Vroege nieuwe aardappelen Geslaagde speldag Herkingen IINRM Gemeentedag Hervormde gemeente Sommelsdijk succesvol Wethouder reikt Meevallers BROEM-certificaten uit in Oostflakkee DAIHATSU SPECIALIST BIEDT AAN: RENAULT MODUS 1.4 16V Behandel methoden bij verslaving Uitspraak Rechtbank winkelcentrum Dabbestraat i!ff11 Tel. (0187)60 17 64 Jeugdmiddag Kleding voor Oekraïne Rommelmarkt Ouddorp Avondvierdaagse Den Bommel EIUMIDEtl-niEUWS BROEM-cursus Enquête OUDE-TONGE - De gemeente Oostflakkee heeft het jaar 2007 kun nen afsluiten met een onverwachte financiële meevaller. De jaarreke ning vertoont een over schot van een kleine 5 euroton. Dabbestraat TYPE 'TEAM SPIRIT' MET AIRCO, TREKHAAK, L.M. VELGEN, BJ. 2006, KLEUR D.GRIJS ITTCTl 26.000 Zwart 91.000 Grijs M 58.000 Grijs M 22.500 8.000 Zwart merk ■type VW GOLF V 3-clrs. 1.6 FSi2005 met Lm. velgen OPEL IVIERIVA 1.6 Airco..2004 HYUNDAI GETZ 'Cool' 5-drs2005 RENAULT CLIO Airco 3-drs2007 DAIHATSU Sirion'2'Airco2007 Binnenkort: NISSAN MICRA1.32000 V.W. GOLF IV 5-drs2001 ALLE MERKEN NIEUW Alle auto's worden afgeleverd met grote beurt en APK en goede garantie! D^ Bekend van service en kwaliteit. AUTOBEDRIJF VAN DER VLIET v.o.f. Julianaweg 78 3248 AN Melissant DAIHATSU SPECIALIST OPENINGSTIJDEN: werkdagen 7-12 uur en 13-17 uur/ Dinsdag en donderdagavond 18-19.30 uur Zaterdag 8-12 uur Acties Prinses Margriet twee maal er uit voor kite surfers PAGINA 10 DINSDAG 27 MEI 2008 HERKINGEN - De eerste nieu we aardappelen worden alweer gerooid bij Jaap van Rossum in Herkingen. De Doré's geven nog niet veel kilo's per hecta re maar dat kan ook nog niet vanwege het vroege oogsten. Omdat de aardappelen gepoot zijn op 14 februari en de eerste weken met plastic bedekt waren kunnen deze Doré's zo vroeg gerooid worden. De nieuwe aardappelen worden met een zogenoemde kistenrooier geoogst om zo min mogelijk de tere scKil van de aardappel te beschadigen. De aardappe len komen aan het einde van de transportband in een kist terecht die direct gewogen wordt en precies gevuld wordt met 20 kilo aardappelen. Tekst en Foto: Persburo Flakkee OOSTFLAKKEE - Don derdag 15 mei reikte wet houder Van der Valk van de gemeente Oostflakkee cer tificaten uit aan de 52 deel nemers van de BROEM- cursus. In twee sessies wer den in de Grutterswei te Oude-Tonge de drie oudste deelnemers van de opfris cursus verkeersveiligheid, de heer Klapmuts van 95 jaar oud, mevrouw Braber- van Vliet van 78 jaar oud en de heer Pijl van 84 jaar oud, door de wethouder persoonlijk toegesproken. "Als men op uw leeftijd nog zo goed kan deelnemen aan het verkeer, dan is dit zeker een certificaat met een gou den randje", aldus de wet houder. BROEM staat voor Breed over leg voor Ouderen en Mobili teit. De BROEM-cursus is een landelijk bestaande cursus en is opgezet door de ANWB, de BOVAG en Veilig Verkeer Nederland. Op Goeree-Over- flakkee wordt de opfriscursus georganiseerd door de vrij willigers van Veilig Verkeer Nederland, de vier gemeenten (gezamenlijk in een project groep), de rijschoolhouders en een plaatselijke audicien en opticien. Een aantal keer per jaar wordt de cursus op het eiland georganiseerd en iedere keer in een andere gemeente. Dit keer vond de cursus plaats in de gemeente Oostflakkee. Het doel van de cursus is om ouderen bewust te maken van de wijze waarop zij als ver- keersdeelnemer functioneren in de breedste zin van het woord. Via een aantal onder delen krijgen de deelnemers te horen hoe het staat met hun rijvaardigheid, theoretische kennis, medische gesteldheid, ogen en oren en hun reactie vermogen. In deze zogenaamde BROEM- cursussen komen onderwer pen aan de orde als nieuwe verkeersregels en actuele ver- keersonderwerpen zoals nieu we verkeersborden, rotondes en nieuwe wegbelijning. Daar naast maken de deelnemers samen met een speciaal opge leide rijadviseur in hun eigen auto een rijvaardigheidsrit en krijgen bij de nabespreking persoonlijke adviezen Een BROEM-cursus is geen examen en de' uitslag van geaoettlde onderdelen hebben geen énkel gevolg voor het rij bewijs en rijbevoegdheid. De cursus is bedoeld als onder steuning, zodat 50-plussers veilig en zelfverzekerd deel kunnen blijven nemen aan het verkeer. Alle deelnemers hebben na de BROEM-cursus in een enquê te aan kunnen geven hoe zij over de cursus dachten. Hier uit kwam naar voren dat het merendeel van de mensen aan de cursus heeft deelgenomen om de eigen kennis en vaar digheden te testen. Ook gaven zij aan van een deskundige te willen horen of zij nog veilig aan het verkeer konden deel nemen. Een groot deel van de deelnemers vond de rij vaardigheidsrit zeer nuttig tot nuttig. Allen gaven aan dat de adviezen van de rijadviseur erg zinvol waren. Op de vraag of de deelnemers in de toekomst nog eens willen meedoen aan een rijvaardigheidsrit, gaven de meesten aan dit om de drie jaar te willen doen. Door: Kees van Rixoort Volgens wethouder Petra 't Hoen (PvdA) zijn er twee belangrijke redenen voor het positieve resultaat: minder uit- gavetr aan de Wet Maatschap pelijke Ondersteuning (WMO) en meer inkomsten uit het Gemeentefonds (van de rijks overheid). Raadslid Gampfens (Vrije Lijst Oostflakkee) wilde meer weten over het achter blijven van de uitgaven aan de WMO. Maar daar kon de wethouder nog geen compleet beeld van geven. Binnenkort verschijnen de uitkomsten van een tevredenheidsonderzoek onder de cliënten. Dan zal ook blijken of de indicatiestel ling invloed heeft gehad op de uitgaven. Wel gaf 't Hoen aan dat de uitgaven - vooral als het om woningaanpassingen gaat -jaarlijks erg kunnen fluctue ren. Een andere meevaller voor de gemeente is dat de rechtbank het beroep tegen de afgegeven bouwvergunning voor het win kelcentrum aan de Dabbestraat, ongegrond heeft verklaard. Er is nog hoger beroep mogelijk bij de Raad van State. MIDDELHARNIS - 'Behan delmethoden bij verslaving', dat is het thema van de laatste informatieve avond die Moedi ge Moeders Goeree Overflak- kee voor dit seizoen. Lies Lau rens van Stichting de Hoop zal op maandagavond 2 juni a.s. spreken over dit onderwerp. De lezing begint om 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur. Er bestaat nog veel ondui delijkheid waar het gaat om behandelmethoden die gebruikt worden bij versla ving. Zo is het niet altijd nodig om opgenomen te worden, in sommige gevallen is ambulan te hulp voldoende. Maar wat gebeurt er nu precies als er wei sprake is van een opname in een verslavingskliniek? Hoe gaat het in zijn werk en wordt voor iedereen dezelfde proce dure gebruikt? Is het mogelijk om iemand te dwingen af te kicken? Wat is het slagingsper centage en is er ook nog een nabehandehng wanneer men weer terug gaat in het gewone leven? Deze en elke vraag die bij u opkomt, kunt u stellen aan Lies, die deskundig is op dit gebied. Zij houdt momen teel elke dinsdag spreekuur in het gemeentehuis te Middel- harnis. De lezing wordt gehou den in het Dienstencentrum aan de Doetichemsestraat 27 te Middelharnis. Elke eerste en tweede maandag van de maand kunt u terecht bij Moe dige Moeders voor informatie of om uw ervaring te delen. Vaders, moeders of familiele den van verslaafde of gebrui kende jongeren zijn welkom. In het najaar van 2008 start de tweede Weerbaarheidscursus, waar u zich nu al voor op kunt geven. Vragen over de lezing en/of de cursus kunt u stellen via de Moedige Moeders hulp lijn 06-25295021 van 10.00 tot 22.00 uur. Mailen kan ook: moedigemoe- dersgoeree-overflakkee(5:pla- net.nl. HERKINGEN - Het was een geslaagde speldag op de voetbal wei in Herkingen. De speldag is georganiseerd door de voetbal vereniging, de Prins Johan Friso school en de Speeltuinvereni ging. Deze kinderen staan klaar om de auto zo vlug mogelijk naar de midden lijn van het voetbal veld te duwen. De zeepbaan vormde de afsluiting., sommige kinderen zaten echt van boven tot onder onder de zeep. Het was een geslaagde speldag volgens de organisatie en de kinderen. OUDE-TONGE - De gemeente Oostflakkee heeft van de Rechtbank Rotter dam bericht gekregen over de uitspraak in de hoofd zaak van het nieuw te bou wen winkelcentrum in de Dabbestraat te Oude-Tonge. Hierin staat vermeld dat de Rechtbank het beroep van de bezwaarmaker over ver keersdrukte op de Oude- landsedijk ongegrond ver klaart. De Rechtbank sluit zich met deze uitspraak aan bij het advies van de onafliankelijke deskun dige, de Stichting Advise ring Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB). De bezwaarmaker had een beroep aangetekend tegen het besluit van de gemeente Oostflakkee om een bouwver gunning te verlenen voor het project winkelcentrum Dab bestraat. Dit nadat het bezwaar dat eerder was ingediend, werd afgewezen. De bezwaarmaker is van mening dat het voorge nomen bouwplan zal leiden tot ongewenste verkeersdruk te op de Oudelandsedijk als gevolg van onder andere de realisatie van dit bouwplan. De Rechtbank Rotterdam heeft dit beroep ongegrond verklaard. De bezwaarmaker heeft na deze uitspraak nog de moge lijkheid om in hoger beroep te gaan bij de Raad van State. De bouwwerkzaamheden voor het project gaan na de uitspraak van de Rechtbank gestaag ver der. De eerste fase van het pro ject zal naar verwachting voor de bouwvak afgerond zijn. Deze eerste fase bestaat uit een nieuwe winkel voor de Albert Heijn-supermarkt en enkele dagwinkels, met daarboven een deel van het parkeerdek en bovenwoningen. Zodra de Albert Heijn-supermarkt is ver huisd naar haar nieuwe winkel wordt de oude winkel gesloopt en start fase twee. Fase twee is de bouw van een Lidl-super- markt en enkele dagwinkels plus het andere deel van het parkeerdek met bovenwonin gen. Aansluitend op fase twee wordt de passage ter plaatse van de Heerendijk gebouwd. De verwachting is dat het totale project medio 2009 zal worden opgeleverd. Eventuele zetfouten voorbehouden Zaterdag 24 mei om 16.25 uur werd de bemanning van de reddingboot Prinses Margriet door het .Kustwacht Centrum gealarmeerd voor een kite- surfer in de problemen bij het autostrand bij Rockanje. Er werd uitgevaren bij een wind van Noordoost 6 en gol ven van 1 meter hoogte. Na ongeveer 15 minuten was de reddingboot ter plaatse. Toen kwam het bericht dat de surfer al aan de wal was, maar zijn kite nog weg was. Er werden een paar zoekslagen gemaakt en er werden 2 surfplanken gevonden. De reddingsbrigade van Rotterdam was ook aanwe zig. Aan hen werd gevraagd of zij ook konden kijken. Uitein delijk is de kite toch gevonden. De spullen werden meegeno men naar Stellendam, waar de eigenaar ze op is wezen halen. Zaterdag 24 mei om 18.33 uur werd de bemanning van de reddingboot Prinses Margriet door het Kustwacht Centrum gealarmeerd voor weer een kitesurfer in de problemen bij het autostrand bij Rockanje. Er werd uitgevaren en na onge veer 15 minuten was men ter plaatse. Omdat het een 112 melding betrof was ook de brandweer, politie en ambu lance onderweg. Bij de per soon aangekomen werd deze aan boord genomen. Gelijk werden de andere hulpdien sten in kennis gesteld dat de surfer aan' boord was en ver der in goede gezondheid ver keerde. Hij werd op het strand afgezet, waar de politie de man heeft opgevangen. DEN BOMMEL - Het jeugd werk van de SWO organiseert op woensdag 4 juni a.s., als afsluiting van het seizoen, een Piratenfestijn dat bij mooi weer wordt gehouden op het speel veldje aan de Kerkdreef en als het regent in gebouw 't Wes- terlicht. Voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 is de middag van 13.30 tot 16.30 uur. Aan het ein de van de middag wordt patat gegeten. Deelname kost 2,50. Wil je meedoen, geef je dan op bij Kitty Zuidijk, tel. 612106. Doe een oude (spijker)broek aan waar in geknipt mag worden. OOLTGENSPLAAT - Op woensdagavond 28 mei kan er weer goed gedragen (kinder)kleding bezorgen bij familie Saarloos aan de Weesmolenstraat 4 te Oolt- gensplaat. Vanaf 18.45-19.15 uur staat de garage open en is de'bus weer aanwezig omdat het transport weer gelijk weg gaat. Alles graag weer aanbieden in gesloten zakken of dozen. OUDDORP - Zaterdag 7 juni, van 9.00 uur tot 16.00 uur houdt de Gereformeerde Kerk van Ouddorp weer haar jaarlijkse Rommelmarkt. De opbrengst van deze rommel markt is voor,de renovatie van de Kerk, die in 2003 grondig verbouwd en heropend is. Er is vers gebakken vis, oliebol len, ijs, boerenkaas, koffie met cake en heel veel andere spul len. De markt wordt gehouden op het parkeerterrein aan de Dorpstienden. DEN BOMMEL - Dit jaar organiseert gymnastiek- en volleybalvereniging O.N.A. voor de 36'" keer de Avondvier daagse op 2, 3, 4, 5 en 6 juni (vier avonden dienen verplicht te worden gelopen). Startplaats: Gymzaal (ingang Mauritshof); startüjd: 18.45 uur; inschrijven kan alleen op de eerste avond; inschrijfgeld: 3,50. Dit jaar is er ook een 2,5 km- route voor kinderen tot onge- veer 6 jaar. SOMMELSDIJK - Dit jaar waren de weersomstandighe den voor de gemeentedag van de Hervormde Gemeente in Sornmelsdijk optimaal. Waar vorig jaar nog uitgeweken moest worden naar de schuur van de firma Mastenbroek was het dit Jaar weer een volledig buitengebeuren. Stralend weer, en de diversiteit aan kramen bracht vele bezoe kers van Goeree-Overflakkee en ver daarbuiten naar de altijd sfeervolle Ring rondom de kerk. Na de vele uren van voorbereiding door de com missie en de geweldige inzet van talrijke gemeenteleden werd na afloop van de dag in Vita Nova de opbrengst bekendgemaakt. Maar liefst 15.550 was de eindstand. Het mooie bedrag zal besteed worden aan vervanging van gordijnen in het kerkgebouw mcl. ander onderhoud en het HGJB project Heel ons hart voor Rwanda. De gemeente leden kunnen terug zien op een gezegende en prachtige dag. Foto: Wim de Ronde

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2008 | | pagina 10