^Juist in het Haringvliet zijn grote kansen voor recreatie en natuur' NAAISTER Een heüzaain isiil J. TimioerliÉii. Docenten TECH spinfietsen voor Calando mm il iinm^iüDiMfflisiiE m mmw Advertentiën. vergadering Laatste schooldag ontspannen afgesloten Beleidsmedewerker Quirin Smeele van Zuid-Hollandse natuur- en milieuorganisaties over uitstel kier Haringvlietsluizen: Bingo in de Victoriahal Nieuwjaars receptie ANBO Vakantieweek ANBO 1 lEmiDSBl. m. L VAN lORD-yaii der fliüt Uitslag dressuur Oostmoer Leerlingen hielden inzameling en organiseren allerlei acties EIIAriDEn-IIIElJWS "Recent werd bekend dat het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen opnieuw is uitgesteld, nu tot decem ber 2010. Dat is jammer, maar we hebben er het volste vertrouwen in dat de provincie Zuid-Holland ervoor zorgt dat 2010 inderdaad wordt gehaald", zegt Quirin Smeele van Vereniging Natuurmonumenten, namens ConSept, de zeven natuur- en milieuorganisaties in Zuid-Holland. HhRKINGEN - De laalslr sclmolilag luni de Prins Johan Friso school in Herkingen werd heel ontspannen afgesloten. Groep 5 i/rn 8 heeft de middag doorgebracht in het zwembad van Dirksland. De leerlingen hebben genoten. Vooral de hindernisbaan over hel water, zie foto, was erg in trek. Grondaankoop 90 jaar geleden A.ntirevolutionair 14 tot 28 December 1917 INHOCSIGNOVINCKS Orgaan MJjndeit Wiegel Mijndert Wiegel Daartoe ia staat gstteld, beeft onder' geteekende zich in deze gemeetits ge vestigd als tot het maken van all«rlel kl«e- dingfftakben veor vrouww es meisjes, zoomede ook «aderklce- dlng; voor maaaen en jongens. Aangezien mijn oudstd Dochtei reeds eenigen tp is weikzaam ge weest op een atelier van eece Con- tectiezaak te Rotterdam, ii zij aldaar zóóver gevorderd, dat zg mij in naaiwerk kan terzijde staan en alzoo in staat ben, mijn Clientèle vlug te kunnen bedienen, waarvoor ik mij bij deze beleefdelijk aanbeveel. 13288 Nieuwe Tonge, 8 December 1917. Het voorloopig Comité van Tim merlieden op Flakkee noodigJ drin gend alle Timmermans-werkgevers uit tot een 13321 n bet iIot«l §pee (e Sonimclsdijk op Donderdag 27 December 'g namiddags te 3 unr na aankomst der Tram. Collega's verzuimd deze vergadering in uw eigen bilang niet HET VOORLOOPIG COMITÉ. eUIM^ÜJKE STAr^ö. PUBLIKATIE VAN DE VERENIGING STREEKMUSEUM, KERKSTRAAT, SOMMELSDIJK. E.Bl. Economisch gewin Verzilting Unieke kans Sponsoractie PAGINA 9 VRIJDAG 28 DECEMBER 2007 DIRKSIANI) - Df Slichling Verenigd In Kracht houdt doii- derdiig januari een nicuw- jaarsl)ing<> in de Victoriahal, l'hilipshooljesweg 57 te Dirks land. Kr zullen tien rondes en twee siiperrondes worden gespeeld. De avond begint om 20.00 luir, de deuren gaan open om UJ.liO uur. Voor iedereen is er een nieuwjaaisverrassing. OOSIFLAKKEK - De ANBO .4fd. Oostflakkee houdt op donderdag 3 januari een nieuwjaarsre ceptie. Het bestuur hoopt vanaf 14.00 uur velen te mogen verwelkomen in de recrealie/aal van Ebbe en Vloed. OOSTFLAKKEE - Belang stellenden kunnen zich nog opgeveven voor de weekreis van de ANBO Afd. Oost flakkee van 17 t/m 24 mei. [nl()rniatie en opgeven kan bij mevrouw A. Vervloei, telefoon: 632509. Deze activiteit is voor zowel leden als niet-leden. "De iiatuurwinst van herstel van de natuurlijke zoet-zout- dynamiek in deze delta - nota bene Natura 2ÜOO-gebied - is immers té groot om deze kans te laten schieten. Vanzelfspre kend vindt ook ConSept dat er een betrouwbare en duurzame oplossing moet zijn voor de problematiek van de zoetwa tervoorziening", aldus Sineele. De Zuid-Hollantlse natuur- en milieuorganisaties betieureii het besluit om de Haring vlietsluizen pas op 1 decem ber 2010, driejaar later dan gepland, op een kier te zetten. De uitvoering van het Kierbe- sluit wordt naar achter gescho ven omdat er nog niet vol doende grond is aangekocht om de benothgde verplaatsing van de zoetwalervoorziening te elfeciueren. Om het inlaatpunt voor de zoelwatervoorziening naar het ooslen te kunnen ver plaatsen - nodig in verband met de te verwachte verzilling van het Haringvliet - is grond van agrariërs nodig. IMS- li Psalm 89 vers 19. Heden overleed na een kortstondig en smartelijk docb geduldig lijden, onze innige onvergetelijke geliefde Zoon en Broeder in den nog jeugdigen leeftijd v«n 21 jaar en 6 maanden. Zij die hem van nabij gekend heb ben zullen beseffen hoe zwaar ons dat verlies treft. 13326 Uit aller naam; M. WEIOEL. IHeüssant, 15 Dec. 1917. Heden overleed tot onze diepe droef heid na een kortstondig lijden onze ge- achte Vriend en Neef, de heer In den ouderdom van 21 jaar en 6 maanden. JAKOB GOEDEGEBUUR 13327 CORN. GOEDEGEBUUR JAN TIELEIWAN. Melissant, 15 December 1917, Hebt ge soms geen trek in eten. Is Uw maag soms ongesteld, Wordt ge soms door koorts of hoofdpijn, Of door bittjïe gal gekweld Voelt gij U bepaald niet lekker, Wel niet ziek, maar ook niet zond, Blijf er dan niet lang mee loepen, Doch genees U dan terstond. Die genezing gaat voorspoedig, 't Is dus voor U geen heksentoer, U haalt slechts 'n pakje Wortelboer's kruiden Van Jacoba Maria Wortelboer. Dat die kruiden heilzaam werken, 't Werd beweren door den tfld. 't Is een middel dat niet faalde. Niemand had tot nog toe spQt. Dat hij niet eens ging bestellen, Voor vijftig centen slechts een pak, Bit elk Drogist is het te krfjgen, 't Bespaart U zeer veel ongemak. Ook bij andere Winkeliers verkrijgbaar, Zoodat men niet ver behoeft te loopen, Als men gekweld door maag of hoofd, Een pakje Wortelboer's Kruiden wil koopen. Bekend is zeker 't woord van Shakespeare, Wat of er is soms in een naam In Nederland verspreidt dt lof Van Wortelboer nog steeds de faam. Want die eenmaal genezing voad, Genezing vinden is een teer Die noemt met dankbaarheid den naam JACOBA MARIA WORTELBOER. Bijna leaer is in gezelschap van vreemden een verbeterde editie van zichzelf. OOLTGENSPLAAT. GeborenJozina, d. v. P. VervI'iet en M. MulderPetrus Mattheus, z. v. P. Vervloei en M. IVVulder; Arend, z. v. L. Buscob en Paas.^eMaria, d. v. Joh, de Vos en P. de Vos; Pieternella, d. v. J. C. Vermaas en A. van Everdliikjannetje, d. v. K. Troost en F. van den Berg; Paulug, z. v. A. Stoop en A. Stam; Dymphena Elizabeth, d v. C. v. d. Capelle en J. v. d. BolBetje, d. v. J. van den Heuvel en L. Raap; Pieternella Teunlje, d. V. A. van der Welle en J. P. den Hartog; Jacobus, z. v. J. Huijer en C. J. van Zanten Willem, z. V. W. Hol en F. Kacheland;Adria- na Jacomina, d. v. B. Dorsman en A. W. van Nimwegen; Theodorus, z. v. B. Moerenhout en A. Ouddens; Heijltje, Johanna, d. v. P. Beijer en E. Tlggelman. Verhuring bij Inschrijving naar de Bene ficie voor den tijd van io jaren van: door notaris VAN DEN BERü t'jn verzoeke van den heer C. A. Vogel aliiier, is als volgt De verhuring gaat bij inschrijving, het bouwland, waarvan de huur is vastgesteld /laar de beneficie en hel weiland voor dehuur. Perceel I M. HtJek f 280 per gemet. 2 W, de Vogel f 320 3 P. Wide f 273,70 4 Jb. Tan is f 250 5 L. Temmink f 401,20 „6 „f 410,20 7 W. Witte f 226 8 Jb. van Huizen f 412 9 J. Voogd f 330 10 Jb. V. Huizen f 372,60 il Jb. Tani» f 125 12 C. Jongste f 280,25 13 J. V. Spiunter f 130 14 P. Eniaus f 400 15 Jb. Mastenbroek f 410 18 J. KomtebeaBe f 223 De hofstede „Koornlust", eigenaar de heer Vogel, uit Ooedereede, is voor een tijd vak van 10 jaar verpacht aan J. A. Koese, alhier. Wetsovertreders. Tegen den landbouwer N. te Woold (Winterswijk) is proces-verbaal opgemaakt omdat hij eetaardappelcn aanhef vee voederde. De landbouwer E. te Winters wijk voerde rogge aan zijn paarden. Vrijdag )s zijn geheele graanoogst, wellicht ook het stroo, in beslag genomen. Whisky. Aan hef'strand (e Ooslkapelle zoo meldt De Zeeuw, spoelde Dinsdagmid dag een vat gevuld met whisky aan bevat tende ongeveer 200 Liter van dien drank en vertegenwoordigende een groote waai^de Eenige passeerende soldaten namen de ee-^ legenheid te baat om van den drank te proe ven. Het scheen blijkbaar goed te smaken, want weldra begon men, gevolgd door meer deren, emmers en ddnkbussen te vullen zoo dat het geheele vat werd geledigd. Doch dit goedje miste zijn uitwerking niet. Verschei den soldaten hadden te veel gedronken en getlroegen zich daarbij op de straat wanor delijk Eén zelfs had zooveel gedronken, dat de dokter bq hem te pas moest komen De provincie ging bij de onder handelingen met de agrarische sector tot op heden uit van irijivilligheid, maar dat leidde niet tot gewenst resultaat. Om gronden via onteigening te \'er\verven wil de provincie de medewerking van de gemeen ten liebben. Smeele: "VVelliciit dient meer het maatschappe lijk belang te prevaleren. Uit sluitend werken op basis van vrijwilligheid leidt tot teveel vertraging. We gaan er voor alsnog vanuit dat de gemeen ten loyaal het besluit van de lK;gere overheden uitvoeren. En ander.s rekenen we er op dat de Provincie nadrukke lijker zeil de heft in handen neemt." De verplaatsing van de zoetwatervoorziening levert de gemeenten ook direct voor deel. Zo zal op Goeree-Over- Hakkee het kanaal dat voor de zoetwatervoorziening wordt aangelegd, ook recreatief kun nen worden gebruikt en wordt - door de nieuwe waterwerken - de waterhuishouding op liet eiland beduidend verbeterd. De versterking van de naluur- v\'aaiden van en langs het llaringvliet legt ook de gemeenten geen windeieren, volgens Smeele: "Groenser- vice Zuid-Holland stelt in een recreatievisie over het betrok ken gebied vast dat het kier- beslnit in combinatie met de aanleg van nieuwe robuuste natuurgebieden (Deltanatuur) een forse impuls zal zijn voor de recreatie op en rond het Haringvliet. Het aantal wan delaars, fietsers, watersporters en het aantal overnachtingen ^kan fors groeien en daarmee synchroon de inkomsten van de recreatieondernemers. Met aantrekkelijke natuur op steen worp afstand, kimnen ook de huizen in waarde stijgen. De Kier en liet latere Getemd Getij brengen dus niet alleen herstel van de delta, maar zeker ook economisch gewin voor de gemeenten." \)c discussies rondom het naliiur- en mi/ieuorganisalies -oertwuwfii cri>p iliit de Hariiigidielsliiizen in 2010 een kier <;iiini. Anhujloh: Hum \lllr} Kierbesluit spitsen zicli tel kens toe rondom de proble matiek van verzilting en daar mee de zoelwatervoorziening. Er is bij Ijetrokken agrariërs en sommige raadsleden enige commotie en verontrusting. Dat is enerzijds begrijpelijk, zo stelt Smeele, maar juist met lietrekking tot het Kier- Ijesluit is de zorg volgens hem onterecht: "Door verplaatsing van de zoetwaterinlaten is vol doende zoet water \'oor de komende jaren gewaarborgd. Bovendien, en dat is eigen lijk veel belangrijker, gaat de hele discussie telkenmale uit van voorkomen van verzilting van gebieden, terwijl de kli- niaatveiandering sowieso en onvermijdelijk tol zouter wor den leidt. Hel Rijk gaat uil van adapteren en niet bevechlen van de gevolgen van klimaal- verandering. Niet vechten tegen het water, maar ruimle sclieppen. Sterker nog: om de hogere waterstanden, en in dit geval de zoute stroming, te gebruiken. Verzilting is een gegeven waar we niet alleen 'mee moeten leven', maar die ons evenzeer kansen biedt." Waar Smeele zicii enigszins kwaad over maakt, zijn de rede nen waarvan tegenstanders van natuurontwikkeling en duurzaam waterbeheer in en rond het Haring\liel zicli soms bedienen: "Zelfs het wereld voedselprobleem wordt er aan de haren bijgesleept! Hel afschaffen \an de braak-rege- ling, waarbij agrariërs suijsidie krijgen om hun gronden Ijraak te laten liggen en zo over]5ro- ductie Ie voorkomen, heeft bij voorbeeld heel wat meer effect op de voedselproductie dan de natuurontwikkeling langs het Haringvliet. Laten we in de discussie eerlijk en reëel blij ven. Vanwege zwaarwegende maatschappelijke belangen - of dat nu woningbouw, infra.struc- luur of nalunrherstel is - moe ten soiTis agrariërs hun bedrijf verplaatsen. Waar het om gaat, is dat dit in goed overleg met hen gebeurt, onder voor hen gunstige voorwaarden. Dal is in het belang van de boeren, maar in dit geval evenzeer in hel belang van recreatie en natuur." Opening van de sluizen en daarmee lierstel van de z.oul- zoet-gradiënten en de getijden levert volgens Smeele grote natuurwinst op: "Het Haring vliet en de aangrenzende natuurgebieden zijn Natura 2000 gebied, onder meer in verband met de grote vogel rijkdom en internationaal gezien schaarse liabilats en soorten. Deze internationale status scliept verplichtingen. Een land is immers gehontten aan op zijn minst inslandhou- ding van deze internationaal belangrijke natuurgebieden, maar moet waar mogelijk ook streven naar vergroting van de natuurwaarden genoemd in de instandhouctingsdoe- len. Juist in liet Haring\'liet kan Nederland zijn kracht laten zien. Het gebied van het Haringvliet-Hollandsch Diep kent een grote, groene ruim te, is relatief weinig bebouwd en heeft geen industrie. En omdat Haringvliet en Hol- landsch Diep van wezenlijk belang zijn voor de afvoer van rivierwater, zal dit altijd zo blijven. Daarmee heeft het gebied dus grote poten ties om zich te ontwikkelen tot een volwaardig estuarium van Biesbosch tot Voordelta. Bij enige andere twee overge bleven estuariene systemen - Westerschelde en Eems - zijn de mogelijkheden beperkt. 15e Westersclielde staat nog steeds zwaar onder druk en de Eems is door regulatie ook zwaar in kwaliteit achieV^ uitgegaan. Opening van de Haringvlietsluizen geelt een flinke kwaliteitsimpuls aan de natuur in de nieuwe natuur gebieden die in liet kader van Deltanatuur zijn en worden aangelegd. Die natuur is veel al gebaseerd op de getijden beweging en door vergroting van dal tijverscliil neemt de natuurwaarde navenant toe", aldus Smeele. Uitslag van de dressuur- wedstrijd voor pony's, proef Fl, gehouden op zaterdag 22 december in Manege Oostmoer. Voor het behalen van een pro- motiepunt dient men minimaal 210 punten te rijden. Groep 1Demi Hoogslad, Sonja, 239 pnt; Romy v.d. Welle, Lady, 237 pnt; Isabel Biesheuvel, Sterre, 23.5 pnt; Jennifer Harlong, Passoa, 233 pnl; Annick Kie\iet, Dopette, 232 pnt; Tessa Bensink, Daisy, 232 pnl; Myrthe \'.d. Werl', Rody, 230 pnt; Joyce v. Dam, Daisy, 226 pnl; Anne Tessema- ker, Passoa, 224 pnt; Mike den Boer, Jerash, 223 pnt; Jolein de Vogel, Lady, 223 pnt; Anne Lotte Grinwis, Lady, 222 pnl; Melanie Confurius, Tirza, 220 pnt; Britt Kruythof, Lady, 219 pnl; Swinda de Vos, Sonja, 217 pnt; Noa Vroegindeweij, Bob bie, 217 pnt; Ashley Westerman, Sonja, 215 pnt; Éo Schneider, Tirza, 212 pnt; Romy v.d. Hei den, Tirza, 210 pnt. Groep 2. Louise du Pree, Rody, 247 pnt; Nadia v. Holten, Quint. 244 pnt; .\nlaeus Tsakonis. Ster re, 238 put; Tessa Tuns. Tazz, 235 pnt; Sascha v.d. Groef, Daisy. 234 pnt; Cilla Knook, Katinka, 232 pnl; Natasja Meijer, Tirza. 232 pnt; Ilse de Beer, Diamond, 232 pnt; Sandra de Vogel, Dia mond, 230 pnt; Sanne Trom mel, Kaünka, 229 pnl; Nanda Ebink, Tazz. 229 pnl; Belly v. Nieuwenhuijzen, Saaitje, 228 pnt; Marsha v. Holten, Lady, 226 pnt; Priscilla Peeman, Dai sy, 224 pnl; Cynthia v.d. Baan, tazz, 222 pnt; Mandy v.d. Stelt. Dynamite, 221 pnt; Miguelito \-. Gurp, Tirza, 220 pnt; Anne Bo Breur, Lady, 217 pnt; Thomas de Jong, Tirza, 216 pnl. Doeenten XHin de Teelinisclie Selwol iii aciie. Zij iverden hierbij aangemoedigd door de leerlingen. MIDDELHARNIS - Leer lingen en docenten van de Technische School Middelharnis zijn in de decembermaand flink in de weer voor hospice Calando uit Dirksland. Directe aanleiding is het overlijden van een van de docenten zo'n maand geleden. Lot aan de schoolvakantie stond deze docent nog voor de klas, nadien ging het erg snel. De laatste weken maakte hij dankbaar gebruik van de pal- lialieve zorg van Calando. Hij, zijn zoon en dochter evenals zijn school, waar hij ruim 30 jaar les gaf, waren zeer onder de indruk van deze hulp. Zowel de professionaliteit, de warmte en gerichte zorg als het vele vrijwilligerswerk, staal nog iedereen in het geheugen. De laatste wens van hun vader, docent en collega was: "geen bloemen, maar een actie voor Calando". De echo van deze wens klinkt nog steeds door op de TECH en werkte als een olievlek op school en haar omgeving. In de lessen waren leerlingen en docenten er mee in de weer. Naast tekeningen en werkstuk ken organiseerde men spon taan allerlei inzamelingen en acties. Zo nodigde men medewerkers van Calando en de zoon en dochter van de dierbare docent uit voor een spreekbeurt en powerpoint- presentatie. Hiermee gaf men de aftrap voor een reeks van activiteiten. De docenten en hun onder steunend personeel werkten aansluitend een zeer geslaagde sponsoractie "spinfietsen" af in de aula. Tot nu toe l^racht deze 3198,00 op. De leerlingen volgden later op de praktijkaf- delingen met allerlei werkstuk ken vfjor de verkoop, zoals de bekende bibberspiraal van Willem Ruis (electro), diverse vogelhuisjes (bouwtechniek), mooie fotolijstjes (metaal), heerlijk feestgebak (consiimp- üef) en het bekende 'heitje voor een karweitje' zoals autowas- sen (voertuigen). De opbrengst komt geheel ten goede aan Calando. Op 20 december organiseerde men schoolbreed een grote sponsorloop rondom Hernesseroord. ,\ls dank voor het goede en prachtige werk hoopt men binnenkort de opbrengst van deze gezamenlijke acties over te dragen aan het Roparun hospice Calando.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2007 | | pagina 9