Culturele avonden in bibliotheken succesvol Tanis Makelaardij Taxaties richt zich vooral op aankoopbegeleiding Prins Johan Frisoschool en Pinkeltje openen samen de deuren P^LITI E Natuur nu extra kwetsbaar, dus honden aan de lijn Esmee Tanis p halve finale 3^ divisie turnen Natuuronder- houd in Ouddorp Sparta wint gemakkelijk Tobbedansen op Koninginne dag EllltfHlEfi,niEüWS Aankoop Onderhandelinsen Info Vera Schipper plaats zich voor halve finale 2' divisie 0900-8844 Aangehouden na schieten met luchtdrukwapen Geen leuke regel Reekalfjes PAGINA 8 WOENSDAG 26 MAART 2008 In het kader van de Boeken week werd er op 12,13 en 20 maart in de eilandelijke filialen van Bibliotheek Zuid-Holland se Delta een culturele avond georganiseerd met vooral eilan delijke dichters en verhalenver tellers. De programma's wer den opgeluisterd met prach- üge portretfoto's van bewoners van de vier verzorgingshuizen op het eiland. Deze maak ten Wilma Schrier en Corrie Venant vanwege het motto van de Boekenweek: 'Van de oude Menschen'. Tussen de gedich ten en verhalen door brachten in Oude-Tonge het senioren accordeonensemble, in Middel- harnis 3 generaties Weenink en in Ouddorp Oma Den Hollan der met haar kleindochters Joy Sophie en Nina de Blok muziek ten gehore. In Ouddorp trad tevens Sara Posthiima met haar harp op. Pau Heerschap, Cor rie Huijer en Wim van Ham vertelden, ieder op de hun eigen wijze, hun verhalen. Er deden 12 verschillende dich ters mee waarvan de helft voor het eerst hun gedicht voor een groter gezelschap voordroeg en een enthousiast publiek trof De oudste deelnemer was meer dan vijftig jaar ouder dan de jongste en beide kregen veel waardering. Het doel van deze bijeenkomsten was zowel de bibliotheken meer te profileren als cultuurhuis dan alleen boe- kenuitleenplaats, maar vooral de vele amateurdichters elkaar te laten ontmoeten en te kij ken of ze in de toekomst meer dingen samen kunnen doen, zoals een open podium (11 april in het Diekhuus) maar ook aan gezamenlijke bundel tjes of combinaties met andere cultuurvormen in een breder kader op bijvoorbeeld boerde rijen of in onze molens. Op de foto ziet u deelnemers aan de avond in Middelharnis. Foto: Corrie Venant GOEDEREEDE - Gecer tificeerd makelaar Jeanet Tanis uit Goedereede is al geruime tijd actief in de makelaardij. Haar werk terrein lag vooralsnog aan 'de overkant' maar inmid dels is de weg vrij om ook op Goeree-Overflakkee haar activiteiten te gaan ontplooien. Samen met de eveneens ervaren make laarsassistente Diane Slui, die sinds kort bij Jeanet in dienst getreden is, wil zij haar klanten ten dien ste zijn bij taxaties en de aankoopbegeleiding van een huis, want het is haar uit ervaring gebleken dat het aankopen van een huis nog niet zo eenvoudig is. Door Adri van der Laan Makelaar Jeanet Tanis, afkom stig uit Ouddorp, is al twee jaar actief als zelfstandig makelaar, vanuit haar werkplek in Goede reede. Haar makelaardij richt zich niet op het verkopen van woningen, "we verkopen zelfs geen woningen". Ze legt uit dat haar werk bestaat uit het taxe ren van woningen indien een koper zelf een woning heeft aangekocht, een hypotheek wil oversluiten of ten behoeve van bijvoorbeeld een verbouwing. Tevens begeleidt zij aspirant kopers bij de aankoop van een huis. Nadat ze een aantal jaren heeft gewerkt als makelaar bij een makelaarkantoor elders op het eiland is zij voor zichzelf begonnen. Haar werkterrein lag aan 'de overkant' omdat ze vanwege een concurrentiebe ding niet op het eiland mocht werken. In die tijd heeft Jeanet veel ervaring opgedaan in het gebied van Voorne-Putten tot aan Rotterdam. "Vooral in Rot terdam zijn er veel ingewikkel de situaties met erfpachten en eigendomsrechten. Dat kom je op het eiland niet tegen, maar je leert er enorm veel van", aldus Jeanet. Jeanet geeft aan dat er zéker behoefte is bij toekomstige huizenkopers om hun even tuele aankoop te begeleiden. Volgens haar valt er met een goede aankoopbegeleiding veel geld voor de koper te ver dienen. Zij legt uit dat, als haar hulp wordt ingeroepen, zij eerst met de koper een bezoek brengt aan het gewenste huis. Vervolgens bespreekt zij samen Jeaihi linii:^ (linh) en Diane Slui van Tanis Makelaardij Taxaties. Foto: Desiree van Halewijn met de koper of het huis wel 'past'. Door o.a. haar tech nische kennis op het gebied van woningbouw, prijzen in de woningmarkt, het onder zoeken naar omgeving- en juridische factoren kan Jeanet beoordelen of dit bij de wensen van de koper aansluit. Indien de koop door omstandigheden niet doorgaat, zijn er voor de koper in dat geval geen kosten aan verbonden, "we werken op basis van 'no cure no pay'". Jeanet maakt duidelijk dat zij alleen 'puur' de belangen van de koper op het oog heeft en dit kan doordat zij zelf geen huizen verkoopt. Als de koper heeft oesloten om het gewenste huis aan te kopen, dan zal Jeanet namens deze de onderhandelingen met de ver kopende makelaar/verkoper voeren, verschillende admini stratieve handelingen op zich nemen en alle formaliteiten begeleiden waarmee een koper te maken krijgt. Zij beoordeelt ook de koopakte en begeleidt de koper tot de juridische eigendomsoverdracht bij de notaris. Uit haar ervaring weet zij dat een dergelijke vorm van aankoopbegeleiding vaak veel geld voor de koper kan ople veren omdat ze op dingen let die een leek doorgaans niet opmerken. Doordat in de afgelopen tijd haar werkzaamheden fors zijn toegenomen bleek het allemaal wel erg veel te worden om haar werk naast haar gezin te blijven doen. Uithaar vorige werkkring was ze nog steeds bevriend met makelaarsassistente Diane Slui. Diane is begin dit jaar in dienst getreden bij Jeanet en vanuit de locatie in Goeder eede werken momenteel beide dames om de steeds groeiende klantenkring van dienst te zijn. Naast de aankoopbegeleiding verricht Jeanet, als gecertifi ceerd taxateur ook taxaties in de regio Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en de Randstad voor een groot aantal opdracht gevers. Wie meer informatie wil kan contact opnemen met Tanis Makelaardij Taxaties, tel. 0187-496903, e-mail: info® tanismakelaardij.nl. website www.tanismakelaardij.nl. Zaterdag 15 maart was de halve finale turnen voor de 'i' divisie in Aalsmeer. De beste turnsters van Zuid-Holland hadden zich tijdens de regio- wedstrijd in januari geplaatst voor deze wedstrijd. De beste 14 turnsters van deze wedstrijd zouden zich plaatsen voor de landelijke finale op 17 mei in Nijmegen. Turnbizzz werd ver tegenwoordigd door Esmee Tanis en Gazel Nicknam. Het eerste toestel was de sprong, waar Esmee ook nog eens als eerste aan de beurt was. Sprong is haar favoriete onderdeel en ze heeft bewezen dat het geen nadeel hoeft te zijn om als eer ste te starten want haar score van 9.35 heeft niemand meer ingehaald. Gazel sprong ook een zeer mooie overslag, die gewaardeerd werd met een 8.85. Na de sprong volgde de brug. Daar liet Esmee zien dat alle trainingsuren niet voor niets zijn geweest. De brugoe- fening was zeer beheerst en goed uitgevoerd, wat resul teerde in een score van 8.95. (Jazel heeft de laatste tijd een beetje moeite met haar brug- oefening, maar tijdens de wed strijd deed ze voor het eerst weer een salto van de brug en daar mag ze zeker trots op zijn. De balkoefeningen van Gazel en Esmee zagen er heel mooi en stabiel uit, maar de scores vielen toch een beetje tegen. Als laatste de vloeroefening op muziek. Esmee wilde hier nog een keer 'knallen' waardoor er een beetje te weinig rust in haar oefening zat. Gelukkig zijn alle moeilijke onderdelen goed gegaan en scoorde ze op vloer een 8.15. Gazels vloer oefening was ook niet geheel naar tevredenheid daar ze de vorige wedstrijd nog de beste score had op dit onderdeel en zich nu tevreden moest stel len met de II'' plaats op vloer. Deze wedstrijddag eindigde voor Esmee naar volle tevre denheid met een gouden plak op zak. Helaas voor Gazel ein digde zij met 0.2 te weinig om zich te plaatsen voor de finale. Esmee heeft zich samen met Sophie van Strien als enige pupil I (3'' divisie) uit de regio weten te plaatsen voor het NK in Nijmegen. Eerder in maart turnde instap per Vera Schipper een zeer goede wedstrijd in Maarheeze. Ook voor Vera was het eer ste toestel de sprong. Eerder in het seizoen ging dit nog moeizaam, maar het harde trainen wierp zijn vruchten af en ze scoorde een vette 9. Vera begon zeer sterk op brug maar de zolendraai mislukte, deze ving ze echter goed op en kreeg net geen 8 voor haar s Rotterdam-Rijnmond Wijkteam Goeree-Overflakkee NIEUWE-TONGE - Politie agenten hebben maandag avond een 54-jarige inwoner van Nieuwe-Tonge aangehou den. De man wordtverdachtvan het schieten op een passerende fietser vanuit zijn woning aan de Zuidelijke Achterweg. Rond tien uur meldde het slachtoffer dat hij beschoten was. Agenten waren snel aanwezig en troffen het 12-jarige slachtoffer aan op de Zuiddijk. Vervolgens zijn de agenten naar de woning van de verdachte gegaan. Hier troffen ze twee luchtdrukwapens aan. Met één van de wapens was recentelijk geschoten. Hierop werd de man aangehouden, overgebracht naar het poli tiebureau en ingesloten. De motieven van de verdachte zijn nog niet bekend. Op zaterdag 29 maart voert de werkgroep Terreinbeheer van de Natuur- en Landschapsver eniging Goeree-Overflakkee weer onderhoudswerkzaam heden uit aan natuurele menten in Ouddorp. Het zal de laatste natuurwerkdag van deze winter zijn. De activitei ten vinden dit keer plaats aan de Hofdijksweg te Ouddorp, waar de wilgen bij de volks tuinen geknot zullen worden. Daarbij kan weer veel hulp worden gebruikt. Iedereen die iets voor het behoud van de natuurelementen wil doen of eens lekker buiten bezig wil zijn, kan komen helpen. Om 8.30 uur wordt verzameld bij de Hofdijksweg. Handgereed- schap en motorzaag zijn aan wezig, maar wie zelf in het bezit is van dit en van ander goed gereedschap moet dit zeker meenemen. Zoals gebruikelijk zal eventueel openhaardhout -hout onder de helpers worden verkocht voor 5 per m3. De Hofdijksweg is te bereiken via de Provinciale weg, richting stranden, bij de eerste rotonde rechtsaf Wie meer wil weten, kan bellen naar 485566 of 681105. oefening. Balk blijft een lastig onderdeel, maar Vera hield haar hoofd koel en turnde rustig haar oefening. De vloer oefening zag er erg mooi en verzorgd uit. Dit werd dan ook beloond met een ruime 8. Vera eindigde als 6' en mag half april naar Twello voor de halve finale 2' divisie. De lente is in aantocht. Voor de dieren in de natuurgebieden van Ver eniging Natuurmonumen ten en de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap breken drukke tijden aan. Vogels broeden hun eie ren uit, hazen werpen hun jongen. De natuur is in deze tijd van het jaar extra kwetsbaar voor verstoring. En daarom: 'Honden aan de lijn', zo benadrukken de natuurbeschermings organisaties. "Alle honden hebben jachtin stinct," zegt Tom Visser van Natuurmonumenten. "Dus niet alleen de jachthonden. Als een hond een dier ruikt, wordt dat instinct geprikkeld. Veel honden hebben de neiging de geurbron op te speuren. Omdat bijna alle dieren bang zijn voor honden, zullen deze dieren opschrikken als een hond te dichtbij komt. Ook de honden die alleen nieuws gierig zijn en de dieren niets zullen doen, zorgen voor ver storing. Vogels en zoogdieren zien geen verschil." Vereniging Natuurmonu menten en de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap zijn op Voorne en Goeree verant woordelijk voor het behoud van de natuur in een groot aantal terreinen. "Om deze taak naar behoren te kunnen vervullen, zijn regels en afspra ken nodig," vertelt Visser "Eén van die regels is; 'Honden aan de lijn'. Geen leuke regel, maar wel nodig. Ook als je denkt dat je hond toch niets doet of heel goed luistert." In vrijwel alle natuurgebieden van Vereniging Natuurmonu menten en het Zuid-Hollands Landschap is het het gehele jaar verboden honden los te laten. "Door de mogelijk gro tere gevolgen van verstoring door loslopende honden tij dens het broedseizoen brengen we deze maatregel nu extra onder de aandacht," vertelt Hans Visser van het Zuid-Hol lands Landschap. "Vogels die van hun nest gejaagd worden, vormen een makkelijke prooi voor andere roofdieren. Maar ook voor bijvoorbeeld reeën en reekalfjes is het belangrijk dat ze niet verstoord worden. De gevolgen zijn niet altijd goed te zien, maar ze zijn er wel." De komende tijd zullen de boswachters van Natuurmonu menten en het Zuid-Hollands Landschap extra controleren op naleving van deze regel. Sparta dames I heeft woensdag in Dirksland met 4-0 gewon nen van Vovero uit Rozen burg. Sparta, zonder Diana Tanis (blessure) en Els van Es, speelde zeer geconcentreerd en reageerde attent op het spel van de tegenstander. Behalve de tweede set, die met 28-26 werd gewonnen, is Sparta in deze wedstrijd nooit in de problemen geweest. Vooral aanvallend, met Miranda Bal en Marieke van Impelen, had Sparta de dames van Vovero onder coritrole. Met 25-9 en 25-20 werden de eerste en derde set gewonnen. In de vierde set leek het of Vovero de handdoek in de ring gooi de. Zij geloofden niet meer in een set winst. Door deze volle winst zijn de Sparta-dames weer koploper geworden in de poule van dames Eilanden II. Ze moeten echter nog enkele zware uitwedstrijden spelen, onder andere tegen de Kriekel in Ouddorp en Spirit in Baren- drecht. De wedstrijd verliep bijzonder sportief. Beide teams hebben met genoegen deze wedstrijd beleefd. De heren speelden in Hellevoetsluis tegen Ibis met 2-2 gelijk. GOEDEREEDE - De Oranje vereniging van Goedereede is dit jaar vroeg begonnen met de voorbereiding voor de vie ring van Koninginnedag 2008. Dit jaar wordt een nieuw eve nement georganiseerd: Tob bedansen. Hierbij gaat het erom wie het snelst bij de bel is. Daarnaast zullen er ook prijzen worden uitgereikt aan degene die het origineelst van de schans gaat. Na de nodige voorbereidingen is de Oranje vereniging nu klaar voor het evenement en daarom zijn zij op zoek naar deelnemers. Na opgave bij de Oranjever eniging krijgen deelnemers, die minimaal 10 jaar moeten zijn, de regels en gegevens over afmetingen en gewicht thuis gestuurd. Het evene ment zal alleen doorgaan als er minimaal 10 deelnemers zijn, het maximale aantal deelne mers is vastgesteld op 25. Het spektakel begint om 13.30 uur, deelname kost €3,50. Opge ven kan tot 14 april a.s. bij mevrouw C. Hoek, tel. 0187-' 492708, e-mail: CorryHoek® hotmail.com. Zoals eerder in deze Kram vermeld, is er letterlijk en figuurlijk een doorbraak gere aliseerd tussen enerzijds de Prins Johan Frisoschool en anderzijds de Peuterspeelzaal Pinkeltje te Herkingen. En dat zal binnenkort worden gevierd tijdens een Open dag. Het was een heel blij moment toen de peuters van Pinkeltje en de leerlingen van de school elkaar door de open deur kon den begroeten met bloemen! Waarnemend schooldirecteur Van Kranenburg heeft positie ve reacties ontvangen van de ouders van zowel Pinkeltje als de school. Binnenkort kunnen alle inwoners van Herkingen een flyer in de bus verwach ten met de uitnodiging om een kijkje te komen nemen bij zowel Pinkeltje als op school. Deze open ochtend zal plaats vinden op vrijdag 28 maart a.s. vanaf 9.30 tot 11.30 uur. Er zal ook een powerpointpresenta- tie worden vertoond over het schoolleven op de Prins Johan Friso. Iedereen is hartelijk wel kom.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2008 | | pagina 10