscheen een 'Memorie van toelichting bij hel ontwerp voor den aanleg en inrichting van Tramwegen, ter verbinding van de eilanden Voome en Putten, Goe ree en Overflakkee met den Vasten Wal'. De RTM zou de bijnaam 'de Eilandentram' krijgen en uit groeien tot één van de grootste tramwegondernemingen van ons land. Met de komst van trams op Goeree-Overflakkee ging de RTM tevens een eigen veer dienst exploiteren, namelijk van Middelharnis-haven op Hellevoetsluis. Voor de nieuw gebouwde RTM-boten wer den aparte havens gegraven. Hiervoor was Rijkswaterstaat verantwoordelijk. De over heid stimuleerde daarmee de ontsluiting van het platteland. De gronden voor de aanleg van de Rijkstramhaven wer den reeds in de loop van 1906 aangekocht. Naast de bestaan de gemeentelijke buitenhaven werd in opdracht van het Rijk een nieuwe haven ten behoeve van de RTM gegraven. Injanu- ari 1907 werd het werk opgele verd, waardoor de haven gelijk gebruikt kon worden voor de aanvoer en opslag van rails en dwarsliggers voor de aan te leggen trambaan op het eiland. Een brug van een ponton leid de naar een perron, dat niet onmiddellijk langs de haven was aangelegd, omdat aan weerszijden ruimte voor een spoor moest worden gespaard. Hier kwamen namelijk steeds twee trams aan en vertrokken, de één richting Ouddorp en de ander richting Ooltgens- plaat. Beide trams stopten bij station 'Middelharnis-dorp', het knooppunt van de trams op het eiland. Behalve een ponton was er ook een houten steiger met twee verschillende hoogten. Tegenover het pon ton vond de overslag van goe deren plaats. Nadat de benocligde gronden in 1906-07 waren verworven, volgde op 18 februari 1908 de aanbesteding voor de aanleg van de tramlijn op Goeree- Overflakkee. De uitvoering werd voor een bedrag van 635.000,- opgedragen aan de aannemer Steven Arntz te Mil- lingen. Ondanks dat de werk zaamheden vanwege slecht weer - van Kerstmis 1908 tot in de eerste helft van maart 1909 - nagenoeg stil kwamen te lig gen, kon de officiële opening op 30 april 1909 plaatsvinden. Tegelijkertijd werd de veer dienst Hellevoetsluis - Middel harnis-haven in gebruik geno men. Het centrale punt voor het eiland vormde station 'Mid delharnis-dorp', gelegen op de plaats waar thans het nieuwe gemeentehuis staat. Daar van daan vertrokken trams rich ting Ouddorp, Ooltgensplaat en 'Middelhavnis-haven'. Het centraal gelegen station van Middelharnis was een sta tig gebouw, opgetrokken in rode baksteen. Het metselwerk werd verlevendigd door de toe passing van groen-geglazuurde steen onder meer boven de ramen en de deinen. Achter het stationsgebouw bevond zich de sierlijke watertoren. Hierin was het voedingswater voor de locomotieven opgeslagen. Dit water was afkomstig uit de duinen te Ouddorp, waar de RTM een kleine pompinstal- latie had staan. Toen de tram lijn in gebruik werd genomen, was er nog geen drinkwater leiding op het eiland. Voor de stoomlocomotieven was goed ketelwater 'eene levensquaes- tie'. Op de emplacementen te Ooltgensplaat en te Oud dorp stonden ook watertorens, maar deze waren eenvoudiger van opzet. De watertoren te Middelharnis, met een inhoud van 60 m3, was echter - even als het station - architectonisch fraai uitgevoerd. Aan de noord zijde van de toegangsweg naar het station stichtte de RTM een remise met rijtuigenloods en een kolen- annex timmerloods, zodat op het emplacement Mid delharnis nagenoeg alle inrich tingen voor het gehele bedrijf verenigd waren, In de remise lagen twee sporen, te weten een remisespoor en een repara- tiespoor. Tevens was hierin een bankwerkerij, smederij, kan toor van de chef, werkplaats en een magazijn ondergebracht. Ondernemende personen, die tevens optraden als agent van de RTM, richtten haltegebouw tjes op te Stellendam, Dirks- land, Nieuwe-Tonge en Achf- huizen. Voor Ooltgensplaat en Melissant werden kort nabij de trambaan wonende personen tot agent aangesteld. Voor de overige haltes Den Bommel, Oude-Tonge, Goedereede en Ouddorp ging de RTM over tot stichting van haltegebouw tjes, die werden verpacht. Zo'n RTM-agent was niet in vaste dienst. Hij was veelal een café houder die niet alleen zorgde voor een wachtruimte voor de passagiers, maar daarenboven allerlei zaken betreffende de RTM behartigde, zoals de ver koop van plaatsbewijzen. 'Met z'n somberen morgen. Regenvlagen uit donkere wolkbonken. Toch, de vogels kweelden vroolijk; dat was een mooi verschijnsel. Tot de zon doorbrak en wat blij licht goot op de morsige wegen en onte vreden gezichten der werklie den'. Omstreeks half elf werd gewacht op het station te Mid delharnis op de genodigden uit de richtingen Ouddorp en Ooltgensplaat. Er werd daar de laatste hand gelegd aan de ver sieringen voor de feestdag. Zo werd de locomotief netjes aan gekleed om op deze dag toch vooral niet te 'zwart' te zien en de remise aan de buitenzijde keurig versierd. In de remise was men druk bezig met het in orde brengen voor de feest- dis. Na de aankomst van trams uit de richtingen Ouddorp en Ooltgensplaat ging het met z'n allen richting havenhoofd waar de directie van de RTM en andere hoogwaardigheidsbe kleders van 'de overkant' met de RTM-veerboot 'Minister Ph.W. van der Sleijden' zouden arriveerden. Daar werden de genodigden welkom geheten door burgemeester UlboJ. Mijs van Middelharnis. De burger vader memoreerde in het kort de voorgeschiedenis van de komst van de tram en toonde zich bijzonder verheugd over de ontsluiting van het eiland door de RTM én de geboorte van een prinsesje. Daarna nam mr. Knottenbelt, voorzitter van de RTM, het woord. Hij schets te enkele historische wetens waardigheden over het eiland en sprak de wens uit dat 'door onze lijn de welvaart van dit nu nog tamelijk geïsoleerde eiland zeer moge verhoogen'. De tram vulde zich en reed terug naar het station Mid delharnis waar kinderen van de openbare lagere school het volgende versje zongen op de wijze van 'De Zilvervloot': Als je nu te Ouddorp of Ooltgensplaat Je familie wilt bezoeken. Of kijken, hoe het met je vrienden gaat: De trem rijdt naar alle hoeken! Refrein: Hoezee, hoezee, de trem rijdt op Flakkee! Kijk, kijk, daar komt ze aan! Ze blijft hier even staan! Stap in, stap in en rij maar mee! (bis) Heb je soms een oome, die woont te Goereê, Of een tante aan de Zuidzijde, je stapt in de trem en je rijdt maar mee En maakt je familie blijde! (enz.) Ben je misschien koopman of groothandelaar En doe je op 't eiland zaken, je komt hier heen, want de stoomtrem staat klaar Om het reizen gemakkelijk te maken, (enz.) Moet je met konijnen of koeien naar de stad' Of in Rotterdam gaan feesten. De stoomtrem vervoert voor een stuiver of wat De menschen en de beesten, (enz.) Vervolgens ging de tram naar Ooltgensplaat waar de heer Wolters, voorzitter van 'Alge meen Belang' ook namens 'Schuttevaer' en 'Boerenbe- lang' de hulde vertolkte aan de komst van de RTM. Daarna ging het naar Ouddorp. Bij de verschillende plaatsen langs de tramlijn stonden mensen de tram toe te juichen, speelde de muziek vrolijke deuntjes en hier en daar waren erepoorten en andere versieringen aange bracht. De toren van Goederee de was prachtig versierd en ook in Ouddorp had men er werk van gemaakt. Omstreeks half vier arriveerde het gezelschap weer in Middelharnis waar voor de genodigden de remise was omgetoverd tot feestzaal waarin het diner werd genut tigd. Daar werden aan tafel nog diverse toespraken gehouden en getoast op prinses Juliana, de RTM en de toekomstige wel vaart van Goeree-Overflakkee. De dag werd afgesloten met prachtig vuurwerk. De andere dag mocht de gewone man gebruik gaan maken van de tram en de boot van de RTM. Hoezee, hoezee, de trem rijdt op Flakkee! Dhr. J. van Oostenbrugge, ChristenUnie fractielid in de gemeente Middelharnis, introduceerde het thema met een korte uiteenzetting van de geschiedenis van jeugd- en verslavingszorg. Vervolgens kwam de rol van het gezin, de overheid en het maatschappe lijk middenveld aan de orde. "Het gezin", benadrukte de spreker, "heeft een primaire rol in de Opvoeding". "Maar als je kind verslaafd is, sta je als ouder vaak mach teloos, met de rug tegen de muur", werd vanuit de zaal hieraan toegevoegd. "Op een bepaald moment zijn 'vrienden' voor de verslaafde belangrijker dan zijn ouders. Toch is het gezin vaak de plaats waar de verslaafde of ontspoorde jongere opgevan gen wordt. Hiernaast, en dit is triest, kan het gezin soms ook een oorzaak van de verslaving/ ontsporing zijn. Wat doet de overheid? Er worden lande lijk veel notities gemaakt, het onderwerp heeft zeker pri oriteit. De vraag dringt zich op of het niet zinvol zou zijn om even te stoppen met al die notities en actie te onderne men. Wat zien we nou gebeu ren in de praktijk? Op Goeree- Overflakkee is in 2001 gestart met een proef met een jon gerenwerker. In 2003 is hier daadwerkelijk mee begonnen, maar helaas is dat toen mis lukt. Reden hiervoor was dat de doelstellingen veel te ambi tieus waren. Ook was er meer aandacht voor repressie dan voor preventie en was er geen controle op de uitvoering- In 2005 is het beleid gewijzigd. De nadruk kwam op preven tieve en curatieve inzet te lig gen. Ook vond de uitvoermg nu plaats onder WMO-vlag, met overheidsgeld. Hierdoor is nu een jongerenwerker van Stichting Bouman GGZ actief op het eiland." AJs derde benadrukte Van Oos tenbrugge het belang van het Maatschappelijk Middenveld. Dit omvat diverse instellingen, verenigingen en instanties. Denk aan de kerken. Stich ting Moedige Moeders (deze avond ook vertegenwoordigd) en Stichting Ontmoeting. Dit Middenveld is van groot belang en kan veel betekenen. Van Oostenbrugge is blij dat de kerken hun verantwoorde lijkheid genomen hebben en dat hierdoor Stichting Ont moeting een veldwerker kon aanstellen op het eiland. Vanuit de zaal kwamen enke le reacties op het gehouden betoog. Omwille van de tijd gaf de voor zitter, dhr. P. Robijn, hierna het woord aan dhr. C.J. Hooglan der. Hij is Manager Strategie en Ontwikkeling bij Stichting Ontmoeting en houdt zich bezig met het opstarten van nieuwe initiatieven. Eén van die initiatieven is het aanstel len van Jaco Hakkenberg als veldwerker op het eiland. Sinds anderhalve maand is hij actief op Goeree-Overflakkee. De heer Hooglander vertelde in hoog tempo over het boei ende, moeilijke en ontzet tend belangrijke werk van zijn stichting. Hun missie, die alle medewerkers heel goed voor ogen moeten hebben, luidt alsvolgt: 'Op basis van Christe lijke Naastenliefde biedt Stich ting Ontmoeting professionele hulp aan dak- en thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cli ënt.' Hierbij is ook hun visie op hulpverletiing erg belang rijk: wees present als mens naast de ander, bouw vertrou wen op (erg wezenlijk maar tevens ontzettend moeilijkl), loop mee op de ladder van maatschappelijke participatie van de cliënt en tenslotte: geen evangelisatie, maar wel een gesprek over levensvragen als dat mogelijk is. De doelgroep zijn dak- en thuislozen, mensen di* door een combinatie van problemen gedwongen de thuissituatie hebben verlaten of dreigen te verlaten en tijdelijk niet in staat zijn om zich op eigen kracht in de samenleving te handhaven. Oorzaken hiervoor zijn onder meer: gebrek aan hefde in de vroege jeugd, een traumati sche ervaring in de jeugd, de kick/spanning van drugs. Hooglander stelde dat normen tegenwoordig bij veel mensen relatief zijn. Er is veel aandacht voor de eigen keuzevrijheid. Wat ik doe is belangrijker dan wie ik ben. Een gevaar hiervan is dat je eigen identiteit ver dwijnt. Je bent alleen wat je doet, je hebt alleen maar een rol.- Als die rol wegvalt ben je niks meer. De grootste problematiek op Goeree Overflakkee is die van alcoholmisbruik. Op Oostflak- kee worden juist de meeste harddrugs gebruikt, door 4% van de jongeren! Een trend is het meer gebruiken van drugs/ alcohol op steeds jongere leef tijd. Redenen hiervoor: proble men hebben/meelopen/kopië ren van ouders en/of (strenge) religie, nieuwsgierigheid. Geschrokken door deze alarm bellen hebben de kerken op Goeree-Overflakkee hun ver antwoordelijkheid genomen. Alleen preventie is niet meer genoeg, hiervan was men wel doordrongen. In samenwer king met Stichting Ontmoe ting is gestart met een pilot- project 'veldwerk op Goeree Overflakkee' voor de duur.van anderhalfjaar. Per 1 maart 2009 is Jaco Hak kenberg hiervoor aangesteld. Hij is 5 jaar werkzaam geweest als groepswerker en 5 jaar als woonbegeleider bij Stichting ontmoeting. Hiernaast doet hij één dag per week vrijwilligers werk in de gevangenis en is hij jeugdleider in zijn eigen kerk. De vraag 'Is een veldwerker van OntiTioeting nodig, naast iemand van Stichting Bon man?' wordt volmondig met 'ja' beantwoord. Het is goed dat de capaciteit wordt uit gebreid. Hiernaast is het ook goed als er voor mensen keuze is in aanbod. Men is absoluut niet uit op concurrentie en tot nu toe verloopt de samenwer king uitstekend. De doelstelling voor Jaco is ambitieus: Contact leggen met zo'n 100 jongeren tussen de 14 en 26 jaar, een vertrou- wenscontact opbouwen met 20 jongeren, 10 jongeren in zorg gebracht hebben. Tot nu toe heeft Jaco kennisgemaakt met jongeren op hun hang plekken. Hij verplaatst zich per motor, dat is laagdrempe- liger dan iemand die met een auto komt, hoewel hij wel even voor een politieagent werd aangezien... Hij probeert ver trouwen te winnen van oudere jongeren en hoopt zo op meer contacten via mond-op-mond- reclame. Dit is een lastige uit daging. De heer Hooglander hoopt op steun vanuit de politiek, pro motie en reclame. Het werk van Ontmoeting sluit namelijk aan bij een groot aantal presta- tievelden van de WMO. Vanuit de zaal werd ademloos geluisterd en klonken tot slot nog enkele vragen. 'Hoe kan de ChristenUnie steun geven aan Stichting Ontmoeting?' 'Kan er ook financiële steun komen?' De heer R. de Rover, ChristenUnie fractielid in Middelharnis, benadrukte dat het initiatief vanuit de kerken kwam. "Dit is toe te juichen. Het past dan niet om hier als politiek goede sier mee te maken. Wel steunt de CU dit initiatief van harte". Tot slot de moeilijke vraag 'Hoe benader je jongens die zelf geen hulp wUlen?' Over en weer werd hierover gedis cussieerd. Een jongere die 'er uit gestapt' was, benadrukte dat voor hem ziekenhuisop name nodig was om hem tot bezinning te krijgen, wat zijn ouders'en alle lieve hulpver leners om hem heen ook zei den. Toch denkt ook hij dat het werk van Jaco zeker zin MIDDELHARNIS - De beslis sing is gevallen. De uitslag van het damkampioenschap bij damvereniging Denk en Zet maakt duidelijk dat Hermelink met kop en schouders boven de anderen uitsteekt. Hij heeft zowel de thuis- als uitwedstrij den van iedere tegenstander gewonnen. Enkelen hielden het nog een aardig poosje tegen hem vol, maar uiteinde lijk moesten ze toch het loodje leggen. Van der Veer, die twee jaar geleden vanuit afdeling 2 naar de eerste afdeling promo veerde, heeft het eveneens uit stekend gedaan. Onderstaand de eindstand van afdehng 1 Naam Pnt. 1. E Hermelink60 2. A. van der Veer41 3. J.A. Dekker38 4.1. Mackloet34 5.J. van Hoorn28 6. C. Spee24 7. M. Klink23 8.1. Koese17 9. H.H. Verolme17 10. C. Polder12 11. J. KruikIl Net als in voorgaande jaren volgt in de maanden mei en juni nu nog de zomercompeti tie. Daarbij worden zeven wed strijden gespeeld, telkens op maandagavond in één van de zalen van recreatiecentrum De Staver te Sommelsdijk. De wed strijden vinden plaats volgens het Zwitsers systeem, dus win naars tegen winnaars en verlie zers tegen verliezers. De eerste wedstrijd is op 11 mei. Ieder een, lid van de damvereniging of niet, kan aan de competitie deelnemen. De inschrijfkosten bedragen €5. Belangstellen den kunnen zich aanmelden bij H.H. Verolme, tel. 0187 485389, e-mail huibverolme® planet.nl. Naast de prestatie die Herme link al eerder leverde om in competitieverband alle wed strijden te winnen, kwam hij ook als veruit de beste snel dammer te voorschijn. Ook hier verloor hij geen enkel punt. Mackloet deed het even eens niet slecht. Visbeen, die winnaar werd van de Flakkeese competitie, werd derde dank zij een paar weerstandspunten meer dan Verolme en Wolfert. De .uitslagen van het Flakkees sneldamkampioenschap lui den als volgt. Naam Pnt 1. F. Hermelink14 2. I. Mackloet10 3. B. Visbeen9 4. H.H. Verolme9 5. Joh. Wolfert9 6. I. Koese8 7. R.Jacobs8 8. J. van den Ouden7 9. J. Knöps7 10. T. Goedegebuur7 ll.J.Jordaan7 12. K. Tanis7 13. D. Wolfert6 14. G. Kamp5 15. R. Kwakernaak5 16.J. van Koppen5 17. A. de Mik5 18. JJ. Meiaard„..5 19. M. Poortvliet4 20.A.Jelier3 De provincie Zuid-Hol land is de dichtstbevolkte provincie van Nederland. Met 3,5 miljoen inwoners en schaarse ruimte voor bedrijven, wegen, water, nieuwe woningen, recre atie en natuur, moet de provincie scherpe keuzes maken. In de ontwerp Provinciale Structuurvi sie, Visie op Zuid-Hol land, worden deze keuzes gemaakt. Zuid-Holland richt zich op versterking van de economische con currentiepositie, duur zaamheid en een klimaat- bestendige provincie. De provincie wil ook de ver binding van steden met landelijk gebied verbete ren. Zodat mensen die in de stad wonen ook vol doende ruimte krijgen om in het groen te recreëren. Door de nieuwe wet Ruimte lijke Ordening hebben provin cies een actievere rol gekregen. De provincie geeft gemeenten ruimte bij de inrichting, maar stelt wel duidelijke kaders. Dit betekent dus: - Gemeenten de mogelijk heid en vrijheid geven om te ontwikkelen binnen het bestaande stedelijk gebied, dat betekent binnen de bebouwingscontouren. Maar ook dat het waarde volle landschap goed wordt beschermd door de steden en dorpen te voorzien van een strikte begrenzing. - Voldoende ruimte voor bedrijven door voldoende aanbod bedrijventerrei nen, maar ook strikt sturen op efficiënt ruimtegebruik door toepassing \'an de SER-ladder. Deze gaat uit van optimaal benutten van de bestaande ruimte of her structurering van die ruim te. Pas daarna is uitbreiding van bedrijventerreinen aan de orde. - Ruimte geven aan de glas tuinbouw. En tegelijkertijd het landschap verbeteren door kleine glastuinbouwlo- caties op te ruimen. - Voor bijvoorbeeld het Groe ne Hart houdt dit in zorgvul dig omgaan met de beschik bare ruimte door duidelijke grenzen aan te geven voor verstedelijking. Maar ook de landbouw kansen bie den voor ontwikkeling in combinatie met recreatie en natuur. "Wij zijn niet bang om keuzes te maken en knopen door te hakken in het belang van de (toekomstige) inwoners. Zuid- Holland is belangrijk voor Nederland. Als internationaal concurrerende topregio trekt zij mensen, bedrijven en orga nisaties aan. De kwaUteit van wonen en leven in steden en in het landelijke gebied en de bescherming tegen khmaatver- andering is daarom van wezen lijk belang. Voor inwoners en economische activiteiten en toeristen moet Zuid-Holland aantrekkelijk zijn, worden en blijven", aldus Lenie Dwars- huis, gedeputeerde Ruimtelij ke Ontwikkeling en Wonen. kan hebben en wellicht kan hij eens met Jaco van gedachten wisselen en hem vanuit zijn praktijk proberen te helpen. "Het moeilijkste vond ik nog", zei hij, "dat je opeens al je oude vrienden kwijt bent. Je valt in een gat." De oprichter van zelftiulp- groep Step-Out, deze avond ook aanwezig, herkon dat en gaf zijn visitekaartje: "Kom eens bij ons praten, wij zaten of zitten allemaal in hetzelfde schuitje". Zo worden er weer nieuwe contacten gelegd. Pieter Prins, bestuurslid, bedankte beide sprekers en de aanwezigen voor hun bijdrage. "We zouden er nog wel uren over kunnen doorpraten". De heer De Rover eindigde de avond met dankgebed en vervolgens werd er, met een hapje en een drankje, inder daad nog doorgepraat over dit onderwerp, dat allen aan het hart gaat. De folder van Moe dige Moeders zegt het heel treffend: 'Laat de Eilandjeugd niet vallen!' MELISSANT - Uitslag van de wedstrijden van maandag 27 april jl. E Kom - H. Visbeen0-3 C. Visbeen - J. Looij1-1 T. Goedegebuur - B. Visbeen0-3 DIRKSLAND - De Dirkslandse Kleindierenvereniging houdt maandag 4 mei weer een bin goavond. Er worden vijftien ronden gespeeld en een super- ronde met een hoofdprijs van 50. De eerste ronde is gratis. Kinderen die met hun (groot) ouders meekomen, spelen de hele avond voor 4. En ieder een krijgt een moederdagat tentie. Ï3e avond wordt gehou den in ver.gebouw De Schakel, Bea'trixlaan 31 te Dirksland. De aanvang is om 19.30 uur. Opge ven via tel. nr. 0187 683811

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2009 | | pagina 6