Kortstondige ijspret. Verkoper m/v fm^ Cursus Digitale fotografie bij Combi Foto Hameeteman OPHEFFINGSUITVERKOOP Damesafdeling: 30% en het meeste 50% KORTING Alle HERENKOSTUUMS 198?^ Alle KOLBERTS 129?" Alle PANTALONS 69?° JACKS HALVE PRIJS 30% en 40% Korting HALVE PRIJS OVERHEMDEN PULLOVERS en VESTEN HERENONDERGOED Schiesser OU A) Korting Van Kranenburg en Huber wisselen van gedachten over basisonderwijs in Herkingen 'Een plezierige jaarwisseling voor alle inwoners' is de inzet van Goerees gemeentebestuur Ophalen oud j>apier Herkingen Trim- wedloop Tennispark Het Westrak VERKOPER m/v Ingezonden: Eiiivni]en.niEuw5 Onderzoek GOEDEREEDE - Evenals bij de vorige jaar wisseling heeft de gemeente Goedereede ook dit jaar weer maatregelen genomen om de wisseling van oud naar nieuw zo plezierig mogelijk voor alle inwoners te laten verlopen. Burgemeester Van de Velde hoopt dat wisse ling van 2007 naar 2008 een gebeurtenis zal worden waar het volgend jaar met plezier op kan worden teruggekeken. Vervoer Kerstbomen Voortaan vrijdagavond gesloten! Boompjes 15 3253 AC Ouddorp Telefoon (0187) 68 12 77 PAGINA 4 VRIJDAG 28 DECEMBER 2007 -.:*«» MIDDELHARNIS - Vorige week zaterdag konden schaatslustigen even wat haantjes trekken op natuurijs. Het ijs was niet overal even goed maar de liefliehbers lieten zich hierdoor niet weerhouden en namen de kans waar. Dit leverde mooie plaatjes op, zoals hier op de singel in Middelharnis. Foto: Pershum FMkee 1,1 Herkingen wordt moi- (Tcn, zaterdag 29 decem ber, het oud papier weer opgehaald voor de Her vormde gemeente. Het ophalen begint om 9.00 uur Wilt u het papier (geen plastic en dranken kartons, e.d.) tijdig en «rocd gebundeld aan de [ant van de weg zetten? OL'ÜE-TONGE-Tennis park Het Westrak organi seert op zaterdag 5 janu ari weer haar jaarlijkse trimwedloop. De halve marathon start om 13.10 uur en de zeven kilome ter om 13.30 uur. Inschrijven kan vanaf 12.00 uur in de kantine van Het Westrak. Kos ten: t/m 13 jaar: 2.00. Overigens 4.00. Voor alle deelnemers is er een vaantje. Na afloop is er een gratis verlo ting. Inlichtingen: 0187- 642479. Profielnorm is een producent van entresol vloeren en draagarmstellingen Daarnaast verkopen wij magazijnstellingen als handelsproduct. Medio 2008 hopen we ons te vestigen in Tholen. Door de groei van de onderneming zoeken wij op korte termijn een Wij vragen: ervaring in de industriële verkoop van bouwproducten affiniteit met techniek integere persoonlijkheid zelfstandigheid resultaatgerichtheid MBO-HBO-niveau Wij bieden je een groeiend bedrijf met een team enthousiaste medewerkers auto van de zaak goed salaris prima secundaire arbeidsvoorwaarden Stuur een mail met je CV naar mail@,profielnorm.com t.a.v. dhr. Jos Schot dan hoor je van ons. Kijk op www.profielnorm.com HERKINGEN - In de krant van 21 december werd een behoorlijk arti kel gewijd aan de zorgen die raadslid Huber heeft geuit in de onlangs gehou den commissievergade ring over de continuïteit van het basisonderwijs te Herkingen. Dit artikel was voor de huidige waarne mend directeur Van Kra nenburg aanleiding om in gesprek te gaan met de heer Huber. De uitspraken van Huber in de commissievergadering lie gen er niet om: voortbestaan van de school komt in gevaar, reformatorische signatuur heeft gezorgd voor verdeeld heid in de dorpsgemeenschap, tientallen kinderen uit Herkin gen zouden elders het basison derwijs volgen. Hij schetst een beeld van de school waar je niet vrolijk van wordt. Ouders van kinderen die aan de Bijbel gere lateerde leerstof niet kennen, krijgen een dik pak papier waar het ongenoegen van de school in zou staan verwoord. En als klap op de vuurpijl: het onder wijs is onder de maat! Kortom, voor Van Kranenburg reden genoeg om eens aan te bellen voor een bijpraatronde. De ontvangst was ronduit har telijk. Van Kranenburg heeft geluisterd naar het verhaal van de heer Huber. Het raadslid geeft aan dat de zaken zoals ver woord in de commissievergade ring natimrlijk een waarheid en niet dè waarheid zijn. Ach, het gaat hem om de boodschap en niet zozeer om alle gedetail leerde feiten. Wel is hij sterk van mening dat er steeds min der plaats is op de Prins Johan Frisoschool voor alle kinderen van Herkingen. Hij stelt met klem dat de school meer oog zal moeten hebben voor kin deren van alle signatinen. Het valt Van Kranenburg op dat Huber aangeeft zelf een religi euze achtergrond te hebben en dat ook serieus neemt. Opmer kelijk genoeg maakt het Huber in feite niet uit welke naam de school draagt: reformatorisch, protestant christelijk of open baar. Waar hij op hamert, is het feit dat de school een plaats moet bieden voor alle kinderen uit Herkingen. Hij vindt het ook heel legiüem dat een - van huis uit - christelijke school haar identiteit hoog houdt. Daar is niks mis mee. Als je goed naar Huber luistert dan heeft hij veel moeite met het pedagogisch kli maat op de school. Ook ouders van meer behou dende huize hebben zo hun problemen met de school gehad. Hij kent verschillende gezinnen die de school hebben verlaten omdat ze niet gehoord werdeir of omdat him kind niet begripvol behandeld werd. Dat moet toch niet kunnen? Als het raadslid het voor het zeggen had, dan zouden alle kinderen per direct teruggaan naar Herkingen! Daar horen ze toch? Zijn pleidooi om het vervoer naar Dirksland door de gemeente te laten financieren, vindt hij slechts een noodoplos sing. Eigenlijk wil hij dit hele maal niet. Nog een keer her haalt hij: alle kinderen horen in Herkingen. Onze dorpsge meenschap wordt alleen maar geschaad door de uittocht van al die lieve kinderen! Waarnemend directeur Van Kranenburg deelt de ongenu anceerde uitspraken van Huber over het schoolniveau en de wij ze waarop school omgaat met brieven aan ouders omtrent religieuze wanprestaties van de kinderen niet. Er zullen inci denten geweest zijn die uiterst onprettig waren voor ouders en kinderen, maar de in de com missievergadering geschetste situatie doet zeker geen recht aan de school. Een deel voor het geheel noemen gaat hem te ver. Ondanks dit verschil in inzicht is de waarnemend directeur met de heer Huber van mening dat er zaken kunnen en moeten verbeteren. Van Kranenbing benadrukt dat de school altijd de intentie heeft gehad, open te staan voor alle leerlingen en hun ouders. Blijkbaar is er in de beeldvorming wat dat betreft bij sommige mensen wat mis. Daar zal dus aan gewerkt moeten worden. Wat Van Kranenburg betreft hoeft het openstaan voor alle kinderen en hun ouders op geen enkele wijze op gespan nen voet te staan met de bood schap van het Evangelie op de school. Huber is het daar mee eens. Wel zal de school samen met de ouders goed moeten nadenken over de vragen waar voor ze gesteld staan. Van Kranenburg geeft aan dat het (inmiddels veranderde) bestuur een duidelijke beleids lijn heeft gekozen. Deze ken merkt zich door openheid, oog voor onderwijskundig leider schap en vernieuwing van het onderwijsconcept. Dit laatste wordt mede gestimuleerd door jonge teamleden aan te trek ken. Dit zegt overigens niet dat de oudere collega's per defini tie hun werk niet goed doen. Integendeel, maar een goede mix van jong en oud is voor een school waardevol. Een heel belangrijk aspect is ook het aan trekken van een zeer deskun dige intern begeleidster. Zij is integraal verantwoordelijk voor de leerlingzorg. Binnenkort zal ze een geheel nieuw systeem voor de leerlingzorg invoeren, hetgeen een stap voorwaarts is met betrekking tot de kwaliteit van de zorg voor leerlingen. Van Kranenburg ontkent dat de onderwijsresultaten beneden pijl zijn. Het laatste inspectie rapport ineldt dat de leerresul taten van de leerlingen aan het einde van de schoolperiode èn gedurende de schoolperiode op het verwachte niveau liggen. Samengevat kan er worden gesteld dat Huber respect heeft voor een school (van welke zuil dan ook) die in staat zal zijn een veilige en sociale omgeving te bieden aan alle kinderen en hun ouders in Herkingen. Hij zegt Van Kranenburg toe de ouders van kinderen (reeds vertrokken of aanstaande leer lingen) in Herkingen uit te nodigen met de waarnemend directeur in gesprek te gaan om zich te laten overtuigen van het feit dat de school open wil staan voor iedereen, van welke signa tuur dan ook. De (aanstaande) ouders van Herkingen moeten weten dat de Prins Johan Friso school een school wil zijn waarin respect voor elk kind, elke ouder centraal staat, zonder geweld te doen aan de boodschap die de school zal uitdragen. Tenslotte geeft Van Kranenburg aan dat de ouders middels de nieuwsbrief geïnformeerd zijn over de geplande ouderavond na de kerstvakantie waar ouders worden geïnformeerd over de veranderingen die doorgevoerd gaan worden, levens zullen alle ouders van aanstaande leerlin gen worden benaderd met de vraag om vrijblijvend op school te komen praten. Na het gesprek inet de heer Huber heeft Van Kranenburg alle door het raadslid opge somde punten nagetrokken op juistheid. Het blijkt dat de opmerkingen over de onder wijskundige zwakheid van de school veel te zwart-wit zijn neergezet en geen weergave zijn van de huidige realiteit. Reeds verschillende jaren terug is er geïnvesteerd op nieuwe moder ne leermethoden en profes sionalisering van het team. De school staat bij het ministerie te boek als een gewone protestant christelijke school en niet als een reformatorische school. Wantoestanden met betrekking tot een groot aantal kinderen met leerachterstanden blijkt op verkeerde beeldvorming te berusten en kan worden geduid als een onjuiste voorstelling van zaken. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de huidige reorganisatie van de structuur van de leerlingzorg een posi- Ueve impuls zal geven aan de kwaliteit van de leerlingzorg. Het gesuggereerde dat de ondergrens van 50 leerlingen in zicht komt is eveneens onjuist. De in de commissievergadering geschetste aantallen 'vertrok ken' leerlingen zijn niet correct. De school heeft, zoals de zaken er nu voorstaan bestaansrecht. Wel is het duidelijk .dat de beeldvorming rond de school niet altijd even positief is, het geen mede is ontstaan doordat de communicatie in het verle den beter had kunnen zijn. Dat is jainmer maar daaraan kun nen en zullen we met elkaar gaan werken. Daar hebben de ouders, kinderen en overige betrokkenen recht op. We hopen dat alle (aanstaande) ouders zich een eerlijk beeld willen vormen over de school. Een school die een warme dorpsschool wil zijn voor alle kinderen, waar kinderen goed onderwijs ontvangen en een gelukkige tijd kunnen hebben samen met hun dorpsgenoot- jes! Bestuur Johan Frisoschool Herkingen Door: Adri van der Laan Vorig jaar was het al rustiger in de nacht van oud op nieuw dan de jaren daarvoor. Dit was wellicht te danken aan de organisatie van een nieuwjaarsfeest in De Kreek wat veel jongeren uit de hele gemeente trok. Voor dat feest zorgde de gemeente voor het vervoer van en naar de verschillen de kernen uit de gemeente. Wel was er vorige jaar nog een fors incident in de ring van Ouddorp waarbij een aantal rtiiten sneuvelde. Burgemeester Van de Velde hoopt dat dergelijke calamiteiten dit jaar achterwege blijven. Zij wijst er dan ook op dat er dit jaar - als proef - nog meer toe zicht in het centrum van Ouddorp zal worden uitgeoefend door meer particuliere beveiligers dan voorheen. Evenals vorig jaar is de horeca in het Ouddorpse centrum open tot 22.00 uur op oudejaarsavond. In verband met het nieuwjaarsfeest heeft De Kreek ontheffing gekregen. Deze horecagelegenheid zal van middernacht tot 05.00 uur geopend zijn. Het nieuwjaarsfeest bij De Kreek, waarvoor men kaarten dient te kopen, wordt door medewerkers van het bedrijf zelf beveiligd. Natuurlijk mag men niet met vuurwerk op zak De Kreek binnen. Legaal vuurwerk wordt bij de ingang in een waterbak onschadelijk gemaakt en heeft men bij het betreden van De Kreek illegaal vuurwerk op zak, dan wordt dit gemeld aan de poHtie. Met deze maatregelen wil men de veiligheid in het gebouw optimaliseren. Vanaf 23.30 uur laat de gemeenten bussen rijden, die tot in de vroege ochtenduren bezoekers van het nieuwjaars feest in De Kreek ophalen en weer thuisbrengen. De bus sen rijden om het halfuur, dus wie met de bus wil behoeft nooit lang te wachten. Bingemeester Van de Velde legt uit dat de gemeente voor dit vervoer zorgt met het oog op de veiligheid van de bezoekers van Ouddorp. Deze hoeven dan niet meer de weg op, na alcohol te hebben gedronken. "De twee bussen blijven tot vroeg in de ochtend rijden om 'zwalken' te voorkomen". Op deze bussen rijden ook beveiligingsmensen mee. Het aanleggen van vreugdeviuen is binnen de gemeente op vrijwel iedere plaats verboden. Alleen op Goederee- Havenhoofd heeft men vergimning gekregen om rondom oud- en nieuw te stoken. Hieraan zijn natuurlijk wel voor waarden verbonden, want men mag niet zomaar alles op het vuur gooien. Alleen schoon hoiit mag worden opge stookt. Burgemeester Van de Velde heeft er alle vertrou wen in dat hier ook gehoor aan wordt gegeven omdat de sociale controle op het Havenhoofd groot is en in het ver leden heeft het Havenhoofdse \reugdevuur nauwelijks tot problemen geleid. In het tiieuwe jaar doet ook de gemeente Goedereede er alles aan om kerstbomen in te zamelen. Per ingeleverde kerstboom krijgt de jeugd 50 einocent per ingeleverde kerstboom. De bomen kunnen worden ingeleverd op woensdag 2 januari van 13.00 tot 15.30 uur op de vol gende adressen: parkeerterrein gymzaal Jongkoenstraat te Goedereede; voormalige tremeentelijke werkplaats Molenweg 3a te Ouddorp; voormalige gemeentelijke werkplaats Tuinstraat 3 te Stellendara. De bomen zullen in één groot vreugdevuur worden ver brand op vrijdag 4 januari op het parkeerterrein van Strand-Noord in Ouddorp. Deze zullen om 19.00 uur onder begeleiding van de brandweer worden aangesto ken. Vorig jaar waren dit zo'n 700 bomen en men ver wacht minstens hetzelfde aantal. Tijdens de verbranding waar iedereen welkom is zullen er warme dranken en koek te koop zijn. Burgemeester Van de Velde hoopt en verwacht "dat het een mooi feest zal zijn voor ione en oud. Zonder calami teiten". OUDDORP - Eindelijk een 'levendige cur sus' zo kan men de cursus Digitale fotogra fie van Combi Foto Hameeteman in Oud dorp noemen. In een zeer aansprekende, visueel ingestelde pre sentatie geeft Combi Foto Hameeteman een cur sus 'Digitaal' over de instellingen van de camera, de betekenis van 'al die knopjes', pixels, zoomen, beeldbewerking, teksten in de foto en foto's op cd/ dvd zetten en nog veel meer. In vijf avonden wordt u in een kleine groep van 8-10 personen van alles verteld over uw digitale cainera: landschapknop, portret, sneeuw en strandknop, inflitsen en nog veel meer. Over hoe u de beelden op de PC moet krijgen, het printen, foto's in tekst bestanden zetten, panorama's maken en e-mailen. Graag wil Combi Foto Hameeteman iedereen tot zijn recht laten komen. De groep wordt daarom dan ook niet te groot gemaakt. Hierdoor kan er veel aandacht worden besteed aan de individuele uitleg. Er wordt op een PC van het bedrijf gewerkt, zodat de cursisten ieder de eigen bewerkingen kun nen maken. Kosten van deze cursus bedraagt 299,00 Bij aan schaf of reeds aangeschafte camera ontvangt u cur suskorting. De cursus wordt in Oouddorp gegeven en de cursusleidster is Desiree van Halewijn. De cursus die op vijf maandagavonden worden gege ven beginnen 19.30 uur. De data zijn: 14, 21en 28 januari en 4 en II februari. Een informatieve cur susmap maakt deze cursus Digitale fotografie- en beeldbewerking een absolute aanrader. Belangstellende worden geadviseerd om zich zo snel mogelijk aan te melden. Dit vanwege het beperkt aantal plaatsen. Aanmelding: Combi Foto Hameeteman Tel:0187- 681612 of infoCaicombifotohameeteman.nl

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2007 | | pagina 4