Populisme in de politiek Naar Jeugdveiligheidsdag Korfbalvereniging Good Luck verwelkomt 200e lid RoUatorspreekuur Kerk diensten Beroepings- Gebed nu voor opening en na sluiting vergadering EIÜVriDEtl-tilEUWS WERK EIIIVnD^.I1IElJW5 HERKINGEN - Veiligheidsdag 2009 in Spijkenisse. Maandag 20 april zijn de leerlingen van groep 7^8 van de Prins Johan Friso uit Herkingen naar de jeugdveiligheidsdag in Spijkenisse geweest. Het was voor deze jongens een grote verrassing toen er hij de opening een helikopter uit Den Helder van de Koninklijke Marine op het openingsveld landde. Uw auto én caravan Zondag 3 mei 2009 PAGINA 2 VRIJDAG 1 MEI 2009 Ethiek Wat is populisme? Voordat we met elkaar nadenken over het verschijnsel 'populisme' is het om te begin nen goed na te gaan wat we daaronder hebben te verstaan. Het Nederlands Woordenboek geeft bij dit begrip aan: 'anti kapitalistische volksbeweging'. En een populist is een 'politi cus die zich opwerpt als leider van het gehele volk'. Nu zullen dat vele politici, denk ik, graag ook zijn. Wij denken bij een populist aan iemand die probeert te verwoorden wat er onder het volk leeft. Soms stelt zo iemand onderwerpen aan de orde die de politieke 'upper ten' danig in verlegenheid weet te bren gen. (Gewone burgers zien en horen soms tot hun verras sing hoe hun ontevredenheid en onbehagen over bepaalde zaken of toestanden door een populist die dat openlijk zegt naar voren wordt gebracht, om natuurlijk zetelwinst voor zijn beweging te bereiken. Opschudding Onlangs verwekte de beken de Maurice de Hond, die vaak met zijn bureau peilingen doet en uit, wel opschudding toen hij bekend maakte dat de PVV van de heer Wilders de grootste politieke partij in ons land was, die zelfs het CDA heeft voor bij gestreefd. Andere bureaus waren wat voorzichtiger maar zetten de genoemde partij toch wel op de derde plaats van alle partijen. Weet de heer Wilders dan zo trefzeker onder woor den te brengen wat er onder ons volk leeft en verwoordt hij de verlangens van zoveel land genoten? Het door hem op een vrouwelijke minister toegepas te woord' knettergek' zingt nog rond in ons land. Bestrijding van misdaden Helaas worden ook in ons land bijkans elke dag geweld plegingen en misdaden beraamd en ook uitgevoerd. De heer Wilders spreekt in dit verband fel en verbeten over 'dat Marokkaanse tuig' en niet te ontkennen is dat uit gepubli ceerde cijfers blijkt dat Marok- kaansejongeren nogal eens met de politie in aanraking komen vanwege door hen bedreven wandaden. Daarbij schuwt hij niet het middel van overdrij ving. En bovendien genera-, liseert hij ook. Er loopt tegen hem een onderzoek naar het feit of er bij hem van gespro ken kan worden dat hij haat zaait tegen groepen in onze samenleving. Moeten we alle Marokkanen erop aanzien dat zij de hele sfeer onder ons volk verzieken? Gaat het om hier geboren en getogen Marok kanen, die in ons land zich in het verleden hebben geves tigd of om de jongeren onder hen? Herhaaldelijk klinkt uit zijn mond: 'Gooi toch dat tuig ons land uit en laten ze in hun eigen land maar zien te (over) leven'. Stigmatisering Ik denk dat we, ook in het licht van de Schrift, niet alle Marokkanen over één kam mogen scheren. Een bepaalde groep uit onze bevolking te stigmatiseren is ethisch oneer lijk. Er zijn ook Marokkanen die hard werken, zich correct gedragen en soms in groen tezaken en andere bedrijven velen tot dienst zijn. En onder hen zijn er ook die zelfs schan de spreken van wangedrag van blijkbaar ontspoorde jon geren, die aan de rand van de samenleving zich bevinden en een hele buurt kunnen terro riseren. Wij moeten naar de Schrift echter wel het oordeel van het onderscheid hanteren. Menselijk recht Dat iemand tot een bepaalde natie behoort en kan gaan beho ren via emigratie is vast gelegd in 'de Rechten van de Mens'. En dat recht vervalt zelfs niet als iemand zich hoe dan ook te buiten gaat en met het straf recht in aanraking komt. Ook een Nederlander die tot gevan genisstraf wordt veroordeeld verliest daarmee nog niet auto matisch zijn Nederlanderschap en burgerrecht. In de tweede wereldoorlog kon wel iemand voor een tijd of levenslang wor den uitgesloten van rechten vanwege onvaderlandslievend gedrag en heulen met de bezet ter, soms vanwege gepleegd verraad aan landgenoten met vreselijke gevolgen. Goddelijk recht Iets heel anders is dat God genade door recht in Christus verleent aan die door eigen schuld buiten Zijn Rijk kwamen maar in de weg van schulder kenning, bekering en geloof van Hem burgerrecht ontvan gen. Een christen is eigenlijk burger van twee werelden. Hij Drs. W. Chr. Hovius leeft hier en nu en leeft tegeKjk als een in beginsel vernieuwd mensenkind in het koninkrijk van God. Wat zou het fijn zijn, indien ook Marokkaanse ouderen en jongeren in ons land in aan raking zouden komen met de Bijbelse boodschap van zonde en genade. De meesten van hen zullen moslims zijn, maar ook een moslim kan christen worden doordat hij of zij de Heere Jezus leert kennen en lief krijgen als een volkomen Zaligmaker. Daarbij kan ook de regering dienstbaar zijn door aan hen, die zich hier kwamen vestigen, onderwijs en een opleiding te verstrekken, waardoor ook zij in onze samenleving, zo ze hier blijven, hun bijdrage kunnen geven. Soms kunnen ze ook met wat ze hier ontvingen naar het land van herkomst terug gaan om daar tot zegen van hun landgenoten te zijn. En ik denk dat vooral die Christus volgen in hun handel en wandel ook creatief zijn en hun door onze Schepper gege ven talenten en gaven kunnen benutten, met de liefde van hun hart voor het Goddelijk recht en Zijn inzettingen. MIDDELHARNIS - Afge lopen week werd met het inschrijven van het 200e lid een nieuwe mijl paal bereikt bij KV Good Luck. Het is niet verwon derlijk dat het 200e lid een jeugdlid is. Dankzij de inzet van de enthou siaste jeugdleiders en de vele jeugdactiviteiten die door de vereniging wor den georganiseerd, heeft de jeugdafdeling van de korfbalvereniging met een constante groei te maken, Eén van de belangrijkste spon soren van de jeugdafdeling bij Good Luck is Hans Meijer Advies. Met name door de steun van het adviesbureau van Hans Meijer is Good Luck in staat om de vele jeugdacti viteiten te organiseren en toch de contributie voor jeugdleden laagdrempelig te houden. Het was dan ook leuk dat Hans Meijer afgelopen zater dag samen met Good Luck dit heuglijke feit wilde vieren door het desbetreffende lid Quinty van Sliedrecht namens de vereniging extra in het zon netje te zetten en een aantal cadeau's aan haar te overhan digen. Op De foto ontvangt Quin ty, een beetje verlegen door alle aandacht, de cadeaus uit handen van Hans Meijer. De ouders van Quinty hebben op verzoek en voor rekening van KV good Luck een sporttas en korfbalrokje gekocht en Quin ty heeft ook nog een Good Luck shirt met haar naam en rugnummer 200 in ontvangst genomen. Korfbalvereniging Good Luck maakt de laatste jaren een explosieve groei door. Slechts 2Va jaar geleden, in oktober 2006, was de korfbalvereni ging nog heel trots dat de voor Christelijk streeifblad op gereformeerde grondslag Uitgave: uitgeversmij. Eiianden IvJieuws b.v. Verschijning: dinsdag huis-aan-huis vrijdag abonnementen uitgave Tel. (0187) 471020. Fax (0187) 485736 Postbus 8, 3240 AA IVliddelharnis. Langeweg 13, Sommelsdijk ww/w.eilandennieuws.nl ADVERTENTIES EN ADMINSTRATIE Tel. (0187)471020 E-mail: info@eilandennleuws.nl Tarief per mm 0,42. Contracttarieven op aanvraag Sluitingstermijn zal<elijl<e advertenties: maandag en donderdag 14.00 uur Sluitingstermijn overlijdensberictiten: maandag 17.00 uur en vrijdag 7.30 uur. Voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentieopdrachten kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. Bladmanager: Gert Verweij, tel. (06) 50448359 Advertentie-verkoop: e-mail: gertverweij@eilandennieuvi/s.nl REDACTIE hoofdredacteur: J. Villerius, tel. (0187) 471022 e-mail: redactie@eilandennieuws.nl Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. ABONNEMENTEN: Jaarabonnement 33,-. Abonnementen (vrijdageditie) zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november. Wijzigingen graag twee weken voor ingaan doorgeven. REKENINGNUMMERS: Postbank 167930 Rabobank Goeree-Overflakkee 3420.01.108 Lid NNP Van toepassing zijn de Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA). de vereniging magische grens van 160 leden werd bereikt. Sindsdien is de groei dus behoorlijk doorgezet. Begin dit seizoen is door de verenging een aantal Jeu de Boules banen aangelegd en sinds september 2008 is een enthousiaste groep nieuwe leden op de dinsdagavonden druk doende met het petan- que spel. De hele winter is deze groep doorgegaan en zelfs met de strenge vorst in januari werd er vrolijk door- gegooid. Met de ontwikkeling van het nieuwe sportcomplex aan de Oostplaatseweg verwacht de vereniging deze groei verder door te kunnen zetten. Naar verwachting zal de vereniging op dit complex twee kunstgras korfbalvelden ter beschikking krijgen en samen met een nieuw en groter clubgebouw en professioneel aangelegde Jeu de Boule banen biedt dit nieuwe kansen voor de toe komst. Voor informatie over de vereniging zie website www. kvgoodluck.nl. PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Beroepen te Bodegraven (her vormd wijkgemeente 2) en te Baarn (Calvijnkerk), ds. H. Westerhout te Harderwijk; te Enschede (inloophuis Oecu menisch Citypastoraat), kandi daat E. Sonneveld te Borne; te Nunspeet, ds. P. BarmenÜo te Alblasserdam; door de gene rale synode als predikant in algemene dienst (docent in Quito, Equador), ds. K.L. Bom te Gouda; door de generale .synode als predikant in alge mene dienst (docent te Limu- ru, Kenia), ds. W.J.E. Jansen te Den Haag; als predikant in algemene dienst (docent te Limuru, Kenia), ds. L.J. Jozias- se Den Haag (maatsch. werker KASO); te Sluipwijk (herv.), kandidaat A. Robbertsen te Ede; te Uithuizermeeden, ds. D. de Boer te Middelstum- Toornwerd-Westerwijterd/ Huizinge, die dit beroep heeft aangenomen; te Voorthuizen (herv. wijk 1), ds. P.F. Bouter te Leerdam. Aangenomen naar Hattem (hervormd wijk 1), ds. M.L.W. Karels te Rijswijk NB (herv.); naar Maurik (herv.), ds. J Woltinge te Ruinerwold; naar Nieuw-Lekkerland, ds. E. Gouda te Oude Pekela; naar Zwolle (wijkgemeente Stins- kerkgemeente, ds. E. van 't Slot te Opende. Bedankt voor Apeldoorn (herv. wijkgem. b.a. Eben-Haëzer), ds. W.H.T. Moehn te Oldebroek; voor Siddeburen-Steendam- Ijuchem (herv.), ds. E. van 't Slot te Opende. Beroepbaar: kandidaat I. de Graaf, Bredestraat 82, B-9600 Ronse (België); kandidaat mw. LM. den Hartog, Königsgar- ten 22, 47 533 Kleve (Duits land). Tel. 0049-2821-806120. E-mail: mariekedenhartogS? @gmail.com; kandidaat R.R. Eisinga, Ooievaarsdreef 32, 2841 PC Moordrecht. Tel. 0I82-3793I5; kandidaat mw. H.G.T. Kaai, Lange Poten 21 A, 2511 CM Den Haag. Tel. 06-42130747. HERSTELD HERV KERK Aangenomen naar Doorn- garey. in vertrouwde handen spijk, kandidaat A.J. Britstra te Elburg, die bedankte voor Nederhemert. Bedankt voor Katwijk aan Zee (wijkgemeente De Noord), ds. P den Ouden te Wouterswou- de. GEREE KERKEN (VRIJG.) Beroepen te Almere-West, ds. A. Koster te Beverwijk. Aangenomen naar Leerdam, kandidaat G.P. Hommes te Wageningen, die bedankte voor Nieuvfegein en voor Slie drecht. Bedankt voor Gouda, ds. M.A. van Leeuwen te Rotterdam- Oost. NED. GEREE KERKEN Beroepen te Amstelveen, kan didaat C.J. van Rhijn te Wor- merveer, CHR. GEREE KERKEN Beroepen te Hardenberg, ds. B.A.T. Witzier te Carambei (Brazilië). Bedankt voor Baarn, ds. G. van Roekei te Putten; voor Eem- dijk, ds. B. Reinders te Zwaag- westeinde; voor Haarlem en voor Purmerend, ds. R. Bikker te Beverwijk-Westzaan. GEREE GEMEENTEN Beroepen te Apeldoorn, ds. P. Mulder te Krimpen aan den IJssel, die bedankte voor Moerkapelle; te Hilversum, ds. A. Schreuder te Rijssen-Zuid; te Krabbendijke en te Opheus- den, ds. A. Schot te Nunspeet; te Ridderkerk-Slikkerveer, ds. L. Terlouw te Barendrecht; te DIRKSLAND - Zonder openbare discussie heeft de gemeenteraad van Dirksland afgelopen don derdag besloten dat het ambtsgebed in het vervolg vóór de opening en na de sluiting van de raadsver gaderingen wordt uitge sproken. Dus niet langer direct na de opening en direct voor de sluiting. Daarmee is het ambtsge bed niet langer een onder deel van de vergadering.. Door Kees van Rixoort Het gebed heeft de afgelopen jaren veel discussie opgeroe pen. Daarbij kwamen met name de Fractie Huber en Gemeen tebelangen Dirksland regelma tig tegenover de coalitie (SGP, Christenunie en PvdA) en CDA te staan. De laatste frac ties wilden het gebed handha ven, de eerste, aangevuld met de VVD, niet, globaal gespro ken omdat er scheiding dient te zijn van kerk en staat. Burgemeester en raadsvoor zitter Stoop kwam donderdag met een summiere toelichting op de nieuwe handelwijze. "In het seniorenconvent is over dit punt nagedacht, waarbij de brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit 2006 aan de orde is geweest. De bedoeling is dat het voorstel recht doet aan deze brief en aan de discussie daarna." In een 'toelichtende tekst' staat het een en ander over de waardigheid rond het uitspre ken van het gebed. "Hoewel het uilspreken van het gebed (voor de opening en na de slui ting) geen onderdeel uitmaakt van de orde van vergadering is het wel opgenomen in hel reglement van orde en valt het gebed binnen de contoure;; van de raadsvergadering. D\i houdt in dat de deelnemers en de bezoekers van raadsver gaderingen wordt gevraagd om zich gepast te gedragen wanneer voor de opening en de sluiting van de raadsver gadering het gebed wordt uitgesproken. Indien hieraan niet wordt voldaan dan kan de desbetreffende persoon of per sonen op hun gedrag worden aangesproken." Het laatste woord lijkt voorlopig gezegd over het ambtsgebed in Dirks land. STELLENDAM - Fysiothe rapie Stellendam en Careyn erGO Stellendam hebben de handen ineen geslagen om iets tegen vallen te doen. Eén aspect van valpreventie is het Terwolde-De Vecht, ds. B.J. van Boven te De Valk-Weker om. Bedankt voor Bodegraven, ds. M. Karens te Werkendam; voor Rotterdam-Centrum, ds. B. van der Heiden te Alblas serdam; voor Vlaardingen, ds. C. Sonnevelt te Lethbridge (Can.); voor Wolphaartsdijk, ds. G. Mouw te Uddel. GEREE GEM. IN NED. Beroepen te Eist (Utr.), ds. A. Schultink te Bruinisse. Bedankt voor Alblasserdam, ds. A. van Voorden te De Beek/ Uddel. gebruik van loophulpmidde len wanneer de balans ver minderd is. Daarom wordt op-vrijdag 8 mei van 11.00- 12.00 uur een inloopspreek uur gehouden in de fysiothe- rapiepraktijk aan de Henri Dunantstraat 2 te Stellendam voor alle vragen omtrent loop hulpmiddelen. Of het nu gaat om een gratis controle van de technische staat van uw rollator of een advies over de afstelling van uw loophulpmiddel, of dat uw twijfelt of een rollator wel iets voor u is en welke rollator u moet kiezen en waar moet aanschaffen, alle vragen wor den deskundig beantwoord en problemen zo mogelijk direct verholpen. Uit onderzoek blijkt dat veel valongevallen gebeuren tij dens het gebruik van een rol lator. U kunt geheel vrijblij vend langskomen. OUDDORP - Hersteld Herv. Gem. Dorpskerk: 9.30 uur ds. H. Lassche en 18.30 uur ds. A. Vlietstra, Katwijk aan Zee. Eben-Haëzer: 9.30 uur ds. H. Verheul, 'Wou denberg en 18.30 uur ds. H. Lassche - Herv. Gem. 9.45 en 18.00 uur ds. C. Stel wagen, Elspeet - Geref. Kerk 10.00 uur ds. J. Wind en 18.30 uur ds. C. G. Kant - Oer. Gem. 9.30 en 18.30 uur leesdienst - Doopsge zinde Gem. 9.30 uur. ds. A. A. Thimm en 18.30 uur pastor. J. Th. W. van der Spek. GOEDEREEDE - Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. Geene, Kat wijk en 18.30 uur ds. T van Bruggen, Streefkerk - Her steld Herv. Gem. 9.30 uur ds. J. W. van Estrik, bediening Heilige Doop en afsluiting winterwerk en 18.00 uur ds. H. Verheul, Woudenberg. STELLENDAM - Herv. Gem. 10.00 uur ds. D. Hoolwerf, bediening Heihge Doop en 17.00 uur ds. J. C. Schuur man, Boven-Hardinxveld - Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur ds. W. M. van der Lin den en 18.00 uur dr. W. van Vlastuin, Katwijk aan Zee - Geref. Kerk 10.00 uur ds. C. G. Kanten 18.30 uur de heer A. Dubbeld. MELISSANT- Hersteld Herv. Gem. 11.00 uur kand. R Ver haar, Genemuiden en 18.00 uur kand N. A. Donselaar, Oosterland - Geref. Kerk 9.30 uur ds. D. de Jong - Ger. Gem. 10.00 uur (H.A.) en 18.00 uur ds. A. J. Gunst - Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. DIRKSLAND - Herv. Gem. 10.00 uur ds. M. C. van Pelt, Rotterdam en 18.00 uur ds. L. J. den Breejen, Delft - Ger. Gem. .10.00 en 18.00 uur ds. J. Schipper -Zie kenhuis: 14.30 uur de heer A. Dubbeld. HERKINGEN - Herv. Gem. 10.00 uur ds. L. Qutst, Groot-Ammers en 18.00 uur ds. J. Maas - Her steld Herv. Gem. 9.30 en 18.00 uur kand. drs. J, B. Boesaard, Katwijk aan Zee - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. R Blok. SOMMELSDIJK - Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. Wil- lemsen en 18.00 uur ds. W. Arkeraats, Hardinxveld- Giessendam - Lukaskapel HDG 10.30 uur ds. E. de Mots - Hersteld Herv. Gem. 9.30 en 17.00 uur ds. J. C. den Toom, IJsselmuiden - Exodus 10.00 uur ds. R. Steenstra - Remonstrantse Gem. 10.00 uur de heer D. Torensma. MIDDELHARNIS - Herv. Gem. 10.00 uur ds. W. Meijer, Yerseke en 18.00 uur ds. J. Maasland, Barne- veld - Geref. Kerk 9.30 uur ds. H. J. Ketelaar en 17.00 uur dr. G. den Hartogh - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst - Chr. Geref. Kerk 9.30 en 18.00 uur ds. A. A. Egas - Geref. Kerk (Vrijgemaakt) 9.30 uur lees dienst en 17.00 uur ds. D. J. van Diggele. NIEUWE TONGE - Herv. Gem. 9.30 uur kand. G. Lugtharten 18.00 uur kand. R, R. Eisinga, Moordrecht - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. H. J. Boeren 16.00 uur ds. H. Lassche, Oud- dorp - Ger. Gem. 10.00 en 18.()0 uur leesdienst. OUDE TONGE - Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. Blom, Rid derkerk, bediening Heilige Doop en 18.00 uur kand. A. Vastenhout, Hardinxveld- Giessendam - Gen Gem. 10.00 en 18.00 uur lees dienst - Evangelie Gem. Flakkee 10.00 uur de heer H P. Scheermeijer. STAD a/h HARINGVLIET - Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. H. J. Catsburg - Geref. Kerk geen opgave - Ger. Gem. 10.00 uur lees dienst en 15.00 uur ds, M. Joosse. DEN BOMMEL - Herv. Gem. 10.00 uur ds. R van Duij- venboden, afsluiting win terwerk en 18.00 uur kand. K. M. Teeuw, Soest - Geref. Kerk 10.00 en 18.00 uur ds. A.J. Krol. OOLTGENSPLAAT - Herv. Gem. 9.30 uur ds. C. H. Hogendoorn, Oud-Beijer- land en 18.00 uur ds. D. Breure, Waarder - Hersteld Herv. Gem. 9.00 uur kand. P. Verhaar, Genemuiden en 14.15 uur ds. A. Vlietstra, Katwijk aan Zee - Geref. Kerk 9.30 uur de heer A. de Jonghen 18.00 uur ds. J. H. Becker - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst. LANGSTRAAT - Herv. Gem. 10.00 uur ds. D. A. Snijder.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2009 | | pagina 2