Bonus inzamelingsacties papier naar zorgboerderij De Bonte Koe Meditatie Graffiti project tunneltje Melissant van start Vervolg verhaal RAAD DAAD EN U EIÜVtlDEn-niEUWS Gezegende mensen Programma Geestelijke Vorming De weg der kleine mensen PAGINA 5 VRIJDAG 1 MEI 2009 Al jaren wordt in de gemeente Goedereede door een aantal instan ties papier ingezameld. In Stellendam zijn dat Jeugd werk Stellendam en O.B.S. Stellegors, in Goeder eede Koninklijke Fanfare Apoilo, en in Ouddorp zijn O.B.S. De Westhoek, Brassband Concordia en SmdB Koningin Beatrix hierin actief. De gemeente Goedereede heeft in 2002 een bonusregeling in het leven geroepen die de instanties een bonus toe kent als er in een jaar 5% meer tonnage aan papier wordt ingezameld dan het jaar ervoor. De inzame lende instantie krijgt het percentage dat extra is opgehaald Financieel uit gekeerd over het door die instantie opgehaalde ton nage. In 20(1-1 liebbcri de in/amc- IlikIc insianlics bepaald dat de l)<)iuij; aan de slathtollers van de ISLiiiaini in A/ie zou worden l)esleed. Hel bedrijf dal liel ingezaiiielde papier verwerkt. Van l'iiilelik i5V in Breda, vei- boogde bel bonnsijedrag tol l<).(KH). Hierna is er, Ijelial- ve ovei 2007, ieder jaar een boiiiis geiealiseeicl en werd bel veilioogd door Van Piiif'e- lik BV. De bonussen zijn vanal ^00") naar goede doelen op ons eiland gegaan. De Ixinus ovei 200') ging naat llospice Calan- do, die over 2000 werd ten beboeve van de realisalie van een stillecentinni ovei bantligd aan de diri'< lie \an bel /ieken- liuis te Diikslaud. In 200H bebben de inwoners van de geineenie (ioedereede weer omzeilend goed gebol- pen door O.'.'iT/i meer papiei alle slaan dan in 2007. /.o ont stond er redil op een bonus Simim vdii lliiizeii (I.) ovfiliiiiiclii^l ili' (hrijiii' aim Ui' Jiinilr Kiii'. van 6,'iT/i van de tonnage die opgebaald is in 2007. i)e gemeente beeft dit afgerond op 6,40%, zodat een bcdiag van 7.110,14 beschikbaar kwam. Ken telefoontje mei de direeleur van Van l'uifefik BV resulteerde in een verhoging van 2.000. Er was dus een bedrag van 9.1 10,14 besebik- l)aar voor een goed doel op ons eiland. Zor^oerderij De Bonte Koe Hel is dit jaat 2") jaar gele den dat activiteileneenlrnni On Duyt met dagbesteding is gestart in Middelharnis. Kén van de externe locaties van D'n Duyt is de in de jiol- der van Soinmelsdijk gelegen zoigboeideiij De Bonte Koe. De (lemiva-SVC; Groep biedt bier dagbesteding aan gemid deld l(i cliënten per dag. De cliënten verzorgen hobbvdie- len, welken op de boerderij van de familie Slegh, stekken en kweken planten, werken in de moestuin en verxaardigen [jrodncten van houl. Via de ouders van een cliënt weid eind 2007 geopperd dal De Bonte Koe behoelte bad aan een kas, maar dat deze financieei niet zo gemakkelijk gerealiseerd kon worden. Dit is een overweging geweest bij bet toekennen van de bonus over 2()0«. Gor Roon uit Ouddorp nam namens de inzamelaars con tact op met Rob van der Poel, teamleider \an de e.Kternc locaties \'an D'n Duyt, met de vraag ol er nog behoefte was aan een linanciële ondersteu ning en voor welk project. Daarbij kwam naar voren dal de behoefte aan de kas er nog steeds is. Eén telefdontjc naar alle tomaet personen van de /■»/(..- a-ji Irllrr inzamelende instanties was Noldoende om de banden op elkaar te krijgen voor de beste ding van de bonus aan De Bonte Koe. Overhandigins cheque H iet voor wercT afgelopen zaterdag een cheque over handigd aan zorgboerderij De Bonte Koe. Simon van Huizen, één van de cliënten van de zorgboerderij en die maande lijks ook meehelpt bij het inza melen van papier in Ouddorp mocht, il) het bijzijn van inza melaars, cliënten en begelei ders de cheque overhandigen aan één van zijn collega's en een begeleider. Ook wethou der Admiraal van de gemeente Goedereede was erbij. Na de koffie met gebak, gesponsord door Culi d'Or uit Melissant, was er een rondleiding door De Bonle Koe. Dru- j'mag- i'ii (iiiixmmrdinbrwk slual geheel ten dienste van de lezer die er iwsteiiloos gebruik van kan maken. Uiu vragen op velerlei gebied kuni u sluren aan: Redactie Eilanden-Nieinvs. I'dstbus S. 3240 AA Middelharnis, met in de linkerbovenhoek 'Vragenrubriek' xierweld. De vragen worden door deskundigen beantwoord en zullen binnen enkele weken na de inzending eompleet met antwoord in deze rubriek luorden gepubliceerd. BEDWANTS (,i-d<iiiirs(ltiiwd door mohtelijki' prikken onderzoihteii xve ons beddengoed eti toen vondeu we de levende spehleuknoppeii. die we in bijgaand blildien drop- doosje meesturen. Wid is dit voor stekelig gedierte Antwoord: In dal blikje bevonden zich t'uige jonge wandluizen, ook wel weegluis ol bedwanis genoemd, omdat ze 's iiachls graag bij de men sen in bed kruipen om bloed te zuigen. Die platte bruine en snel lopende insecten zonder vleugels (Gimex leclnlarius) worden ruim een halve centi meter lang en komen wel eens met tweedehands meubelen ol' met een laciing brandhout mee. Ze kunnen ook door kie ren of spleten uit naburige huizen binnendringen. Over dag krijgt men ze zelden te zien, want ze zijn lichtscbuw en verbergen zich dan onder de meubelen en 't beddengoed, achter .schilderijen en kasten, in stoelzittingeii en matrassen. \aak kan men hun aanwezig- beid xaststellen aan de hand van hun uitwerpselen: bruine of'zwarte spikkels, zo groot als een speldenknop. Die sporen klexen vast aan het hout en het behang en de bedden waar dit ongedierte langs kroop. Kijk ook aan de achterzijde van de wandplaten en in de donkere Iioc'ken \'an de klerenkasten. De bestrijding begint met een grote schoonmaak. Treft u builen enkele gevonden exemplaren van die insecten aan, dan kunt u ze met een sterk insecticide bestrijden. Bind dan wel een natie doek voor neus en mond. Houd kinderen en huisdieren 48 uur uit de buurt. Verder blijft fiel opfeilen, want onderlus sen zijn er al eitjes gelegd, wit en langwerpig maar erg klein, en daaruit worden weer nieu we generalies geboren. Ook deze wandluisjes komen snel bij de mensen en alle huisdie ren bloed zuigen. ZOUTE KAUWGOM? Kennissen menen Ie weten dut er zout in kauwgom gaat. Dal lijkt me vreemd. Weet u hoe ze eigen lijk wordt gemaakt Antwoord: ;\aiivankelijk ge bruikte men bij de bereiding bet sap \an de sapotaboom en tlaar werd een bepaald sniaakje aangegeven. Bij de fabricage i.s men o\ergestapt op natuurrubber of ook wel thermoplastische kunststoffen zoals polvvinylacelaat, butyl- rubber en zelfs polyethyleen, waarmee de aanmaak van opblaasbare kauwgom moge lijk werd. Deze gom werd ver bit, gedroogd, gehomogeni seerd, voorzien van geur- en smaakstoffen en vervolgens met suikers verwerkt. Bij dit proces komt geen keukenzout te pas. KONINGIN WILHEMINA Kunt II mij nok de geboorte- en overlijdensdatum van koningin Wilhelmina en van haar echtge noot noemen? Antwoord: Koningin Wilhel mina Helena Pauline Maria is op 31 augustus 1880 in Den Haag geboren en op 28 november 1962 op Het Loo overleden. Op 7 febru ari 1901 trad zij in het huwe lijk met hertog Hendrik van Mecklcnburg-Schwerin, die op 19 april 1876 te Schwerin geboren werd en als Prins der Nederlanden op 3 juli 1934 in Den Hang overleed. DAT MOET U VATTEN Sommige mensen spreken over 'handvaten' aan een pan en anderen noemen het 'handvat ten". Wal is nu het juiste meer voud? Antwoord: Er hangen geen extra vaten aan die vaten. Het zijn handvatten. En Hij leidde lieii builen lol aan Belhiiiiie, en Zijn liniiileii opluj'jenih'. zegende Hij hen. (I.ukas 24:.")0) \Vaarom vermeldt Lukas zo nadrukkelijk dat de Heere met Zijn discipelen in de richting van Bethanië gaat? De reis gaat toch naar de Olijfberg? Bethanië betekent: huis der smart of: pijnhuis. Die naam droeg het al lang. Maar juist ml deed Bethanië haar naam eer aan. Daar had Jezus geweend aan het graf van Zijn vriend Lazarus. Daar werden op datzelfde moment plannen gemaakt om Hem te doden. Daar begon Hij Zijn intocht in Jeruzalem en moest Hij wenen over de stad. En zo zou er nog meer te noemen zijn. Voor Hem een plaats met vele pijn lijke herinneringen. Ook voor de discipelen woidt het een plaats van verdriet. Daar zal hun Meester voor goed afscheid van hen nemen. Nooit zullen ze Hem meer zien op deze aarde. Dat geeft veel pijn en verdriet. .Vlaar daar, in de richting van Bethanië, wacht hen een grote verrassing. Er is intussen veel veranderd. Ghristus heeft aan het kruis onze smarten gedra gen. Hij heeft de dood over wonnen. Daardoor kan Betha nië veranderen in een oord van zegen. Toegangspoort tot de hemel. Allereerst voor de Heere Zelf, maar vervolgens óók voor de Zijnen. Want vóór dat Hij heengaatzege7il Hij hen. Zie, Hij heft Zijn handen op. Christus heeft, als onze enige Hogepriester, het otïer van Zijn leven gebracht. En zoals de Hogepriester na het offer de zegen uitsprak, zo doet ook deze Hogepriester dat. Pas wanneer het offer gebracht is, is er weer contact mogelijk tus sen de Heilige God en onheili ge mensen' Er moest verzoening plaatsvinden. Zó heeft Christus aan het kruis de zegen verdiend, door Zeil de vloek ie dragen. En die zegen gaat Hij nu persót'mlijk uitdelen! Daarvoor is Hij (X>k opgestaan uit de dood, om dat persoonlijk te kunnen doen. Niemand anders kon dat. Hij strekt Zijn handen uit, waarin de lidtekenen van de kruisiging nog zichtbaar moeten zijn. Wat Hij stervende verdiende, dat deelt Hij als de Levende uit. Dat doet Hij, om die leerlingen ervan te overtuigen dat Zijn offer hen ten goede kwam. En dat was wel nodig ookl Het is nog maar veertig dagen .gele den dat Petrus Hem verloo chende en de anderen Hem alléén lieten in Zijn lijden. Daarom bevestigt de Heere het nog éénmaal, wat Hij al éérder had gezegd, dat alles goed was tussen hen. Dat al hun schuld vergeven was. Ja, dat Hij hen liefhad. Het is, alsof Hij hen vast wil houden, ook nu Hij naar de hemel gaat. Het is, of Hij hen wil blijven ondersteunen, nu ze alléén verder moeten. Die uitgestrekte handen drukken uit,, wat Mattheüs in woorden weergeeft: En ziet. Ik ben met u, al de dagen. Zo wordt het huis der smart tot een plaats van zegen. Een zegen, die Hij heeft verdiend. Xiet alleen de discipelen wor den gezegend. 0\er hun hoof den héén wordt hier de hele christelijke kerk gezegend. U en JIJ ;n ik... Die zegen hebbeu we niet ver diend. Dat belijden we. Maar Hij verdiende die aan het kruis. Zie maar. Zijn handen dragen nog de tekenen van de spijkers.... Met die handen deelt Hij nu uit, wat hij Zelfheeft verdiend. Zegen is niet te verdienen, met geen goud te betalen. Hij betaalde ervoor met Zijn bloed. Zijn kostbare bloed. Maar dat was dan ook voldoende, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En weet u, wat nu het wonder lijke is? Die zegen, die wordt dikwijls juist ervaren in Betha nië, huis der smart.... Waar wij de Heere zo missen, waar de zonde wordt ervaren als een verschrikkelijke werkelijkheid, waar mensen gebukt gaan onder ziekte, angst en pijn, ellende en verdriet. Daar wil, Hij ons juist Zijn handen opleg gen. Zijn doorboorde handen, is dat met het wonderlijkste, maar ook: het heerlijkste dat er is? Lezer, mag ik u vragen: Leer de u al om onder die handen te schuilen? Mocht u vanuit al de nood omhoog zien naar die handen, die nog altijd zijn uil- gestrekt? Wat cleed u met het goede woord dat in de afgelo pen weken lot ons kwam? Hel is Goede X'rijdag geweest en het is Pasen geweest. Hij heeft de zegen verdiend voor zon dige en schuldige leerlingen, vtxir tl en voor jou en voor mij. Ja, milde hauclen, vriend'lijk' ogen. zijn bij Hem van eeuwig heid. Wat zou het erg zijn, wanneer we denken dat we die zegen wel kunnen missen: Maar hel zou ook verschrikkelijk zijn. wanneer we denken dal wij het éérst waard moeten zijn door ons berouw, onze beke ring, onze bevinding ol' wat dan ook. Hij heelt de zegen verdiend, eens en voor altijd! Laat dat voldoende zijn. Daar mee kunt u leven, ook in hel huis der smart, daarmee kunt u sterven. Heerlijk, wanneer we iedere zondag die woorden weer mogen horen, uitgespro ken in Zijn naam, wanneer wij heengaan, het dagelijkse leven in, met alle aanvech ting, moeite en verdriet, met alle strijd.... Gaal dan héén in vrede, maar niet zonder de zegen des Heeren! Sommelsdijk, ds. Th.W.H. van der Heijden SOMMELSDIJK - Het pro gramma voor het cursusjaar 2009/2010 is samenge-steld. Voor geïnteresseerden kan het van belang zijn de data alvast in de agenda vast te leggen. 10 september, dhr. Van Gronin gen uil Kapelle (Directeur van Stichting 'De Vlucht- heuvel') over 'Communica tie in huwelijk en gezin'. 15 oktober, dr. W. van Vlastuin uit Katwijk aan Zee over 'Kernmomenten uit de Hei- delberger'. 19 november, ds. G.G. Vreug- denhil uit Vlissingen over 'De navolging van Chris tus'. 21 januari, ds. W.M van der Linden uit Stellendam over 'Bijbelse omgang met echt scheiding in de christelijke gemeente'. 18 februari, ds. PD.J. Buijs uit Harderwijk over 'De ver houding van Kerk en Israël, een spanningsvolle relatie'. 25 maart, ds. J. Westerink uit Urk over 'Hemel en hel in prediking en pastoraat'. De Causus Geestelijke Vorming gaat uil van de Hersteld Her vormde Gemeente en de Chris telijke Gereformeerde Kerk van Middelharnis/Sommels- dijk. De bijeenkomsten, waarbij iedereen hartelijk welkom is, beginnen om kwart voor acht in de zaal van de Rehobóthkerk te Sommelsdijk. Het cursusgeld bedraagt 15 voor de gehele cursus, of 3.50 per avond. Aanmelden kan via gironum mer 1252273 t.n.v. Cursus Geestelijke Vorming, of contant op de betreffende avond(en). MELISSANT - In het tunneltje onder de N215, langs Melissant, is afgelo pen zaterdag het graffiti project van start gegaan. Het graffitiproject is een initiatief van de dorpsraad van Melissant, gebeurt in opdracht van de pro vincie Zuid-Holland en wordt gerealiseerd in samenwerking met het Jongerenwerk Goeree- Overflakkee. Tekst en foto: Hans Villerius De dorpsraad vond het tun neltje er niet uil zien, somber en vies. Middels een gralFiti project zou er heel iels anders van te maken zijn, en daarbij zou ook prima de jeugd bij te betrekken zijn. Via een work shop 'Graffiti' bij bel Jonge renwerk kondenjongeren zich de kunst van het graffiti spui ten eigen maken, en onder deskundige begeleiding zou den zij van het tunneltje een ondergronds kunstwerk gaan maken. Afgelopen zaterdag ging het van start. Aanvankelijk werd gedacht dal in één dag tijd het tunneltje in een grallili kunstwerk zou veranderen, maar daar blijkt meer tijd voor nodig. Zaterdag werd alleen nog de opzet van hel spuitwerk gemaakt. Twee graffiti kunste naars zetten de grote lijnen uit en gaven al wat nadere invul ling aan de creatie. Komende zaterdag is het de bedoeling dat het werk wordt afgemaakt en kan de jeugd - een twinlig- Lal jongeren - haar aangeleer de kunsten botvieren op hel tunneltje, om dit nieuw leven in te blazen. (Teksl ni join: lliiiis Villmiis} 30- P.A. de Rover De Heere heeft de roede opgeheven tot strafie en tuchtiging vanwege de goddeloosheden, welke de aarde vervullen. Men leesl in de dagbladen van afgrijselijkheden, welke men te vergeefs bij hel groolsle gedeelte van het heidendom zal zoeken, zoals voor enige weken te Palermo heb ben plaats gehaci. Moord, doodslag, hiiisbraak, plundering, dielslal niel alleen, waien hier de gepleegde'gru- welen, maai' vrouwen levende open gesneden en haar de borsten afge rukt; kindertjes gebraden en opgege ten en deigelijke afschuwelijkheden meet, welke het loppiuU van alle onmenselijkheid zijn, werden daar begaan. Te Syracuse zijn ongeveer een zestigtal personen op de gruwe lijkste wijze ter dood gemarteld; de Gouverneur, die in de diepe rotsklo- ven zich verscholen had, heeft men met honden daaruit gejaagd, aan de staart eens paaids gebonden en hem ter kruisiging gesleept. Elders heelt men mensenvlees op de banken der vleeshal vtior de honden versneden. Het vt)lk heelt de grootste buitenspo righeden begaan en begaat die nog in de binnenlanden van Sicilië, zodat duizenden gendarmen uit Napels derwaarts gezonden, thans bezig zijn met gevangen nemen, ophangen en fusilleren, om aan de wanorde een einde te maken. Ik heb dit zelf gele zen in bet Handelsblad, dokter. En dit alles geschiedde op plaatsen, waar dagelijks enige bonderden uit dit aardse leven werden opgeroepen, om te verschijnen voor de troon van Clod. Binnen een maand tijds was het getal diergeiten aai\gegroeid tot vijf en twintig duizend. En dan te bedenken dat levensmiddelen, artse nij, geneesheren, verpleging, met één wt)ord. alles ontbrak om de wanhopi ge mensen te helpen. Welk een ontzaglijke ziekte de chole ra is, weet u ook wel, dokter. Mensen, gezond en in de bloei huns levens, zijn binnen weinige men ontzield en van dit aardse leven in hun eeuwige woonstede overgebracht. De cholera wandelt als een engel des doods rond en verschijnt op het onverwachts hier en daar, gelijk te Berlijn, Rome en andere plaatsen ge.schied is. ,\1 hel twisten over het al of niet besmettelijke der cholera, is kinder spel. Want wie zal Gods hand afke ren? Is er een kwaad in de stad, dat de Heere niet doel? Door al de zoge naamde voorbehoedmiddelen wordt de almacht des Heeien in onze tijd geteigd. Wie kan het mensdom red den uit de band des levenden Gods? En hoe is het met de godsdienstige gesteldheid in de plaatsen, waar de cholera woedt? In Napels heeft men, na tevergeefs al de heiligen te hebben aangeroepen, eindelijk zijn toevlucht genomen lot de opperste Bescherm heilige dier stad, den H. Januarius. Doch a^les is tevergeefs. Het is alsof de ziekte met nog meerder kracht voortwoedt. Het Christelijk hart wordt ontroerd bij het lezen van die menigvuldige processiën, met den paus zelven aan het hoofd; van de aanbidding en verering van madonnabeelden; van het tentoonstellen van een menigte reliquieën en dergelijke afgoderijen meer, waarbij de levende God zozeer voorbij gezien wordt. Zij druisen met dergelijke daden lijnrecht tegen het geopenbaarde Woord des Heeren in, dat zo uitdrukkelijk zegt: "Roept Mij aan in den dagh der benaeuwtheyt: lek salder u uythelpen, ende ghy suil Mij eeren." En dit is nog niet alles. Want terwijl de cholera op verscheidene plaat sen van Italië, Duitsland, Rusland en Frankrijk verschrikkelijk voortwoedt, zo sleept de pest in Turkije, het land van de valse profeet, dagelijks een menigte slachtoffers ten grave. Men verneemt van tijd tot tijd, dal de alles vernielende vlam men des vuurs gehele of gedeelten van steden en dorpen verleerd en in de as gelegd hebben. Men hoort van opstand, burger- krijg, enz., zoals in Portugal en Spanje, waardoor landgenoten, door de tederste banden aan elkaar ver knocht, tegen elkaar in het harnas gejaagd worden, en het bloed van hen, met welke men sedert eeuwen als onderdanen van hetzelfde rijk verenigd was, met een ongekende wreedheid vergoten woidt, en waar bij levens dalgene vernield wordt, hetgeen de duur der eeuwen scheen te zullen trotseren. Die wijs is lere acht te geven op de tekenen der lijden, die de Heere God ons in Zijn Woord voorspeld heeft. En als men dan hoon van dat rumoer der volken, van oorlogen, pestilentiën, aardbevingen, enz., dan zie men daarin de vervulling van die dingen, die de komst des Heeren zullen voorafgaan, maar waarvan het einde nog niet is. En heeft ons eigen volk acht gege ven op de slaande hand onzes Ciods? In ons land, weleer zo geze"^end om der vaderen wil, wier keuze het was God te dienen, wordt ook thans de goddeloosheid ten top o-evoerd. Gods wetten worden geschonden, de sabbatten ontheiligd, de ware godsdienst vervolgd, dienstknechten en kinderen des Heeren worden in gevangenissen geworpen, geldboe ten in menigten betaald, omdat het een misdaacl gerekend wordt. God met meer dan twintig personen te dienen, terwijl hoererij, echtbreuk, overspel, ja bloedschande ongestraft blijven en de huizen van de wellust en ontuchtigheid openlijk gedoogd worden. Dit alles troept tot de Heere Seba- oth, die, hoewel Hij lankmoedig is, dit kwaad echter niet ongestraft kan laten en ook eenmaal aan Zijn uitver korenen recht doen zal. Ook over ons land is Gods straffende hand reeds gegaan. In de afgelopen winter hebben orkanen, dijkbreuken en overstromingen geheerst. En ook de cholera is hier al verschenen." "Het is een somber beeld, dat u van de toestand tekent, dominee. Ik geef toe, de toestand is niet looskleurig. En wat de cholera betreft, tegen die gesel van het volk staan wij, genees- heien machteloos. Maar of het aan wenden van voorbehoedmiddelen nu strijdig is met Gods ordinantiën, dat wil er bij mij niel in. Als geneesheer tracht ik toch besmet ting tegen te gaan of indien mogelijk te voorkomen. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2009 | | pagina 5