iü Zijn er grenzen aan de naastenliefde f Auto in de sloot naast Oudelandsedijk Nog een paar etmalen vrij zacht Aannemingsbedrijf Van den Nieuwendijk bouwt luxe appartementencomplex Het weer van volgende week... Zaterdagavond- jeugdwerk EIIAtm^^jilEIJWS Zonde in stand houden? Schone handen houden? Bekering geen voorwaarde, maar vrucht Om Christus' wil Zondag 30 december 2007 Maandag BI december 2007 Oudejaarsdag Dinsdag 1 januari 2008 Nieuwjaarsdag In de Regio PAGINA 2 VRIJDAG 28 DECEMBER 2007 Ethiek Hulpverlening Deze vraag biedt wellicht een goed handvat voor de laatste column van dit jaar. De vraag werd me ingegeven door een artikel in Straatpost (december 2007) van de Stich ting Ontmoeting. Wellicht is het de lezers bekend dat deze Stichting werkt onder daklo zen, zwervers en prostituees in Rotterdam. Directeur is Ed van Heil. Een bewogen en bevlogen man. Door het contact met hem ben ik meermalen in de kring van medewerkers geweest; ook in het nieuwe tehuis dat men geopend heeft in Laag-Kep- pel. Daar heeft de stad Rot terdam voor wat langere tijd een aantal plaatsen besproken. Hiermee is gezegd dat de stad Rotterdam het werk van Ont moeting hoog heeft. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Ik weet dat er vanuit een wijde omgeving van Rotterdam tal van vrijwilligers bij dit werk betrokken zijn; misschien ook wel lezers van ons blad. Intussen heeft men ook in Harderwijk een post geopend. enigszins vergelijkbaar met die in Rotterdam. Men kan er informatie over vinden in het blad Straatpost, dat al de dertiende jaargang telt. Overi gens: wat een treffende naam voor het blad over dit werk: 'Straatpost'. Welnu, in het december nummer van dit jaar gaat Ed van Heil in op de vraag: 'Zonde in stand houden?' Hij schetst het probleem heel eenvoudig en tegelijk ook heel direct. Als er 's avonds laat een pros tituee aanklopt om een lekkere douche te mogen nemen en ook nog schone kleren te krij gen: wat doet Ontmoeting dan? Laat zij het - om een variatie op de naam te bezigen - tot de gevraagde ontmoeting komen? Of stuurt ze deze vrouw - let terlijk - de straat op, waar ze in die nacht waarschijnlijk haar lichaam verkoopt? Als Ontmoeting haar de gevraag de diensten verleent, maakt ze zich dan schuldig aan het in stand houden van zonden? Ik heb deze vraag wat gevari eerd door in de titel te spreken over: 'Zijn er grenzen aan de naastenliefde?' Wie om schone handen te houden zou zeggen: We hel pen deze vrouw pas als ze haar zondige leven opgeeft - is dat wat Christus van ons vraagt: eerst bekering en dan hulpver lening? Er zijn christenen die in de bovengeschetste situatie zo willen redeneren: Je kunt bij ons terecht, maar dan moet je je zondige leven opgeven. Vragen we dat niet van je, dan maken we met hulp aan jou onze handen vuil. Dan houden we immers zonden in stand. Bij het schrijven van deze regels - we naderen het Kerst feest - ben ik sterk bepaald bij wat God met de wereld gedaan heeft (zie Johannes 3:15). Hij heeft niet als voorwaarde voor de zending van Zijn Zoon gesteld: berouw en bekering van zonden. Het is precies andersom. Hij heeft Zijn Zoon in een zondige wereld gezon den en aan die zondige wereld gegeven, tot behoud; om het eeuwige leven te mogen ont vangen. Ik weet dat de Heere Jezus erbij zegt: opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Is dat geloof voorwaarde voor de zending van Gods Zoon? Neen, het is vrucht van die zending. Zo diep reikt het Evangelie. God zoekt ons men sen op in de diepte van onze verlorenheid. Zijn genade heeft onze bekering niet als voor waarde. Die genade bewerkt juist onze bekering. Zo mogen wij dominees het toch zeggen namens Christus: bekering is vrucht van genade! Dan nu (van Bethlehem) terug naar Rotterdam. Ont moeting is een schakel van Christus in het contact met die publieke vrouw, of welk ander mens in nood. Ontmoetingis de uitgestoken hand van Christus naar deze zwervende vrouw en Dr. W. H. ^tLEMA de mensen die hulp behoeven. Zij leven op de straat en van de straat. Helpt Ontmoeting hun zonden in stand houden als zij deze mensen opvangt met voedsel en kleding? Allerminst. Als gevraagd wordt waarom kunnen we bij Ontmoeting terecht, dan is er maar één antwoord: Om Christus' wil. Omdat we Kerst feest vieren of gevierd hebben. Christus wil uw leven bin nenkomen en het veranderen. Onze hulp is niet afhankelijk van uw bekering. Onze hulp is een oproep tot bekering. Onze hand is een helpende hand die verder reikt dan voedsel en kleding. Zij is een hand die naar Christus wijst. Ja, u graag bij Christus wil brengen. Geweldig dat de mensen van Ontmoeting 's avonds en 's nachts de straat op gaan. Zijn er in uw omgeving ook mensen die uw hand als de hand van Christus nodig heb ben? Kees de Vogel van Van den Nieuwendijk (links) en Co Schot van Marina Bart Zélande zetten hun handtekening onder de aannemersovereenkomst. Foto: Adri van der Laan %erkdmtm OUDDORP - Hersteld Herv. Gem. Dorpskerk: 9.30 ds. J. Joppe, Sint Maartensdijk en 18.30 uur ds. H. Lassche. Eben-Haëzer: 9.30 uur ds. H. Lassche en 18.30 uur ds. J. Joppe, Sint Maartensdijk - Herv. Gem. Locatie rrifg Dorpstienden: 9.45 uur ds. A Belder en 18.00 uur de heer T. R. Rietveld, Ridderkerk - Geref. Kerk 10.00 uur ds. E. H. van der Weide en 18.30 uur de heer K. Baas - Ger. Gem. 9.30 en 18.30 uur leesdienst - Doopsge- zinde Gem. 9.30 uur ds. A A Thimm en 18.30 uur de heer W. Tanis. GOEDEREEDE - Herv. Gem. 10.00 uur ds. G. van Meije- ren en 18.30 uur ds. W. Meijer, Yerseke - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur kand. N. A Donselaar, Oosterland en 16.00 uur ds. IJ. R. Bijl, Waddinxveen. STELLENDAM - Herv. Gem. 10.00 uur ds. G. C. Kunz, Dordrecht en 17.00 uur ds. T. W. van Bennekom - Her steld Herv. Gem. 10.00 uur ds. W. M. van der Linden en 18.30 uur ds. Joh. Post, Putten - Geref. Kerk 10.00 uur ds. L. C. van der Eijk en 18.30 uur ds. W. van Boe- ijen. MELISSANT - Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur ds. R Korte weg en 18.00 uur ds. IJ. R. Bijl, Gouda - Geref. Kerk 9.30 uur da. M. Baan - Ger. Gem. 10.00 uur ds. A J. Gunst en 18.00 uur lees dienst - Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur lees dienst. DIRKSLAND - Herv. Gem. 10.00 uur ds. H. G. de GraafiF, Rotterdam en 18.00 uur ds. A van der Ploeg, Bruinisse - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst - Ziekenhuis: 14.30 uur de heer A ten Brinke. HERKINGEN - Herv. Gem. 10.00 uur ds. E. Versluis, Sint Annaland en 18.00 uur ds. J. Maas - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur nog niet bekend en 18.00 uur ds. W. M. van der Linden, Stellen- dam - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. SOMMELSDIJK - Herv. Gem. 10.00 uur ds. R. W. van Mourik en 18.00 uur ds. G. van Meijeren - Lukaskapel HDG 10.30 uur ds. H. Tals- ma, Middelburg - Hersteld Herv. Gem. 9.30 en 17.00 uur ds. L. M. Jongejan - Exodus 10.00 uur mevr. Kei zerwaard - Remonstrantse Gem. geen dienst - CAMA Gem. 10.00 uur de heer W. Evers. MIDDELHARNIS - Herv. Gem. 10.00 uur ds. H. Har- kema en 18.00 uur ds. A Goedvree, Arnemuiden - Geref. Kerk 10.00 uur ds. L. J. Lingen en 17.00 uur GEEN dienst - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. C. de Jongste - Chr. Geref. Kerk 9.30 en 18.00 uur ds. A A Egas - Geref. Kerk (Vrijge maakt) 9.30 uur ds. D. J. van Diggele en 14.30 uur ds. A J. Balk. NIEUWE TONGE - Herv. Gem. 9.30 uur ds. J. Maas en 18.00 uur ds. W. van Weelden, Oud-Alblas - Her steld Herv. Gem. 9.30 uur ds. K. ten Klooster, Ridder kerk en 18.00 uur ds. J. Kot, Borssele - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. R Blok. OUDE TONGE - Herv. Gem. 10.00 uur ds. C. Doorne- weerd en 18.00 uur ds. H. Harkema - Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst en 18.00 uur ds. A J. Gunst - Beréa Gem. 10.00 uur dienst. STAD a/h HARINGVLIET - Herv. Gem. 10.00 uur ds. M. C. van Pelt, Rotter dam en 18.00 uur ds. H. J. Catsburg - Geref. Kerk 10.00 uur ds. A W. Estié en 18.00 uur ds. A S. Rienstra - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. DEN BOMMEL - Herv. Gem. 10.00 uur ds. L. de Wit en 18.00 uur kand. A L. Kor- naat, Klundert - Geref. Kerk 10.00 uur de heer J. Anninga en 18.00 uur ds. L. J. Lingen. OOLTGENSPLAAT - Herv. Gem. 9.30 uur kand. M. K. de Wilde, Ridderkerk en 18.00 uur ds. E J. M. van Veldhuizen, Dintelóord - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. L. Groenenberg, Oud-Beijerland en 16.00 ur ds. J. Joppe, Sint Maartens dijk - Geref. Kerk 9.30 uur de heer J. Seele en 18.00 uur ds. A W Estié - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst. LANGSTRAAT - Herv. Gem. 10.00 uur ds. T. W. van Ben nekom. Jongejan - Exodus 19.00 uur ds. T. Verduijn (dienst in Emmaüskerk Middelhar- nis). MIDDELHARNIS - Herv. Gem. 19.00 uur ds. H. Har kema - Geref. Kerk 19,00 uur ds. T. Verduijn (gecom bineerde dienst met Exo- dusgemeente) - Ger. Gem. 19.00 uur ds. G. van Manen - Chr. Geref. Kerk 19.00 uur ds. A A Egas - Geref. Kerk (Vrijgemaakt) 20.30 uur ds. D. J. van Diggele. NIEUWE TONGE - Herv. Gem. 19.00 uur ds. J. Maas - Hersteld Herv. Gem. 19.00 uur ds. H. J. Boer - Ger. Gem. geen opgave. OUDE TONGE - Herv. Gem. 19.00 uur ds. L. de Wit - Ger. Gem. 19.30 uur leesdienst. STAD a/h HARINGVLIET - Herv. Gem. 18.00 uur ds. H. J. Catsburg - Geref. Kerk 19.00 uur ds. W. A Boer - Ger. Gem. 19.30 uur lees dienst. DEN BOMMEL - Herv. Gem. 19.00 uur ds. C. Doorne- weerd - Geref. Kerk 19.30 uur ds. L. J. Lingen. OOLTGENSPLAAT - Herv. Gem. 19.00 uur ds. H. G. van der Ziel - Hersteld Herv. Gem. 16.30 uur ds. W. J. Tennissen, Melissant. - Geref. Kerk 19.00 uur de heer K. Baas - Ger. Gem. geen opgave. LANGSTRAAT - Herv. Gem. 19.00 uur ds. J. Willemsen. Christelijk streeltblacl op gereformeerde grondslag Uitgave: uKgeversmij. Blenden Nieuws b.v. Verschijning: dinsdag huis-aan-huis vrijdag abonnementen uitgave Tel. (0187) 471020. Fax (0187) 485736 Postbus 8,3240 AA Middelhamis. l-angeweg 13, Sommelsdijk ADVERTENTIES EN ADMINSTRATIE Tel. (0187) 471020 E-mail: algemeen@get)r-dewaal.com Tarief per mm 0,35. Contracttarieven op aanvraag Sluitingstermiin zakeliike advertenties: maandag en donderdag 14.00 uur Sluitingstermijn overlijdenslxrictiten: dinsdag en vrijdag 7.30 uur Voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentieopdrachten kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. Advertentie-veriaxip: Gert Venweij, tel. (06) 50448359 e-mail: g.verweij@gebr-dewaal.com REDACTIE hoofdredacteur: J.Villerius, tel. (0187)471022 e-mail: j.villerius@gebr-dewaal.com Plaatsing van ingezonden bericfiten kan zonder opgazS van redenen worden geweigerd. ABONNEMENTEN: Abonnementen (vrijdageditie) zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch veriengd. Opzeggingen schriftelijk vóór 31 decemtjer. Wijzigingen graag twee weken voor ingaan doorgeven. REKENINGNUMMERS: Postbank 167930 RabotjankGoeree-Overflakkee 3420.01.108 LidNNP Van toepassing zijn de Regelen voor het Advertentiewezen (ROT^. OUDDORP - Hersteld Herv. Gem. Dorpskerk: 19.30 uur ds. H. Lassche - Herv. Gem. Locatie mfg Dorpstien den: 19.00 uur ds. M. K. de Wilde, Ridderkerk - Geref. Kerk 18.30 uur de heer C. B. van Beek - Ger. Gem. 19.30 uur ds. R Blok - Doopsgezinde Gem. 16.30 uur (Duitstalige dienst) en 19.30 uur ds. J.Smink. GOEDEREEDE - Herv. Gem. 19.00 uur ds. E. de Mots - Hersteld Herv. Gem. 19.00 uur ds. J. W. van Estrik. STELLENDAM - Herv. Gem. 19.00 uur ds. J. R. Volk, Den Haag - Hersteld Herv. Gem. 19.00 uur ds. W. M. van der Linden - Geref. Kerk 19.00 uur ds. C. G. Kant. MELISSANT - Hersteld Herv. Gem. 19.00 uur ds. R Korte weg - Geref. Kerk 19.00 uur da. M. Baan - Ger. Gem. geen opgave - Ger. Gem. in Ned. 19.00 uur leesdienst. DIRKSLAND - Herv. Gem. 19.00 uur ds. G. van Meije ren - Gen Gem. 19.00 uur ds. J. Schipper. HERKINGEN - Herv. Gem. 19.00 uur ds. R H. van Har ten, Ridderkerk - Hersteld Herv. Gem. 19.00 uur ds. A van Wijk - Ger. Gem. 15.00 uur ds. G. van Manen. SOMMELSDIJK - Herv. Gem. 19.00 uur ds. R. W. van Mourik - Lukaskapel HDG 19.00 uur ds. T. W. van Ben nekom - Hersteld Herv. Gem. 19.00 uur ds. L. M. OUDDORP - Hersteld Herv. Gem. Dorpskerk: 9.30 uur ds. H. Lassche, bevestiging ambtsdragers - Herv. Gem. Locatie mfg Dorpstienden: 10.00 uur de heer T. R. Rietveld, Ridderkerk - Geref. Kerk 10.00 uur ds. C. G. Kant - Gen Gem. geen opgave - Doopsgezinde Gem. 10.00 uur (H.A) ds. J. Smink. GOEDEREEDE - Herv. Gem. 10.00 uur ds. E. de Mots - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. J. W. van Estrik, bevestiging ambtsdragers. STELLENDAM - Herv. Gem. 9.30 uur kand. M. K. de Wilde, Ridderkerk - Her steld Herv. Gem. 9.30 uur ds. W. M. van der Linden - Geref. Kerk 10.00 uur leesdienst. MELISSANT - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. R Kor teweg - Geref. Kerk geen opgave - Ger. Gem. 10.00 uur ds. R Blok - Ger. Gem. in Ned. 10.00 uur lees dienst DIRKSLAND - Herv. Gem. 10.00 uur ds. G. van Meije ren - Ger. Gem. 10.00 uur ds. J. Schipper. NIEUWE-TONGE Zaterdag 5 januari staat er een 'bonte avond' op het programma van het zaterdagavondwerk in Nieuwe-Tonge. Door de jongeren kunnen er zelf spellen worden ingediend. Dit kan tot en met woensdag 2 januari via de site www.zajw. n!- De deuren zijn vanaf 19.30 'open en er wordt gestart om 20.00 uur in het gebouw van de postduivenvereniging. STELLENDAM - Onlangs ondertekende directeur Kees de Vogel van Aan nemingsbedrijf Van den Nieuwendijk de docu menten die behoren bij de opdracht die het bedrijf kreeg voor het bouwen van 36 luxe appartementen aan de haven van Marina Port Zélande aan de Brou- wersdam. Door: Adri van der Laan Onder de naam Port Nautique zal er een appartementencom plex aan de haven van Marina Port Zélande verrijzen. Dit complex aan het Grevelingen- meer heeft een luxe uitstraling en bestaat uit 36 appartemen ten in verschillende types. De door architectenbureau Zee- lenberg ontworpen apparte menten hebben een sierlijke uitstraling en zijn gelegen in een prachtige omgeving aan de rand van het Grevelingen- meer en in de directe nabijheid van de Noordzee en natuurlijk de jachthaven Marina Port Zélande. Port Nautique bestaat uit vier verdiepingen en de appar tementen zijn voor wat de uitvoering en grootte betreft gevarieerd. Zo zijn er appar tementen die bestaan uit één woonkamer en twee slaapka mers, maar ook woningen met drie slaapkamers en een dak kamer. Ook zijn er twee pent houses in de torentjes van het te bouwen complex. Co Schot, directeur van Mari na Port Zélande, geeft aan dat hij blij is dat het karwei aan een aannemer in de regio kon worden gegund. Volgens hem geeft dit een grotere betrok kenheid van de werknemers "want ze rijden er later toch wel eens langs". Ook de directeuren van Aan nemingsbedrijf Van den Nieu wendijk, Kees de Vogel en Peter Krijger verzekeren dat ook zij ingenomen zijn met 'de klus' die zij aan de Brou- wersdam, binnen de gemeente Goedereede krijgen. "Voor ons bedrijf is dat toch we! fijn omdat 85% van onze werkne mers uit de gemeente Goeder eede komen". De bouw van het complex zal worden begeleid door Bureau Toezicht Bouwwerken (BTB). Bij de ondertekening was ook Rienk Mud, de bouwbegelei der van het project aanwezig. In het voorjaar wordt begon nen met het bouwrijp maken van de grond, zodat in septem ber met de bouw kan worden begonnen. Zowel de directie als de aannemers verwachten dat eind 2010 het project zal worden afgerond. Dat er veel vraag is naar derge lijke appartementen blijkt uit het feit dat binnen vrij korte tijd alle appartementen al zijn verkocht. - t tft t^mtmt^ •f* Lange tijd zag het er naar uit dat het weerjaar 2007 record- warm zou worden, maar inmiddels heeft 'vreemde eend in de bijt' december roet (verontreinigde ijsmist) in het eten gegooid met die flink koude periode van ruim een week terug. Die koudegolf heeft het jaargemiddelde relatief flink naar beneden gehaald en waarschijnlijk eindigt dit jaar ex aeqo met 2006. Dat betekent een gemiddelde jaartemperatuur van 11,2 graden in de Bilt (vrijwel representatief voor Goeree- Overflakkee) en is nog altijd goed voor de classificatie uitzon derlijk warm. De rest van december zal aanhoudend vrij zacht weer geven, alvorens het opnieuw de koude(re) kant opgaat begin januari, zodat de strakke westcirculatie - waarvan vorige week nog even sprake leek te zijn - inmiddels alweer geschrapt is van het weertableau. Een zwak warmfront gaf nog wat lichte regen donderdagnamiddag, maar veel regenwater kwam er niet naar beneden in het Eilandengebied. De vrijdag staat in het teken van een aanwakkerende wind (tot kracht 7 uit zuidzuidwest) op de nadering van een regen gebied, dat helemaal aan het einde van de dag waarschijn lijk al regen geeft. Het kwik gaat op avontuur richting de dubbele cijfers, maar de 10 graden zal er net niet inzitten. Zaterdag zijn er ook nog regenperikelen en blijft het aanhou dend zacht. De zondag wordt iets beter achter de storingen om. De opklaringsbereidheid wordt groter, dus zien we wat meer zon op het pleit. Het kwik levert iets in bij een naar westnoordwest ruimende wind. Kans is er dus andermaal op een kouder scenario vanaf de jaarwisseling. Het Britse - en Europese atmosfeermodel kwamen woensdagavond al met een zeer omvangrijk hoog (de spil boven (Zuid)-Scandinavië) en dat impliceert dat er direct al vanaf 2008 een noordoos tenwind inkomt die koude lucht gaat aanvoeren. Hoe koud het daadwerkelijk wordt is nog onduidelijk, maar een paar keer autoruiten krabben wordt het minstens. Mogelijk zou het weertype iets kouder kunnen gaan uitpakken dan in het voor bije middecemberwintertje, daar de kans op transportkoude vanuit het noordoosten tijdelijk iets groter lijkt te worden. Een korte analyse van de 'drukevoluties' de afgelopen tijd leert nu al dat het hopeloze winterscenario van onder andere eenjaar geleden thans niet actueel meer is. De openbaringen ten faveure van Thialf lijken wat resoluter te zijn dit seizoen en dat biedt wellicht perspectief voor de schaatser. weerman Mare Putto ■J HERKINGEN - Herv. Gem. 10.00 uur ds. H. van Ginkel, Goes - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. A van Wijk - Ger. Gem. geen opgave. SOMMELSDIJK - Herv. Gem. 10.00 uur ds. R. W. van Mourik - Lukaskapel HDG 10.30 uur ds. T. W. van Ben nekom - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. L. M. Jongejan. MIDDELHARNIS - Herv. Gem. 10.00 uur ds. H. Har kema - Geref. Kerk 10.00 uur ds. L. J. Lingen - Ger. Gem. 9.30 uur ds. G. van Manen - Chr. Geref. Kerk 9.30 uur ds. A A Egas. NIEUWE TONGE - Herv. Gem. 9.30 uur ds. J. Maas Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. H. J. Boer - Ger. Gem. geen opgave. OUDE TONGE - Herv. Gem. 9.30 uur ds. L. de Wit - Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst. STAD a/h HARINGVLIET - Herv. Gem. 10.00 uur ds. H. J. Catsburg - Geref. Kerk 10.00 uur ds. R C. Koster - Ger. Gem. 10.00 uur lees dienst. DEN BOMMEL - Herv. Gem. 9 30 uur ds. C. Doorne- weerd - Geref. Kerk 10.00 uur ds. H. R de Goede. OOLTGENSPLAAT - Herv. Gem. 9.30 uur ds. H. G. van der Ziel - Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur de heer L. Stuurman, Rotterdam - Geref. Kerk geen opgave - Ger. Gem. geen opgave. DIRKSLAND - Donderdag ochtend werd om 7.45 uur de hulpverlening opgeroepen voor een auto te water aan de Oudelandsedijk tussen Dirks- land en Nieuwe-Tonge. Bij dit eenzijdig is één slachtoffer door de brandweer van Dirks- land uit de auto gehaald, die ondersteboven in de sloot lag. Een jonge vrouw is direct gere animeerd en met spoedtrans- port overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam. Het blijkt te gaan om een 28-ja- rige vrouw uit Nieuwe Tonge. De brandweerduikers uit Hel- levoetsluis hebben de sloot in de omgeving rond de auto ver der afgezocht naar mogelijke andere slachtoffers maar heb ben die niet aangetroffen. Tekst en foto: Persburo Flakkee

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2007 | | pagina 2