Juni EllAfH]^.filEUWS Juli Augustus September PAGINA 16 LITSEN 2007 Op vrijdag 13 april pre senteerde Shantykoor 'Op Volle Kracht' haar eerste CD. De cd werd uitgereikt aan de vier burgemeesters van Goeree-Overflakkee. Op het strand van Oud- dorp werd met man en macht gestreden om de vele schelpen op het strand te verwijderen. Voor de Paasdag wilde men 2.500 kubieke meter schelpen van het strand verwijderd hebben. Voedselnood en de warme winter bleken hier van de oorzaak te zijn. De restauratie van de poortpalen van de boerde rij Boomvliet in Dirksland ging deze maand van start. Het Innovatieplatform Kop van Goeree presenteerde een voorlopig rapport over de plannen die zij op de kop van het eiland wil len verwezenlijken om de recreatie, het toerisme en de economie een stevige impuls te geven. Het JeugdsoUstenconcours in Melissant werd dit jaar door de jeugdige organist Dingeman Wolfert gewon nen. De Goereese Toren heeft een 'Europese' trouwtafel gekregen. Voor deze tafel kunnen trouwlustigen hun ja-woord geven. Op de tafel staat in de talen van de landen van de Europese Unie het woordje ja'. In Ouddorp werden de oorlogsslachtoffers door de basisscholen bij het monu ment aan de Dorpsweg/ Hazersweg. Op de parkeerplaats van Tankstation De Tille bij Oude-Tonge werd de eerste openbare dodehoekspiegel- afstelplaats van Neder land in gebruik genomen. Vrachtwagenchauffeurs kunnen hun spiegels bij stellen, zodat ook de 'dode hoek' vrijwel geheel in beeld komt. Vrijdag 27 april was er de landelijke lintjesregen. Op het eiland was het een buitje van elf: Twee in Goe- dereede, twee in Dirksland, drie in Oostflakkee en vier in Middelharnis. Zwemcomplex Zuider- diep in Stellendam kon op de laatste vrijdag van de maand haar vier miljoenste bezoeker verwelkomen: Jeanette van de Ree uit Ouddorp. Mei De VVV in Ouddorp vierde deze maand haar 75 jarig bestaan. Met een drukbezochte bijeenkomst, de uitgave van een boek en dvd werd dit gevierd-. Op 4 mei werd in drie gemeen ten op het eiland doden herdenking gehouden. Voor het Stellendamse nieuwbouwcomplex Fort- jeshoeck ging begin mei de eerste paal in de grond. In het project worden in totaal 23 woningen gecre ëerd. Het museum Ouddorps Raad- en Polderhuis werd weer heropend, nadat het museum hersteld was de van de brand die vorig jaar in het museum veel rook- en roetschade aanrichtte. Commissaris van de Konin gin Jan Franssen tekende na het omslaan van een 'zwarte bladzij' in het gas tenboek een nieuw blad. Drie eilandelijke burge meesters namen het eilan delijke kwartetspel in ont vangst dat is vervaardigd door de Activiteitencom missie van de Gereformeer de Gemeenten. Aan het Beneden Zandpad in Middelharnis werd het nieuw Rabobankkantoor geopend. Bij de opening was de schooljeugd heel nauw betrokken. De Molenstichting Goeree- Overflakkee bracht een nieuwe website 'in de lucht'. Digitaal is er nu veel informatie bereikbaar voor geïnteresseerden via www. gomolens.nl. De toezichthouder van De Flipjes, Ewit Tanis is bijna niet meer uit de bekende Ouddorpse speelgelegen- heid weg te denken. De beide basisscholen felici teerden de 85-jarige Ewit van harte. De RGO in Middelharnis kreeg bezoek van Zweedse collega-scholieren. In Dirkslands gemeen teraad ontstond er enige commotie rondom de bewoning van het nieuwe woonzorgcomplex Maurits- hof Het nieuwe bouwwerk was niet gereed gemeld en er kleefden nogal wat onvolkomenheden aan het gebouw. In dit jaar hield de Regi onale Projectgroep Ver keersveiligheid Goeree- Overflakkee onder het the ma 'Straffen en Belonen' verschillende acties om de automobilisten op hun rij gedrag attent te maken. Te snelle autorijders kregen een bekeuring en 'goede' rijders een beloning. De voltooiing van het appartementencomplex in het voormalige HBS- gebouw werd bekrachtigd met de onthulling van een zonnewijzer. Deze hande ling werd verricht door de afscheid nemende leden van de Raad van Bestuur van Woongoed Flakkee. Rondom de ontwikke ling van de nieuwe nota Jeugdbeleid gingen de wet houders van het eiland in discussie met de jeugd van Goeree-Overflakkee in Het Diekhuus. De kleinzonen van schrij ver en schilder Lies Razen- berg waren aanwezig bij Boekhandel Van der boom in Sommelsdijk voor de presentatie van het boek over hun grootvader, dat werd samengesteld door de overleden Cees van der Sluijs. In de Van Pallandtpolder is een natuurgebied geves tigd, waar langs het nog aan te leggen zoetwaterka naal zal komen. 4 juni was een groot aantal betrokke nen in de polder aanwezig om bij de gedaanteverwis seling van de polder stil te staan. In de polder bij Oude-Ton ge werd het wrak gebor gen van de in de Tweede Wereldoorlog neergestorte Thunderbolt jachtbom menwerper. Het karwei werd door de Landmacht geklaard en met veel vei ligheidsmaatregelen omge ven. In Het Diekhuus werd het Pact van Goeree-Overflak kee getekend. In het pact zijn veel afspraken gemaakt op het gebied van wonen zorg en welzijn op het eiland. Op zaterdag werd 16 juni werd weer de jaarlijkse Truckrun gereden enkele honderden vrachtwagen chauffeurs bezorgden bewoners van Zuidwester weer een onvergetelijke dag. De Brouwersdam werd als 'superspot' op de toeristi sche kaart gezet door het onthullen van bewegwijze ringsborden door bestuur ders van de provincie en de gemeenten Goedereede en Schouwen-Duiveland. De gemeenteraad van Middelharnis gooide de knuppel in het hoenderhok door het college opdracht te geven om de mogelijk heden voor een fusie te verkennen voor de eilande lijke gemeenten. Vooral de gemeenten Oostflakkee en Goedereede zagen niets in een dergelijke verkenning. In de gemeente Oostflak kee ontstond ophef over een voorgenomen schor sing van SGP-raadslid Van (lurp inzake de al lang sle pende kwestie 'Swaneveld'. Op Goeree-Overflakkee werd de actiegroep Moe dige Moeders opgericht. Moeders van verslaafde kinderen slaan de handen ineen om te waarschuwen en voor te lichten over het veelvuldig gebruik van alcohol en drugs op het eiland. Jan de Lignie nam afscheid van de 'Bovagpraatgroep'. Hiermee kwam een eind aan een zestigjarige band met deze organisatie van garagehouders. De nieuwbouw aan De Brink van Zuidwester (op het terrein van Hernes- seroord) werd officieel geopend. In Stellendam werd de nieuwe reddingboot van de KNRM Neeltje Struijs gedoopt. Volgens een onderzoek van het weekblad Elsevier werken de beste algemeen chirurgen van Nederland in het ziekenhuis in Dirks land. De maatschap chirur gie verzekerde hiermee erg hun sas te zijn. In Den Bommel werd het openluchtspel 'Gerommel in Den Bommel uitge voerd. Dit toneelstuk trok vele honderden belangstel lenden. Het Platform Gehandicap tenbeleid presenteerde een nieuwe website. Op www. toegankelijkflakkee.nl kan men alle informatie vinden over de achterban van het plaform. De besturen van de chris telijke basisscholen Groen van Prinsterer en School met de Bijbel in Middel harnis en Sommelsdijk hebben de handen ineen geslagen en gaan samen verderd. Deze maand werd bekend dat dit jaar de Connexxi- onbussen voorlopig voor het laatst de wegen van het eiland hebben bere den. Met ingang van 2008 neemt Arriva dit over Het is de bedoeling dat er meer lijnen zullen komen. Het 'varend monument' Vrouwe Elisabeth van de familie Poldervaart bestaat 100 jaar. Dit werd aan de Steigerdijk in Ooltgens- plaat tijdens de Oeltgendag gevierd. De wethouders Gert-Jan van der Valk en Petra 't Hoen waren ook op het feestje aanwezig. De Ouddorpse Reddings brigade nam de vernieuw de reddingspost en een rescue-scooter in gebruik. In het Molenjaar werden om de beurt de eilandelijke molens voorzien van kunst- molenzeilen die werden vervaardigd door de kun stenaar Mirian Zimmerman en Harald Jean Jassoy. De stedenband tussen de gemeente Goedereede en het Poolse Ladek Zdrój werd weer nieuw leven in geblazen. Er zijn nieuwe borden bij de ingang van de kernen geplaatst en het nieuwe comité werd ook actief. 1200 zienswijzen werden er door de Stichting Mooi Goeree aangeboden aan wethouder Ton Admiraal van Goedereede. Deze bezwaren golden het aan te leggen windpark tussen Melissant en Goedereede. In deze vakantiemaand was het zomerweer niet voor iedereen even aantrekke lijk. Maar van tijd tot tijd liet de zon zich zien en kon men ervan genieten. Dit gold ook voor de verschil lende evenementen die in deze maand werden gehou den. In Dirksland werd in een leegstaand bedrijfspand aan de Oosthavendijk een hennepkwekerij ontdekt. Drieduizend planten wer den door de politie aan getroffen en vervolgens vernietigd. Op het Ouddorpse strand konden reuzenschelpen worden bezichtigd en beluisterd. In de door kunstenaars vervaardigde schelpen kon men luisteren naar verhalen. Burgemeester Van Pelt nam in augustus afscheid van de gemeente Oostflak kee. Hij wordt gekenschetst als een "betrokken burger vader". Tijdens verschillen de bijeenkomsten werd er uitgebreid bij zijn afscheid stilgestaan. Drie weekenden lang werd de 'Verhchte Boerderij- VRIJDAG 28 DECEMBER 2007 t:3^-^ '':^^i^^0^'^ In de maand augustus konden strandgangers zich tegoed doen aan 'verhaten wt de z tegemoet klonken uit de reuzen glazen schelpen die op het strand van Ouddorp waren neergelegd. enroute' gehouden. Op initiatief van de Boerderij enstichting Zuid-Holland en geassisteerd door de vrijwilligers van Sociëteit Rethorica werd een groot aantal boerderijen verlicht. En vele honderden geïnte resseerden trokken in de avonduren over de polder wegen om deze aangelichte 'dragers van het landschap' te bewonderen. In Goedereede werd voor de negende keer de Goe reese Kunstdagen geopend. Vijf dagen lang kon men in het centrum van het stadje in contact komen met diverse kunstuitingen. Ouddorp kreeg aan het eind van het badseizoen nog een opsteker. De zater- dagbijlage van het Alge meen Dagblad, AD Reiswe reld schakelde haar lezers in de verkiezing Beste Badplaats van Nederland. Ouddorp bleek de winnaar en een trotse burgemeester en andere betrokkenen namen het predikaat dan ook dankbaar in ontvangst. De plannen voor de bouw bij de Entree van Goe dereede strandden deze maand. Vanwege de hoge financiële kosten trok Woningbouwvereniging Beter Wonen zich terug bij de planvorming. In de laatste week van augustus werd de naam van de nieuwe burge meester van Oostflakkee bekend. Jan Heijkoop werd benoemd tot waarnemend burgemeester, als opvolger van Ton van Pelt. In sep tember werd hij geïnstal leerd. Weinig uitvallers bij de 18^ Omloop van Goeree- Overflakkee. Volgens de organisatie lag dit aan het zonnige weer. Tijdens een discussiebij eenkomst in Dirksland over 'wel of niet herindelen op Goeree-Overflakkee' bleek dafalleen maar bestuur ders behoefte hadden aan een dergelijke discussie. De inwoners ontbraken en tot duidelijke uitspraken kwam het niet. Goedereede kreeg in deze maand een nieuwe gemeentesecretaris. Henk van Steeg volgt Rudie Heintjes op. Archieffoto: p.r Ter gelegenheid van de Open Monumentendag gaven de vier eilandelijke gemeenten een gezamen lijke informatiefolder uit. Over het gehele eiland werd er dan ook uitgebreid aandacht besteed, door het houden van verschillende evenementen. Op 5 september kwam staatssecretaris Tineke Huizinga naar het Flaauwe Werk, samen met de dijk graaf van het Waterschap Hollandse Delta gaf zij offi cieel het startsein voor de versterking van de zeedijk bij het Flaauwe Werk. Op uitnodiging van de VEERO bezocht een aan tal provinciebestuurders de kop van het eiland. Zij werden voorgelicht over de toekomstplannen van de ondernemers om het toeristische economie een impuls te geven. Op vrijdag 7 september werd er een familiedrama ontdekt in Melissant. In een woning aan de Fabius- straat had een inwoner van Melissant zijn dochtertje en vrouw vermoord.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2007 | | pagina 16