Kleuters smullen van verhaal en ontbijt Buitenlandse stagiaires bij Manege Oostmoer Het 39e Bachconcert in de Hervormde Kerk te Middelharnis Meester De Jong neemt afscheid van Dirkslandse dropveters en wordt Bob de bouwer in Sommelsdijk 4You Oostflakkee brengt woonwensen in kaart Organist: Paul Kieviet Zweedse scholieren kiezen voor veelzijdige manege ElUVnDÊ^tllELWS Lisa ;^Km full copy-service Imvoners mogen ideeën kenbaar maken PAGINA 7 VRIJDAG 8 FEBRUARI 2008 Op zaterdag 16 februari, 's avonds om 8 uur, hoopt orga nist Paul Kieviet voor de 39e keer een Bachconcert te geven. Du is de eerste in een serie van twee concerten (de tweede vindt plaats zaterdag 29 maart) waarin Paul Kieviet de complete Leipziger Chorale voor orgel zal uit voeren. Beide concerten vinden plaats in de Hervormde Kerk te Middelharnis, die beschikt over een voor Flakkee- se begrippen uitzonderlijk groot orgel: het Leeflang-orgel uit 1952. Dit machtige orgel voorziet in vele fraaie klank kleuren, om Bachs composities optimaal tot hun recht te laten komen. Du liialstf licii jiiar van zijn teven (1740-1750) iiok Bach zich langzaam lenig uii hel aktieve kerkimizikale leven in Leipzig, waar hij 'keiknuiziek- direklein' was. Hij liel hel \'er- zoigen van de fliensien ineer eii meer over aan anderen en legde zich zelf vooral loe op liel componeren van grote inslru- menlale 'Cesamlwerke', zoals de (ioldbeigvarialies, hel Iwee- de deel van het VVohllemperirte Olavier (1744), de Sthiibler- Chorale(174())en de Kiinsl der Fiigc( 17,50). Daainaasi besleedde hij lijd aan de voliooiing van de grote h moll-Me.s.se en aan hel ver beteren en bijschaven van een aantal hem dierbare koraalbe- werkingen voor orgel, stukken, die hij al in zijn VVeimar-lijd gecomponeevd had (17(J8- 1717). Deze laatste werken wer den gebundeld en zijn lol ons gekomen als de zogrnaamde achllien Leipziger Chorale. We hebben hier dan ook Ie maken me( de meesl rijpe en diepzinnige koraalmuziek die Bach heelt nagelalen, waar- .schijnlijk wel mei de meesl die))zinnige koraalmuziek die «oil gos( hreven is. 1 ijdens (lil eerste (oiuerl klin ken er van die achllien achl koralen, die worden xoorafge- gaan en gevolgd door een grool \'rij werk van de meesier. 1. Fanta.sia super'Konim, hei liger Geist' - Canto t'ermo in Pedal. In Organo pleno (B\V\' ()51) is een grandi oos uilgebreid plenumsluk op (lil middeleeuwse l'ink- slerlied. In lia< lis liadilie (/.ul/uTs) een i)elan^rijk lied: i.ullier zeil had de duilse verlaling vanuit hel I.alijn verzorgd. Ken stuk van overrompelend karak- ler! 2. 'Kom, heiliger Geist' - alio modo, a 2 Clav. et Ped. (BVVV (),')2). '.'\lio modo', op een andere manier, inder daad: nu met de melodie in de .sopraan, die regel voor regel wordl voorlx'ieid en voorzien van een veelheid aan versieringen. Een lang .stuk: negen l'ugalo's achter elkaar. Verrassend is hel slot: een juichend 'Malleluja^.') 3. 'An Was-serflüs-sen Babyion' - a 2 Clav. et Pedal (B\\\ 65;!): hel lied (waarvan de melodie bij ons bekend is als drager van de tekst van de I-olzangvan Zaeharias) is een Duitse versie van l'salm l.'!7, hel droevige lied over de inwoners van [eruzalem die naar Babel zijn verdre ven (587 voor Christus). In Bachs bewerking ligt de koraalmelodie rijk versierd in de tenor (linkerhand), waar omheen de overige slemnien een expressielspel lal en horen. Eén van Bachs meest poëtische stukkenl 4. 'Schmücke dich, o liebe Seele' - a 2 Clav. e Pedale (BVVV (x54) is een avond- maaisiied \'an de [jiëtistische dichter Johann Eranck. Dit lietl inspireerde Bach tot één van zijn meest gevoeli ge bewerkingen. Niet alleen is de koraalmelodie (uit komend in de bovenstem) uilerniate delicaat versierd, maar ook zit het verlijnde lijnenspel van de drie legen- slemmen vol poëli.sclie ver- sieringskunsl. 5. Trio super 'Herr Jesu Christ, dich zu uns wend' - a 2 Clav. e Pedale (BVVV ()55): een levendig Irio (driestemmig stuk voor drie zellslandige stemmen) over flit gelielde Pinkslerlied. 6. 'O Lamm Gottes unschul- dig' - 3 Versus (BVVV 565) is een drie delige bewerkin gen van één van de belang rijkste lijdensliederen uit de lulherse traditie. De melo die is achtereenvolgens te vinden in de sopraan, de middenslem en de bas. 7. 'Nun danket alle Gott' - a 2 Clav. et Ped. Canto fermo in Soprano (BVVV (i57) is hèt klassieke 'danklied', ook nog steeds bij ons. De tekst inspireerde Bach tot één van de meest vreugdevolle en levendige bewerkingen uit zijn oeuvre. Vooral in de tegenstemmen komt een geweldige expansiedrang tot uiting. De ritmiek is bij zonder levendig, de bewe gingspatronen zijn druk! De toonsoort G grote terts is bo\endien een zeer vro lijke. 8. 'Von Gott will ich nicht las sen' - Canto fermo in Pedal (BVVV (J58): dit lied van vertrouwen krijgt van Bach een ragfijn slemmenweelsel mee, waardoor de koraal melodie heen gesponnen wordl in het pedaal (tenor). Aan hel begin van het concert klinkt de Preludium en Fuga in e (BVVV 533) - een beknopt vrij werk dal veel weg heeft van de composities die Dietrich Buxte- hude schreef'in de vrije Noord- duitse stijl (stylus phantasticiis). Het concert wordt besloten met de grootse en virtuoze ('Dori sche') Toccata en Fuga in d (BVVV 538), een rijp en uitge breid werk, bestaande uit een IliLsende 'Eoccata die weniell van de klavierwisselingen en een Euga die geldt als één van de meest d<H)rvvr(x:lite van zijn meester. Paul Kieviet studeerde aan het Rollerdams ('.onservatorium at als docerend musicus, uit voerend musicus, kerkmusi cus en muziektheoreticus. Als kerkmusicus is hij verbonden aan de Her\'ormde Gemeen ten Middelharnis en Sommels dijk. Rond de orgels in beide kerkgebouwen bouwde hij een bloeiende en uitgebreide lespraktijk op. Vele leerlin gen behaalden prijzen op con coursen, bekwaamden zich als kerkorganisi, ontdekten de rijke tuin met alle geuren en kleuren die 'orgelmuziek' heet. Als docent muzieklheorie is hij verbonden aan de Muziek school Goeree-tJverflakkee. Hij gaf vele concerten, ook voor de radio. Eerste prijswinnaar werd hij aan het Nationaal Orgel- concours te Leiden (1985). Hij studeerde improvisatie bij Aiie J. Keijzer en aan de Internatio nale Zomeracademie te Haar lem bij Klaas Bolt. Behalve op orgel concerteert Paul Kieviet op clavecimbel en clavichord. Verscheidene composities ver schenen in druk en op CD. Als uitvoerend musicus heeft hij een breed repertoire, waarin hel gehele oeuvre van Johann Seljastian Bach een centrale plaats inneemt. Het concert begint om 20.00 uur en duurl ongeveer een uur. De toegang is uw gift aan de uitgang. HERKINGEN - 'Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Hel prikkelt de l'anlasie, ontwik kelt het taalge\oel, vergroot de woordenschat en draagt bij aan hun interactieve vaar digheden'. Aan deze pracli- tige omschrijving kan nog één ding worden toegevoegd; 'Het bevorderi de eetlust'. Dat was te merken bij het voorleesont bijt op de Prins Johan Friso- school in Herkingen. De voor raad broodjes, bolerh.inm"^». eierkoeken' en ontbijd-oek slonk zienderogen. In 'f'^f^P 1-2 werd voorgelezen uit het prentenboek van het jaar '2008: 'Kleine Muis zoekt een linis van Petr Horacek. De kinderen 'smulden' van het xerhaal van Kleine Muis die zijn lioHetje te klein vindt omdat een lekkeie rode appel er niet in past. Hij gaat op zoek naar een ander groter huis en neemt onder weg elke keer een paar hapjes van de appel. .Vlle grotere hol letjes die hij vindt zijn echter al bewoond. Dat is te zien door de leuke doorkijkjes in het boek. .Van liet eind van de dag vindt hij een holletje waar hij en zijn klokhuis precies in passen. Zijn eigen holletje! Na het voorlezen werd er nog een 'muizenfruit- spiesje' gemaakt en hadden de kleuters weer genoeg energie om aan het werk te gaan. Wegens benoeming tot locatie manager van c.b.s. School met de Bijbel (e Sommelsdijk nam meester De Jong vorige week donderdag afscheid van groep 6b van de c.b.s. 'Prins Maurits' te Dirksland. Omdat de mees ter zijn leerlingen altijd 'mijn dropveters' noemt, zongen de kinderen uit zijn klas liem een daarop toegespitst afscheids- liedje toe, op de wijze van 'Toen onze Mop een mopje was': Onze supergave meester De Jong, die neemt een reu- zensprong, van Dirreksland naar Sommelsdijk, o kijk o kijk o kijk! Hoe moet hij dat nu toch gaan doen, zonder veters in zijn schoen? Daarom voor elke me-e-ter, van ons een dropve- ter! Daarna gaven ze liem alle maal een papieren schoen met daardoorheen een dropveter gevegen. Voordat liet afscheids- lied gezongen werd, moest de meester nog laten zien of hij goed kan ver springen en de sprong van Dirksland naar Sommelsdijk eigenlijk wel kan maken. Maar dat lukte hem prima - kijk maar op de foto! - zeker met al de dropveters die hij van 'zijn dropveters' kreeg. Als afscheidscadeau deelde de meester zelf ook nog wat uit: een fotokaart met daaraan...? Juist, ook 'n dropveter! Vervolgens was het de andere dag, vrijdag 1 februari, voor de Sommelsdijkse School met de Bijbel een bijzondere dag. En dat was te merken! .Aan de voorgevel van de school prijkte een enorm spandoek met de woorden 'VVelkom meester De Jong'. Kinderen op het school plein vroegen aan elkaar: 'Heb jij de nieuwe meester al gezien?' IVleester Steenbeek, die 29 jaar lang directeur van deze school was, is nieerschools directeur geworden van de School niet de Bijbel te Sommelsdijk, de Gioen van Prinstererschool te Middelharnis en c.b.s. De Regenboog te Melissant. Op de school in Sommelsdijk was dus een locatieteider nodig, en die is gevonden in meester De Jong, 31 jaar oud, getrouwd met .Naomi en vader van twee kinderen, Ezra en Jozua. lot afgelopen donderdag was hij meester op de 'Prins Maurits- school' in Dirksland. Natuur lijk niochten de kinderen kennismaken met de nieuwe meester. Verkleed als 'Bob de Bouwer' mocht meester De jong laten zien hoe goed hij is in 'liouwen'. Voor een loca tieleider van een school die 'bouwt' aan adaptief onderwijs is dat nattinrlijk onmisbaar. (-)ok \verd de meester toege zongen en mocht tiij een boe ket in ontvangst nemen. Mees ter Steenbeek werd eveneens in het zonnetje gezet. /Vl neemt hij geen afscheicl van de school, ze zullen hem veel minder vaak zien en ook is hij niet langer het eerste aanspreekpunt van de Scliool met de Bijbel. Op de foto links neemt meester De Jong zijn alscheidssproiig uit Dirksland en op de foto rechts is te zien hoe goed hij in Som melsdijk is lereetitgekomen. 'SSl jongens, jullie moeden v;?*? njeutfe ijioduleS (eüfra vakken op t^f WOnJy) cjaan kieken. Voor k^t Ie Wok, h'-t 5'^ en h^( Se uur, kunnen jullie kjeSen Ui( Grieks of sctaken en voor lie( 7,1 blok, lie( 7e en lie( 8e uur, v/iskunde, koken of vogeitrek-' Bijna iedereen dacht gelijk aan koken voor lie; ?e blok. £n ja- Uij drieën ook. "Daar iou gega randeerd geen plek meer >ijn nafuurlijk- '£ey Harion, -ji\ nemen vogei^rek hoor.'' 'Sêh-l Koken >i( (och sowieso vol' Oaf doen we'" 'He*- ezris Diana??" "3a maar, koken is (ocli ook ^^el leuk??' 'Maar als ae bij elkaar «ilkn moefen «e (ocli ie(s nemen waar bijna Seker we(en plek iS??" 'Da's ook weer io.... We doen vogelfrek.' W'e waren nogal melig en Sprongen elke keer van de (rap en deden dan of we konden vliegen- Ook bij gym in de kleedkamer gebeurde van alles, v/e gingen een 'vogel' maken. We limgen t^arlons sjaal op aan lie( plafond (ussen de pla(en. Aan taar sjaal Jiingen we mijn shift en Marions broek 'Da( was nogal een gedoe want lie( viel er elke keer af. l^a veel proberen en fangen liingen de kleren eindelijk. Onie vogel was (ocli nog nie( af v/e Ijmgen er een paar laarsen aan. Maar ja- yij moe( (ocli ook sokken hebben?? Dus uj( de laar:>en kv^amen Sokken tangen. 'KTe gingen bijna de kleedkamer uit, maar we waren bang dat on:;e vogel dood :iou vrie:>en. Dus we deden liem een lekkere winterjas aan. Toen liebben een paar andere rBeiden er een foto van gemaakt, dus Birdie (:;o Jieefte onie 'vogel') ial met gauw vergeten Sijn. Voor de gymles begon liebben we liem tocli maar weer ontleed. Anders sou iemand die er niks van wist en de kleedkamer inkwam kunnen denken dat er '-cht iemand aan liet plafond opgehangen was. Toen was liet verliaal met Birdie Over. Maar Birdie ■^a] niet gauw vergeten 5ljn denk ik Somaar eens. I IS m Gebr. de Waal BV Drukkerij Langeweg 13 }2A5 KE Sommelsdijk Postbus 27 3240 AA Middelharnis Tel: (0187)47 1020 Fax; (0187) 48 .S7 36 :e m een @gebr-de waal.com www.drukkerijdewaal.nl OOSTFLAKKEE - De gemeente Oostflakkee start in samenwerking met woningbouwverenigingen Woongoed Flakkee, Beter Wonen en Woningbouwver eniging Den Bommel een onderzoek naar de woon wensen van haar inwoners. De komende week ontv;iiigi ieder huishouden in de gemeente een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. De uitkomsten van het onder zoek worden gebruikt door de gemeente en de woninghomv- verenigingen om hun koers \'oor cle toekomst te bepalen als het gaat om ^vollingbou^^■. De gemeente Oostflakkee en de lokale woningbouwvereni gingen willen graag weten wel ke ivensen de inwoners hebben als hel gaat om 'wonen'. Men wordt onder meer gevraagd naar de huidige woonsituatie en welke wensen er mogelijk leven voor de toekomst. Ook wanneer er geen plannen beslaan om te verhuizen is het belangrijk dat het onderzoek wordt ingevuld. Dat is namelijk ook een signaal dat van t:)elang is in het onderzoek. Sommige huisliotidens ontvan gen meerdere enquêtes omdat ook een groot aantal thuiswo nende jongeren de vragenlijst kidjgt toegestuurd. Op deze manier is het mogelijk een ondersclieid te maken tussen starters en doorstromers. Deze jongeren ont\angen de enquê te enige tijd later. Hoe groter de respons, hoe beter de gemeente en de woningbouwverenigingen hun plannen kunnen maken voor de toekomst om zodoende de inwoners zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Inwo ners kunnen zowel digitaal als op papier de \ragen van het woonwensenoiiderzoek beant woorden. .-Ule gegevens die \'erstrekt ^vorden, blij\en ano niem. Zweedse iKii^csdiiinl-li'i'iiiiiiicii hijiv>\ \hi!^{. Karin Rttiu'SHit <ip matiegflxiard Lenn\ Sinds een paar dagen zijn er meer talen op Manege Oostmoer te horen dan Flakkees en Hollands: er lopen twee dames rond die onderling in het Zweeds communiceren, maar die 't ook heel gezellig vinden om met iedereen een praat je in het Engels te maken. Het zijn Madelene (Madde) Eriksson en Karin Runeson uit Kalmar, Zweden, die Manege Oostmoer uitgeko zen hebben om hun stage periode van vier weken te doorlopen. Madde en Karin (beiden 17 jaar oud) zitten op het Ingel- storp Naturbruks Gymnasium in Kalmar, een hogere school waar zij de opleiding Paarden- houderij volgen, met respectie velijk de specialisaties 'draf- en rensport' en 'dressuur'. "Voor Madde is tiet zelfs al de tweede stageperiode bij Manege Oost moer". vertelt Henk Kieviet, mede-eigenaar \an Manege Muil Oüshiiiici'. Miidih' ]\rtl:>- Oostmoer. "In 2007 nam ze deel aan een uitwisselingspro gramma met het Groen C".ol- lege Goes. De hele club kwam toen bij ons op bedrijfsbezoek. Madde voelde zich bij ons met een op haar plaats en heeft toen niet gerust voor ze haar stage bij Manege Oostmoer gereo^eki had! Ik vind het een leuk compliment dat ze ook nij weer een specifieke voorkeur voor ons bedrijf had en haar er\aringen ook met een riiede- scholier wilde delen!" "Het contact tussen Manege Oostmoer en het Groen Colle ge in Goes is prima en dateert al van jaren her", legt Henk uit. 'Regelmatig komt er een groep bij ons over de vloer voor een educatief rondje, of voor specitieke informatie op het oebied van paardenhoude- rij, mennen, dressuur of sprin- o'en. Mijn broer Adrie (mede eigenaar van Manege Oost moer - red.) is ook al een paar keer met een groep uit Goes naar de school in Zweden afge reisd. De Nederlanders deden iL I nil l)i'il>liilljiiianl Irl/x i''i l-iJii: Mym /,,cgl/liiH er kennis op van de draf- en rensport en de Zweden kregen van .A-drie en de scholieren uit Goes training in het aange spannen rijden. Madde ver telde dat ze Manege Oostmoer zo leuk vindt, omdat ze met alle facetten van de paarclen- liouderij te maken kiijgt. Bij ons krijgen Karin en zij ruime gelegenheid om zowel in de stallen als te paard een hoop te leren. De meiden helpen met uitmesten, met medische verzorging van de paarden'en pon\''s, ze krijgen iets mee van de administratieve en kand- newerkzaamheden en ^'an de gang van zaken in de winkel. Ze nemen onze manegepaar- den mee voor een buitenrit je. Bovendien kunnen ze de manege- en pensionpaarden die wat extra aandacht nodig hebben, op hoog niveau bij rijden. Zij doen véél praktijk ervaring op en wij hebben er voor \ier weken een paar kun dige handen bij. Watje noemt een win-win-situatie!", besluit Henk lachend.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2008 | | pagina 7