De KNRM over 'oneerlijke concurrentie' Open dag peuterspeelzaal Pinkeltje Theo Mastenbroek exposeert in Diekhuus Knutselmiddag Paul Kieviet geeft 40e Bachconcert Vervolg verhaal Voorjaars verkoping zendingsver. Oost-Europa: Gevaar of aanwinst...?! Drukke zaterdag KNRM Ouddorp Hulde voor paraatheid Bingo bij ANBO EIIAt1DEt1.|1lEUW5 Convenant Goede verstandhouding Vrijwilligers? Ingezonden: i PAGINA 6 WOENSDAG 26 MAART 2008 In het artikel op de voorppgina, waarin berger Theo Okker uitlegt dat hij ervaart bij zijn bergingsactivitei ten 'oneerlijke concurrentie' te krijgen van de KNRM, worden nogal wat harde uitspraken richting deze red dingsorganisatie gedaan. We vroegen dan ook om een reactie van de KNRM. Hoofd Communicatie en Fond senwerving Kees Brinkman licht de problematiek toe en weerspreekt een aantal beweringen van Okker. Door Adri van der Laan Brinkman legt uit dat de "KNRM de hulpverlener op het water is, ongeacht het soort hulp dat er gevraagd wordt". Volgens een overeenkomst met de Nederlandse Kust wacht is de organisatie ver plicht om uit te varen "op elk verzoek dat zij krijgt van het Kustwachtcentrum of andere alarmeringsinstanties, zoals de regionale alarmcentrales". Soms kunnen dit meldingen zijn voor levensbedreigende situaties, maar ook voor een motorstoring. In veel van die gevallen vaart ook de bergingsmaatschappij uit bij deze meldingen, maar het blijft toch een beslissing van de in nood verkerende schipper van wie hij de hulp aanvaardt. "De praktijk wijst uit dat bij95% van de hulpverleningen die de KNRM jaarlijks uitvoert er nimmer een berger ter plaatse komt. Deze samenkomst komt slechts op een aantal plaatsen in Nederland geregeld voor. Op verzoek van verschillende bergingsmaatschappijen heeft de KNRM in 1998 een con venant samengesteld waarin onderling afspraken zijn gemaakt met bergers hoe te handelen bij hulpverleningen (zonder mensen in nood) aan kleine of grote vaartuigen en bij het eerder of later ter plaat se komen van één van beide partijen. In principe komt het erop neer dat de hulp wordt overgelaten aan een berger als deze eerder ter plaatse is en zijn hulp is geaccepteerd. Is een hulpverlenend schip gro ter dan 20 meter, en kan een berger binnen een halfuur na aankomst van de reddingboot ter plaatse zijn, en is er geen direct gevaar voor de opva renden, dan wordt gewacht op de berger", aldus Kees Brink- Daar volgens de schippers van de KNRM in het gebied de verstandhouding tussen hen en Okker goed te noemen is, vindt de woordvoerder van de KNRM het jammer dat er door Theo Okker terugge grepen wordt op het verleden omdat er vorig jaar duidelijke afspraken zijn gemaakt met de schipper van de KNRM van Stellendam én Okker: "Bij schepen groter dan 20 meter heeft hij een half uur om te komen, met als voorwaarde dat hij niet alleen aan boord is. Anders gaat de KNRM de gevraagde hulp verlenen". Verder legt Kees Brinkman uit dat de organisatie zich bewust is van de noodzaak dat ber gers en KNRM naast elkaar bestaan. "Als KNRM verlenen wij bijstand aan bergingsmaat schappijen, die assistentie van een reddingboot kunnen gebruiken bij het overbren gen van een sleeptros of zelfs bij het slepen van een vaar tuig dat te groot is voor een bergingsvaartuig alleen. Voor deze hulp neemt de KNRM genoegen met een bedankje of een gift". In dit verband ontkent Brinkman ten stellig ste de bewering dat de KNRM een vergoeding ontvangt van verzekeringsmaatschappijen. Het verbaast Kees Brinkman overigens dat Theo Okker ook met vrijwilligers werkt en dat hij "klaagt over de nood lijdendheid van zijn zaak. Er De voorzitter van de KNRM afdeling Goedereede, Cees Sinhe, tussen 'zijn jongens'. Foto: Adri van der iMan zijn genoeg voorbeelden te noemen van bergers die een goede boterham verdienen, maar het Haringvliet en de Grevelingen bieden voor een berger gewoon te weinig werk. Ook als er geen KNRM zou zijn". Verder maakt Brinkman een kanttekening bij de uitspraak van de rechter die volgens Theo Okker, uitsprak dat hij - de rechter - er niets aan kon doen dat de KNRM haar sta tuten niet naleeft. Kees Brink man citeert de uitspraak, waar uit blijkt dat voor de rechter niet duidelijk is of de KNRM daadwerkelijk in overtreding is. "In de uitspraak van het gerechtshof te Amsterdam op 3 juh 1997 staat dat '...ber- gingsactiveiten op gespannen voet staan met de statutaire doelstellin gen van de KNRM' met meteen 'de kanttekening dat geenszins duidelijk is in welke mate derge lijke activiteiten door de KNRM plaatsvinden' 'Aan de statuten en interne voorschriften en richtlij nen van de KNRM kunnen geen rechten worden ontleend'. Daar naast is er op generlei wijze duidelijk op basis waarvan de activiteiten van de KNRM als onrechtmatig beschouwd kun nen worden." Ook reageert Kees Brinkman op Okkers suggestie dat de rechter vooringenomen zou zijn omdat hij lid was van de KNRM. "De rechter was geen lid van de KNRM, maar juist de advocaat van de bergers, 'Redder aan de wal' (donateur van de KNRM), Dat een aantal pleziervaar- ders kiest voor de KNRM als ze in problemen komen, heeft volgens Brinkman te maken met het feit dat zij al jaren lang donateur zijn van de KNRM. Overigens verzekert de zegsman van de KNRM dal "de KNRM watersporters die hulp van een berger hebben geaccepteerd erop wijst dat zij dan niet meer deze dienst kunnen afwijzen ten gunste van een reddingboot". Ver der blijkt dat de voorzitter van de KNRM Goedereede, Cees Sinke, zich niet meer kan herinneren Theo ooit 'gesom meerd' te hebben om "mijn jongens met rust te laten". Ook de suggestie dat het door Theo Okker genoemde con venant door de KNRM bij de bergers 'onder de neus werd gedrukt' ontkent Brinkman. "Dit convenant is in 1998 juist op verzoek van de bergers opgesteld". HERKINGEN - Peuter speelzaal Pinkeltje te Herkingen houdt vrijdag 28 maart van 9.30-15.00 uur een Open dag, in samenwerking met Prins Johan Friso school, waar in de peuterspeelzaal gevestigd is. Peuterspeelzaal Pinkeltje is een zelfstandige, neutrale peuterspeelzaal met een eigen bestuur. De doelstelling van peuterspeelzaal Pinkeltje is het samenbrengen van peuters, ongeacht hun achtergrond, waarbij de bevordering en de ontplooiing van de ontwikke ling centraal staat. Op de peu terspeelzaal leert de peuter spelenderwijs vertrouwd te raken met leeftijdsgenootjes en diverse speelmaterialen. Het kind heeft de ruimte om zich te ontplooien op moto risch, verstandelijk en emoti oneel gebied. De ontwikkehng van de grove motoriek vindt plaats door buitenspelen, khmmen, bouwen en fietsen. De ontwikkehng van de fijne motoriek vindt plaats door papier scheuren, verven, klei en, tekenen, plakken en kralen rijgen. Door kringspelletjes, samen zingen en samenspel zal de sociale ontwikkeling bevorderd worden. Maar de peuterspeelzaal is vooral gericht op het speel- plezier van de peuter. Op de peuterspeelzaal wordt gewerkt met het taalontwikke lingsproject 'Bas'. Per school jaar worden ongeveer vier thema's behandeld waarin de peuter Bas een belangrijke rol speelt. Plaatsing vanaf 2 jaar en 3 maanden kunnen wor den geplaatst. Inschrijven kan vanaf 1,5 jaar. Wie nieuwsgie rig is geworden, is hartelijk welkom om a.s. vrijdag een kijkje te nemen. De ingang van peuterspeel zaal Pinkeltje is te vinden aan Deltastraat 13 te Herkingen, over het schoolplein van de Prins Johan Friso school, aan de rechterkant de achterin gang nemen. Of via de hoofdingang van school en dan aan het eind van de gang. HERKINGEN - Op zaterdag 29 maart hoopt Zendingsver eniging De Hand aan de Ploeg weer haar voorjaarsverkoping te houden. Dit jaar wordt de deze verkoping vroeger gehou den dan in andere jaren en ditmaal in verenigingsgebouw 'Ons Huis'. Er zijn verschillen de verkopers met allerhande artikelen aanwezig, zoals bor- duurmachines voor applicatie, sieraden, materiaal om kaarten te maken, Janse Textiel, nieuwe en tweedehands boeken, Wey- de kaas, een rommelkraam, speelgoed, een crea kraam en een workshop voor kinderen, een lapjeskraam, fruit, gebak ken spullen, advocaat, ook kunnen bezoekers patat kopen of bestellen en laten bezorgen. De verkoping duurt van 10.00 tot 15.00 uur. j)e betere woninginrichting sinds 1920 Gdempl Kanaal i05, Midddharnis, (0187) 48 27 84 wi\Tv.helbinnenhuismiddelhamis.nl MIDDELHARNIS - De SGP- jongeren Flakkee organiseren op woensdag 2 april a.s. een avond die wordt verzorgd door (Je heer D. Vroegindeweij, die zal spreken over het onder werp 'Oost-Europa: gevaar ol aanwinst...?!' De avond wordt gehouden in het verenigings gebouw van de Gereformeer de Gemeente te Middelharnis, ((;hristiaan de Vrieslaan 40, en begint om 20.00 uur. Na de pauze is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De heer Vroegindeweij is secreta ris van de stichting H.C.R. en bestuurslid van de Asociatia Betania te Bacau in Roemenië. Er zal voor de Stichting Hulp verlening door Christenen in Roemenië een collecte gehou den. Iedereen is hartelijk wel kom. Zaterdag 22 maart om 10.30 uur werd de bemanning van de reddingboot Griend van KNRM station Ouddorp door de Kustwachtpost Ouddorp gebeld dat er op het strand aan de Brouwersdam een busje vast stond. Met het KHV (Kust Hulpverlening Voertuig), werd naar de strandovergang 't Gorsje aan de Brouwersdam gereden, waar een auto van Webego met 5 personen erin, vast stond. De bestuurder van het busje was het strand opge reden om de strandtoiletten schoon te maken maar was vast komen te zitten. Met het KHV Jverd het busje uit het zand getrokken. Op zaterdag 22 maart om 13.00 uur was de reddingboot Griend onderweg naar de jachtwerf Scharendijke voor het bijwo nen van een boatshow toen het werd opgeroepen door de Kustwachtpost Ouddorp. Voor de Brouwersdam buitenzijde zat een kitesurfer in de proble men. Onderweg naar de hel ling kwam het bericht dat de kitesurfer veilig aan land was. Hierna werd retour Scharen dijke gegaan. Op zaterdag 22 maart om 14.00 uur, toen de reddingboot nét in Scharendijke was aangekomen, kwam van de Kustwachtpost Ouddorp het bericht dat er een zeilbootje was omgeslagen op de Grevelingen tussen de Archipel en de Stampersplaat. Met een deel van de aanwezige bemanning werd bij een Noor denwind kracht 5, ter plaatse gegaan. Het betrof een klein open zeilbootje dat inmiddels door de bemanning van een Zodiac weer recht getrokken was. In het zeilbootje zaten 2 personen, evenals in de Zodi ac. Gelet op de weersomstan digheden werden beide boot jes begeleid naar surfschool Ossenhoek. MIDDELHARNIS - Veertig jaar geleden kwam Theo Mas tenbroek met de fotografie in contact, werd lid van fotoclub De Rarekiek en later van ver schillende landelijke werk groepen. In Het Diekhuus in Middelharnis is hij geen vreemde: al meer dan twaalf jaar geeft hij de succesvolle fotografiecursus. Regelmatig geeft hij lezingen en verricht hij jureringen bij fotoclubs in het land. Zoals heel veel foto grafen is hij begonnen met zwart-wit foto's in de donkere kamer, later kwamen daar de kleurenafdrukken bij. Nu bestaat het werk van Theo Mastenbroek bijna geheel uit kleurenfoto's. Deze nieuw ste foto's zijn digitaal opge nomen, of gescand van een negatief, en met een grootfor maat printer afgedrukt. Door dit zelf te doen is het mogelijk verschillende afdrukmateria- len te gebruiken. In de vorm van een aantal collages is een mooi overzicht van de beginja ren te zien. De rest van de ten toonstelling bestaat uit werk van de laatste paar jaar en laat de brede belangstelling van de fotograaf zien. Landschap pen, natuur en gebouwen zijn veel gefotografeerde onder werpen. Bij het fotograferen van muren en gevels ontstaan abstracte beelden, vaak in groot formaat. De geëxpo seerde foto's zijn te koop. De tentoonstelling is op de ope ningstijden van Het Diekhuus gratis te zien van 5 april tot 9 mei. Zie voor meer info ook de websites www.hetdiekhuus. nl en www.rarekiek.nl. Ik rijd meerdere keren per dag van Stad naar Middelharnis en tref dan zowel ter hoogte van het ENECO-huisje als op de Zuidelijke randweg een bord 30 km terwijl er vaak niets van werkzaamheden te zien is. Zo ook Goede Vrijdag en de zaterdag erna weer Ik was het zat en ging buiten kantooruren naar het politiebureau en werd hartelijk ontvangen. Men leg de me uit dat ik ook als er niet gewerkt wordt me desondanks aan de aangegeven snelheid moet houden. Voor de Zuide lijke randweg moest ik me bij de gemeente vervoegen maar die was vier dagen onbereik baar, daarom haalde de politie het bord maar binnen een half uur weg. Voor de Oudelandse- dijk diende ik het waterschap te bellen; die blijken 24 uur per dag bereikbaar en pasten ook binnen een half uur de situatie aan. Mijn hulde voor zowel de politie als het waterschap. Herman Maas, Stad aan 't Haringvliet SOMMELSDIJK - Woensdagmiddag 9 april is er bij Wijk- vereniging De Zwaluw te Sommelsdijk een knutselmiddag voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar. De middag duurt van 14.00 tot 15.30 uur. De entree bedraagt 1 voor leden en 1,20 voor niet leden, incl. limonade en een snoepje. Hulp van ouders is altijd welkom. SOMMELSDIJK - De ANBO M W Flakkee houdt zater dag 29 maart een extra bingo in De Staver, aanvang 19.30 uur. Iedereen, jong en oud, lid of geen Ud, is welkom. Aanstaande zaterdag, 29 maart, hoopt organist Paul Kieviet in de Hervorm de Kerk te Middelhar nis voor de 40e keer een Bachconcert te verzorgen. Dit concert is eveneens het tweede in een kleine serie, waarin de complete Leipziger Chorale worden uitgevoerd. De Leipziger Chorale, een uit zonderlijk hoogtepunt in de geschiedenis van de koraal kunst, wordt gevormd door achttien grote koralen, die door Bach al in een eerder stadium weiden gecomponeerd (in zijn Weimar-tijd, 1708-1717), maar die in de meest rijpe periode van zijn leven 1740-1750) wer den vervolmaakt. Van vele van deze koralen bestaan er dan ook verschillende versies, die uit Weimar èn de eind-versie, uit Leipzig. Tot deze koralen behoren ver scheidene van Bachs meest geliefde en beroemde koraal- voorspelen, zoals 'Schmücke dich, o liebe seele', 'Nun komm der Heiden Heiland', 'Allein Gott in der Höh sei Ehr', 'Vor deinem Thron tret ich hiermit' en 'Nun danken alle Gott'. Van verscheidene van deze liederen zijn twee of drie bewerkingen nagelaten, die tot deze collectie behoren. Paul Kieviet leidt het concert 'in' en ook weer 'uit' met een groot vrij werk van de Tho mascantor. Het grote Leeflang-orgel biedt een geweldige rijkdom aan klankkleuren voor de vertolking van deze grootste muziek. Voor een toelichting op deze composities diende een artikel in het 'Eilanden-Nieuws' van jongstleden vrijdag. U bent van harte welkom om te komen luisteren! De aanvang is om 20.00 uur. -71 Ik wete wat moais, zegt vader nu. Ik gae lést schof ouwen, in den uze, en dan mö'k wee terug nae d'oeve. Mae eigelik zou ik wè een mannetje kun nen gebruken om me te elpen om die paeren wee terug te briengen. Zou j'ie gin mens weten die a me zou kun nen elpen? Fransje's ogen stralen. Hij kijkt min of meer ongelovig van vader naar de paarden en dan weer naar vader. Er danst een lachje in diens ogen als hij vervolgt: A jie me noe es zou kunnen elpen, dan zou jie dat paerd mie dat gerlèl motten mennen, en ik dat are. Mae dan zou je netuurlijk op z'n rik motten zitten, en ik wete nie of a je dat wè kunt! Hij zegt met opzet kunl in plaats van durft. Fransje stort zich overmoedig in dat psychologische valkuiltje. Bij wijze van antwoord rent hij naar achteren, schopt zijn klompen van zijn voeten, en holt onder luid geroep den uze in. Moe der heeft vader en de paarden reeds gezien en heeft de situatie door. Dat is maar goed ook, want ze zou onmoge lijk wijs kunnen worden uit Fransje's opgewonden verhaal. Vader komt met zijn werkschoenen aan den uze in. Maar hij heeft res- pekt voor moeders matten, want hij neemt grote, hoge stappen naar zijn zekelstoel. Hij opent zijn broodzakje, dat ze hier een stuutmaele noemen, houdt zijn hoed een ogenblik voor zijn gezicht, en begint te eten. Hij biedt Fransje een stukje van zijn brood aan, en ofschoon die in het geheel geen honger heeft, en bovendien een zeke re afkeer voor de inhoud van vaders stuutmaele moet overwinnen, aan vaardt hij het trots. Hij is nu itnmers ook een paardeknecht, en dan moet je op zijn tijd schaften. Moeder gaat ook rustig bij de tafel zit ten en drinkt een kopje koffie mee. En om de feestelijke stemming nog te verhogen, schenkt ze Fransje een hele kroes vol melk. Vader praat over zijn tocht naar het dorp, en vertelt wie hij bij de smid ontmoet heeft. Een van die inannen had het er over dat bij twee halfwassen varkens had, waar hij er één van wilde verkopen. Hij had vader gevraagd of die geen varken kon gebruiken. Uit vaders toon is af te leiden dat hij er inderdaad wel oren naar heeft. En uit moeders vraag hoeveel hij er voor vroeg, is eveneens duidelijk dat de gedachte haar aanstaat. Vader heeft nog al wat oude planken bij de konij- nehokken liggen. Daar kan hij een schutting van maken rond de mest- put. En het oude strohokje kan hij wel wat opknappen om er een voor lopig hok van te maken. Dan moesten ze de konijnen maar opruimen. Nu de grote kinderen aardig wat meever- dienen, konden ze het misschien wel redden. En als alles goed mag gaan, hebben ze van de winter dan een lek ker stuk vlees, en spek, en smeersel. Dan moeten de kleinere guust van de zomer maar schappelijk erwten en gerst en tarwe rapen, en van 't najaar aardappels ophakken, en suikerbie ten verzamelen die van de dokkeren de wagens vallen. Dat helpt allemaal een heleboel. Fransje is zo opgewonden van het vooruitzicht straks op een echt paard te mogen zitten, dat hij weinig aan dacht schenkt aan wat vader en moe der bespreken. Hij zit zijdelings op de bank voor het raam om een oogje op de paarden te houden. Maar die staan heel rustig met hangende kop pen te suffen. Zo nu en dan knikken ze heftig op en neer of schudden wild van nee om de gemene vliegen op een afstand te houden. Vader staat op. Kwa, toet vanmirrig dan, zegt hij tegen moeder. En tegen Fransje: Zun me dan es opstappen en kieken of amme die paeren tuus kun nen kriegen, groate knecht? Dat hoeft hij niet tweemaal te zeggen. Fransje grijpt zijn pet en holt vader vooruit naar buiten. Dag moeder! roept hij nog achter zich. En dat was met opzet, want grote jongens, die al met paarden kunnen rijden, zeggen geen Poete meer tegen hun moeder. Vader tilt hem hoog boven zich uit en plant hem achter de geweldige paardekop neer. Goed vastouwen an de riengen van dat geritl, oor, waar schuwt hij. Fransje knikt. Hij heeft een vuurrood hoofd, maar dat is niet van bangheid. Hij verbaast er zich over wat een geweldig grote dieren paarden eigenlijk zijn van dichtbij bekeken. Hij heeft het gevoel of hij op de kruin van een dijk zit, maar dan geen groene dijk met een hoekige betonmuur erop, maar een gladde, bruine, levende dijk, die geriefelijk tussen de kromming van zijn benen past. Toch maakt die hoogte hem een iDeetje duizelig en dus grijpt hij zich steviger vast aan het gareel. Hij werpt een zijdelingse bUk naar het raam. ja, het gordijn is opzij geschoven en moe der knikt hem bemoedigend toe. Hij durft echter geen hand op te steken om te zwaaien en volstaat met haar een stijve knik toe te werpen. Vader is ondertussen op het andere paard gesprongen, en na Fransje nogmaals gemaand te hebben zich goed vast te houden en vooral niet los te laten, stuurt hij het toom naar het midden van de weg. Er lopen hete prikkels langs Fransje's rug, en zijn handen zijn klam van het zweet, maar hij merkt het niet. Onder zich hoort hij het doffe kloffen der reusachtige paardepoten en voelt hij het deinen van de geweldige rug. Het woord geweldig is hem onbekend, maar dat beschrijft het totaal van de gevoelens die zich van hem meester maken, en die kulmineren in een gevoel van grote inwendige trots. Hij durft nu ook om zich heen te kijken. Zijn ogen speuren of ze Neeltje of de andere buurkinde- ren kunnen ontdekken. Deze gebeur tenis plaatst hem meters boven al zijn speelmakkers, zelfs boven Pier, want Fransje betwijfelt sterk of die ooit wel eens op een paard gezeten heeft. Vader houdt de leidsels van Fransje's paard in zijn rechterhand en ment het zijne met zijn linkerhand. Beide dieren zijn uiterst gemakkelijk, zodat hij niet bang hoeft te zijn dat er onge lukken van zullen komen. Ze zijn nu hun rij woningen voorbij en hebben haast de stationsbuurt bereikt. Maar dan slaan ze Hnksaf en passeren de bekende schuur waar Van Houtentje zijn sjees stalt. Doch ook dat voorval komt niet in Fransje's gedachten. In de verte ziet hij de boerderij waar vader werkt. Daar zou hij desnoods de weg alleen wel naar toe kunnen vinden, want daar is hij al vaker geweest. (wordt vervolgd) V

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2008 | | pagina 8