Succesvolle spoedinzameling voedselbank Vervolg verhaal Besturen Protestants Christelijke basisscholen overleggen over bestuurlijke integratie RAAD DAAD BeroepingS' WERK Eerste regionale zendingsdag GZB op Goeree-Overflakkee EN U EIIAtlD^-VIIEUWS Steeds moeilijker Cursus Koetsier sbewij s Bowlen met Zaterdagavond jeugdwerk In Touch zingt het paasverhaal Wnziging informatie avond dr. Delfos Orgel- en samenzang- concert met Martin Mans WA VOOR KOEIEN Inzameling rommel marktspullen 9E MAAN GAAT MEE 8ACTERÊËN IN WAS Bingo bij ANBO Cursus Geestelijke Vorming PAGINA 5 VRIJDAG 13 MAART 2009 NIEUWE-TONGE/HER- KINGEN - Dinsdag 17 februari hebben de bestu ren van de Oranje Nassau- school te Nieuwe-Tonge en van de Prins Johan Friso- school te Herkingen een intentieverklaring gete kend met de 'Vereniging voor protestants christelijk primair onderwijs op Gere formeerde Grondslag op Goeree-Overflakkee' om toetreding tot deze vereni ging te onderzoeken. Giste ren, maandag 9 maart, zijn de besprekingen gestart die moeten leiden tot één bestuurlijke organisatie, waaronder vijf zelfstandige scholen blijven voortbe staan. De start tot het samengaan van sthoolbesttnen op Goeree- Overtlakkce is in 2003 gegeven door de loennialige bestmen van de School met de Bijbel te Sominelsdijk en de Groen van l'rinslereisdiool Ie Mid- delharnis. Dit leidde tot een bestuinlijke fusie |)er 1 januari 2006. Tijdens de toen gevoer de besprekingen is rekening gehouden met een organisa tiemodel waarbij besturen op een later moment aan konden sluiten. Per I januari 2009 is ook de School met de Bijbel de Regenboog te Melissant toege treden. Naast de veisterking van de bestumlijke slagkracht wordt op plaatselijk niveau het func tioneren van een eigen advies raad als positief ervaren. Bin nen hel geko/.en besuuusmo- del is dit de waarborg voor het behouden van de 'couleur lokale'. Het adviseren van de schoolleiding over de vorm geving van de identiteit, de inbreng bij het benoemen van personeel en zeggenschap over het gebruik van het oorspron kelijke verenigingskapitaal zijn voor een adviesraad belang rijke taken. De heer Van Groningen, voor zitter van het bestuur van de Oranje Nassauschool te Nieu we-Tonge, geeft aan dat het voor een kleinere zelfstandige dorps.school steeds moeilijker wordt om aan de verwachtin gen van de overheid te vol doen. Deregulering - niet in het minst op financieel gebied - geeft wel meer autonomie maar ook meer verantwoorde lijkheid. Hoewel het bestuur van de Oranje Nassauschool zich nog in een riante posi tie bevindt met een voltallig bestuur, betrokken personeels leden en voldoende midde len, is het de mening van het bestuur dat aansluiting bij een groter geheel de juiste weg is. Zij meent in de 'Vereniging voor protestants christelijk primair onderwijs op Gerefor meerde CJrondslag op Goeree- Overflakkee' de juiste partner te hebben gevonden. Met een ver gaande samenwerking ontstaat er ruimte voor cen traal uitgevoerde activiteiten, hetgeen een lastenverlichting betekent voor de eigen school. Verwacht wordt dat schaalver groting leidt tot professionali sering op verschillend gebied: bestuurlijk, maar ook schoolin- houdelijk bijvoorbeeld als het gaat over zorg en kwaliteit. Ook het continueren van het protestants christelijk onder wijs op gereformeerde grond slag in de eigen dorpskern is een overweging geweest bij het nemen van deze stap. De heer Struijk, voorzitter van het bestuur van de Prins Johan Frisoschool te Herkingen, sluit zich hier bij aan. Hij merkt daarbij op dat zijn bestuur vorigjaar geconcludeerd heeft dat een ver gaande vorm van samenwerking noodzakelijk is voor de Prins johan Friso- .school. Door het toetreden tot een groter geheel verwacht het bestuur een krachtige impuls te geven aan de ontwikkeling van het onderwijskundig beleid op de school. Het bestuur van de 'Vereni ging voor protestants chris telijk primair onderwijs op Gereformeerde Grondslag op Goeree-Overflakkee' ziet in de ondertekening van de inten tieverklaring door de twee schoolbesturen een bevesti ging voor het ontwikkelde model. Het geeft aan dat toe treding tot de vereniging een reële optie is indien ver gaande samenwerking gewenst is. De heer van Spronsen, voorzitter van het meerschoolse bestuur, verwacht dat door de groei van de veieniging ook de profes sionele ondersteuning van de scholen door een bestuursbu- reau meer vorm krijgt. Opdit moment heeft de ontwikkeling daarvan de volle aandacht. De nu gestarte besprekingen zijn erop gericht om de bestuurlijke integiatie van de Oranje Nas- sau.school en de Prins Johan Frisoschool te laten plaatsvin den per 1 januari 2010. STELLENDAM - De spoedinzameling die de voedselbank Goeree- Overflakkee op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart hield in Stellendam, is een groot succes geworden. De tota le oogst was 81 bananen- dozen vol producten. De spoedinzameling was nood zakelijk omdat de voorraden van deeilandelijke voedselbank uitgepul dreigde te raken. Het 'droogvallen' van de voor raden was een gevolg van de verminderde aanvoer van pro ducten vanuit Rotterdam. De aldaar gevestigde Voedselbank Nederland, die fungeert als een dislribiuiecenlrum voor vele voedselbanken in het hele land, heelt te maken met een toenemend aantal cliënten, terwijl legelijkertijd het aan bod van producten stokt. De le\'cranciers van voedingsmid delen produceren - in verband met de economische inzinking - elliciënter, waardoor er zelfs minder producten overschie ten voor de voedselbanken. De bevoorrading van onder ande re de voedselbank Goeree- Overflakkee - wekelijks acht a negen artikelen, als basis voor de pakketten - kwam daardoor in gevaar. Aan de oproep om vrijdag en zaterdag naar supermarkt Plus Tessemaker in Stellendam te komen en een paar producten te doneren, is massaal gehoor gegeven. "De actie was een echte noodactie", aldus een woordvoerder van de voed selbank Goeree-Overflakkee. "Normaal houden we een inzameling alleen op zaterdag, maar door de geweldige inzet van de vrijwilligers konden we nu ook op vrijdag inzame len. De klanten hadden begrip voor het voorraadprobleem en wilden graag hun steentje bijdragen. Hierdoor konden we veel producten in ont vangst nemen. Op vrijdag kon den we 46 en op zaterdag nog eens 35 bananendozen vul len met allerlei producten. In totaal konden we dus 81 dozen met producten naar onze loods brengen." Daarnaast meldden vier eilandelijke bedrijven zich OUDDORP - Menvereniging Vier in Een organiseert in samenwerking met Hippisch Centrum Ouddorp de cursus Koetsiersbewijs. Het is moge- hjk de cursus voor enkel-, twee span en vierspan te volgen en zal worden gegeven door een erkend instructeur. De curSus zal half april starten en bestaan uit een praktijk- en theoriege deelte. Lid zijn van onze vereniging is niet noodzakelijk, iedereen kan zich opgeven! Ook het in bezit zijn van een eigen span is niet direct noodzakelijk. Opgeven voor 25 maart en meer infor matie via vierineen@gmail. com aan als sponsor Zij zorgen voor een verdubbeling van alle inge zamelde producten. "Al met al kunnen we met recht spreken van een bijzondere en geslaagde actie. We willen iedereen die meegeholpen heeft om deze actie tot een suc ces te maken enorm bedanken. Niet in de laatste plaats natuur lijk het winkelend publiek in Stellendam en Plus Tessema ker", aldus de woordvoerder van de voedselbank. PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Beroepen te Alblasserdam (Havenkerk), ds. VV.R Ferguson te Slikkerveer, die dit beroep heeft aangenomen; te .Amers foort (hervormd; De Brug), ds. C. van den Berg te Nieuw Ven nep/Burgerveen; te Austerlitz (De Hoeksteen), ds.. L..^. van Ketel te Epe; te Maarn-Maars- bergen, ds. J. Plante te Vleu ten, die dit beroep heeft aange nomen; te Maas en Waal (prot. streekgemeente), ds. M.J. Luijk te Oegstgeest, die dit beroep heeft aangenomen; te Meppel (wijk Zuid), ds. PW. Dekker te Velp; te Tholen (herv), ds. W. Meijer te Yerseke. Aangenomen naar Bunscho ten-Spakenburg (geref), ds. C.W. Hoek te Lutten-Slagha- ren; naar Hasselt (hervormd De Baak), ds. G. Doorn te Buurmalsen (herv.); naar Urk (gerefds. J. Tadema teStrijen (wijkgem.2); naar Zevenhoven i.c.m. Woerdense Verlaat, kan didaat R. Mager te Utrecht. Bedankt voor Herwijnen (herv.), ds. B.J. van de Kamp te Hierden; voor Nijkerk (herv; wijkgem. 1), ds. M.A. van den Berg te Zoetermeer. HERSTELD HERV KERK Bedankt voor Doornspijk, ds. IJ.R. Bijl te Waddinxveen e.o.. CHR. GEREE KERKEN Beroepen te Scheveningen, ds. C.P de Boer te Werkendam. Bedankt voor Dainwoude, ds. J.P Boiten te Sliedrecht (Bethelkerk). GEREE GEMEENTEN Beroepen te Aalburg, ds. G.J. van Aalst te Klaaswaal; te Beek bergen, ds. P. Melis te Veen; te Boissele, ds. G.J.N. Moens te Meliskerke; te Genemuiden, ds. W.J. Karels te Hardinxveld- Giessendam; te Leerdain, ds M. Karens te Werkendam, die bedankte voor Opheusden; te I^elystad, ds. C.G. Vreugden- hil te Vlissingen; te Nijkerk, ds. C.A. van Dieren te Rijs- sen-Noord; te Picture Butte (Canada) en te Sint-Annaland, ds. B.J. van Boven te De Valk- Wekerom; te Rotterdam- IJsselmonde, ds. G. Mouw te Uddel. Bedankt voor Brakel, ds. G. Mouw te Uddel; voor Gronin gen, ds. L. Terlouw te Baren- drecht; voor Hoofddorp, ds. J.J. Tanis te Kampen; voor Krabbendijke, ds. F. Mulder te Wageningen. GEREE GEM. IN NED. Beroepen te Ederveen, ds. T.R. 'Freur te Chilliwack (Can.). Bedankt voor Kruiningen, ds. A. Schultink te Bruinisse. NIEUWE-FONGE - Op zater dag 21 maart gaat het Zater dagavondjeugdwerk bowlen in Bruinisse. Jullie kunnen je opgeven t/m woensdag 18 maart via website www.zajw.nl. Deelname kost 2,50 p.p. Er wordt om 19.30 uur verzameld bij het gebouw van de postdui- venvereniging aan de VVestdijk. Vrienden en vriendinnen mag je meenemen. Voor de eerste keer is er op ons eiland een zendings middag/avond voor de GZB georganiseerd. Afgelopen zaterdag 7 maart waren er ongeveer 140 mensen, waaronder 37 kinderen, naar de Prins Maurits- school in Middelharnis gekomen. De bijeenkomst werd ervaren als een fijne ontmoeting met elkaar. Ds. Harkema opende de mid dag en las uit 2 Koningen 7. De vier melaatsen vonden bui ten de stad het verlaten tenten kamp van de Syriërs. Ze deden zich tegoed aan alles wat ach ter gelaten was. Toen zeiden ze tegen elkaar; 'Wij doen niet recht; deze dag is een dag van goede boodschap, en wij zwij gen stil.' Daarop besloten ze het in de stad te gaan vertellen. Zo is het ook met het evangelie. We moeten het niet voor ons zelf houden, maar delen met anderen. In Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Ds. en mevr Nijland waren de eerste sprekers. Ds. Nijland hield een boeiende presenta tie over Peru en in het bijzon der over de plaats Ayachucht), waar hij en zijn vrouw werken namens de GZB. Ds. Nijland is docent Bijbelse vakken aan de theologische opleiding SEIA (Seminario Evangélico de Uos Andes). Hier studeren jonge ren om toegerust te worden voor kerkenwerk. Mevr Nijland zet zich in voor de jonge moeders en hun kin deren. Er wordt een kinder opvang opgestart om zo jonge moeders een kans te geven om te gaan werken. Ook heeft ze meegeholpen bij de hulpver lening na de aardbeving in 2007. Beiden gebruikten veel foto's om hun presentatie te onder steunen. Hierna was er samenzang. Er werden verschillende psalmen en liedeien gezongen. Intussen werd er een collecte gehouden voor het werk van ds. en mevr. Nijland. De collecte bracht €1050 op. Na de gezamenlijke brood maaltijd sprak de heer Van der Ham namens de GZB. Hij legde uit wat de taak van de GZB is en hoe zij zendingswer kers begeleiden. Ook spoorde hij gemeenten aan om deel te nemen aan het GZB adop- tieprogramina Deelgenoten. Zendingswerkers ervaren dit als een grote steun. Juist omdat zending een gezicht krijgt, ver hoogt dit de betrokkenheid binnen de gemeenten. De heer Van der Ham sloot de avond ook af Boekhandel Van der Boom was aanwezig met een boekentafel en ook werden er fotokaarten verkocht waarvan de opbrengst voor de GZB was. Dit trok in de pauze veel aandacht. Al met al was het een geslaagde middag/avond, voor herhaling vatbaar. SOMMELSDIJK - Ruim 14 jaar geleden werd Ad de Joode de nieuwe dirigent van In Touch. Het eerste muziekstuk dat hij instu deerde met het koor was de paasmusical 'The day He wore my crown'. In Touch heeft het toen en een paar jaar erna enkele keren uit gevoerd en velen hebben ervan genoten. Op donderdag 2 en vrijdag 3 april zal interkerkelijk gospel koor In Ibuch opnieuw "Fhe day He wore my crown' zingen in de Exoduskerk, Dorpsweg 97 te Sommelsdijk. Het gezongen paasverhaal neemt de luiste raar mee naar de periode vóór het lijden en sterven van Jezus; je hoort de glorieuze intocht in Jeruzalem en de juichende menigten. Maar het koor zingt ook over het verraad, de pijn en het verdriet en tenslotte de kruisiging, (ielukkig gaat het verhaal verder en wordt er uitbundig gezongen over de opstanding van Jezus en Zijn hemelvaart. Daar zit Hij aan Gods rechterhand om plaats te bereiden voor alle mensen. De musical eindigt met een prach tig lollied: Jesus is the Cor nerstone'. Koorleden, dirigent en muzikanten van In Touch nodigen iedereen van harte uit om naar dit paasverhaal te komen luisteren. De kaartverkoop start op 12 maart. Kaarten zijn te verkrij gen bij Bruna Middelharnis en Bruna Ouddorp en op de con certavonden bij de ingang van de kerk. Kaarten kosten 7,50 voor volwassenen en 5,00 voor kinderen t/m 12 jaar. De concer ten beginnen om 20.00 uur, de kerk is open om 19.30 uur De informatieavond van woensdag 18 maart a.s. waar dr Martine F. Delfos een lezing zou geven over 'de vir tuele leefwereld van onze jon geren', gaat niet door Ouders die zich hiervoor opgegeven hebben worden uitgenodigd 's middags te komen. Voor meer informatie zie website www. samenwerkingsverband-vo.nl. DIRKSLAND - In de Hervorm de Kerk van Dirksland organi seert Mission Music Concerten een orgel- en samenzangcon- cert op zaterdag 21 maart. De organist Martin Mans hoopt op deze avond op verzoek te improviseren en tevens is er ook samenzang. Verzoeknummers kunnen tot 14 maart woiden ingediend bij Mission Music telefoon: 0187- 603510 of liefst per e-mail: missionmusic(5)solcon.nl Het concert begint om 20.00 uur en de kerk is open vanaf 19.15 uur De toegang voor volwassenen bedraagt 7,- en voorkinderen t/m 12jaar€3,-. Het doel van deze avond is het weeskinderendorp 'Living Water Village' in Borneo. Kaarten voor dit concert zijn uitsluitend te koop bij de ingang van de kerk op 21 maart vanaf 19.00 uur Deze vraag- en anhvoordrubriek staat geheel ten dienste van de lezer die er kostenloos gebruik van kan maken. Uw vragen op velerlei gebied kunt u sturen aan: Redactie Eilanden-Niemus, Postbus 8, 3240 AA Middelharnis, met in de linkerbovenhoek 'Vragenrubriek' vermeld. De vragen worden door deskundigen beantiuoord en zullen binnen enkele lueken na de inzending compleet met antwoord in deze rubriek worden gepubliceerd. Er loopt een vrij drukke weg langs mijn land. Stel dat de vee arts het nek niet goed sluit en een stel koeien die weg oploopt en een ongeluk veroorzaakt, wie is er dan aansprakelijk voor de schade^ Antwoord: In het Nieuw Bur gerlijk Wetboek is de risicoaan sprakelijkheid vastgelegd \oor de bezitter van een dier Dat wil zeggen, dat de bezitter in vrijwel alle gevallen automa tisch moet opdraaien voor evt. schade welke door zijn dier wordt veroorzaakt, ook als hij daar zelf niets aan kon doen. Indien een veearts of iemand anders werkelijk zo verstrooid zou zijn dat hij het hek open liet, dan hebt u er zelf geen schuld aan als de koeien de weg oplopen. Toch zou u nu, o|3 basis van het Nieuw Bur gerlijk Wetboek, de schade moeten vergoeden. Met opzet wordt gesproken van bezitter en niet van eigenaar De bezit ter is degene die het dier voor zichzelf houdt of verzorgt. Hij kan de eigenaar zijn, maar bij voorbeeld ook een bedrijfsma tig exploitant, of zelfs degene die een dier heeft gestolen en het vervolgens in bezit heeft. De aansprakelijkheid van de bezitter bestaat echter alleen voor gevallen waarin de schade is toegebracht "door de eigen energie van het dier". In het gestelde geval zijn de koeien immers uit eigen beweging en op eigen kracht de weg opge lopen. Als niet door de eigen energie van een dier veroor zaakte schade wordt aange merkt de schade die ontstaat terwijl een beest als instrument wordt gebruikt. Als bijvoor beeld een paard een kar trekt en etgens schade toebrengt terwijl het door zijn baas wordt geleid of gemend, is de bezitter niet automatisch aansprakelijk. In zo'n geval geldt de gewone regel dat schuld moet worden aangetoond voordat aanspra kelijkheid kan bestaan. MELISSANT - Op 18 april is er een rommelmarkt/bazaar op het plein van School met de Bijbel 'De Regenboog' aan de Beatrixlaan te Melissant. De rommelmarkt staat in het teken van het naderend 100-jarig bestaan van de school en duurt van 9.00 tot 15.00 uur Voor deze rommelmarkt is men nog op zoek naar bruikbare rom melmarktspullen zoals boeken, servies, decoraties, etc, (geen bedden en meubels). Heeft u spullen hiervoor beschikbaar, dan kunt u deze inleveren op 21 en 28 maart en 4 april tus sen 10.00 en 12.00 uur aan Voorstraat 4 te Melissant. Als ik in de trein zit, zie ik huizen, bomen, beesten en seinpalen voor bij vliegen, maar de maan lijkt in mijn richting mee te bewegen. Toch moet die zijn eigen baan volgen. Hoe kan dat eigenlijk? Antwoord: Dat lijkt maar zo, omdat de maan zo enorm ver weg staat van de aarde. De hoek waaronder wij vanuit onze regio de maan zien, ver andert eigenlijk niet zo lang we rechtuit rijden, maar de hoek(en) waaronder wij dicht bij staande huizen en bomen zien, verandert heel snel door de vaart van de trein. Vooral de bovenleidingsmasten en seinen zoeven langs de ramen, want daarvan wordt de hoek in een oogwenk groter en kleiner. Let ook maar eens op torens aan de horizon, die schuiven veel langzamer voorbij dan gebouwen en bossen tussen de horizon en de spoorlijn in. In reclamespotjes voor wasinid- delen hoor je steeds lagere tem peraturen noemen voor de was, maar washandjes, handdoeken, vaatdoekjes, enz., bevatten toch veel bacteriën. Gaan die dan bij 40graden dood? Antwoord: Absoluut niet. Met sop van 40" Celsius krijgt u de was beslist niet vrij van scha delijke microben! Vooral de vaatdoekjes, waarmee u zoveel bacteriën van uw aanrecht veegt, maar ook de andere keukendoeken, washandjes, bad- en handdoeken, zakdoe ken en ons ondergoed kunnen allerlei ziektekiemen bevatten en horen daarom altijd in de kookwas thuis! OUDE-TONGE - Op woens dag 18 maart houdt a\NBO Oostflakkee een bingomiddag in Ebbe en Vloed. Er worden vijf bingorondes gespeeld. Deelname kost 4 p.p. De aanvang is om 14.00 uur. Wie vervoer nodig heeft, kan bellen naar 0187 642752 of 641515. MIDDELHARNIS - Op don derdag 19 maart 2009 wordt de laatste cursusavond van dit seizoen gehouden. Ds. P.C. Hoek uit Hoevelaken houdt een lezing over 'Een gescheurd kleed. Rouwen in Bijbels licht'. De avond wordt gehouden in de zaal achter de Christelijke Gereformeerde Kerk, Hof- laan 41 te Middelharnis, aan vang 19.45 uur De kosten per avond zijn 3. Alle cursisten en andere belangstellenden worden hartelijk uitgenodigd om deze laatste avond van dit winterseizoen bij te wonen. -23- "Goeden dag. Tromp, hier zijn we." "Goeden middag, clomenee..." Ver der komt Willem niet. "Ik breng iemand mee, die ons wil vergezellen. Kan dat?" 'Ja, nee", aarzelt Willem. Hij is nu toch wel een beetje verbouwereerd. "Dat vind ik nou toch niet aardig, Tromp", lacht dokter Weyland. "D'r kannen er genog in mijn schip, dokter, daar niet van, maar eh. "Nu, wat maar?" "Wie zouwen het een grote eer vin den, as u ook meeging, maar we heb ben maar één kooi." "Dan slapen we samen in die kooi", zegt dominee Huisman. "En ik heb meer in een kooi gesla pen", voegt de dokter er aan toe. Annemie heeft met haar hoofd uit de klap het hele gesprek gevolgd. Ze duikt weg en gaat even op de bank zitten, om tot haarzelf te komen. Een doinenee en een dokter, 't is krimme- neel. 'Je schuit glimt, of je de koning ver wacht vanmiddag", zegt dominee, als hij over de loopplank aan boord komt. "We moeten voeten vegen, dokter." "'t Heeft er veel van weg", meent Wil lem. Dan neemt hij zijn pet af en zegt: "Welkom aan boord van de Vertrou wen, heren." "Dank je. Tromp, we zullen hopen. dat we een goede reis hebben." Annemie is ook aan dek gekomen. Ze geeft haar gasten de hand en bloost onder haar witte mutsje. Waarom keek dokter haar ook zo lang en invriendelijk aan? "Een domenee en een dokter, Anne mie. Zo'n vracht heeft de Vertrouwen nog nooit gehad", zegt Willem. "Een loze vracht. Tromp, er zit geen duit aan", zegt dokter Weyland. "We varen veur de goeie zaak", vindt Willem. Dan schreeuwt hij vrolijk tegen een jongen aan de wal: "Gooi dat touw es los, manneke! Mooi, knap gedaan, hoor! Jij mag vanavond veur een oor tje kussentjes kopen." De hele dag is het al deizig en broeiïg warm. Een lamme loodzwaarte ligt op de rivier. De rook uit de pijpen der steenovens vermag zich maar traag op te hetïén, wordt dan neergedrukt, als door zwa re, onzichtbare hand. Het water van de rivier is lood-grijs en loom, traag-vloeiend van warmte. De vleugel van de Vertrouwen hangt slap en lusteloos neer. In 't zuiden vormt zich een zware bui en die schijnt alle wind opgezogen te hebben. Gaandeweg is de lucht daar dikker geworden. Af en toe schijnt er even de gloeidraad van een blik semstraal, nauw ontstoken, spoedig gedoofd. Wat later gromt de donder zijn dreiging van verre. Het lexen op de rivier is verstild. Met ingehouden adem wacht alles op een geweld, dat losbarsten moet. Op stroom heeft Annemie het anker uitgegooid. De Vertrouwen wacht op de bui. "Als we niet harder opschieten, zul len we toch op zondag moeten varen, Tromp", schertst de dominee, die met de dokter dicht bij Willem op de lui ken zit. "Geen denken aan, domenee. Straks kfijgt-ie van ketoen en dan zullen we misschien harder opschieten, dan je lief is, let er op." "Varen jullie onder zo'n bui?" "Dat zijn we van jongsaf gewend", zegt Willem. "Ik heb inet mijn vader ivel gevaren onder zulk zwaar weer, dat ik niet veurop diirfde blijven. We hadden een flinke bovenlast hooi. 't Was net zulk weer als vandaag. Er komt een zware bui overvliegen met uitschieters, als van een halve orkaan. Ik kruip over de hellende last naar achteren. En wat doet tiiijn vader? Hij jaagt me meteen weer naar voren, 'k Docht dat we de schuit vol voeren. Je hebt een open ruim, en als de last van onderen nat wordt, komt de schuit niet zo makkelijk meer overeind. Even later mos ik de piek laten zak ken en de fok ook." Er komt een eigenaardig suizen over de rivier. "Hijs het anker maar, Annemie!" roept Willem. Annemie weet, dat er nu haast bij is. .Als de wind in 't zeil valt, moet het anker uit de bodein zijn. Een blikseinstraal splijt de grijsheid open en een donderslag bonkt op de sidderende rivier. Een paar dikke druppels spatten uiteen op de warme luiken. Dan komt de wind. De giek vliegt ■naar de lijkant. De schoot staat strak. Als een opgejaagde hinde schiet de Vertrouwen vooruit, dwars de rivier over naar 't zuiden. Willem staat in de stuurbak, de helmstok in zijn stevige knuisten. Een zwaar gordijn van regen komt aanschuiven over de rivier. "Geef mijn schansloper es aan, Anne mie," roept Willem. En dan tegen de dokter en de dominee: '"k Zou maar in 't vooronder kruipen, heren. Je bin in een ommezien steil doornat." Ze volgen zijn goede raad op. Annemie komt op de voorplecht in oliejas en zuidwester Een felle bliksemstraal, een ketsende slag en het water stroomt uit de grau w- gele lucht, of alle sluizen des hemels openstaan. En dwars door dit geweld komt de wind. Hij ruit het water van de rivier op, strijkt de schuimkoppen van de golven af en jaagt die voort in zijn wilde gang. Hij fluit door het want van de Vertrouwen en spant het snaar-strak. Nu heersen bliksem, donder, water en wind oppermachtig, 't Lijkt een demonisch samenspannen om dat kleine schuitje met die paar mensen aan boord te vernietigen. Maar als op vleugelen gedragen vliegt dat schuitje, zwaar overhellend, stroomop. Aan het roer staat een schipper in wie iedere zenuw gespannen is, zwijgend, pruimend. En voorop staat Annemie, de knecht, gereed om met een enkele beweging de piekeval los te rukken van de kik ker aan de mast en zo het zeil te strij ken, als de demonen van de rivier te fel worden. In hun beider hart is een gebed om bewaring. Een kwartier lang zijn ze zo omgeven van water als in een ark van Noach. Onder, boven, rechts, links, overal water en dwars daar doorheen flit sende bliksem en krakende donder. {wordt veivolgd)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2009 | | pagina 5