Park Westplaat krijgt een berg van 14 meter en een canyon In Middelharnis openen gelijktijdig twee nieuwe winkels naast elkaar Dickens kerstmarkt levert 1300 op 1 f m (ii M 500 euro voor Stichting 'Vrienden van Ziekenhuis Dirksland' i,. ^^^f- WÊÊb WÊÊÊMM lu mmmm^ ^Mim% Rectificatie Stichting Boog oi^aniseerde Kerstmarkt in Ooltgensplaat Oud papier Oude-Tonge EIIAIlD^-niEUW5 Alle leeftijden Rijke historie Vliedberg M.'r' - ■K t^^^H^^^^^^^I 1 -* PAGINA 7 VRIJDAG 28 DECEMBER 2007 SOMMELSDIJK - In vroeger tijden maakten kustbewoners vHedbergen om te kunnen vluchten voor het rijzende water. Hier en daar, vooral in Zeeland, zijn dergelijke verhogingen in het land schap nog te zien. Tegen woordig zijn er betrek kelijk veilige dijken en is een vlucht naar een 'berg' niet meer nodig. Deson danks heeft de gemeente Middelharnis het plan om een nieuwe vliedberg aan te leggen, een berg van 14 meter hoog. Niet omdat de rijzende zeespiegel hiertoe zou noodzaken, maar als onderdeel van een wijkpark. Het Vlied park - 'een vlucht naar buiten' - is gepland aan de rand van de nieuwbouw wijk Westplaat in Som- melsdijk. Door Kees van Rixoort Op woensdagavond 19 decem ber presenteerde landschaps architect Jan van Kleet van Kuiper Compagnons het (voorlopige) schetsontwerp. De gemeente had alle omwo nenden van het toekomstige park uitgenodigd en een fors aantal van hen vulde het Prieel om de plannen te zien, vragen te stellen en meningen te laten horen. Van Kleef presenteerde zich zelf als een landschapsarchi tect die al jaren actief is in de gemeente Middelharnis, Hij was onder meer betrokken bij de herinrichting van winkel centrum d'n Diek en de West plaat. Het Vliedpark is een logisch vervolg op het laatstge noemd project en zal ook wor den betaald uit de exploitatie van deze nieuwe wijk. "De ligging van het park is fantastisch", zei de landschaps architect, "gekoppeld aan de Westplaat en aan de hele gemeente, in hel prachtige hiiidscliup nissen de ktxncn en het water, ^^e 7.ou hel een soort lancfschapspark kunnen noe men. Het is vier hectare groot, maar de hele entourage is veel groter." Het Vliedpark moet, overeen komstig de opdracht van de gemeente, een park worden voor alle leeftijden en ook voor mensen die moeilijk ter been zijn. Er zullen allerlei activitei ten mogelijk zijn, zoals spor ten, spelen, zitten in bloemen tuinen, lelaxen op ligweiden, wandelen, vissen en... klim men. Het park zal toeganke lijk zijn vanaf de Joost van den Vondellaan, achter een nog te ontwikkelen woonbuurtje - de Woonhof- met 160 woningen. Een buurt die aan beide zijden in het park zal overgaan via een pad: een polderpad met knotwilgen en een bomenal- lee (met vier rijen bomen), die aan het eind mogelijk een zitje krijgen met uitzicht op het omringendv Imichchiip. Het park zal fiets- en hondenvrij zijn om kinderen zo ongehin derd mogelijk te kunnen laten spelen. Grenzend aan het Zuider- diep zijn eilandjes en visstei- gers gepland. "Een natuurlijk gebied om rustig Ie vissen en waar vogels kunnen broeden op de eilandjes", aldus Van Kleef, die tussen de bedrij ven door ook meldde dat het in de toekomst mogelijk is om te kanoën in het Zuider- diep. Er is sowieso veel water gepland in en rond het park. Bezoekers krijgen toegang via bruggen naar het polder pad of de bomenallee. Als ze met de auto komen, kunnen ze hun voertuig parkeren op een natuurlijk ogende par keerplaats. Het is ook moge-' lijk het park te bezoeken via de vliedroute, die dwars door het nog te ontwikkelen woon buurtje gaat. Tussen het woonbuurtje en het park komt een verlaging met nattt^ oeve2s, wat ruigere natuur en misschien enkele De coUectebtis waarin het mooie bedrag xiwrd vermmeld tijdens de uitvoering viin de Kerstmusiail. ACHTHUIZEN - Meester Bernard van Gils, directeur van de rooms katholieke basisschool De Achtsprong uit Achthuizen, overhan digde vol trots de opbrengst van de inzamelingsactie -vijfhonderd euro- aan dr. Pieter Helmsing, voorzitter van de Stichting 'Vrienden van Ziekenhuis Dirksland'. De musical Stille Nacht werd opgevoerd door leer krachten en ouders uit de OuderCommissie en de Medezeggenschapsraad van de Achtsprong, alle maal onder de bezielende leiding van meester Ber nard. Voor de uitvoering werd de gymzaal van de school gebruikt. Bij de ingang stond de 'collec tebus'. Kinderen, ouders, fami lie, vrienden en genodigden hebben daarin hun vrijwillige bijdrage gestort. De musical visualiseerde het ontstaan van de wereldhit 'Stille Nacht'. Het vertelt het levensverhaal van de componist Erans Gruber. Met eenvoudige liedjes en korte dialogen werd uitgebeeld hoe hij zich ontwikkelde van een eenvoudige schoolmeester tot organist/dirigent van een keik- kt)or. Samen met hulppriester Joseph Mohr maakte hij lied jes. Mohr schreef de teksten en Gruber componeerde er de muziek bij. Het verhaal gaat dat op kerstavond Joseph Mohr een tekst geschre\en had en die op zijn gitaar wilde begeleiden omdat het orgel door de muizen aangevreten was. In enkele uren werd 'Stille Nacht, Heilige Nacht' geschre ven. 'Soms ontstaan de prach tigste dingen in een oogwenk. ,Sta eens stil bij de bijzondere en eenvoudige dingen in het leven', was de boodschap van deze avond. De R.K. basisschool de Acht sprong heeft wat betreft het inzamelen voor gtjede doelen al een rijke historie. Zo heeft de school al een keer geld ingeza meld voor de slachtoffers van de cafébrand in Volendam. Daarvoor was een gnjotse rom melmarkt georganiseerd waar bij de meest 'vreemde' dingen zelfs geltl opleverden. Ook heb ben ze twee Jaar geleden geld ingezameld door klusjes te laten doen door de kinderen, Dat geld kwam toen ten goede aan Villa Pardoes. Met de musical van 4 jaar geleden werd aan de bezoekers een vrijwillige bijdra ge gevraagd bij de entree. Die opbrengst was bedoeld voor de "Lichtjes van Sophia". Het kin derziekenhuis wilde t(5en een filmzaal bouwen. Het uitgangspunt is altijd een goed doel ten bate van kinde ren. Met het idee dat we samen voor elkaar zorgen, aldus mees ter Bernard van Gils, Wij heb ben het in Nederland erg goed, we hebben bijna alles wal we ons wensen. Via deze weg pro beert De Achtsprong kinderen daar bewust van te maken. En hen te leren dat we er op deze wereld zijn voor elkaar. Graag willen we een voorbeeld zijn voor onze kinderen en hen leren rekening te houden met anderen. paadjes van rotsblokken. Jan van Kleef gebruikte het beeld van een canyon. Achter deze canyon begint het eigenlijke Vliedpark, Onderdelen daar in zijn een grote speelweide, waar de buurt bijvoorbeeld kan voetballen, een parcours (in een aparte kleur asfalt) met verschillende speelvoorzienin- gen (zoals een klimwandje, een basketbalpaal en skatemoge- lijkheden) en zitjes. De 'speel- dernis' is een 'wildernis' om in te spelen, met heuvels, zand en klimvoorzieningen. Het meest opzienbarende onderdeel van het park is de vliedberg, een berg van H meter hoog inet hellingen die kimnen dienen voor verschil lende doelen. Op een flauwe helling kunnen bezoekers zon nen, een andere helling kan dienen als 'tribune' met uitzicht op de grote speelweide en weer een andere - steilere - helling biedt de mogelijkheid om naar beneden te glijden. De berg is te bestijgen door middel van een pad. Bovenop wacht een fraai uitzicht over het Flakkeese pol derlandschap en de alternatie ve mogelijkheid om af te dalen door middel van een betonnen trap. Van Kleef wil de hoogte van de berg benadrukken door er Italiaanse populieren op te planten. Volgens de landschapsarchitect is de verlichting van het park nog een punt van discussie. De vraag is of het hele park verlicht moet worden tijdens de donke re uren of dat dit alleen moet gelden voor de hoofdroute. De bezoekers van de informa tieavond in het Prieel hadden over het algemeen wel waarde ring voor het plan. Al waren er ook kritische noten. Bijvoor beeld over de ligging van het park aan de rand van de West plaat ("Veel te veraf"). Waar- oin draaien we park en nieuw ïvoonbuurtje niet om, was een vraag. Is er gedacht aan hore ca en toiletvoorzieningen? Een andere vraag: waarom laten we dat woonbuurtje niet weg en trekken we dat stuk grond bij het park? Volgens Van Kleef is dut met het oog op het bestemrj, mingsplan niet mogelijk. "We^ hebben niet een woonbuurt in een park bedacht, maar het is andersom. Er komt een woon gebied bij en het park vormt de afsluiting. Overigens hebben we het park wel kunnen ver groten door het polderpad en de bomenallee langs de bebou wing te laten lopen. Zo hebben we de randen erbij getrokken. De maat van hel Vliedpark is 4 hectare, dat is vier keer de omvang van een buurtpark." Ook wethouder Philip van den Berg sprak van een forse oppervlakte. Dit in antwoord op enkele aanwezigen die het park te klein vonden. Geen kinderboerderij In het Vliedpark komt geen kinderboerderij. De wethou der maakte duidelijk dat een dergelijke voorziening ver wacht kan worden op het vei- nieuwde Hernesseroord, waai- ook vroeger een kinderboer derij was te vinden. De nieuwe voorziening zal meer te bieden hebben dan alleen dieren. Van den Berg noemde een ver- keerstuin en een milieueduca- tief centrum als extra's. Een potentiële schaatser wilde weten of hij zonder zijn hoofd te stoten tegen de bruggetjes, rondjes zal kunnen gaan rij den. Het antwoord was ja. De wethouder kon ook de angst wegnemen dat de uitgaven aan het park een verhoging van de OZB tot gevolg zullen hebben. GevraagcT naar de 160 wonin gen tussen het park en de Joost van de Vondellaan, zei Van den Berg dat daar nog niets over te zeggen valt. Net als over moge lijke verdere uitbreiding van de Westplaat. "De Westplaat is een afgerond geheel en er zijn op dit moment geen plannen om verder iets te doen. Volgend jaar maakt de gemeente een toekomstvisie en die zal uil- wijzen of er uitbreiding komt en zo ja, in welke richting. Ik verwacht niet dat het een grote vlucht zal nemen", aldus de wethouder, die over dat laal- ste punt echter geen garanties gaf. Tot slot kwam er vanuit de zaal een kritisch geluid over de berg in het park. "Waar komt die grond vandaan? Een berg van 14 meter hoog, dat is 5.000 vrachtwagens vol grond. Een flat van vijf hixjg in het vlakke land van de polder. Wat is dit? Dit is Flakkee, dit is niet Zuid- Limburg of de Veluwe!" Van Kleef keek echter anders tegen de berg aan. "Het is een attrac tie in je park. Het gaat niet om -landschapsontwikkeling, maar om een cultuurpark." MIDDELHARNIS - 't Was vorige week woensdagmor gen best wel een bijzondere situatie aan het Kerkepad in Middelharnis. Tegelij kertijd werden daar, geheel los van elkaar, twee nieuwe winkels geopend: Xenos en Takko Fashion, beide gevestigd in de voormalige Albert Heijn vestiging. ^kst en foto's: Hans Villerius Xenos 'n jaar of anderhalf had de Xenos organisatie, die deel uit maakt van de Blokker keten, het oog op de 'oude' Albert Heijn winkel aan het Kerkepad. Niet alleen een prima locatie, maar ook wilde Xenos graag naar Middelharnis vanwege de centrumfunctie die daar van uit gaat. Kenmerkend voor de Xenos formule is dat haar win kels duizenden artikelen, voor elk wat wils en voor zowel een grote als een kleine beurs, in de schappen heeft. Van aard appelschilmesjes tot zoetgeu- lende cadeauartikelen, en van chocolade tot Chinese meubel tjes. De inrichting van de win kel is zeer vlot verlopen: in twee weken tijd werd een lege ruim te omgetoverd tot een royale Xenos vestiging, waarin op dit moment 14 medewerkers een talrijk publiek verwachten. Takko Fashion In navolging van de opening van meerdere vestigingen door heel Nederland, heeft Takko Fashion nu ook een vestiging in Middelharnis, aan het Kerkepad. Daarmee heeft het Duitse grootwinkelbedrijf in mode straks achtendertig vestigingen in Nederland. In Duitsland en enkele andere Europese landen heeft Takko Fashion in totaal inmiddels meer dan 1,000 vestigingen, Takko Fashion richt zich op kwalitatief goede modekleding voor het hele gezin in het lagere prijssegment. Deze combinatie van kwaliteit en lage prijzen slaat sterk aan in Nederland. De opening in Middelharnis vond afgelopen woeiisdagmor- gen iets na negen uur plaats en werd gevolgd door tal van vro lijke en smakelijke activiteiten, uiteraard gecombineerd met diverse aantrekkelijke ope ningsaanbiedingen. Enkele medewerken van Xenos l>ij het Chinese meubilair, dat aldaar uit sloof/hout wordt vervaardigd. De ofjiriële openingshandeling van Takko fashion: het door/iuippen van een lint voor de ingang. Niet besluit van gemeen te maar van provincie is vernietigd SOMMELSDIJK - In de editie van Eilanden-Nieuws van 21 december staan enkele onvolkomenheden in het artikel op de voorpa gina, waarin werd vermeld dat de Raad van State het besluit tot intrekking van de hinderwetvergunning voor het bedrijf van varkenshou der Van Genugten heeft verworpen. Het was niet de gemeente Middelharnis maar de Pro vincie die besloot om de hinderwetvergunning van het bedrijf in te trekken. Verder wordt er in het arti kel gesproken over 'verwer pen' van dat besluit, maar bedoeld werd dat het besluit is vernietigd. OOLTGENSPI^AAI - Zater dag 15 december werd op de Voorstraat van Ooltgensplaat voor het eerst een kerstmarkt gehouden. De organisator van deze markt was de Stich ting Boog. De afgelopen jaren organiseerde deze slichting in het Oude Raadhuis aan de Kaai al kerstmarkten. Doordat dit gebouw niet meer door de Stichting Boog gebruikt kan worden leek het er naar dat er geen kerstmarkten meer gehouden zouden kunnen worden. De ambiance van het Oude Raadhuis is uiter mate sfeervol te noemen en niet zomaar vervangbaar, Iben werd binnen de stich ting het idee geboren om de kerstmarkt op Voorstraat de te houden. Diverse bewoners hadden hun huis aan de voor zijde extra kerstversiering gegeven. Ook waren diverse bedrijven, ideële organisaties en particulieren gedurende de middag en avond met hun stand aanwezig. Tegelijkertijd waren er in een grote tent en in de Hervomde Kerk koren, orkesten en orgelbespelingen te horen. Om de koude, die door velen getrotseerd werd, uit het lichaam te verdrijven kon er in de Proeverij en het Wintercafé wat gedronken, gegeten en bijgepraat worden. De erwtensoep, glühwein,, poters, wafels, enz, hadden gretig aftrek. OUDE-TONGE - Morgen, zaterdag 29 december, zal er in heel Oude-Tongc oud papier worden opgehaald. Graag het papier voor 9.00 uur buiten zettenAls u daartoe niet in de gelegenheid bent, kunt u het altijd in de papiercontai ners aan de Langeweg 31, bij de fam. Fase, brengen. Het zal nog een jaar of twee duren voordat hel park \orm krijgt. Dit gebeurt ongeveer tegelijk met de realisering van het woonbuurtje. Bij de ver dere planontwikkeling wordt rekening gehouden met de opmerkingen en kanttekenin gen van de omwonenden, zo maakten landschapsarchitect Van Kleef en wethouder Van den Berg duidelijk. 1 ■-,::■ ^"J*. -' ^v T-^ 1^ j m 1 1. 1 MELISSANT - Donderdagmid dag 20 december was er op OBS Roxenisse een heuse en zeer druk bezochte Dickens kerst markt. Allerlei kraampjes met etenswaar, glühwein, spullen van Ophelia, Jafra, Pinokkio en nog veel meer werden bezocht door leerlingen, hun ouders en opa's en oma's. Er werd op pony's gereden, geschminkt en er werden poffertjes gegeten. De opbrengst komt ten goede aan tie stichting Kika en over trof de stoutste verwachtingen: 1,300. Alle leerkrachten, hulpouders en leerlingen waren verkleed in Victoriaan.se stijl. Door alle sponsors, hulpouders en leerkrachten werd de markt een gioot succes.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2007 | | pagina 7